اخبار کانون ها

اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ کانون وکلای دادگستری کرمانشاه

وکلاپرس- کانون وکلای دادگستری کرمانشاه اسامی پذیرفته شدگان این کانون در آزمون وکالت ۱۴۰۲ را اعلام کرد.

به گزارش وکلاپرس کانون وکلای دادگستری کرمانشاه بدون تفکیک اسامی سهمیه آزاد و ایثارگر صرفا اسامی ۳۱۰ نفر را به ترتیب حروف الفبا منتشر کرده است.

بیشتر بخوانید:

پی دی اف اسامی

دانلود فایل پی دی اف اطلاعیه ثبت نام

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری کرمانشاه اعلام کرده است:

ضمن تبریک و آرزوی موفقیت برای پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ بدینوسیله اسامی پذیرفته شدگان به ترتیب حروف الفبا به شرح ذیل اعلام می گردد:

لازم به ذکر است زمان و نحوه ثبت نام متعاقبا از طریق صفحات رسمی اطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه اعلام می گردد.مستدعیست از مراجعه حضوری خودداری فرمایید.

اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ کانون وکلای دادگستری کرمانشاه (به ترتیب حروف الفبا)

ردیفنام خانوادگینامنام پدر
۱ابراهیمیفاطمهحسن
۲ابراهیمیافسانهفیض اله
۳احمدیحمیدرضامحمدخان
۴احمدیپریساداراب
۵احمدی براتیمحسنمحمد
۶احمدیانفرهادطهماس
۷ارازشحمیدمرتضی
۸اریادوستسیده سمیراسیدقادر
۹ازاده دلمیلادعباس
۱۰ازادیمحمدصدراحجت اله
۱۱اسدابادیعلیعلی داد
۱۲اسدیرسولحمیدرضا
۱۳اسدیمینااسمعیل بگ
۱۴اسفندیاریمهربانصادق
۱۵اسماعیلیسعیدحشمت اله
۱۶اسمعیلیعاطفهموسی
۱۷اقاخانی چشمه کبودیاکرمرستم
۱۸اقائیساراحیدر
۱۹اکبریشهرامعلی حیدر
۲۰اکبریاحسانسیف اله
۲۱اکبریطاهرهمرتضی
۲۲الحاقیسپهرسیاوش
۲۳الفتیلیلاقهرمان
۲۴الیاسیگلاویژانور
۲۵امیدی زادهطنازحمیدرضا
۲۶امیریمیلادمحمداقا
۲۷امیریارشمهدی
۲۸امیریمحسنموسی
۲۹امیرینسیممسعود
۳۰امیریرقیهعلی اله
۳۱امیری نسبوحیدعلی پاشا
۳۲ایزدینادیاغلامرضا
۳۳ایزدیاسماعیلمحمدعلی
۳۴بابائی کاکاوندروح الهبهرام
۳۵بابلیزهراداریوش
۳۶باقرابادیبهادرکریم
۳۷باقریفردینشاهپور
۳۸باقری هرسینیگلارهعلی
۳۹بالش زرمجتبیمصطفی
۴۰بخشممرزبانکامیره
۴۱بدری نوجوبیمریمعلی پناه
۴۲بدیعی احمدابادینویدهوشنگ
۴۳بزگداریپیمانحشمت
۴۴بساطی سیاه بیدیمریمبختیار
۴۵بشی پورمینامراد
۴۶بهرام پورفاطمهشیرعباس
۴۷بهرامیعسلابوالحسن
۴۸بهرامی زادفیصلحسن
۴۹بهرامی شفامحمدرضاعلی
۵۰بهره پورامیرعلی هواس
۵۱بیگمرادیزهرهعلی
۵۲بیگی میرعزیزیسجادعیسی
۵۳پرندینعلیمنصور
۵۴پرنوسمیراعلی اکبر
۵۵پرنیانسحرعلی
۵۶پروارهمحمدرضامردان
۵۷پروانهامیرحسینمحمدرضا
۵۸پروانهندامحمد
۵۹پرویزحسینقدرت
۶۰پرویزیعباساکبر
۶۱پناهیفهیمهغلامعلی
۶۲پورچوبینهیوسفمحمدابراهیم
۶۳پورعظیمسارااردشیر
۶۴پورلعلیشمس الدیناحمد
۶۵پیرییحییعبدالعلی
۶۶تیشه کنینسرینالله محمد
۶۷جلالوندشکوفهظهراب
۶۸جلیلیانثریاعلی
۶۹جمشیدپوربینظیرعباس
۷۰جوزییانمریمحسن
۷۱جهانپورمصطفیفیض اله
۷۲چاوشیمحمدرسولمحمدمراد
۷۳چراغیدلنیاقباد
۷۴چراغیپگاهابراهیم
۷۵چشمه سفیدیستارهمهدی
۷۶چقاقاسمیازادهحسن
۷۷حاتمیشهرامحواس علی
۷۸حاتمینویدحشمت اله
۷۹حسامیعبدالرحمانمحمدعزیز
۸۰حسن پورشیانیمهشیدمحمدصادق
۸۱حسنوندنرگسرضا
۸۲حسنوندایمانپاپی رضا
۸۳حسنینداخانعلی
۸۴حسین پورمصطفینادر
۸۵حسینینسیمجواد
۸۶حسینیمحمدسعیدنصرت اله
۸۷حسینیرحمانمحمد
۸۸حشمتی مقدممریمصید
۸۹حقیقیحسینابراهیم
۹۰حقیقیافشینشاهمراد
۹۱حمزئی هرسینیعلیفریدون
۹۲حیدریمریممرتضی
۹۳حیدریبیانحسن
۹۴حیدریرسولبهرام
۹۵حیدریانصدیقهحمیدرضا
۹۶حیدریانجاویدرستم
۹۷حیدریاناریاجواد
۹۸خانیزهرامنصور
۹۹خانی زاده گلستانهدایتحسین مراد
۱۰۰خدائی هالانیسهیلامهدی
۱۰۱خدرویسیمحمدوحیدحسین
۱۰۲خرمیارمانمحمود
۱۰۳خزائیسونیتامنوچهر
۱۰۴خسرویسمیهابراهیم
۱۰۵خلیلیمنصورمرتضی
۱۰۶خوش کلام تلیابسمیراحاتم
۱۰۷خوشدل دهکبودیفاطمهمولاداد
۱۰۸دارابمریمامیر
۱۰۹دارائیموناجهانشاه
۱۱۰دانشورژیناحیدر
۱۱۱داوریعلیحیدر
۱۱۲درخشان فردصفوراسهراب
۱۱۳درستیمریماله مراد
۱۱۴ذبیحی رادیوسفخاصعلی
۱۱۵ذبیحی رادمریمخاصعلی
۱۱۶ذوالفقاریاردشیرابراهیم
۱۱۷رجبی هرسینیسمیراحاجی محمد
۱۱۸رحمان زادهسیدهادیسیدعلی
۱۱۹رحمانینریمانعبداله
۱۲۰رحیمیعلیکامران
۱۲۱رزمعباساحمد
۱۲۲رستگارپویانیعرفانمحمدپاشا
۱۲۳رستم ابادیمهردادجواد
۱۲۴رستم ابادیوحیدفریدون
۱۲۵رستمیبهمنفرخ
۱۲۶رستمیالهاممصطفی
۱۲۷رستمی خلیل الهیبیژنولی
۱۲۸رستمی دارتوتیبختیارابراهیم
۱۲۹رستمی گیلانیروح الهخیراله
۱۳۰رضائیزهرهمحمدجواد
۱۳۱رضائیعلیاسمعلی
۱۳۲رضائیصدیقهاحمد
۱۳۳رضائیحسنامصطفی
۱۳۴رضائی باکلانینسترنبهمن
۱۳۵رضائی ذاکرولیکاکاعلی
۱۳۶رمضانیشهریارشاهین
۱۳۷رنجبرنینااحمد
۱۳۸رنجبرگاکیهمهرانهمت
۱۳۹روشنی نژادالنازاسدالله
۱۴۰زرافشانیمهتابسیاوش
۱۴۱زرینمریمخلیل
۱۴۲زمانیمهردادامیر
۱۴۳زمانیسیدمهدیسیدعزت اله
۱۴۴زنگنهاحسانعزت اله
۱۴۵زهدی ناصرپورسمیهعباس
۱۴۶زیستیعلیاحمد
۱۴۷سالمندبیجاریحسینپرویز
۱۴۸سلحشورفرمهدیاسد
۱۴۹سلیمان زادهپیماننورعلی
۱۵۰سلیمانیزهرامحمود
۱۵۱سلیمانیبرهاننقدعلی
۱۵۲سلیمانیمهدیاسمعیل
۱۵۳سلیمانییزدانمصطفی
۱۵۴سلیمییونسایوب
۱۵۵سلیمی مهدی ابادیمینوعباسعلی
۱۵۶شادرام بدربانیشاهینمحمدرضا
۱۵۷شریفی چقابلکیاشکاننوراله
۱۵۸شریفی کلکانیطاهرهنصرت اله
۱۵۹شکریهانیهنظرعلی
۱۶۰شکریحامدعلی حیدر
۱۶۱شکری منعممحمدمرادعلی
۱۶۲شکیباتبارزمردحسین
۱۶۳شمسی زادهمریمامان اله
۱۶۴شهبازیصبارضا
۱۶۵شهبازی کوچکلهعرفانستار
۱۶۶شیخمرادیمهدیحسین
۱۶۷صادقی سطرینداایرج
۱۶۸صفائی سیاسیاهیعاطفهعلی شا
۱۶۹صفریرهامداراب
۱۷۰صمدیشروین دختافشین
۱۷۱صیادیبابکداراب
۱۷۲طاهری باغ طیفونیثریاابراهیم
۱۷۳طاهری چنگزهشهریاراحمد
۱۷۴طهماسبیسمامولاداد
۱۷۵ظهرابیاکبرمحمد
۱۷۶عادل کیامحمدناصرجمال
۱۷۷عالی بیگیمیلادنامدار
۱۷۸عباسیضحاعلی
۱۷۹عباسی فردمحمدمسعود
۱۸۰عباسی وینهناهیدباقرعلی
۱۸۱عبدیالنازعلی
۱۸۲عزتیمهردادمحمدحسن
۱۸۳عزیزیحامدظفر
۱۸۴عزیزی سرارودیسمیهجواد
۱۸۵عسگری ابباریکیشیواامامعلی
۱۸۶عسگری پوربهروزعلی صفر
۱۸۷علی اکبریرستمفریدون
۱۸۸علی پورحمیدرضاعلی
۱۸۹علیخانیمجیدمنصور
۱۹۰علیرضاپوریپریساخاص مراد
۱۹۱عینی کامرانیفرزانهعزیزعلی
۱۹۲غریب پورعلیبابابزرگ
۱۹۳غلامیاسمازینعلی
۱۹۴فاطمی پارساشبنمرامین
۱۹۵فتاحی هدایتیامیرپرویز
۱۹۶فتحینیماامیدعلی
۱۹۷فتحیشکوفهاحمد
۱۹۸فتحی دوابیرسولرضابک
۱۹۹فتحی گیلانههنگامهکرم رضا
۲۰۰فخریسجاداله مراد
۲۰۱فخرینیلوفرپاشا
۲۰۲فرخیمحمدحسینعلی
۲۰۳فرخیشهاب الدینیوسف
۲۰۴فرخیعلیاسداله
۲۰۵فرخیعلیفرج
۲۰۶فرمندیانمیثمعلی شاه
۲۰۷فرهادی چقامارانیوحیدمظفر
۲۰۸فشخورانیمریممظفر
۲۰۹فیاض منشسارانعمت اله
۲۱۰فیض سیمرغیمحمدصالحجمشید
۲۱۱فیض کرمیانمحمدعلی اصغر
۲۱۲قادرینگینعزیز
۲۱۳قادری سلیمانیهسعیدقهرمان
۲۱۴قارلقیفرشادحسین
۲۱۵قاسمیسعیدنجاتعلی
۲۱۶قاسمیناهیدعلی رضا
۲۱۷قاسمیرسولکریم
۲۱۸قاسمیقبادنوخاص
۲۱۹قاسمی تبارنسترنغلامعلی
۲۲۰قبادیمحمدمهرعلی
۲۲۱قریشی زادهنیکوالساداتسیدعلی
۲۲۲قزوینی کنشتیسهراباحمد
۲۲۳قنبریپرنازحمیدرضا
۲۲۴قیطاسیکیومرثامیر
۲۲۵قیطولیبهادریداله
۲۲۶کاظمیمحمدرضاعلی رضا
۲۲۷کاظمی نیامهردادمیره بگ
۲۲۸کاکائیرسولبهمن
۲۲۹کرانیانیزینبمحمد
۲۳۰کرم ویسیمریممراد
۲۳۱کرمیسعیدمحمدعلی
۲۳۲کرمیاعظماسداله
۲۳۳کرمی بوژانیپریساعلی خان
۲۳۴کرمی چقاگلانیخدیجهنصرت اله
۲۳۵کرمی سرابیاسفندیارمولامراد
۲۳۶کریم نیاتورجعظیم
۲۳۷کریمیولیحقمراد
۲۳۸کریمیعیسیهوشنگ
۲۳۹کریمی جلیله وندیمحمدعلی صفا
۲۴۰کریمی فیروزجائیشهیدهعلی اشرف
۲۴۱کریمی مهررامینکیومرث
۲۴۲کله هوئیحسینکسمراد
۲۴۳کنجوریانصابرزرعلی
۲۴۴کوکبی رحیم ابادیساراعلیرضا
۲۴۵کهریزیارمینبهزاد
۲۴۶کیان فرگلاویژحجت اله
۲۴۷کیاوندحمزهدرویشعلی
۲۴۸گردکانهسهرابمحمد
۲۴۹لاله ماژینبهروزعلی محمد
۲۵۰مبارکیمحمدعلیعلی
۲۵۱محمدیسیمینحیدر
۲۵۲محمدیمحمودکرم
۲۵۳محمدیمهوشرضا
۲۵۴محمدیاسوصارم
۲۵۵محمدیامیرمحمدمحمدحسن
۲۵۶محمدییسراشکراله
۲۵۷محمدیکامبیزعلیمردان
۲۵۸محمدینسیمرمضان
۲۵۹محمدیخدیجهمحمد
۲۶۰محمدی خشکرودیمصیبغلامحسین
۲۶۱محمودیارزومحمدرضا
۲۶۲مرادیاحسانگلمراد
۲۶۳مرادیراضیهصحبت اله
۲۶۴مرادیشبنمغلامرضا
۲۶۵مرادیعلی حسینمراد
۲۶۶مرادیمیلادیوسف
۲۶۷مرادیشکوفهعزیز
۲۶۸مرادیبهارهحمید
۲۶۹مرادیداریوشعین اله
۲۷۰مرادیفاطمهبهمن
۲۷۱مرادینازنینولی
۲۷۲مرادییونسمحمدباقر
۲۷۳مرادی دلفانیاعظمحسین
۲۷۴مردانیپدراممسعود
۲۷۵مطاعیوحیدحمید
۲۷۶مظفریفائزهسلیمان
۲۷۷معرفتناهیدفرامرز
۲۷۸منتیحدیثیداله
۲۷۹موزونفاطمهعزالدین
۲۸۰موسویمائده ساداتسیدغلامرضا
۲۸۱موسوی چراغ ابادیسیدعلی محمدسیدنعمت
۲۸۲مولائی ایل ذولهفاطمهقدرت اله
۲۸۳مولائی ایل ذولهنسرینقدرت اله
۲۸۴مومنهمحمدحسین رضا
۲۸۵مهرجواحمدفضل اله
۲۸۶میرزائیمریممحمدجواد
۲۸۷ناصریلعیامیره
۲۸۸نجاتیامیرشهریار
۲۸۹نصیرینرجسمصطفی
۲۹۰نظریحسناعلی رضا
۲۹۱نظریعلیحسین
۲۹۲نظریصادقصیدنظر
۲۹۳نوریپوریاغلامرضا
۲۹۴والایینسرینسیدامیر
۲۹۵ولدبیگیجزاصابر
۲۹۶ولی زادهمریمکیومرث
۲۹۷ولی زادهزهرااسد
۲۹۸ویسی سطریفائزهعلی
۲۹۹هادی بیگیمزدکمظفر
۳۰۰هادیخانی قم لیجهمحمدعباسعلی
۳۰۱هاشمیشهریاراسد
۳۰۲هاشمیسیده سپیدهسیدمحمود
۳۰۳همتیمهتابمحمدحسین
۳۰۴همتیلیلامراد
۳۰۵یاریسعیدمرادحسین
۳۰۶یاری خواهسعیدعلی حسن
۳۰۷یاورینسرینمراد
۳۰۸یزدان پوریاسرنیازی
۳۰۹یزدان منشمحمدحسنعلی شا
۳۱۰یعقوبی دوچقائیفرزانهمرتضی

اسامی به ترتیب رتبه

در لیست اولیه تعداد قبول شدگان ۳۱۰ نفر اعلام شده بود اما در لیست جدید که ۲ آبان ۱۴۰۲ به ترتیب رتبه منتشر شده است تعداد قبول شدگان ۳۱۱ نفر است!

دانلود فایل پی دی اف اسامی به ترتیب رتبه:

دانلــــود

اسامی پذیرفته شدگان (آزاد و سهمیه) آزمون وکالت ۱۴۰۲-براساس رتبه
ردیفنامنام خانوادگینام پدر
۱زهراخانی  منصور
۲محمدعباسی فردمسعود
۳لیلاالفتی  قهرمان
۴یوسفذبیحی رادخاصعلی
۵نادیاایزدیغلامرضا
۶شهیدهکریمی فیروزجائیعلی اشرف
۷مریمولی زادهکیومرث
۸پریساعلیرضاپوریخاص مراد
۹محمدکریمی جلیله وندیعلی صفا
۱۰النازعبدیعلی
۱۱سپهرالحاقیسیاوش
۱۲  شبنمفاطمی پارسارامین
۱۳زینبکرانیانیمحمد
۱۴علینظریحسین
۱۵حامدعزیزیظفر
۱۶رسولفتحی دوابیرضابک
۱۷حمیدرضاعلی پورعلی
۱۸محمدحسینفرخیعلی
۱۹حمیدرضااحمدیمحمدخان
۲۰  ثریاطاهری باغ طیفونیابراهیم
۲۱سعیدیاری خواهعلی حسن
۲۲شهریارهاشمیاسد
۲۳مینااسدیاسمعیل بگ
۲۴مهوشمحمدیرضا
۲۵سمیراخوش کلام تلیابحاتم
۲۶عرفانشهبازی کوچکلهستار
۲۷محمدشکری منعممرادعلی
۲۸سیدمهدیزمانیسیدعزت اله
۲۹سجادفخریاله مراد
۳۰مصیبمحمدی خشکرودی  غلامحسین
۳۱یاسریزدان پورنیازی
۳۲احساناکبریسیف اله
۳۳حسینسالمندبیجاریپرویز
۳۴شهرامحاتمیحواس علی
۳۵مینوسلیمی مهدی ابادیعباسعلی
۳۶مریمفشخورانیمظفر
۳۷پیمانبزگداریحشمت
۳۸سیده سپیدههاشمیسیدمحمود
۳۹پدراممردانیمسعود
۴۰حسینکله هوئیکسمراد
۴۱امیرفتاحی هدایتیپرویز
۴۲مهدیسلیمانیاسمعیل
۴۳امیرنجاتیشهریار
۴۴ارشامیریمهدی
۴۵محمدسعیدحسینینصرت اله
۴۶مهرانرنجبرگاکیههمت
۴۷اعظممرادی دلفانیحسین
۴۸مونادارائیجهانشاه
۴۹حمزهکیاونددرویشعلی
۵۰اسومحمدیصارم
۵۱سیدهادیرحمان زادهسیدعلی
۵۲میلادازاده دلعباس
۵۳طنازامیدی زادهحمیدرضا
۵۴محمدرسولچاوشیمحمدمراد
۵۵محمدعلیمبارکیعلی
۵۶فرزانهعینی کامرانیعزیزعلی
۵۷امیرمحمدمحمدیمحمدحسن
۵۸محمدهادیخانی قم لیجهعباسعلی
۵۹منصورخلیلیمرتضی
۶۰میلادمرادییوسف
۶۱عسلبهرامیابوالحسن
۶۲شروین دختصمدیافشین
۶۳محمدصالحفیض سیمرغیجمشید
۶۴علیحمزئی هرسینیفریدون
۶۵رسولکاکائیبهمن
۶۶اسماغلامیزینعلی
۶۷عاطفهاسمعیلیموسی
۶۸فاطمهمولائی ایل ذولهقدرت اله
۶۹سماطهماسبیمولاداد
۷۰شکوفهمرادیعزیز
۷۱پوریانوریغلامرضا
۷۲سارااقائیحیدر
۷۳نسرینتیشه کنیالله محمد
۷۴محمدرضاپروارهمردان
۷۵بیانحیدریحسن
۷۶اکرماقاخانی چشمه کبودیرستم
۷۷سمیهزهدی ناصرپورعباس
۷۸ناهیدعباسی وینهباقرعلی
۷۹بیژنرستمی خلیل الهیولی
۸۰صابرکنجوریانزرعلی
۸۱سمیهعزیزی سرارودیجواد
۸۲هنگامهفتحی گیلانهکرم رضا
۸۳نرگسحسنوندرضا
۸۴طاهرهشریفی کلکانینصرت اله
۸۵مریمجوزییانحسن
۸۶هانیهشکرینظرعلی
۸۷مریمدرستیاله مراد
۸۸صفورادرخشان فردسهراب
۸۹حسینحقیقیابراهیم
۹۰حامدشکریعلی حیدر
۹۱زهرهبیگمرادیعلی
۹۲حمیدارازشمرتضی
۹۳سعیدقاسمینجاتعلی
۹۴صباشهبازیرضا
۹۵صدیقهحیدریانحمیدرضا
۹۶مریمبساطی سیاه بیدیبختیار
۹۷میثمفرمندیانعلی شاه
۹۸فائزهویسی سطریعلی
۹۹رحمانحسینیمحمد
۱۰۰علیرضائیاسمعلی
۱۰۱النازروشنی نژاداسدالله
۱۰۲الهامرستمیمصطفی
۱۰۳نیلوفرفخریپاشا
۱۰۴صادقنظریصیدنظر
۱۰۵عاطفهصفائی سیاسیاهیعلی شا
۱۰۶ساراپورعظیماردشیر
۱۰۷رستمعلی اکبریفریدون
۱۰۸رسولحیدریبهرام
۱۰۹پریسااحمدیداراب
۱۱۰بهارهمرادیحمید
۱۱۱نسرینمولائی ایل ذولهقدرت اله
۱۱۲پگاهچراغیابراهیم
۱۱۳لیلاهمتیمراد
۱۱۴یسرامحمدیشکراله
۱۱۵پریساکرمی بوژانیعلی خان
۱۱۶سهرابقزوینی کنشتیاحمد
۱۱۷علیغریب پوربابابزرگ
۱۱۸ولیکریمیحقمراد
۱۱۹مریمدارابامیر
۱۲۰مهرباناسفندیاریصادق
۱۲۱مریمکرم ویسیمراد
۱۲۲بختیاررستمی دارتوتیابراهیم
۱۲۳علیزیستیاحمد
۱۲۴بهروزلاله ماژینعلی محمد
۱۲۵بهادرقیطولییداله
۱۲۶ارزومحمودیمحمدرضا
۱۲۷مهتابزرافشانیسیاوش
۱۲۸کامبیزمحمدیعلیمردان
۱۲۹ارمانخرمیمحمود
۱۳۰شیواعسگری ابباریکیامامعلی
۱۳۱فرزانهیعقوبی دوچقائیمرتضی
۱۳۲ارمینکهریزیبهزاد
۱۳۳داریوشمرادیعین اله
۱۳۴وحیدامیری نسبعلی پاشا
۱۳۵یوسفپورچوبینهمحمدابراهیم
۱۳۶عباسرزماحمد
۱۳۷سهرابگردکانهمحمد
۱۳۸ساراکوکبی رحیم ابادیعلیرضا
۱۳۹فردینباقریشاهپور
۱۴۰مجتبیبالش زرمصطفی
۱۴۱محمدقبادیمهرعلی
۱۴۲محسنامیریموسی
۱۴۳مائده ساداتموسویسیدغلامرضا
۱۴۴یحییپیریعبدالعلی
۱۴۵سمیرارجبی هرسینیحاجی محمد
۱۴۶بهروزعسگری پورعلی صفر
۱۴۷فائزهمظفریسلیمان
۱۴۸بهادرباقرابادیکریم
۱۴۹گلاویژالیاسیانور
۱۵۰هدایتخانی زاده گلستانحسین مراد
۱۵۱مهردادکاظمی نیامیره بگ
۱۵۲سمیراپرنوعلی اکبر
۱۵۳مریمشمسی زادهامان اله
۱۵۴نداپروانهمحمد
۱۵۵نسیمامیریمسعود
۱۵۶ناهیدقاسمیعلی رضا
۱۵۷مصطفیجهانپورفیض اله
۱۵۸ستارهچشمه سفیدیمهدی
۱۵۹نینارنجبراحمد
۱۶۰شکوفهفتحیاحمد
۱۶۱نویدحاتمیحشمت اله
۱۶۲نسرینوالاییسیدامیر
۱۶۳محمدرضابهرامی شفاعلی
۱۶۴وحیدرستم ابادیفریدون
۱۶۵نسترنقاسمی تبارغلامعلی
۱۶۶مریمزرینخلیل
۱۶۷یزدانسلیمانیمصطفی
۱۶۸سعیدقادری سلیمانیهقهرمان
۱۶۹احمدمهرجوفضل اله
۱۷۰رامینکریمی مهرکیومرث
۱۷۱فاطمهمرادیبهمن
۱۷۲مرزبانبخشمکامیره
۱۷۳مریمذبیحی رادخاصعلی
۱۷۴نازنینمرادیولی
۱۷۵نداحسنیخانعلی
۱۷۶اشکانشریفی چقابلکینوراله
۱۷۷محمدناصرعادل کیاجمال
۱۷۸صدیقهرضائیاحمد
۱۷۹مهدیشیخمرادیحسین
۱۸۰کیومرثقیطاسیامیر
۱۸۱روح الهبابائی کاکاوندبهرام
۱۸۲خدیجهکرمی چقاگلانینصرت اله
۱۸۳نگینقادریعزیز
۱۸۴شهریارطاهری چنگزهاحمد
۱۸۵فرهاداحمدیانطهماس
۱۸۶شهریاررمضانیشاهین
۱۸۷محمدفیض کرمیانعلی اصغر
۱۸۸یونسسلیمیایوب
۱۸۹افشینحقیقیشاهمراد
۱۹۰جاویدحیدریانرستم
۱۹۱طاهرهاکبریمرتضی
۱۹۲مینابشی پورمراد
۱۹۳رسولقاسمیکریم
۱۹۴یونسمرادیمحمدباقر
۱۹۵نسیممحمدیرمضان
۱۹۶فهیمهپناهیغلامعلی
۱۹۷عباسپرویزیاکبر
۱۹۸اریاحیدریانجواد
۱۹۹سعیداسماعیلیحشمت اله
۲۰۰فاطمهخوشدل دهکبودیمولاداد
۲۰۱قبادقاسمینوخاص
۲۰۲مریممیرزائیمحمدجواد
۲۰۳ولیرضائی ذاکرکاکاعلی
۲۰۴بابکصیادیداراب
۲۰۵علیرحیمیکامران
۲۰۶سیدعلی محمدموسوی چراغ ابادیسیدنعمت
۲۰۷محمدمومنهحسین رضا
۲۰۸عبدالرحمانحسامیمحمدعزیز
۲۰۹اسفندیارکرمی سرابیمولامراد
۲۱۰سعیدکرمیمحمدعلی
۲۱۱علیاسدابادیعلی داد
۲۱۲شاهینشادرام بدربانیمحمدرضا
۲۱۳مهدیسلحشورفراسد
۲۱۴اعظمکرمیاسداله
۲۱۵رقیهامیریعلی اله
۲۱۶مریمبدری نوجوبیعلی پناه
۲۱۷مزدکهادی بیگیمظفر
۲۱۸نرجسنصیریمصطفی
۲۱۹ایمانحسنوندپاپی رضا
۲۲۰احسانزنگنهعزت اله
۲۲۱عیسیکریمیهوشنگ
۲۲۲خدیجهمحمدیمحمد
۲۲۳سارافیاض منشنعمت اله
۲۲۴فیصلبهرامی زادحسن
۲۲۵سمیهخسرویابراهیم
۲۲۶مریمحشمتی مقدمصید
۲۲۷میلادعالی بیگینامدار
۲۲۸نداصادقی سطریایرج
۲۲۹اسماعیلایزدیمحمدعلی
۲۳۰حسنارضائیمصطفی
۲۳۱نیکوالساداتقریشی زادهسیدعلی
۲۳۲محمدوحیدخدرویسیحسین
۲۳۳مهردادزمانیامیر
۲۳۴محمدصدراازادیحجت اله
۲۳۵سیمینمحمدیحیدر
۲۳۶پیمانسلیمان زادهنورعلی
۲۳۷نویدبدیعی احمدابادیهوشنگ
۲۳۸حسنانظریعلی رضا
۲۳۹محسناحمدی براتیمحمد
۲۴۰سونیتاخزائیمنوچهر
۲۴۱رهامصفریداراب
۲۴۲فاطمهبهرام پورشیرعباس
۲۴۳حسینپرویزقدرت
۲۴۴مصطفیحسین پورنادر
۲۴۵گلاویژکیان فرحجت اله
۲۴۶نسیمحسینیجواد
۲۴۷فرشادقارلقیحسین
۲۴۸احسانمرادیگلمراد
۲۴۹رسولاسدیحمیدرضا
۲۵۰وحیدفرهادی چقامارانیمظفر
۲۵۱عرفانرستگارپویانیمحمدپاشا
۲۵۲فاطمهموزونعزالدین
۲۵۳زهرهرضائیمحمدجواد
۲۵۴بینظیرجمشیدپورعباس
۲۵۵امیربهره پورعلی هواس
۲۵۶شهاب الدینفرخییوسف
۲۵۷اکبرظهرابیمحمد
۲۵۸ثریاجلیلیانعلی
۲۵۹وحیدمطاعیحمید
۲۶۰تورجکریم نیاعظیم
۲۶۱روح الهرستمی گیلانیخیراله
۲۶۲جزاولدبیگیصابر
۲۶۳علیفرخیاسداله
۲۶۴محمدرضاکاظمیعلی رضا
۲۶۵راضیهمرادیصحبت اله
۲۶۶سهیلاخدائی هالانیمهدی
۲۶۷نریمانرحمانیعبداله
۲۶۸مجیدعلیخانیمنصور
۲۶۹زهراسلیمانیمحمود
۲۷۰ازادهچقاقاسمیحسن
۲۷۱نسترنرضائی باکلانیبهمن
۲۷۲فاطمهابراهیمیحسن
۲۷۳مهردادعزتیمحمدحسن
۲۷۴نیمافتحیامیدعلی
۲۷۵علیداوریحیدر
۲۷۶شهراماکبریعلی حیدر
۲۷۷امیرحسینپروانهمحمدرضا
۲۷۸زمردشکیباتبارحسین
۲۷۹زهراولی زادهاسد
۲۸۰افسانهابراهیمیفیض اله
۲۸۱سحرپرنیانعلی
۲۸۲شبنممرادیغلامرضا
۲۸۳ناهیدمعرفتفرامرز
۲۸۴مهشیدحسن پورشیانیمحمدصادق
۲۸۵علیفرخیفرج
۲۸۶زهرابابلیداریوش
۲۸۷محمدحسنیزدان منشعلی شا
۲۸۸اردشیرذوالفقاریابراهیم
۲۸۹علی حسینمرادیمراد
۲۹۰شمس الدینپورلعلیاحمد
۲۹۱نسرینیاوریمراد
۲۹۲مریمحیدریمرتضی
۲۹۳ژینادانشورحیدر
۲۹۴لعیاناصریمیره
۲۹۵حدیثمنتییداله
۲۹۶علیپرندینمنصور
۲۹۷سجادبیگی میرعزیزیعیسی
۲۹۸نورمحمدیاسماعیلاسحق
۲۹۹دلنیاچراغیقباد
۳۰۰پرنازقنبریحمیدرضا
۳۰۱برهانسلیمانینقدعلی
۳۰۲محمودمحمدیکرم
۳۰۳میلادامیریمحمداقا
۳۰۴شکوفهجلالوندظهراب
۳۰۵مهتابهمتیمحمدحسین
۳۰۶بهمنرستمیفرخ
۳۰۷سعیدیاریمرادحسین
۳۰۸مهردادرستم ابادیجواد
۳۰۹سیده سمیرااریادوستسیدقادر
۳۱۰ضحاعباسیعلی
۳۱۱گلارهباقری هرسینیعلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا