اخبار آزمون هااخبار کانون هاویژه

اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ کانون وکلای دادگستری خوزستان

وکلاپرس– اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارآموزی وکالت کانون وکلای دادگستری خوزستان سال ۱۴۰۲ اعلام شد.

به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری خوزستان، این کانون اسامی ۳۶۱ نفر در سهمیه آزاد و ۹۰ نفر در سهمیه ایثارگر را اعلام کرده است.

همچنین اعلام شده است که در خصوص نحوه و شرایط ثبت نام متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

اطلاعیه کانون وکلای دادگستری خوزستان به شرح زیر است:

اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارآموزی وکالت کانون وکلای دادگستری خوزستان سال۱۴۰۲ در سهمیه آزاد و ایثارگران،ضمن عرض تبریک و آرزوی بهروزی به شرح زیر اعلام میگردد:

اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ کانون وکلای دادگستری خوزستان

ردیفنام خانوادگی    نامسهمیه نهایی
۱سعیدیافروزآزاد
۲داودی سنگ چینوحیدآزاد
۳احمدیانحامدآزاد
۴داودی فرمازیارآزاد
۵فعله گریرضوانآزاد
۶حفیظیسعیدآزاد
۷بیگ نژاداحسانآزاد
۸بابانژادایمانآزاد
۹شکرائیمهدیآزاد
۱۰جزایری پورسیدامیرهادیآزاد
۱۱صفری پورزهراآزاد
۱۲کیانیشیواآزاد
۱۳ریحانیمرتضیآزاد
۱۴عالی محمدی دوپکیرضاآزاد
۱۵عباداتیعلیآزاد
۱۶سروی سرمیدانیفرانکآزاد
۱۷بریحیبهارهآزاد
۱۸نوروزیزهراآزاد
۱۹یوسفی بابادیاحسانآزاد
۲۰خواجویاننسرینآزاد
۲۱فدعم مرفاویسهاآزاد
۲۲تمیمیتوفیقآزاد
۲۳حسینیسیداسماعیلآزاد
۲۴ویسی زادهعلیآزاد
۲۵وشاحی پورارمینآزاد
۲۶تابندهسیاوشآزاد
۲۷رحمانیبهزادآزاد
۲۸اسکندریمسعودآزاد
۲۹جرفیمهدیآزاد
۳۰مجدمشهینآزاد
۳۱بهوندبهارهآزاد
۳۲شالودراشکفتمهتابآزاد
۳۳بارانیفاطمهآزاد
۳۴دودافکنزینبآزاد
۳۵حاجی پورمحمدامینآزاد
۳۶پارسیان مهریاسمنآزاد
۳۷اسدپورکوفیمجتبیآزاد
۳۸مشهدی زادهزینبآزاد
۳۹صانعیارزوآزاد
۴۰سواریسمیهآزاد
۴۱ایمان مقدمفرشادآزاد
۴۲اذرهمایونینسرینآزاد
۴۳داودی پورسیدجعفرآزاد
۴۴رضائیاعظمآزاد
۴۵نیسیسمیهآزاد
۴۶اسدی کلمتیمرضیهآزاد
۴۷شاطریسکینهآزاد
۴۸گودرزیمهدیآزاد
۴۹بندک پورفریباآزاد
۵۰فرجیحبیبآزاد
۵۱رحمانی رستمیزهراآزاد
۵۲زیارتیمحمدآزاد
۵۳اسدزیبامهنازآزاد
۵۴شوشتری پورمحمدآزاد
۵۵شامیریسروشآزاد
۵۶عدالت پورسیدرضاآزاد
۵۷حسینیعلیآزاد
۵۸خسروکیانیمهشیدآزاد
۵۹رمضانی پیانیفرحانآزاد
۶۰حبیبیزهراآزاد
۶۱پرهیزگارجوادآزاد
۶۲تقی پوربیرگانیراضیهآزاد
۶۳سلامتی فردمحمدامینآزاد
۶۴اکبریمیناآزاد
۶۵داغلهفاطمهآزاد
۶۶سبحانینوالآزاد
۶۶زمانی رادمحمدآزاد
۶۸جهانیانسانازآزاد
۶۹استادممزائیمحمدآزاد
۷۰زنگنه عباسیمحمدآزاد
۷۱البوحمدانمرتضیآزاد
۷۲حسینیسیدیوسفآزاد
۷۳تعب زادهزینبآزاد
۷۴طاهریسیدمحمدرضاآزاد
۷۵صالحیکبریآزاد
۷۶بهوندیوسفیپریاآزاد
۷۷باغداریاسمنآزاد
۷۸طباطبائی فخرسیدحمیدآزاد
۷۹چهارلنگ بدیلساراآزاد
۸۰ازادیاتوساآزاد
۸۱الماسی بردمیلیفرشادآزاد
۸۲کلانترمحمدیسیدصدرالدینآزاد
۸۳عالی پوررضاآزاد
۸۴منجزیمجیدآزاد
۸۵فرجیکوثرآزاد
۸۶همتیسجادآزاد
۸۷فریدونینسرینآزاد
۸۸اسدی زارعیرضاآزاد
۸۸رحیمیمیثاقآزاد
۹۰ماکنالیرضاآزاد
۹۱محمودیمیلادآزاد
۹۲شیرمردانمیثمآزاد
۹۳طالبیمژدهآزاد
۹۳کشکولی قرقانلوحسینعلیآزاد
۹۵فواضلیسعیدآزاد
۹۶مذکرعبدالهآزاد
۹۷موسویسیده زهراآزاد
۹۸نظری گراوندفرشتهآزاد
۹۹منصوری رادمرضیهآزاد
۱۰۰منجزی ویسیراضیهآزاد
۱۰۱ابراهیم مرفاوینسرینآزاد
۱۰۲باغبان زادهعباسآزاد
۱۰۳تقی زادهحیدرآزاد
۱۰۴جهانیکرمآزاد
۱۰۵شعبانیفریبرزآزاد
۱۰۶نیازی مقدماحسانآزاد
۱۰۷مولامیلادآزاد
۱۰۸ریحانیافشینآزاد
۱۰۹ناصریانتظارآزاد
۱۱۰بن رشیدفریدهآزاد
۱۱۱بهزادمندفاطمهآزاد
۱۱۲بغلانیخیریهآزاد
۱۱۳معلاپورمحمدحسینآزاد
۱۱۴مهدی پوربیرگانیسلمانآزاد
۱۱۵ملائیشهربانوآزاد
۱۱۶ابراهیمیسیدمرتضیآزاد
۱۱۶افشینعبدالنبیآزاد
۱۱۸معابدیالهامآزاد
۱۱۹مریدیمحمدآزاد
۱۲۰حسینی احمدفدالهخلیلآزاد
۱۲۱نساروندمهردادآزاد
۱۲۲مرادیانمولودآزاد
۱۲۳قنبری گلهفاطمهآزاد
۱۲۴قنادزادهمصطفیآزاد
۱۲۵علوی اصلحمیدآزاد
۱۲۶قنواتیعصمتآزاد
۱۲۶فتحی مال امیرسعیدآزاد
۱۲۸احمدیپریآزاد
۱۲۹زنگنهعلیآزاد
۱۳۰حدادیمیعادآزاد
۱۳۱کاوسیزهراآزاد
۱۳۲شیرعلیداودآزاد
۱۳۳افشینفرزادآزاد
۱۳۴حمیریفاضلآزاد
۱۳۵عباسیسپیدهآزاد
۱۳۵سعادتیانپوریاآزاد
۱۳۷برهانی فرمهساآزاد
۱۳۸بارانیعلیآزاد
۱۳۹کی شمسفرنازآزاد
۱۴۰رجائیانمهدیآزاد
۱۴۱ناظریعبدالکریمآزاد
۱۴۲عطائی نسبملیکاآزاد
۱۴۳عبادی اصلعباسآزاد
۱۴۳ممتازیحسینآزاد
۱۴۵حاشیهزهراآزاد
۱۴۶ظاهری شهماروندیراضیهآزاد
۱۴۷رستگارمهدیآزاد
۱۴۸زلقیاحسانآزاد
۱۴۹جفتاسیماآزاد
۱۵۰خلففاطمهآزاد
۱۵۱بنی کعبسکینهآزاد
۱۵۲جلالی فردعاطفهآزاد
۱۵۳مرادپوراسماعیلآزاد
۱۵۴شرافتمندزریآزاد
۱۵۵معادیمهاساداتآزاد
۱۵۶کربلاویمحمدآزاد
۱۵۷سروی سرمیدانیمهینآزاد
۱۵۸سداوی پورعبدالرضاآزاد
۱۵۹داورپناهعمارآزاد
۱۶۰اسفندیاری غریبوندبهمنآزاد
۱۶۱زنگنهفاطمهآزاد
۱۶۲محمدیعلیآزاد
۱۶۳عبداللهیانرویاآزاد
۱۶۴کرمی اشکفتکیافسانهآزاد
۱۶۵احمدپورمرضیهآزاد
۱۶۶عبدالهی استرکیبهزادآزاد
۱۶۷طینه زادهمازیارآزاد
۱۶۸ابراهیمیالهامآزاد
۱۶۹صفری زادهمریمآزاد
۱۷۰صابریغلامعباسآزاد
۱۷۰علی زادهپدرامآزاد
۱۷۲زرین ابادیسرورآزاد
۱۷۳مرتضویایمانآزاد
۱۷۴سودانیفاطمهآزاد
۱۷۵ایرگزینبآزاد
۱۷۶کلاه کجفرشتهآزاد
۱۷۷جرفیعارفآزاد
۱۷۸حمیدحسامآزاد
۱۷۹مقدمناصرآزاد
۱۸۰بیدختمحمدآزاد
۱۸۱اسدپورجهان ابادساعدآزاد
۱۸۲غفاری خلف محمدیسیدبامشادآزاد
۱۸۳طاهریسیدعبدالهآزاد
۱۸۴فلاحتپوریاآزاد
۱۸۵ولی زادهاحسانآزاد
۱۸۵حصارنژادساسانآزاد
۱۸۷موسائی گلهتورانآزاد
۱۸۸حسینیسیدامیرآزاد
۱۸۹بتوندیزهراآزاد
۱۹۰عفری نژادمرتضیآزاد
۱۹۱علی پورقلعه کرهمرتضیآزاد
۱۹۲سالمی فرزهراآزاد
۱۹۳نورالدیناحمدآزاد
۱۹۴تری زنگنهسهیلاآزاد
۱۹۴ودادپورسامانآزاد
۱۹۶غانمیمهدیآزاد
۱۹۷گلخواهامیرمحمدآزاد
۱۹۸دشتستانیغلامرضاآزاد
۱۹۹هنرمندنیامحمدآزاد
۲۰۰حسینی احمدفدالهسیداحسانآزاد
۲۰۱کعبی زیدانیفاطمهآزاد
۲۰۲حیدری اصلاسماعیلآزاد
۲۰۳فرهادی سدهیالهامآزاد
۲۰۴نواصرفاطمهآزاد
۲۰۵مرادیمحمدآزاد
۲۰۶دلفی موسویالیکاآزاد
۲۰۷عبدالهیمحمدآزاد
۲۰۸محمدی اصلمرتضیآزاد
۲۰۹شجاعیمهدیآزاد
۲۱۰شاکریکامرانآزاد
۲۱۱موسویسیدعلیآزاد
۲۱۲شهریاریزهراآزاد
۲۱۲باغ بهشتیمحمدآزاد
۲۱۲اقاجریمهدیآزاد
۲۱۵نیک سرشتسیده فاطمهآزاد
۲۱۶قائدرحمتیفرزانهآزاد
۲۱۷حدادیرضاآزاد
۲۱۸خنفریعاطفهآزاد
۲۱۸جهانگیرینصیرآزاد
۲۲۰ادیبی دوغائیریحانهآزاد
۲۲۱طرفیناهیدآزاد
۲۲۲احمدیفاطمهآزاد
۲۲۳عبدالخانیحسنآزاد
۲۲۴باندریحسینآزاد
۲۲۵نجفی حاجیورنازنینآزاد
۲۲۶خرم پورمسعودآزاد
۲۲۷بختیارییدالهآزاد
۲۲۸عبدیانکیانآزاد
۲۲۹خاکیسمیهآزاد
۲۳۰بابادیمحمدآزاد
۲۳۱فرهادیمرضیهآزاد
۲۳۱منجزیفاطمهآزاد
۲۳۳خسروی بابادیسجادآزاد
۲۳۴حقیقیارزوآزاد
۲۳۵خدامرادیکریمآزاد
۲۳۶شهبازیفرزانهآزاد
۲۳۷حاجیوندیوسفیزینتآزاد
۲۳۸غافلیساراآزاد
۲۳۸دولتشاهی فرمهردادآزاد
۲۳۸هاشمی زادهسیدنیماآزاد
۲۴۱نعمتیمریمآزاد
۲۴۱اسمی پورابراهیمآزاد
۲۴۳امیریفاضلآزاد
۲۴۴خرمشهابآزاد
۲۴۵فاضلیفاضلآزاد
۲۴۶حیدریاخترآزاد
۲۴۶ملکیزیباآزاد
۲۴۸عزیزیزهراآزاد
۲۴۹بهمن نژاداحسانآزاد
۲۵۰حسینیسیدعامرآزاد
۲۵۱سجادیعقیلآزاد
۲۵۲اسدیامیربهنامآزاد
۲۵۳الهیامینآزاد
۲۵۴یوسفی نورالدین وندارزوآزاد
۲۵۵دادفرنیکوآزاد
۲۵۵زارعی نژادکیانوشآزاد
۲۵۷اجتهادی مهرفرزادآزاد
۲۵۸براتیزهراآزاد
۲۵۹البوعلیخلیلآزاد
۲۶۰انوریطاهرهآزاد
۲۶۱رئیسی زرگریعاطفهآزاد
۲۶۲پالشنرگسآزاد
۲۶۳طاهریفرزادآزاد
۲۶۴عبادیرویاآزاد
۲۶۵پارسهالهامآزاد
۲۶۵مولائیعلیآزاد
۲۶۷متفرقهرستمآزاد
۲۶۸قلاوندقیصرآزاد
۲۶۹جمشیدیپریساآزاد
۲۷۰فردائیشاهینآزاد
۲۷۱بیاتحسنآزاد
۲۷۲تابعدیباآزاد
۲۷۳صفری زادهسمیهآزاد
۲۷۳بچیریحسینآزاد
۲۷۳اذرکمانعلی اکبرآزاد
۲۷۶طرفیماجدهآزاد
۲۷۷حسینی نصرمریمآزاد
۲۷۸شاهون وندمریمآزاد
۲۷۹محبی نورالدین وندسمیراآزاد
۲۸۰عذارمیلادآزاد
۲۸۱بیدلیمحسنآزاد
۲۸۲اسدیمهدیآزاد
۲۸۳مرداسیحافظآزاد
۲۸۴قلخانییلداآزاد
۲۸۵استادممزائیامینآزاد
۲۸۶رئیسی اله کوهیمهردادآزاد
۲۸۶ابادمحمدرسولآزاد
۲۸۸حجتسعیدآزاد
۲۸۹سعیدیفاطمهآزاد
۲۹۰قاسمیسوشیانتآزاد
۲۹۱بشیریعلیآزاد
۲۹۲منتظراحسانآزاد
۲۹۳امینی نژادمحبوبه الساداتآزاد
۲۹۴ساعدی نیکوسالومهآزاد
۲۹۵محتشمی زادهخدیجهآزاد
۲۹۶خسروی بالدیعلی مرادآزاد
۲۹۷کلانتری للریمحمدآزاد
۲۹۸پرنیان فرپرینازآزاد
۲۹۹شهاوندضیاآزاد
۳۰۰یوسفیمهدیآزاد
۳۰۱بدریمژگانآزاد
۳۰۲پورسیدی جزیرهسیدمحمدکاظمآزاد
۳۰۳بهرامیعلیآزاد
۳۰۴خدادادی ارپناهیفاطمهآزاد
۳۰۵کاظمیان مقدممیناآزاد
۳۰۵حسن زادهسیدمحمدرضاآزاد
۳۰۷حسینی برافتابیلیلاآزاد
۳۰۸درخشانمعصومهآزاد
۳۰۸بینش ورعلیآزاد
۳۱۰محمدپورمحبوبهآزاد
۳۱۱موسویسیده فاطمهآزاد
۳۱۲فقهیفاطمهآزاد
۳۱۳کرمیعلیآزاد
۳۱۴ملکیشادیآزاد
۳۱۵حمیدشیماآزاد
۳۱۶محمدی واحدفرشتهآزاد
۳۱۷موسویسیده فاطمهآزاد
۳۱۷زاهدمجتبیآزاد
۳۱۹غزلیعبدالهآزاد
۳۲۰احرارفاطمهآزاد
۳۲۱کیوان فردنگارآزاد
۳۲۲لطفی نژادزهراآزاد
۳۲۳محمدوندابراهیمآزاد
۳۲۴حسینی ابوعلیامینآزاد
۳۲۵سپیدکاویانیعلی اصغرآزاد
۳۲۵هلیچیعلیآزاد
۳۲۷اسمعیل نژادسیده فاطمهآزاد
۳۲۸پورحزباکمالآزاد
۳۲۹بوری پورزهرهآزاد
۳۳۰حسین پورزهراآزاد
۳۳۱فاضلیمحمدجوادآزاد
۳۳۲عبدالخانیفاطمهآزاد
۳۳۳اعتصامی فرحسینآزاد
۳۳۴هلالیان نژادعلیآزاد
۳۳۵لطیفیحسینآزاد
۳۳۶صادقیصفوراآزاد
۳۳۷موسویخدیجهآزاد
۳۳۸عاشوری حسن کیادهفاطمهآزاد
۳۳۸حاتم نژادمریمآزاد
۳۳۸چهاربنیچه نجف زادهیاسرآزاد
۳۴۱محمدشارونیمائدهآزاد
۳۴۲امیری خنگحسامآزاد
۳۴۳جاودانمریمآزاد
۳۴۳خاک پورنژادفرخندهآزاد
۳۴۵صناعی سدهزهراآزاد
۳۴۶اسیوندشقایقآزاد
۳۴۷وشاحیمصطفیآزاد
۳۴۸رزم پافائزهآزاد
۳۴۸قائمیزینبآزاد
۳۴۸بیت سیاحعلیآزاد
۳۵۱فردجمشیدیمجیدآزاد
۳۵۲نظرپورنسیمآزاد
۳۵۳بیگ دلیحدیثآزاد
۳۵۴جلیلیانفرزادآزاد
۳۵۵فهیم پورجاویدآزاد
۳۵۶عیسوندقلیفاطمهآزاد
۳۵۷عیدانیمعصومهآزاد
۳۵۸بهبهانیرامینآزاد
۳۵۹مومنیپرندآزاد
۳۵۹زنگنهحسینآزاد
۳۶۱حکیمی پورزریآزاد

پذیرفته شدگان سهمیه ایثارگران:

ردیفنام خانوادگینامسهمیه نهایی
۱شبیبیسیدعلیرضاایثارگران
۲زرگانیهدیایثارگران
۳حمیدیمحمدایثارگران
۴مالکیفاطمهایثارگران
۵موسوی نژادسیدمرتضیایثارگران
۶پورمحمودپیمانایثارگران
۷حویدرسفیدمحمدرضاایثارگران
۸خدابخشی زنگوئیانیسایثارگران
۹عبیاتمجتبیایثارگران
۱۰سعیدیانزهراایثارگران
۱۱خطیبیفاطمهایثارگران
۱۲اسماعیلی فرسمیهایثارگران
۱۳ایقانمحمدایثارگران
۱۴مطوریالهامایثارگران
۱۵اتونمسعودایثارگران
۱۶نادکیزینبایثارگران
۱۷اهوازیانمحمدحسینایثارگران
۱۸صیوانی اصلیوسفایثارگران
۱۹نصیری پژوهبهروزایثارگران
۲۰تامرادیمحمدامینایثارگران
۲۱موسویونشقایقایثارگران
۲۲سلامیحنانایثارگران
۲۳الماسیمحسنایثارگران
۲۴سواریفاطمهایثارگران
۲۵ملک زادهسامانایثارگران
۲۶شموسیحمیدایثارگران
۲۷پاپیاحمدایثارگران
۲۸گودرزیمحسنایثارگران
۲۹رستگاری فرمیلادایثارگران
۳۰زبیدیعلی اکبرایثارگران
۳۱فرج زاده سرخکیفاطمهایثارگران
۳۲فراشی بیرانوندسمیراایثارگران
۳۳جارینداایثارگران
۳۴مرادی فردمریمایثارگران
۳۵دبیریمجتبیایثارگران
۳۶صادقیمهشیدایثارگران
۳۷حسینی تبارفروغایثارگران
۳۸غلامرضازادهسرورایثارگران
۳۹قنواتیعلیایثارگران
۴۰طاهرکهنکیرمضانایثارگران
۴۱شریعت نیامحمدایثارگران
۴۲کعبیباقرایثارگران
۴۳اقاجریشادیایثارگران
۴۴طیبیمحبوبهایثارگران
۴۵مهرجویانفاطمهایثارگران
۴۶دریس مسلممحمدرضاایثارگران
۴۷علی پورمحمدایثارگران
۴۸خردوئینعمتایثارگران
۴۹تدین نژاداحمدرضاایثارگران
۵۰محسنی تبریزیمهساایثارگران
۵۱میاحیسوسنایثارگران
۵۲قاسمیطیبهایثارگران
۵۳خلیلیاسماعیلایثارگران
۵۴مقدمیان سیاحیمصطفیایثارگران
۵۵مقامیان زادهزهراایثارگران
۵۶فاطمی رادمحمدایثارگران
۵۷صالحیرسولایثارگران
۵۸غلامیمنصورایثارگران
۵۹صفریمسلمایثارگران
۶۰رجبی مرندیانشهرامایثارگران
۶۱زرگانیحسینایثارگران
۶۲پوزشیوسفایثارگران
۶۳بینش پورمسلمایثارگران
۶۴باخترساجدهایثارگران
۶۵دریسحمیدایثارگران
۶۶رضوانی نیامحمدایثارگران
۶۷مرادیهوشمندایثارگران
۶۸سیادتسیدمحمدامینایثارگران
۶۹یونسییوسفایثارگران
۷۰شریفیسیدجعفرایثارگران
۷۱هیالیعادلایثارگران
۷۲موسویسیده زینبایثارگران
۷۳راشدیفرشتهایثارگران
۷۴زبیدیحدیثایثارگران
۷۵رموزادهمناایثارگران
۷۶الهیسیدمحمدایثارگران
۷۷صادق وندبابادیعلیایثارگران
۷۸عالی نژادکبریایثارگران
۷۹لویمیمیثمایثارگران
۸۰مهرخواهمهدیایثارگران
۸۱ازرمپویاایثارگران
۸۲غنیمیپریساایثارگران
۸۳درویشیایمانایثارگران
۸۴پاهکیدهفریدونایثارگران
۸۵غبیشاویسکینهایثارگران
۸۶محمدیانمریمایثارگران
۸۷کیهانیسجادایثارگران
۸۷هاشمیسیدمحمدمهدیایثارگران
۸۹شعیبیفاطمهایثارگران
۹۰قاسمیرویاایثارگران

اطلاعیه ثبت نام متعاقباً اعلام خواهد شد

منبع: روابط عمومی کانون وکلای خوزستان 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا