اخبار آزمون هااخبار کانون ها

اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ کانون وکلای دادگستری بوشهر

وکلاپرس- کانون وکلای دادگستری بوشهر اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ این کانون را اعلام کرد.

به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری بوشهر، این کانون صرفا اسامی سهمیه های آزاد و ایثاگر به ترتیب حروف، الفبا اعلام کرده است و در خصوص نحوه و شرایط ثبت نام و برنامه زمانبندی اطلاع رسانی صورت نگرفته است.

بیشتر بخوانید:

جهت دانلود اسامی سهمیه آزاد و ایثارگر کانون وکلای دادگستری بوشهر در قالب یک فایل پی دی اف روی لینک زیر کلیک نمایید:

اسامی پذیرفته شدگان

اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ کانون وکلای دادگستری بوشهر

سهمیه آزاد
ردیفنامنام خانوادگینام پدر
۱محسناتحادیهعباس
۲فاطمهاحمدیحسین
۳طاهرهاسفندیاری کلائیجواد
۴سید مسلماسلام فرسید جواد
۵مریمافراسیابیاردشیر
۶وحیدامیدی فیروزیکشکولعلی
۷محمودامیریعوض
۸محسنانصاریحسین
۹روح الهاوستادمحمد علی
۱۰مسعوداوستادمحمد علی
۱۱مهراناوستادمرتضی
۱۲حانیهایزدپناهمحمد علی
۱۳علیایمانی نیاشهاب
۱۴محمدبارگاهیعلى
۱۵عبد المجیدبارگاهیغلامحسین
۱۶فرزانهبرزکارنژادحشمت اله
۱۷سعادتبرزگرنصرت اله
۱۸فروغبرزگریپرویز
۱۹علىبهروزیعزیزاله
۲۰فاطمهپارسائی برازجانیاسماعیل
۲۱الههپرویزییداله
۲۲پرویزپناهیبهمن
۲۳هجیرتشکریشیرو
۲۴راحلهتیموریاحمد
۲۵رضوانجعفری منفردحسین
۲۶علیجمالیحسن
۲۷محسنجوکاراحمد
۲۸حسنچراغیمحمد علی
۲۹ابو طالبحاجبحسین
۳۰ابو الفضلحاجی زادهغلامرضا
۳۱فاطمهحاجیانیمراد
۳۲فریباحبیب پورقراچهبیژن
۳۳محسنحبیبیفضل اله
۳۴سکینهحسن پوراسداله
۳۵حمیدحسنیسپهدار
۳۶مرتضیحسینیمحمد زکی
۳۷سیده سلیمهحسینیسید محمد
۳۸محدثهحیات داود چهار محالامراله
۳۹سروشخاکسارعزت اله
۴۰رقیهخدا بخشی کرلائیصفدر
۴۱فاضلخرسندعزیز
۴۲فرشتهخسرویعلى
۴۳مرضیهخسرویحسین
۴۴غزلخسرویعباس
۴۵فاطمهخلیلی مطلقایمان
۴۶مریمدرویشی مسلکعاقیان
۴۷سمانهدشتیعبد على
۴۸رسولدلاوراسماعیل
۴۹زینبدهقانمحمد
۵۰امیر حسیندهقانبهروز
۵۱فریدهدهقان نژادعباس
۵۲محمددهقانیعلی نظر
۵۳عبدالهدولاحعبد الحسین
۵۴مهروشرادکیانیابراهیم
۵۵سودهراستیحبیب اله
۵۶غلامحسینرجبیجعفر
۵۷کرامترحیمیمحمدرضا
۵۸پیمانرحیمی قره میر شاملوسیاه بخش
۵۹عصمترزم اورغلامرضا
۶۰علیرضارضائیمصطفى
۶۱شیرین الساداتروح الامینیسید محسن
۶۲زهرازارعاسماعیل
۶۳فرخندهزارعیخداداد
۶۴مستانهزارعیاسماعیل
۶۵مرضیهزارعیعبد الحسین
۶۶مصطفىزکیغلامحسین
۶۷یوسفزنده بودیاحمد
۶۸صادقزندیمحمد
۶۹ایدازنگنه نژادحبیب
۷۰سردارسالم ورحسین
۷۱سجادستاریمحمد علی
۷۲نسرینسرداریزالپور
۷۳معصومهسرکاریحیدر
۷۴سمیهسروریعباس
۷۵یگانهسلیمانیمصطفی
۷۶فرزاد علیسلیمانیخداداد
۷۷حسینسمیعی منفرداسکندر
۷۸حمیدسهرابیجهانزیر
۷۹فاطمهسینائیماشااله
۸۰احسانشادمندعباس
۸۱سیده لالهشاهروبندیسید نصراله
۸۲محسنشریفیناصر
۸۳بهنامشش بلوکیحسین
۸۴صادقشفیعیعلیرضا
۸۵فاطمهشهریاریغلام
۸۶نسرینشورکیغلامحسین
۸۷میناشولیحیدر
۸۸سجادصادقیویس
۸۹سمیهصادقیشعبان
۹۰غلامحسینصمصامیمحمد باقر
۹۱محمدطهماسبیحمزه
۹۲فرشیدعاشوریعبد الرزاق
۹۳مریمعباسیحسین
۹۴على اکبرعباسی کیاآزاد
۹۵مازیارعشایرینادر
۹۶فاطمهعلمداراسکندر
۹۷اسماعیلعمرانیحسن
۹۸یلداعمرانی باغملائیمصطفی
۹۹کریمعمرانی فرداکبر
۱۰۰اسیهعواد پورمحمد جواد
۱۰۱راضیهغریبییوسفعلی
۱۰۲محمدفارابیمحمد جعفر
۱۰۳رعنافرح لقای خامنهپرویز
۱۰۴بهنازفرخیداود
۱۰۵فرزادفرهمند صابرفتح اله
۱۰۶سعیدفریدون پورعلى
۱۰۷مژگانقابل نژادمهدی
۱۰۸احمدقاسمیمحمد
۱۰۹اعظمقشقائیعلی
۱۱۰شهربانوکرمیخدابخش
۱۱۱اسفندیارکشاورزیعزت اله
۱۱۲حبیبکمالیمظاهر
۱۱۳سیاووشکیهانعلى
۱۱۴رقیهمبارکی طلبخورشید
۱۱۵غزلمحبیسعیدرضا
۱۱۶منصورهمحبیماشااله
۱۱۷ادیبهمحمدیمحمد
۱۱۸راضیهمحمدیعلى
۱۱۹مهردادمحمدیحسن
۱۲۰سید مهدیمحمدیمرتضی
۱۲۱میٹممحمدیساسان
۱۲۲غلامرضامحمدیعبداله
۱۲۳احمدمحمدیانخداکرم
۱۲۴دنیامرادیعوض
۱۲۵عبدالهمرشدیسیف اله
۱۲۶میتراملکیانیوسف
۱۲۷صدیقهمنصوری پورغلامحسین
۱۲۸فاطمهمهردوستمحمود
۱۲۹سیده لالهمهیمنیسید محمد
۱۳۰سید اسحقموسوی نسبسید حاجی
۱۳۱مریممیرزائیحسن
۱۳۲وحیدمیرزائیعلی مراد
۱۳۳علیرضانظریمنوچهر
۱۳۴نسترننکیساحسن
۱۳۵زینبنیکنامجواد
۱۳۶مهدینیکنامبرزین
۱۳۷سیده ملیحههاشمیسیدحسن
۱۳۸زهراهژبریانفتح الله
۱۳۹حامدیار احمدیعبدالرسول
۱۴۰فاطمهیزدانیحمید
سهمیه ایثارگر
ردیفنامنام خانوادگی نام پدر
۱ابراهیمابادیحبیب
۲علیرضااراموناسفندیار
۳بهنامارندیسلبعلی
۴مهدیآزادمهرمختار
۵میثمبارگاهیرستم
۶امیر عباسباقریعبد الرحمن
۷پیمانباقریحسین
۸مرضیهبردستانیحمید
۹فاطمهبردستانیاکبر
۱۰سکینهبهرامیانمحمد
۱۱فرنوشپورامینیکریم
۱۲محسنپورجمیونس
۱۳محمدپیرونعمت اله
۱۴ماریهتیموریمحمد
۱۵محمد حسنجعفریمحمد جعفر
۱۶زینبجمشیدیاسحاق
۱۷شیماجوادپورنوبندگانیجواد
۱۸زینبحبیب منشمحمود
۱۹امیرحسینحسن زاده مقدمفریدون
۲۰سید سعیدحسینیسید ناصر
۲۱سیدرضاحسینی لقبسید غلامحسین
۲۲نرگسحیدریابوالفضل
۲۳جواددانشگررضا
۲۴فاضلدرویشیحسن
۲۵طیبهدشتیرسول
۲۶نگیندهقان جدسیمسلم
۲۷روح اللهدولاحناصر
۲۸محسنذاکریعبد الحسین
۲۹مسلمرامعلی
۳۰مریم الساداترضوانیسید اسماعیل
۳۱سید حسامرضوی دشتیسیداسداله
۳۲حسینرئیسی پورهیبت اله
۳۳فاطمهزارع خفریغفار
۳۴مهسازارعیحسن
۳۵عالیسامانیعبد الرسول
۳۶حسینشهبازیمهرداد
۳۷راضیهصداقتاسمعیل
۳۸منیژهصف شکناسماعیل
۳۹سید حسینطاهر مقدمسید ایوب
۴۰سلیمانطاهریعباس
۴۱فرشتهعباسیغلامرضا
۴۲فائزهعوض پورمحمد
۴۳محمد امینغربیعابدین
۴۴شهرامفخرمحمد
۴۵علیرضاکشاورزسلمان
۴۶علىکوهمرهتمراس
۴۷فرشتهمحمدیاصغر
۴۸زهرامظفریناصر
۴۹سعیدملکیمحمدجان
۵۰علیرضامنصوریامراله
۵۱بهروزیزدان پناهغلامعلی
۵۲سهرابیگانهحسین

سهمیه آزاد:

سهمیه ایثارگر:

منبع: روابط عمومی کانون وکلای دادگستری بوشهر

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا