اخبار آزمون هااخبار کانون هاویژه

اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ کانون وکلای دادگستری اصفهان

وکلاپرس- در ادامه روند اعلام نتایج پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ توسط کانون های وکلای دادگستری، کانون وکلای دادگستری اصفهان نیز اسامی پذیرفته شدگان این کانون را اعلام کرد.

به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان، هیات مدیره این نهاد در بیست و پنجمین جلسه خود مورخ ۵ مهر ماه، اقدام به انتشار اسامی پذیرفته شدگان این کانون کردند.

در خصوص نحوه و جزئیات ثبت نام اطلاع رسانی صورت نگرفته است.

بیشتر بخوانید:

طبق لیست منتشره ۶۵۷ نفر در سهمیه آزاد و ۱۳۲ نفر در سهمیه ایثارگر پذیرفته شده اند که نتایج آن به شرح زیر است:

اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ کانون وکلای دادگستری اصفهان

پذیرفته شدگان در سهمیه آزاد ۶۵۷ نفر
نام خانوادگینامنام پدر
۱امیرشاه کرمیسیدحمیدسیدمهدی
۲ترابیرضاحبیب اله
۳اهنگریان ارانیعلیرضااصغر
۴ترکیان عاشق ابادیهانیهنصرالله
۵امینی تهرانیندااکبر
۶ارمندفرزانهرحمان
۷نوروزیعبدالهرمضانعلی
۸غفوری زادمهدیمحمود
۹کیوانی هفشجانیداریوشیادگار
۱۰هاشمیانمریمفیض اله
۱۱خلیلیزهرامحمدحسن
۱۲قاسمیان نافچیفرخندهاصغر
۱۳طاهری نوشابادیساراحمید
۱۴دهقان دهقیمریملطفعلی
۱۵شاکرکاشانیسعیدمجید
۱۶اسماعیلی درکهفاطمهنجفقلی
۱۷شهریاریوحیدحمید
۱۸هوشیارارزوذبیح اله
۱۹شفیعیسپیدهمحمد
۲۰یزدی خوزانیمهدیغلامرضا
۲۱اعتمادیمتینهمنوچهر
۲۲شفیعیشیوامحمود
۲۳پیرستانیامیرحسینعلی رضا
۲۴رفیعیفاطمهعلی
۲۵صالح جونقانیبهرامایرج
۲۶شیری سیچانیمحمدنوراله
۲۷اسپنانیپژمانرحمت اله
۲۸علیاریعاطفهسهراب
۲۹سالاروندارشعزت الله
۳۰پیرستانیعلیعلی رضا
۳۱خراسانیمسعودعبدالرسول
۳۲شینیطاهرهحمیدرضا
۳۳مرادیرویابهروز
۳۴علوی بلداجیعلینورالدین
۳۵مختاریانیتامصطفی
۳۶بالی پوربابادیسعیدفرهاد
۳۷اسکندریمانداناشکر
۳۸مصلحی نیاسرسمیهابراهیم
۳۹علی جانیمهدیخسرو
۴۰رادانحسینعلی
۴۱ماندنیهادیجمعه
۴۲مختاری کرچگانیعلیاحمد
۴۳فروغی ابریمهشیدمحمدمهدی
۴۴سعیدفرحسینمحمدرضا
۴۵دهخدائیفاطمهمنوچهر
۴۶محمدی بهرام ابادیشقایقداریوش
۴۷مقاره عابدشمیمحسن
۴۸دژبردهاجرحسین
۴۹ربیعی دولت ابادیمهرانمصطفی
۵۰قاسمی کجانیعبدالرسولحسینعلی
۵۱پیلتنعمادعلی
۵۲رئیسیزینبمحمد
۵۳فرهمندفاطمهمجید
۵۴وحیددستجردیمسعوداصغر
۵۵میرزائیعلی اکبراباصلت
۵۶هادی کرمانشاهیعرفانمحمدرضا
۵۷محسنیفاطمهسیف الله
۵۸کاویانی باغ بدرانیمریممحمدحسین
۵۹صالحیمحمدمرتضی
۶۰مقصودیامینمحمد
۶۱باقریسعیدبابابک
۶۲ماندگارلیلامحمدجواد
۶۳کریمینرگسمحمدرضا
۶۴نوری دهنویمطهرهاکبر
۶۵باستانیعباسپرویز
۶۶صادقیمعینهدایت اله
۶۷نجفیسعیدهحمیدرضا
۶۸صادقیفرهمندفضل اله
۶۹کاظمی نجف ابادیساجدهمجتبی
۷۰کیخائی افوسیمهدیجلال
۷۱اسماعیلیمجیدهوشنگ
۷۲جمالوندمهرانسلطانحسین
۷۳قربانیانحمیداکبر
۷۴حجتیملیکامحمدحسین
۷۵فتاحیسمیهمرتضی
۷۶ابراهیمی جوزدانیجلیلقربانعلی
۷۷شاهیمحمدشریفعلی
۷۸منصوریحسنعباس
۷۹هارونیزینبستار
۸۰اسماعیل زاده سودجانیمختارسلطان محمد
۸۱مرادیبهنازخسرو
۸۲راست قلمریحانهناصر
۸۳کمالیفرزانهعباس
۸۴بیات عاشق ابادیعلیرضامحمود
۸۵واحدی خانه سراکرماحداله
۸۶رحیمیمحسنسردار
۸۷عرب جعفریشهربانوغلامرضا
۸۸صالحیمهدیمرتضی
۸۹ترکیبابکاسفندیار
۹۰صابریحوراحسین
۹۱زارعیسپیدهمنصور
۹۲شیرانی بیدابادیمحمدحسین
۹۳زراعت کاردهنویعلیاحمد
۹۴کلاه دوزانزهرهاحمد
۹۵قرقانیبهرامحیدر
۹۶جوزیمهرنازمجید
۹۷صادقی برزانیفاطمهمرتضی
۹۸فاضلی نشلجیفاطمه ساداتسیداسداله
۹۹سلیمانیحسینغلامرضا
۱۰۰محمدی هارونیاصغرداودعلی
۱۰۱طغیانی پزوهزهرانصراله
۱۰۲داودیهانیهسیداکبر
۱۰۳خاکیپژمانرحمت اله
۱۰۴قانعرضامجتبی
۱۰۵اسماعیلی قهفرخیسحرمحمدرضا
۱۰۶عرب مختاریهوشنگعلی اکبر
۱۰۷وزوانیرضاابراهیم
۱۰۸سلیمیان ریزیحمیدمصطفی
۱۰۹احمدیزهرامهدی
۱۱۰رستمیسمیراهادی
۱۱۱روحانیسیدصالحسیدعلی
۱۱۲جمالیحبیبعبداله
۱۱۳علامیبهروزنادعلی
۱۱۴حاجیانحمیدرضامحمدعلی
۱۱۵هاشمیحامدپرویز
۱۱۶بیگدلیامیررضافرزاد
۱۱۷ظاهری عبده وندساناززمان
۱۱۸اسحقیان درچهمحمدرضاعبدالرحیم
۱۱۹صباغانمجتبیغلامرضا
۱۲۰سرحدیالهامحبیب
۱۲۱کیانی اشترجانیامیرحسینمسعود
۱۲۲نقدی سدهمحمدعلی
۱۲۳فصیحیزهراحسنعلی
۱۲۴نوری فرسحرمحمود
۱۲۵کوهی رستمیعاطفهحسن
۱۲۶شهریاری نائینیمتینعلی اکبر
۱۲۷رمضانی گهروئیبهنازمسلم
۱۲۸باقرزاده وادقانیمحمودمحمدعلی
۱۲۹مناجاتیحمیداله قلی
۱۳۰سامریفریماعبدالهادی
۱۳۱قهرمانی خواجه بلاغسمیراعلی مردان
۱۳۲حسن زاده بی بالانزهراجعفر
۱۳۳غریبشهرزادساداتسیدمصطفی
۱۳۴رفیع زادهفاطمهمحمد
۱۳۵کاویانیفاطمهامراله
۱۳۶رئیسیمحدثهمحمداقا
۱۳۷سلطانیان دنارتیمهسامحمد
۱۳۸عطائیان عطاابادیعلیرضاحجت اله
۱۳۹ایران نژادفریباکریم
۱۴۰حاتمیان بروجنیمحمدرضاکاوس
۱۴۱نیکومحسنشاهرخ
۱۴۲سالاروندمهدیعزت اله
۱۴۳گل محمدی سامانیالنازاسدالله
۱۴۴سلیمی دستجردیسامیهشاپور
۱۴۵بختیارغزالهاردشیر
۱۴۶نصرمهدیاکبر
۱۴۷الوئی خوزانیمهینعلی اکبر
۱۴۸عسگرینرگسشکرالله
۱۴۹فرقانیمهدیاحمد
۱۵۰فولادیان منشامیرمحمدرضا
۱۵۱سرمدی نجف ابادیفاطمهاکبر
۱۵۲کاظمی دهقیسحرمرتضی
۱۵۳طباطبائی نیاسیدمحمدنویدسیدمحمدعلی
۱۵۴منوچهری جمامیرمحمدرضا
۱۵۵طاهریزهرامحمدمهدی
۱۵۶احمدیپدرامفتح اله
۱۵۷محمدکبیری نجف ابادیداودمحمدعلی
۱۵۸مرادی کتولائیفرشتهعلی مردان
۱۵۹محمدخانیالهامنوراله
۱۶۰حاج تقی خوراسگانیزهرامحمدرضا
۱۶۱افشاری پورجوادمنصور
۱۶۲نوری پرکستانیسجادخدامراد
۱۶۳خیامی کاشانیعلیرضامحسن
۱۶۴مرادی زادهحمیدهابراهیم
۱۶۵نجفیصبیهحمید
۱۶۶صابری خرزوقیالهاماصغر
۱۶۷خسرویان همامیشکوهفریدون
۱۶۸ایزدیمحمدرمضانعلی
۱۶۹یزدان مهرحسینضرغام
۱۷۰بهشتیمعصومهغلامعباس
۱۷۱نفیسیالههحسنعلی
۱۷۲فرهادیحسنخسرو
۱۷۳هاشم زادهفریبرزحسن
۱۷۴فرهادیفاطمهفرهاد
۱۷۵نبیطاهرهعلی
۱۷۶شمسی کهریزسنگیمریمجمشید
۱۷۷موسوی فردسیدابوالقاسمسیدمرتضی
۱۷۸رادوندسمانهکیوان
۱۷۹هادیانشکوفهعبدالرضا
۱۸۰پروینارمینمحمدرضا
۱۸۱رضائیمهدیمجید
۱۸۲نیک دستیحمیداکبر
۱۸۳خسرویامیرعلینظر
۱۸۴امان اللهی درچهمهدیغلامعلی
۱۸۵کاوهمرجانغلامرضا
۱۸۶شاهزاده فردصالحمحمد
۱۸۷کریمیحسینشهرام
۱۸۸رحیمیداودمحمدعلی
۱۸۹شفیعیسمیهمصطفی
۱۹۰ابراهیمیزهرااسماعیل
۱۹۱خلیلی مقدمفرزادفریبرز
۱۹۲نصوحیمریمجهانگیر
۱۹۳سرافرازیاننیرهمصطفی
۱۹۴نریمانی زمان ابادیمحبوبهمرتضی
۱۹۵یاری رهنانیسمیرامحمود
۱۹۶سالاروندفاطمهجعفر
۱۹۷حسنی سجزیعرفانحسن
۱۹۸ترابیفائزهعباسعلی
۱۹۹دوستفاطمهیاسین
۲۰۰ایمانی فرمحسنبهرام
۲۰۱قادری نجف ابادیمریمحیدر
۲۰۲صادقیرامینحبیب اله
۲۰۳رئیسیمسعودمحمداقا
۲۰۴پناهینسیمعلیرضا
۲۰۵صفائیمریمحمید
۲۰۶بهرامی پورسانازاحمدعلی
۲۰۷عمرانیامنهحسین
۲۰۸اقابابائیحسینشکراله
۲۰۹فتاحی دولت ابادیمحمدمحمود
۲۱۰زندیسوگندقدرت اله
۲۱۱قهرمانی فردزهراحسین
۲۱۲حسن زادهسیدامیرحسینعلی محمد
۲۱۳مسعودیانسیده هستیسیدیحیی
۲۱۴غفوریسمیهحسن
۲۱۵کیانفرامیرکیقباد
۲۱۶وطن خواه قمصریسیدمحمدحسینسیدمصطفی
۲۱۷مکاریان چهارسوقیسیدمرتضیسیدرضا
۲۱۸عطارهارامینعلی
۲۱۹احمدی دستجردیمهدیاکبر
۲۲۰کاظمی جروکانیمرضیهحسین
۲۲۱ملکوتی نسبمحمدطهعلی رضا
۲۲۲محمودابادیفاطمه الساداتسیدعلی
۲۲۳اقابابائیعلیرضاحسین
۲۲۴اقائی قهدریجانیعلیرضامحسن
۲۲۵افضلی بروجنیسیدساجدالدینسیداحمد
۲۲۶محمدیسمیهعباسعلی
۲۲۷اسیممریمشیدقلی
۲۲۸جهانگیریسمیهیداله
۲۲۹چیت سازمریمحسن
۲۳۰کاره وندخدیجهعلی
۲۳۱خالقیمینورحمت اله
۲۳۲فخاریفاطمهنجفعلی
۲۳۳شهبازیمحسنخیرگرد
۲۳۴جلالی خرم دشتیپریساولی اله
۲۳۵عباسی گودوئیوحیدحسین
۲۳۶قائدیزهراعباس
۲۳۷باقری حسین ابادیزهراابوالقاسم
۲۳۸خانی زادهزینبعباس
۲۳۹نریمانیمهدیعلی
۲۴۰اکبریسمیهمحمد
۲۴۱حکیم افیونیشررحمید
۲۴۲خجندی جزیشقایقبهرام
۲۴۳شهبازی کوشکیمریمنصراله
۲۴۴رنگامیزنائینیعبدالرحیممحمود
۲۴۵ارام فرشاهیننادر
۲۴۶بذرافکن اصفهانیمعینمحمد
۲۴۷طحانی شهرضائیسودابهناصر
۲۴۸کدخدائی الیادرانیمحبوبهاصغر
۲۴۹شاه رخپدرامشکرالله
۲۵۰اخلاقیعلیحسن
۲۵۱بابائیزهراسیف اله
۲۵۲رضائی خیرابادیسمانهمحمد
۲۵۳ملکیفرزانهایرج
۲۵۴افشاریداودعلی
۲۵۵بابازادهونوشهمهدی
۲۵۶حسینیسیدمحسنسیداسماعیل
۲۵۷کبیری رنانیعلیرضامصطفی
۲۵۸حکمت خواهمهردادرضا
۲۵۹رستمی لردجانیسمانهنصراله
۲۶۰کریمی قهدریجانیمائدهحسین
۲۶۱حججی نجف ابادیامیدعلی
۲۶۲چنگانی خوراسگانیمهدیحسین
۲۶۳کاشانیحسنویسمراد
۲۶۴نادری درشوریفاطمهحسن قلی
۲۶۵بهارلوئیسیامکخلیل
۲۶۶محمدی ارمندیراضیهمحراب
۲۶۷اصغریمحسنمحمدرضا
۲۶۸یزدانیشعلهکامبیز
۲۶۹شاهینی نصیرابادیداودکرامت الله
۲۷۰برومندحامدعلیرضا
۲۷۱مهرابیمرضیهولی اله
۲۷۲جلیل سرقلعهخسروحیات
۲۷۳غزالیابوالفضلمرتضی
۲۷۴جابری پودهزهراعلی
۲۷۵اریان مهرمرجانسیدمحمد
۲۷۶حیدریلیلامنصور
۲۷۷کریمی خویگانیفاطمهمحمدجواد
۲۷۸صادقی کیاتورانحسین
۲۷۹علامه رادحورامرتضی
۲۸۰شاه نظری درچهعلیمحمدعلی
۲۸۱کاشانیعارفهحمیدرضا
۲۸۲محمدیمهدیعیوضعلی
۲۸۳روشن اصفهانیامیرصدرامحمد
۲۸۴حیدریجمالابراهیم
۲۸۵کهنموئیراضیهمهدی
۲۸۶اسدی الاسوندمریمافراسیاب
۲۸۷افتخاری مهابادیوحیدرضا
۲۸۸بکرانیمحمدامینپرویز
۲۸۹فیاضیفهیمهعلینقی
۲۹۰هنرمندسینااحمد
۲۹۱گلکارخوزانیندامحمد
۲۹۲حمزه حسین ابادیمسعودابراهیم
۲۹۳گراوندسجادمیرزابگ
۲۹۴اسکندریزهراعبدالعلی
۲۹۵صیادیمرضیهکیخسرو
۲۹۶عرب زادهمجتبیعلیمحمد
۲۹۷جهان بخش تهرانیحسینحسن
۲۹۸مردانسارامحمدرضا
۲۹۹جاویدپناهعلیاصغر
۳۰۰نویدعارفهغلامرضا
۳۰۱حسینی خسروابادیمجیدرحمت اله
۳۰۲عقیلیافسانهحبیب اله
۳۰۳کریمی میشینسیمپاپی حسن
۳۰۴سرافرازی خالدیحسنحسین
۳۰۵ابوالقاسمیساراامامقلی
۳۰۶شفیعیرضااحمد
۳۰۷وزیریه لنجانیاسدالهاحمد
۳۰۸صفائیفاطمهغلامحسین
۳۰۹تاتاریاننیلوفررضا
۳۱۰بختیاریفاطمهحسین
۳۱۱امیدی سلمیسجادعلمدار
۳۱۲مقرون مفردمحبوبهاحمد
۳۱۳معین الدینی چادگانیسیده منصورهسیدجعفر
۳۱۴باباشاهیحسینمحمد
۳۱۵منصورزادهمحبوبهعلی
۳۱۶عسگری نسبرضامحمدعلی
۳۱۷قدیریان مارنانیمحمدرضا
۳۱۸محبی نورالدین وندرعناذوالفقار
۳۱۹شفیعیونحسینمجتبی
۳۲۰محمدی ارباطیمریماورجعلی
۳۲۱خدری غریبوندزینبمحمدمراد
۳۲۲عابدیان ریزیمرضیهمحمد
۳۲۳صالحی مقدمشکیبامجید
۳۲۴موسویساراموسی
۳۲۵توکلیسمانهعلی
۳۲۶ذولفقاریمحمداسداله
۳۲۷ابوالحسنی قزاانیمحبوبهعباس
۳۲۸ساده قمصریحامدحسن
۳۲۹احتشامیلیلیمحمدرحیم
۳۳۰تسلیمیابوالفضلمحمدعلی
۳۳۱هدایت خوزانیمژگانناصر
۳۳۲موسویروح الهسیدعلی گدا
۳۳۳عزیزیعارفهمجتبی
۳۳۴جباری بدریفرشیدغفار
۳۳۵جلالی تباروحیدمجتبی
۳۳۶خالقی اصفهانیالهامعلی
۳۳۷بهارلواشرفقدرت اله
۳۳۸عابدی درچهمحمدجوادعلی
۳۳۹ابراهیمیانرضاعباس
۳۴۰کریمی وردنجانیابراهیممسیب
۳۴۱یحیی ابادیعلیرضامحمدرضا
۳۴۲میرشمسغزلجمال الدین
۳۴۳رضائیمهتابمحسن
۳۴۴طاقتیلالهاحمد
۳۴۵میرلوحینجمهسیدمهدی
۳۴۶مطلبیسیدمحمدسیدمحمدعلی
۳۴۷زمانیمائدهپرویز
۳۴۸شمسیمحمدعباسقلی
۳۴۹رفیعی دولت ابادیمنصورعلی
۳۵۰دویستیفاطمهعلی
۳۵۱رشیدیزهرارشید
۳۵۲منصورزادهفاطمهحسین
۳۵۳جعفریمحبوبهنوروز
۳۵۴شبانی نصرابادیحسنقاسم
۳۵۵احمدی باصریمظاهرمحمد
۳۵۶کریمیشیوامحمدهادی
۳۵۷صدریمهرالساداتسیدعلی
۳۵۸نصراصفهانیزهراحسین
۳۵۹شمعیمحمدعلی اصغر
۳۶۰شاهمرادی ورنامخواستیمصطفیابراهیم
۳۶۱رضائیمرضیهمحمد
۳۶۲فلاحیزهرهغلامحسین
۳۶۳اسلامی فارسانیجمیلهعلی
۳۶۴مقصودیریحانهرضا
۳۶۵جوادیمحمدعزیزاله
۳۶۶مومن زادهسجادنعمت اله
۳۶۷ماسوریامیرمحمدحسن
۳۶۸شهبازیزهرااحمدرضا
۳۶۹فرحمندمهرنوشبهمن
۳۷۰ناصریمحمدامان الله
۳۷۱صالحی سیچانیعسلحبیب
۳۷۲کبیری عباس ابادیابوالفضلمحمدرضا
۳۷۳رضائیوحیداصغر
۳۷۴گلشیرازیالهاماکبر
۳۷۵صالحیبیژنابوالقاسم
۳۷۶بهرامیانزهراحمید
۳۷۷کاغذگرانزهراجواد
۳۷۸قربانی برامسمیهحاجت
۳۷۹عزیزیملیکامحسن
۳۸۰عابدینی چمگردانیشادیعلی
۳۸۱رحمانیمیناصادق
۳۸۲علیدادیمرضیهماشااله
۳۸۳حق شناسوحیدماشااله
۳۸۴تشکریرضامصطفی
۳۸۵خلیفه محمودیعلیرضاعبدالرسول
۳۸۶مزروعی سبدانینگارعباسعلی
۳۸۷تاجفرمرضیهکورش
۳۸۸رعیتیمسعودمجید
۳۸۹نیک زادکامرانعلی اصغر
۳۹۰پارسهمهتابفرهاد
۳۹۱براتی سدهزهرامحمدتقی
۳۹۲فکرت اندیشالههعلیرضا
۳۹۳سجادی جزیزهراالساداتسیدحبیب اله
۳۹۴مومنی یزدلیمصطفیقدرت اله
۳۹۵ضیائیمحمدجوادرضا
۳۹۶مرادی جوشانیپریساخداداد
۳۹۷نصوحیانسحرکمال
۳۹۸مرادی بلطاقیرضامحمدعلی
۳۹۹شریعتی کمال ابادیفرشتهعباسعلی
۴۰۰فصیحی زادهمائدهعلیرضا
۴۰۱نوروزیریحانهعباسعلی
۴۰۲بهارلوئی یانچشمهمجتبیحاجی علی
۴۰۳شیرعلی پورمهدینبی اله
۴۰۴فتح الهی جوینانیزهراعلی
۴۰۵کامرانی دستجردیحسناسماعیل
۴۰۶حقیقتیغزلنادعلی
۴۰۷ابراهیمیمرتضیحبیب اله
۴۰۸برونی محمودصالحیمریمعبدالمجید
۴۰۹کریمزادهیوسفغلامعلی
۴۱۰حشمت قهدریجانیفرهادحسین
۴۱۱نصیریمحمدجوادمنوچهر
۴۱۲عابدیان دهاقانیفاطمهرضا
۴۱۳بیگدلیامیرسهراب
۴۱۴سلیمانیعمارحسن
۴۱۵مبارکیان لاویمریمعلی
۴۱۶امینیانایلاسعید
۴۱۷خسرویجوادماندنی
۴۱۸سلیمانی دیزیچهمصطفیاصغر
۴۱۹مرادی فرادنبهافسانهحجت الله
۴۲۰میرحیدریپیروزعلیرضا
۴۲۱نژاداحمدی مهابادیسعیدحسین
۴۲۲صهباازادهمسیح اله
۴۲۳احمدی رادمعصومهمجید
۴۲۴امامی محمودابادیفاطمه الساداتسیدمهدی
۴۲۵قره باغیعباسمحمد
۴۲۶غریب شیصادققلی
۴۲۷حسینیسیده فائزهسیدخداکرم
۴۲۸وکیلی سهرفروزانیمریممحمودرضا
۴۲۹صفدریانزهراعباس
۴۳۰مهدوی پوردرساجهانشا
۴۳۱نعامیمینامحمدحسن
۴۳۲اقابابائیمریمابوالفضل
۴۳۳پورخاقان شاهرضائیزینبغلامحسین
۴۳۴متدین نژادالهامسیداصغر
۴۳۵خراسانی فردارزوخسرو
۴۳۶فرجیفردوسمهراب
۴۳۷فخریانمریمعلی
۴۳۸خاکی بختیاروندسمیراکیامرز
۴۳۹جمالیریحانهیداله
۴۴۰باقری یزدابادیمحمدحسین
۴۴۱وجدانیعلیرضامرتضی
۴۴۲تقاعدیانسیدعلیسیدرضا
۴۴۳رضائی خسروابادیریحانهمحمدحسین
۴۴۴حسینی محمودابادینسرین الساداتسیدتقی
۴۴۵رفیعی دستجردیسپیدهرضا
۴۴۶بیکیانمحمدرضاقهرمان
۴۴۷رضائی دم ابیراحلهحیدرعلی
۴۴۸مویدنیامیناحسن
۴۴۹فرجمندحمیدهمحمود
۴۵۰بزرگمهرفاطمهعباسعلی
۴۵۱صادقی کله مسلمانیزهرافیض اله
۴۵۲شریفی جندانیزهراحسن
۴۵۳بدیعی گورتیهاجرعلیرضا
۴۵۴کرمیرضامحمدتقی
۴۵۵عطوفی سلمانیمحبوبهمحمدرضا
۴۵۶بهزادی طهرانینیلوفرحسین
۴۵۷رنجبرامام قیسیعاطفهجوان شیر
۴۵۸اسلانی بیشهحجت الهرحمت اله
۴۵۹محمدیان دستنائیمهشیدرمضانعلی
۴۶۰اسماعیلی فارسانیمهدیهبهمن
۴۶۱نصراصفهانیسعیدحسین
۴۶۲باقریبهارهعلیمردان
۴۶۳امینیالههابراهیم
۴۶۴اسماعیلیمعصومهامیرعباس
۴۶۵رنجبریمهدیبختیار
۴۶۶باقری کیچیمائدهمحمدعلی
۴۶۷یزدانی احمدابادیلیلافتحعلی
۴۶۸وارستهمحمدعباسعلی
۴۶۹دانشمنداکرممهدی
۴۷۰سلمانیانمعصومهقربانعلی
۴۷۱قندهاری هسنیجهحمیدرضاحسن
۴۷۲فرزام فردمریمبندر
۴۷۳نیکان فلاورجانیاکرمابراهیم
۴۷۴چراغیانمریمعلی بنده
۴۷۵گوروئی پورحسنرحیم
۴۷۶خسروی مقدممهساعلیمراد
۴۷۷قاسمیجعفرعلی یار
۴۷۸فتاحیمحسنمحمد
۴۷۹فولادیخدیجهکوچک علی
۴۸۰کیوانیمیلادهوشنگ
۴۸۱صباغی نوگرانیمائدهمحمد
۴۸۲پورکیان احمدابادیپگاهعلیرضا
۴۸۳قهرکیالمیراشهرام
۴۸۴فقیه حبیب ابادیمحمدباقرحسین
۴۸۵امیریان فارسانیمحمدحسینقلی
۴۸۶جهانبخشمهنازحسنعلی
۴۸۷روحانی اصفهانیسیدمهدیسیدحسین
۴۸۸یاوریفاطمهاحمد
۴۸۹رحیمیالهامعلی
۴۹۰باقریان سهلوانیعلیولی اله
۴۹۱بهرامیمهدیعلی اکبر
۴۹۲تدین نجف ابادیفاطمهفرزاد
۴۹۳صدرعاملیرعنامسعود
۴۹۴علی اکبری خیرابادیفاطمهحسین
۴۹۵ملائیزینبغلام
۴۹۶مهردختفرشادعلی اکبر
۴۹۷قربانیمحمدجواداحمدرضا
۴۹۸عوضیان درهماندانایوسف
۴۹۹کاظم زاده قهدریجانیفرشتهحسین
۵۰۰بابائی بارچانیمحمدمهدیاحمد
۵۰۱بهرامی فرزهرهقاسم
۵۰۲بهرامی گهروئیفرشیدداریوش
۵۰۳عرب بیگی جزیعلیقدرت اله
۵۰۴امیرصادقیمنصوراسداله
۵۰۵کاظم زادهحسیناصغر
۵۰۶علی دستگردیشیرینهوشنگ
۵۰۷پورعسکرمحمودحسن
۵۰۸گلپایگانیزهراعلی اکبر
۵۰۹قنبریعلییاری
۵۱۰حسینی راوندیمریم ساداتسیدرضا
۵۱۱عمادیاعظمقاسم
۵۱۲مالکی زادهمطهرهاکبر
۵۱۳شیرزادیفاطمهپرویز
۵۱۴صفرنژادبروجنیصبامهراب
۵۱۵حقیقی خبازکوثرجواد
۵۱۶کاظمی نجف ابادیامیرحسینمجید
۵۱۷قنواتی نسبمنیرهجمشید
۵۱۸مرجانیالههداود
۵۱۹علیشاهیمرجانمحمدحسن
۵۲۰بیاتیسمیهاصغر
۵۲۱رحمانیایمانعزیزاله
۵۲۲حسینی خوراسگانیفرهادعباس
۵۲۳رهسپارابراهیمابوالفضل
۵۲۴سمیران جهان بازفریباعبدالرضا
۵۲۵ده باشیاحمدرضامحسن
۵۲۶رحیمی پردنجانیزهراحسینقلی
۵۲۷قنبریفرنگیسغلامرضا
۵۲۸امینی تهرانیمهسامنوچهر
۵۲۹صادقی کیافاطمهحسین
۵۳۰نیروامیدغلامعلی
۵۳۱طوفانی سجزیمحبوبهعلی رضا
۵۳۲اقارخمحمدعلیعبدالکریم
۵۳۳رضوانیسمیراجعفر
۵۳۴اسدیعلیخوبیار
۵۳۵رشیدیرضازرغام
۵۳۶امینی سدهفرهادنصیر
۵۳۷محمدی پزوهسجاداصغر
۵۳۸بدری زادهشیوارضا
۵۳۹ترابیفاطمهخسرو
۵۴۰پورپیرعلیمحمدسیف اله
۵۴۱رفیعیایوبعزیزقلی
۵۴۲بازگیرکردفاطمهحسن
۵۴۳مقیمی کوشکچهفاطمهاکبر
۵۴۴شجاع فلاورجانیارشغلامرضا
۵۴۵قاسم زادهمحمدمهدیحسین
۵۴۶قربانیانمرضیهخسرو
۵۴۷قدیمی خوزانیفریبامهدی
۵۴۸صدیقی مورنانیصفورااحمد
۵۴۹فضل علیارمانیحیی
۵۵۰قاضی عسکرمجتبیاصغر
۵۵۱صحرائی اصفهانیمهسابهروز
۵۵۲شیری ریزیمحمدرضا
۵۵۳هنرمنداله ابادیلیلاعلی
۵۵۴حسن زادهعلیعباس
۵۵۵جعفرنیامحمدجوادحسنعلی
۵۵۶صادقیامیرحجت اله
۵۵۷حاج هاشمی ورنوسفادرانیزینبمصطفی
۵۵۸اسدی زاده رستم ابادیمحمدثانی
۵۵۹افتادهیونسکمال
۵۶۰رفیعی دولت ابادیمحمدمهدیعباس
۵۶۱قاسمیشهرهاکبر
۵۶۲محمدیانفاطمهمهدی
۵۶۳شرافتیمهدیمحمدرضا
۵۶۴زاهدارشعبداله
۵۶۵موسویانزهراعباس
۵۶۶غلامیان حسین ابادیسمیهاکبر
۵۶۷قاسمیالهاممحمود
۵۶۸ثابتیامیرحسیناحمد
۵۶۹خادم القرانیصفوراعباس
۵۷۰رنجکشمهنازمکی
۵۷۱احمدی نسباحمدرضافرید
۵۷۲مظلوم الذاکرینهماعباس
۵۷۳موسویسیده لیلاغلام
۵۷۴طائیسعیدهفیروز
۵۷۵باباجانی دارانیفاطمهغلامرضا
۵۷۶زادهوشمیثمعباس
۵۷۷کتابفروش نژادحمیدرضاعباس
۵۷۸لموچیمرضیهعلی
۵۷۹نجفی دورکیمحمدرضاشیرعلی
۵۸۰رشیدیحسینرضا
۵۸۱قنبریحامدحسن
۵۸۲رضائی کلاموئیسجادقدمعلی
۵۸۳صادقیان خشوئیمهدیاحمد
۵۸۴بائینیحسینعلیرضا
۵۸۵صادقیمریمعلیداد
۵۸۶احمدیاناهیتانادعلی
۵۸۷ساعدی منفردروشنکمحمدرضا
۵۸۸باتوانینرگسحسینعلی
۵۸۹اقاسیملیحهمحمدرضا
۵۹۰مولویانمجتبیغلامعلی
۵۹۱ایرجی زادمینامجید
۵۹۲قنبریعاطفهخداداد
۵۹۳احمدیاسماعیلعلی اکبر
۵۹۴کریمی قهفرخیصابرخدامراد
۵۹۵وحیددستجردیمریمعبدالحسین
۵۹۶اقاجانیفاطمهابراهیم
۵۹۷فاضلی فارسانیشهراممصطفی
۵۹۸ارمکانسیداحمدسیدعلی اکبر
۵۹۹شفیعینگارساداتسیدمرتضی
۶۰۰فرضی پورفریباکرم اله
۶۰۱دهقانی محمدیمرضیهحجت الله
۶۰۲کاردوستزهرامحمدرضا
۶۰۳فرامرزیرشیدغلامرضا
۶۰۴مسعودیخالقرحم خدا
۶۰۵مرتضوی زادههادیمحمدعلی
۶۰۶غفاریاسماعیلمهدیقلی
۶۰۷ملکی سودرجانیمائدهفرهاد
۶۰۸حسن زادهمهرنوشحسن
۶۰۹صابری نیامهتابجلیل
۶۱۰میرمعصومیفاطمه الساداتسیداکبر
۶۱۱صانعیامیرمحمدعلی
۶۱۲زمانیمهدیدانش
۶۱۳تقی پورجاویمرصعصیدال
۶۱۴صفاپوراناهیتامحمدعلی
۶۱۵جوان بخت قهفرخیمرتضیبهمن
۶۱۶مرادیزهراایرج
۶۱۷پری زنگنهمرضیهمصطفی
۶۱۸عموبیکی جزیافسانهعلی
۶۱۹عابدی کوپائیفائزهرجبعلی
۶۲۰حسینیعلیمحمدرضا
۶۲۱مرتضویسحرالساداتسیدغیاث
۶۲۲احمدیحبیبمحمدعلی
۶۲۳دهقانی عشرت ابادابوذرعباس
۶۲۴احمدی جشوقانیزهرامحمد
۶۲۵واقفمعینناصر
۶۲۶شریف النصبیسیدمحمدعلیمجتبی
۶۲۷رنجبرسودانیحسینامیر
۶۲۸فرداددرساشهریار
۶۲۹کاظم اصلانیعلی اکبرمجید
۶۳۰جعفرزادهمهدیحسن
۶۳۱مومنی دولت ابادیمجیدرضا
۶۳۲مظاهریالیناعلیرضا
۶۳۳محمدی قلعه سفیدیرسولمحمد
۶۳۴ملک محمدی فرادنبهعباسعلی
۶۳۵حسن زادهپیمانحسین
۶۳۶اسدیاصغریاور
۶۳۷محمدیمجتبیاسداله
۶۳۸جمالی گلهسمیراشنبه
۶۳۹شبانیانمعصومهمحمد
۶۴۰نوروززادهحمیدرضابرزو
۶۴۱نصاریزهراعبدالستار
۶۴۲هاشمیالههرضا
۶۴۳پارسانظرمازیارمحمدعلی
۶۴۴رضایتمحسنفضل اله
۶۴۵مراحلشادیمحمد
۶۴۶طغیانیسپیدهجهانگیر
۶۴۷طبائیفرزادمهدی
۶۴۸کیانی زهرانیزهراحسین
۶۴۹نادریتیناابراهیم
۶۵۰محبی کردسفلیهمااحمد
۶۵۱دانشمنددیزیچهنرجساحمدرضا
۶۵۲علی خواصی امنیهکیمیامرتضی
۶۵۳رجبی مورکانیهدیهابراهیم
۶۵۴اله بخش دولت ابادیامیدمرتضی
۶۵۵نصوحیجوادابراهیم
۶۵۶میرزائی ننادگانیمحمدرضااباصلت
۶۵۷انصاری نیامهساحسن
پذیرفته شدگان در سهمیه ایثارگران ۱۳۲ نفر
نام خانوادگینامنام پدر
۱افضلیمحمدمهدیغلامرضا
۲مرادیان چهرازیمحمدکریم
۳گودرزینرگسسهراب
۴سلمانی بیدگلیارزوعلی رضا
۵عباسیان جزیمحمدحسینحسن
۶امیدیعلیرضامحمدرضا
۷احمدی هرندیامیرحسینمجتبی
۸کریمیمحمدرضاموسی
۹محمودیهمیناحسین
۱۰گل ناریبهنامابراهیمعلی
۱۱رحیمیزینبیدالله
۱۲رئیسی نافچیزهراقربانعلی
۱۳فائضی مهابادیفاطمهمحمد
۱۴حمصیانعادلهحسین
۱۵قربانیمهدیحسینعلی
۱۶عسکریشیماعباس
۱۷معلمیزهراسعید
۱۸امانیمهیاحجت اله
۱۹صدریاحمدامیرحسین
۲۰موسویریحانه ساداتسیدخیرالله
۲۱محمدیمحمدجوادعلی اکبر
۲۲حسینیسیدسعیدسیداردشیر
۲۳محمدزادهالههرمضان
۲۴رضائیامیرحسینحسنعلی
۲۵حاجی زادهمحمدمهدیعلی
۲۶عسگریمبینامجید
۲۷شهسواریمهسامحمود
۲۸ابراهیمیمحمدمهدیصادق
۲۹قاسمیان دستجردیمریماکبر
۳۰زائری امیرانیزهرااحمد
۳۱کریمیانیتاامیر
۳۲رجائی نجف ابادیپوریامجید
۳۳بیوسندهاناهیتااحمد
۳۴براتی نژادمینااصغر
۳۵خلیلیانمهرانمسعود
۳۶روفیگرحقیقتمحمدحسناسماعیل
۳۷محمدی فشارکیمحمدحسینرحمت اله
۳۸اردانه گندمانیمازیارعلیرضا
۳۹عابدینیمیثمسیف اله
۴۰شیرویفرحنازمحمدرضا
۴۱توکلی نجف ابادیمریمعلیرضا
۴۲شبان زاده فردافسانهاصغر
۴۳قماشلویان نجف ابادیحسینفضل اله
۴۴قاسمیسعیدعلیرضا
۴۵زواران حسینییگانهمصطفی
۴۶راکی سلیمیروح اللهفرامرز
۴۷رمضانی حسن ابادیحسینمحمود
۴۸حسنی کوچکینرجساسحق
۴۹مجتهدزادهمهساعباس
۵۰نگهداریرویامحمدکریم
۵۱اربابمحمدمحمود
۵۲طالب زادهعطاالهعباداله
۵۳فاتحی پیکانیمریمعلی محمد
۵۴رضاپورمهنازصفقلی
۵۵کیانی اشترجانیسجادحسین
۵۶سهیلیدلارامعلی حسین
۵۷رشادینرگسمحمد
۵۸اعلائیاکرمبرزو
۵۹رحیمیمریممحمد
۶۰عسگریعلیرضاکامران
۶۱کاظمیمریمفضل اله
۶۲وطن خواه حقیقی اصفهانیپوریااحمدرضا
۶۳حاتم زادهحامدعیدی محمد
۶۴رحیمی ریگیفائزهمحمد
۶۵ترکی هرچگانیسمیراحسن
۶۶توکلیریحانهمحمد
۶۷حیدری جزیعلیرضا
۶۸فدائی اردستانیداودرضا
۶۹حق شناسمحسنمحمد
۷۰معصوم زاده جوزدانیحسنحسین
۷۱هارونی ملک ابادیمحمدمحسن
۷۲عباسیانسعیدحسنعلی
۷۳رضائی برزانیفائزهحسن
۷۴شهریاری تهرانیمریممحمدحسین
۷۵فاتح پورعمادحبیب اله
۷۶فرجیمحمدسجادمحمد
۷۷دری سدهزهراعباس
۷۸شعاعیمحمددیدارقلی
۷۹علی پورنیلوفرعادل
۸۰عطائی کچوئیمرضیهحسنقلی
۸۱میرزاخانیان مارنانیفاطمهمحسن
۸۲هشت داریمحمدحسینمصطفی
۸۳صافی نجف ابادیمحمدرضاعباس
۸۴رئیسی ناغانیافسانهاصغر
۸۵فاتحیحامدحسین
۸۶سوسنی غریبوندنازنینامیرحسین
۸۷فرهمندفاطمهشهباز
۸۸بهارلوهورهحسیناسداله
۸۹قنبرزادهفاطمهعباس
۹۰سلیمانی سولگانیازادهفریبرز
۹۱اسلامیاحمدرضاعزت الله
۹۲مختاریارزومحمدرضا
۹۳حیدریمحمدرضاعبداله
۹۴اذرسینامسلمحاتم
۹۵جوادی حسین ابادیحسینحسن
۹۶جمشیدیسارااوسط
۹۷اصغریمیناحسن
۹۸زارع اسفیدانیسمیراهاشم
۹۹شیعهلیلامحمد
۱۰۰کاظمی نجف ابادیزهرامهدی
۱۰۱رفیعیاحسانمحمدعلی
۱۰۲نعمت الهیزهرهعلی سینا
۱۰۳جمشیدی راستابیعلیشهریار
۱۰۴صابری فردزهرامحمد
۱۰۵ارشدعلیرضاغلامعلی
۱۰۶زاهدی فریدسینااصغر
۱۰۷قاسمی دلیگانیمرضیهحسن
۱۰۸فتاحی مارنانیمحمدسیف اله
۱۰۹داودیمسعوداکبر
۱۱۰کریمی انالوجهندااحمد
۱۱۱شایانمریممحمد
۱۱۲پری زنگنهمهتابمجید
۱۱۳غلامیانمحمدرضامحمدهاشم
۱۱۴موسویسیده سارهسیدمظفر
۱۱۵اقابزرگی نافچیمیلادبهروز
۱۱۶النچریزهرااصغر
۱۱۷صفوی سهیسیدعلیسیدحسین
۱۱۸احمدیفرنازعلی اکبر
۱۱۹بیاتروح الهمحمدرضا
۱۲۰احمدی قراچهراضیهعلیرضا
۱۲۱توکلی فیض ابادینیلوفرذبیح اله
۱۲۲حبیب اللهیاحسانمحمدرضا
۱۲۳گل چین ارانیمعصومهعلی اکبر
۱۲۴پورمحمدی نجف ابادیحسینمهدی
۱۲۵ساداتیحانیه ساداتسیدحسین
۱۲۶امیریپرنیانسعید
۱۲۷غفوریشیریناکبر
۱۲۸موسوی موگوئیزهراهاشم
۱۲۹حاتم پورجزیامیرحسینزین العابدین
۱۳۰کریمی خویگانیسجادعلی
۱۳۱حسینیمریم ساداتسیدابوالفضل
۱۳۲طاهریانعاطفههوشنگ

 

به روز رسانی مورخ ۲۹ آبان ۱۴۰۲:

پیرو نامه شماره ۰۲-صادره -۱۴۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۳ ارسالی از اتحادیه سراسری و نامه شماره ۶۴۹۰۲ سازمان سنجش در خصوص اعلام اسامی  افرادی که سهمیه انان تغییر نموده و حایز حد نصاب گردیده اند افراد ذیل به لیست پذیرفته شدگان آزمون ورودی ۱۴۰۲ در سهمیه ایثارگران اضافه می گردند . ۱. خانم متینه حسین زاده ۲ . خانم زینب گشتاسبی ۳ . خانم زهرا صادقی

منبع: روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا