اخبار کانون هاویژه

اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ کانون وکلای دادگستری خراسان

وکلاپرس– اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ کانون وکلای دادگستری خراسان (رضوی-جنوبی) اعلام شد.

به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری خراسان، این کانون اسامی پذیرفته شدگان ورودی آزمون وکالت ۱۴۰۲ را به تفکیک خراسان رضوی و جنوبی منتشر کرده است.

بیشتر بخوانید:

در خصوص شیوه و زمان ثبت نام متعاقبا اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت.

آمار پذیرفته شدگان:

ایثارگرآزادمجموع
کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی۱۸۲۶۹۸۸۸۰
 کانون وکلای دادگستری خراسان جنوبی۹۴۷۵۶

بیشتر بخوانید:

دانلود پی دی اف اسامی

اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ کانون وکلای دادگستری خراسان

اسامی قبول شدگان سهمیه آزاد خراسان رضوی 
رتبه نام نام خانوادگی نام پدر 
۱جلال بایسته تجارکریم
۲امیرسعیدیغلامرضا
۳کامبیزدهقان نیریسعید
۴ساراسامیارغلامعلی
۵سعیدهحسابیحسین
۶مقدادغلامی گراخکغلامحسین
۷زهراخوش قامت نامانلورسول
۸صباپری دختمحمدجواد
۹علیرضااسماعیل زاده شاهرودیمحمد
۱۰عالیهمحمدپورعلی
۱۱ریحانهصداقتمحمدتقی
۱۲محمدمشعوف سیاه سنگغلامرضا
۱۳زهراباقرنژادفروتقهمحمود
۱۴سیناتجربه کاربیژن
۱۵احمدرضاسابقیمحمدمهدی
۱۶حسنمحمدیحسین
۱۷شهریارطحان زاده رهنیعلی اکبر
۱۸سیدحسیناحمدی حسینیسیدابوالحسن
۱۹مرتضیشریعتمداریجواد
۲۰فرشتهقاسمیمسعود
۲۱اعظماشرافیاناحمد
۲۲ندازوارمحمدعلی
۲۳سیدسعیدحسینیسیدحسینعلی
۲۴زهراملاکیعلی
۲۵مائدهشهیدی اسلامیمحسن
۲۶مریمدهقان نیریعلی
۲۷النازخاوریناصر
۲۸کیاناشیخیعلی اکبر
۲۹نجمهخدادادیمحمدرضا
۳۰هادیامیری نژادمحمدحسین
۳۱مجتبیخاذنیمحمدحسین
۳۲سیدمصطفیمصطفویسیدعلیرضا
۳۳محمدجوادشجریعلیرضا
۳۴ایلاروفائی پروانهکامران
۳۵محمدامینحسنیابوالفضل
۳۶یگانهشجاعی فرعنایت اله
۳۷فرزانهاله اکبری بنده قرائیمحمد
۳۸پوریاخاوریعلی
۳۹سیده مینامنصوریسیدرضا
۴۰پریسااصغریمهدی
۴۱الهامحسین زادهاسماعیل
۴۲فاطمهمنتظران یزدیحسن
۴۳معصومهنشاطیمحمدحسین
۴۴ثنانجفیفرزاد
۴۵عبدالرافععرب یوسف ابادی غلامحیدر
۴۶ابوالفضلشمس ابادیحسن
۴۷بهزادابراهیمی مقدممحمد
۴۸ریحانهصداقتجواد
۴۹فاطمهمحمدیمرادعلی
۵۰گلنازغفاریعلی اکبر
۵۱سعیدبقیعینبی اله
۵۲حسیننوروزی یدکیقربان
۵۳فهیمهنادری بگنظرحسن
۵۴نجمهچزگیحسین
۵۵نفیسهمظفریکاظم
۵۶زهرانجدیمحمدتقی
۵۷علینوریانیمحمدحسین
۵۸زهراسعادت نیاغلامرضا
۵۹امیرحسیننخعیهادی
۶۰علیطیبیمحمدحسن
۶۱وجیههکبریائیعزیزاله
۶۲حسنگرمابیمحمدرضا
۶۳مریمفرازی فرابراهیم
۶۴فاطمهمیربلوچ زهیعظیم
۶۵ناهیدجدیقاسم علی
۶۵محمدعبدالهیانعلی
۶۷اعظماراممحمدعلی
۶۸اعظمجان نثاربجستانیکاظم
۶۹مهدیهعباباف یزدیاحمد
۷۰محسنهوشمندعلیرضا
۷۱نگارمروج قرائیمحمدعلی
۷۲رسولدرری قوچانیغلامرضا
۷۳فاطمهشفائیحسن
۷۴حمیدابراهیم نژادعلی
۷۵محدثهخانجانرمضان
۷۶امیرحسینگل محمدیرمضان
۷۷جوادصادقیعلی اصغر
۷۸سیداحمدحسینیمحمود
۷۸حسینعارفیانذبیح اله
۸۰ارغواناحمدیان شالچیحمیدرضا
۸۱شبنمرفیع زادهحسن
۸۲سجادقادریعلی اصغر
۸۳محمدزارعیعبدالرحمان
۸۴سیدمهدی یاربامشگیسیدسعید
۸۵زهرانجاتیان کاشانیفرج اله
۸۶سیماحسن زادههادی
۸۷مهدیسلمانیحسین
۸۸ریحانهشاطرزاده یزدیمجتبی
۸۹سمیرابوستانی حصارکاظم
۹۰سحرپیغمبریعلی
۹۱صباعفتیرجبعلی
۹۲علیرضااسداله زاده مایانیمحمد
۹۳محمدصدریعبدالرضا
۹۴مرضیهعاطفیعلی اصغر
۹۵عطیهانفرادی علی ابادمحمد
۹۶سارایوسف پوربراتعلی
۹۷زهراابراهیمی توندریحسن
۹۸محدثهرضائی مقدمعلی
۹۹رضابهاری تلخ ابادحسن
۱۰۰یاسمینکرمیفرشید
۱۰۱بهروزوکیلی ازغندیمحمود
۱۰۲سیماصولتیمحمدرضا
۱۰۳پروانهقره خانی لطف ابادیعلیرضا
۱۰۴فریبامحسنیعلی
۱۰۵مصطفیتوفیقیمحسن
۱۰۶امیرعابدین زادهمحمدحسین
۱۰۷محمدرضامیرزائیابراهیم
۱۰۸سیدامیرحسینعلی زاده جواهریسیدعبدالحمید
۱۰۹علیشاهبازی گنبدجقاحمد
۱۱۰مهدیبراتیعلی اصغر
۱۱۱زهرادادمانعلی
۱۱۲جوادنوربخشمحمدرضا
۱۱۳مریمخاتمی کولانکوهعباد
۱۱۴مهدیشریف زادهیوسف
۱۱۵معصومهابراهیمی نعمتیهجواد
۱۱۶حمیدرضاداورمنشمحمدرضا
۱۱۷سیده عارفهحکیمیسیدمرتضی
۱۱۷علی اصغربستانخدابخش
۱۱۹محمدمهدیعمرانیمحمد
۱۲۰اکرمحسین پناهمحمدحسین
۱۲۱افشینقویدل مقدماصغر
۱۲۲زهراعسگرالیگودرزیمحمدرضا
۱۲۳مازیارسیفیابراهیم
۱۲۴فرزانهمحمودیرمضانعلی
۱۲۵اکرمغلامیعیسی
۱۲۶محمدرضامهدوی طوسیعلی
۱۲۷وجیههنعمتی فقیرامان اله
۱۲۸زهراامیرنژادعزیزاله
۱۲۹محمدخداشاهیعباس
۱۳۰محسنخاتمیمحمد
۱۳۱سیدعلیضعیف الساداتسیدمحمد
۱۳۲مریماصغریان سررودقربانعلی
۱۳۳امیدسلیمانیحسن
۱۳۴نفیسه بیگمشیرازیسیدمحمدعلی
۱۳۵بهارهامیرخانیمحمدرضا
۱۳۶حسینرودیانمحمدصادق
۱۳۷سیدعلیرضارضائیسیدمحسن
۱۳۸فاطمهاله اکبری بنده قرائیمحمد
۱۳۹ریحانهحیدربیگی مهنهقنبر
۱۴۰شیواناویمهدی
۱۴۱صادقبیجندیمجتبی
۱۴۲حمیدرضامرادی پورمحمد
۱۴۳سیدعلی اکبرموسویسیدعبدالحسین
۱۴۴نجمه بیگمحسینیسیدعلی
۱۴۴علیبزرگیغلامحسن
۱۴۶حسینغفاریبهروز
۱۴۷فاطمهخانی مزرعه اخونداحمد
۱۴۸سحرذوالفقاریمصطفی
۱۴۹مهدیکریمی نیامجید
۱۵۰مرجانحصارنویاحمد
۱۵۱ایدابیگیرضا
۱۵۱امینشهنازغلام علی
۱۵۱محمدحیدریان حصارفرهاد
۱۵۴فاطمهدهقان هراتیحسن
۱۵۵سعیدمحمدنژادهوشنگ
۱۵۶شقایقابراهیم دیزاوندمحمدعلی
۱۵۶رسولجعفری تازه جانیعلی
۱۵۸نرگسملکوتی چهاربیدیمحمدرضا
۱۵۸محسنهاشمیکاظم
۱۶۰اسیهسلطانیمحمد
۱۶۱فرشتهشکوهیعلی
۱۶۲فاطمهگشاده روی خورشبریمحسن
۱۶۳ابوالفضلفتح ابادیابوالقاسم
۱۶۴جوادفاضلی نژادعلیجان
۱۶۵امیرحسینکاملیبرات علی
۱۶۶زهرهدره کیمحمد
۱۶۶محمدخانیعلی
۱۶۸النازعباسی دلوئیمحمد
۱۶۹علیاخباریرضا
۱۷۰محمدمحرریمحمدطاهر
۱۷۱سهیلااسماعیل نیاحسین
۱۷۲فائزهرجائی پورمحمد
۱۷۳محمدمهدیامانی خادرتقی
۱۷۴مینادولتیقاسم
۱۷۵حسیناکرمی چولانکعلیرضا
۱۷۶ملیحهحاجی ابادیمهدی
۱۷۷محمدمینائی فرعلی اصغر
۱۷۸مسعودلاجوردی کیاکلایهامیر
۱۷۹الههفرهادیحسین
۱۸۰سیده پریساعلویسیداحمد
۱۸۱فرزانهراستگودلوئیعلیرضا
۱۸۱مریماردلاناسمعیل
۱۸۳نگارغلامرضازادهحسین
۱۸۴مرتضیباقری کریزیپرویز
۱۸۵پریساادگیحسن
۱۸۶مطهرهمحمدیرحمان
۱۸۷مرضیهشعبانی یزدان ابادموسی
۱۸۸سمیهافشاری نژادمحمدتقی
۱۸۹مریماسداله زادهمجید
۱۹۰سیده زهراحسینی شاندیزسیدجلال
۱۹۱سیمینصاحب نسقغلامرضا
۱۹۲قاسماسلامی نیامحمد
۱۹۳مرتضیهادویمحمدرضا
۱۹۴راضیهحاجی پورمحمدعلی
۱۹۵محمدعلییوسفیاحمد
۱۹۶یاسریوسفعلی زاده طرقی نورمحمد
۱۹۷سیدمهرانمصباحسیدخلیل
۱۹۸حانیهخصالیحسین
۱۹۹سیدمحمدصادقعبادیسیدمهدی
۲۰۰محسنمکرمیعلی
۲۰۱سمیهزندیعثمان
۲۰۲فاطمهقرائیعلیرضا
۲۰۳شیماصفائیانمحمدحسین
۲۰۴غلامعباسافشارغلامحسین
۲۰۵خاطرهسالاریمحمدحسن
۲۰۶زهراشم ابادیعلی اصغر
۲۰۷رضاگل مکانیمسلم
۲۰۸ریحانه ساداتحسینیسیدعلی اکبر
۲۰۹محمدصالحخلیقیاحمد
۲۱۰صادقصمیمیذبیح اله
۲۱۱زهرهکاریعباس
۲۱۲زهرهرضائی بنهنگیمحمدابراهیم
۲۱۳نرگسرمضانیمحمدرحیم
۲۱۴مرضیهحاج طالبیعلیرضا
۲۱۵جوادجهانگیریمحمدابراهیم
۲۱۶فاطمهرحیمیحسین
۲۱۷عاطفهمحمدیعلی اکبر
۲۱۸محمدغلام پورمحمدرضا
۲۱۹مینانبی زادهعلیرضا
۲۲۰فاطمهولی زادهکاظم
۲۲۱مهرنوشمیرزائیان خمسهعلی
۲۲۲پرنیاناکبریغلامرضا
۲۲۳زهرهاکرامی جنت ابادیحسین
۲۲۴امیرعلیچاجی بجدعلیرضا
۲۲۴علیغلامیان خیرابادیعلیرضا
۲۲۶سحرسلیمی نسبعلی اصغر
۲۲۷مصطفیتابعیعلی اکبر
۲۲۸علی اکبرنعمتیحسن
۲۲۹فهیمه ساداتموسوی نژادطرقبهسیدصادق
۲۳۰سیدبابکقاضی استانه قوچان عتیقسیدسعید
۲۳۱نیرهاکسیرحسن
۲۳۲زهرابندهیحسین اصغر
۲۳۳رضامسروریحسین
۲۳۴سیدمهدیدلقندیسیدرضا
۲۳۵ساراعباسی مقدممحمدعلی
۲۳۵محمدرضاجمال پاکدامنمحمدمهدی
۲۳۷محبوبهاسدیمحمدجواد
۲۳۸رضابرات خوئیاکبر
۲۳۹بهارهحاجی عربحسین
۲۴۰ندااصغریغلامعلی
۲۴۰یگانهرشیدیعیدمحمد
۲۴۲مریمابراهیمی مهرحسین
۲۴۳دانیالجوادیانجواد
۲۴۴بابکشفیعی زرگرغلامحسین
۲۴۵رضااکبرزادهعلی اکبر
۲۴۶امیرحسینصفدریحبیب اله
۲۴۷ملیحهابریشمیحسن
۲۴۷امیرعلیبشارتیرضا
۲۴۹یاسمینصدق دوستعلی اکبر
۲۵۰مسعودروشنیعلی محمد
۲۵۱مهلایحیی پورترشیزیمحمد
۲۵۲بهارهسرحدیاصغر
۲۵۳سارهغلامی درخت بیدغلامحسین
۲۵۴رضاکریمیعباس
۲۵۵سمیهامیریاسماعیل
۲۵۶زهرابابائی جوزقانینورمحمد
۲۵۶امیررضاژیان زرگرانمحمدمحسن
۲۵۸زهراالیاسیان کلاتصفرعلی
۲۵۹سیداحسانعطارطوسیسیدعلی
۲۶۰وحیدجلیلی قاضی زادهحسین
۲۶۱امیراکارعباس
۲۶۲شیمارنجبرخماریحمید
۲۶۳سمیهعلامه زهانعبدالوهاب
۲۶۴ناهیدنوروزی نجفیعلیرضا
۲۶۵فهیمهکوه جانیعلی محمد
۲۶۶رضافرح شادمصطفی
۲۶۷الههمحسنیاحمد
۲۶۸الههقاسمی مهماندوستاحمدعلی
۲۶۹زینبعادلی نیاابوالفضل
۲۶۹الهامکاظمیغلامعلی
۲۷۱امیرحسینپاسبان رضوی خراسانیمجید
۲۷۱حمیدرضاشاکریان فردعلیرضا
۲۷۳شیرین ساداتابراهیمیسیدمحمد
۲۷۴صادقمردان نیکمحمدعلی
۲۷۵رسولکاظمی ممتازمحمد
۲۷۶فاطمهنجفیمحمد
۲۷۷اسماعیلدمیرچیاحمد
۲۷۸مهساکفایتی فرمحمد
۲۷۹رضاگنجعلیشاهی نوغانی محمدرضا
۲۸۰زهراعدسی ابکوهعلیرضا
۲۸۱مهرانتفضلیمسعود
۲۸۲انسیهعباسی شریفحجی قربان
۲۸۳مهلاشهرکیاله بخش
۲۸۴امیرحسینجوارشکیانعلی اکبر
۲۸۵قاسمنادریان لایننادرمحمد
۲۸۵کامرانکوثریمجید
۲۸۷احمدنیازی مقدممحمد
۲۸۸نوشینگنجعلیمحمدرضا
۲۸۸سمانهسلطانی گل مکانیعلی اصغر
۲۹۰میتراکاظمی کوشمحمد
۲۹۱مهریرحمانیعلی اصغر
۲۹۲علیروحانیعیسی
۲۹۳فاطمهفراهانیاحمد
۲۹۴صادقاسداللهیحسین
۲۹۵سارااحمدجامیسعید
۲۹۶مهدیتلگردیمحمدرضا
۲۹۷مصطفیوکیلیمحمدابراهیم
۲۹۸ابوالفضلخسروجردیحسین
۲۹۹دانیالمبهوتاسماعیل
۳۰۰رسولعباسیان فلاحیحسین
۳۰۰سجادرفائی نیاصفرعلی
۳۰۲مهرانبهزادی خواهپرویز
۳۰۳سیدمرتضیغفوریانحسین
۳۰۴صبابراتیفرشید
۳۰۵شادیدهقانیعلیرضا
۳۰۶محمدرجبعلی زاده ریزه ئینوراحمد
۳۰۷ساراتوزنده جانیرضا
۳۰۸مریمنخعیحسن
۳۰۹سیدمرتضیفاطمیسیدجلیل
۳۱۰مهدیرحمانیعلی
۳۱۱صدیقهصادقیعلی اصغر
۳۱۱قدسیهابراهیم زادهاحمد
۳۱۱علیروغنیمحمدرضا
۳۱۴مطهرهحسن زادهمحمود
۳۱۵عباسمحقق عطائیجواد
۳۱۵محدثهمحمدیان الیاتوقاسم
۳۱۷مصطفیبهرامی اعلارمضانعلی
۳۱۸محدثهفرح بخشمحمد
۳۱۹ابوالفضلمکرمیعلی
۳۲۰یاسمنفداکاریامید
۳۲۱فاطمهشهسواری کامرودحسین
۳۲۲امنهقادریمحمد
۳۲۲سیداحمدعصمتی مقدمسیدعباس
۳۲۴اکرمضابطیرضا
۳۲۵زهرااریائی منفردعلی
۳۲۵محمدفهیمیحسن
۳۲۷سیده فاطمهموسوی رادسیدحسین
۳۲۸ایمانمحمدیغلامرضا
۳۲۹زینببخشیان ملک ابادعلی
۳۳۰سارارضائیصفر
۳۳۱ریحانهابراهیم زادهحسین
۳۳۲زهراگرمابیمحمدابراهیم
۳۳۳عصمت ساداتتقوی شهریسیدمحمود
۳۳۴ایوبهاشمی نبیعلیرضا
۳۳۵عزت الساداتترابیسیدنورالدین
۳۳۶مریممحمدعلی زاده سیگارچیمهدی
۳۳۷غزلسلیمانیقاسم
۳۳۸مریمدرودیحسین
۳۳۹میلادسالاریمحمد
۳۴۰رضاباقری فخرابادمحمد
۳۴۱مریمخدادادیمحمد
۳۴۱محمدبهناماکبر
۳۴۳زهرهپاکدل قصریحسین
۳۴۴سجادنجفی قوژدیعلیرضا
۳۴۵سحرقربانی مقدمقربان
۳۴۶افسانهموسی ابادیمحمدحسن
۳۴۷نسرینکلاتهمحمد
۳۴۸جوادمطیع طرقیعبداله
۳۴۹زهراخورسندلالویاحمدرضا
۳۵۰نیلوفراکرامی طرقیعبداله
۳۵۰حسننوری توپکانلومهدی
۳۵۲مهدیشهبازی لطف ابادیرحمت الله
۳۵۳ریحانهشجاعیعلی
۳۵۳حسینرضائیرضا
۳۵۳محمدعلینوحه خوان بایگیاکبر
۳۵۶سهیلااستاجیعلی
۳۵۶مهدیعدلی مقدمغلامرضا
۳۵۶رسولعمارلوحسن
۳۵۹مائدهحسن زاده حسین ابادیعلی اصغر
۳۵۹مریمکیانی وفارمضان
۳۶۱الهامعارفرضا
۳۶۱عاطفهدلخواه احمدیعثمان
۳۶۳ریحانهمصدق صدقیمحمدصادق
۳۶۴طاهرهتقدسی فرعلی
۳۶۵مریمسعیدیعباس
۳۶۶ساراوزیریانعلی اصغر
۳۶۶نجمهکرمانیعلیرضا
۳۶۸بهجتراشدمحمد
۳۶۹مصطفیصادقیعلی اکبر
۳۷۰سحرساداتمیرشجاعانسیداحمد
۳۷۱اکرمتقدیری فاروجیعلی اکبر
۳۷۲سمیهعباس زادهمحمد
۳۷۳رضاگل کارمحمد
۳۷۴روح الهمدرس زادهمحمد
۳۷۴سلیممحمدزاده سیدیحسین
۳۷۶مرتضیملوندیرضا
۳۷۷معصومهحسنیصفرعلی
۳۷۸محمدحسنابوالقاسمیعلی
۳۷۹جلیلحبیبیانمحمدکبیر
۳۸۰فرشتهفتحیعلیرضا
۳۸۱اشرفهراتیمحمدمهدی
۳۸۲مهلافرح منشهاشم
۳۸۳ناصرطاهری خواهعطامحمد
۳۸۴مرضیهمختاریجعفر
۳۸۵ناهیدمحمدیابراهیم
۳۸۶امیرحسینمحیطیعلیرضا
۳۸۷حسنبالغیمحمد
۳۸۸احمدیعقوبی دوغائیبراتعلی
۳۸۹افسانهمحمدیحسن
۳۹۰پگاهچهاریاریفریدون
۳۹۱سیدعلینبی پورسیدرسول
۳۹۲سیماریاضیعلی اکبر
۳۹۳نرگسمعینی کیاننظر
۳۹۴رقیهشیریغلام عباس
۳۹۴علیرضاپارسامهرگل حسین
۳۹۶فاطمهمهرعلیزاده شیادهیعلی اکبر
۳۹۷راحیلحسنیمحمدعلی
۳۹۷مهدیربیععباس
۳۹۹زهراتشکری بهشتیاکبر
۴۰۰صادقصفریمحمدعلی
۴۰۱احسانصادقی حصارقاسم
۴۰۲سیدحسینموسویسیدعلی
۴۰۳محمدنامیحسین
۴۰۴بهنازناظریمحمدرضا
۴۰۵زهراشیرازیغلام محمد
۴۰۶حمیدرضاجعفریمحمد
۴۰۷زهرارمضان پورعلی
۴۰۷امیرحسینیاسیامیرمحمد
۴۰۹مهنازاسدی زادهاحمد
۴۰۹مهسابیدخانیمهدی
۴۰۹امیرنیک نیاغلامرضا
۴۱۲تکتممحمدزاده طاهراباداسمعیل
۴۱۳سعیدقربانی دوماسحق
۴۱۴نرگسفریدی شهریحمیدرضا
۴۱۴سجادنوریحسین
۴۱۴حامدسلجوقیحبیب اله
۴۱۷رمضانیزدانیحسین
۴۱۸النازرنجبرناوخیبهروز
۴۱۹سعیدزینلیعلی
۴۱۹ارشابراهیمیعلی
۴۱۹رامینگلماهاحمد
۴۲۲محسنسلیمیانبرات
۴۲۳بهارهممقانیجواد
۴۲۴زهرادانش ناریعلی
۴۲۵محمدهادیکروژدهیعیدمحمد
۴۲۶مریمخیراللهیعلی
۴۲۷فاطمهفهیمیعبدالرحیم
۴۲۸سمیرااحمدیامیر
۴۲۹امینمنتخبیحسن
۴۳۰مهدیفرهمندیانعلی اصغر
۴۳۰مهدیزارعیانحسن
۴۳۲رضارسولیحسین
۴۳۳معصومهسپهری لائینمحمد
۴۳۴سحرمنفردداریوش
۴۳۵محمدبهاری تلخ ابادمرتضی
۴۳۶جوادکیانی لاینحسین
۴۳۷خدیجههاشمیدادعلی
۴۳۸علیغلامیمصیب
۴۳۹مریمجمشیدیبراتعلی
۴۳۹سیدشهریارشمس ابادیسیدسعید
۴۴۱سمیهشجاعی قلعه نیغلامرضا
۴۴۱ناصرصالحیمحمدصالح
۴۴۳سمیراباغانیحبیب اله
۴۴۴محمدابراهیمدومانمحمدعلی
۴۴۵محبوبهحسینینوروزعلی
۴۴۶عاطفهازدستیوسف
۴۴۷محمدرضائیعلی
۴۴۸امیرحسینرائینیجواد
۴۴۹پریساقجرزاده طرقبهقاسم
۴۵۰صباخاک نژادیعبدالرضا
۴۵۱حمیدهخادم الحسینیناصر
۴۵۲سپهرنامجوسعید
۴۵۳هانیهصالحی تیموریمنوچهر
۴۵۴محمدکربلائی شاندیزغلامحسین
۴۵۵حسیننوذریهوشنگ
۴۵۶رضاروشتیانبختیار
۴۵۷سیدعلیحسینی سرحوضکیسیدرضا
۴۵۸ازادهنجف زادهناصرعلی
۴۵۹سیدمجتبیهاشمی اولسیدمحمد
۴۶۰زهراپیرمحمدیغلامرضا
۴۶۱فرزانهحیدری مندیاحمد
۴۶۲سمانهنیازی طرقطیاسحق
۴۶۳امیرحسیناسماعیلیعلی
۴۶۴مرضیهاکبریانعلی
۴۶۴حانیهچابک دولومحمد
۴۶۴سیدبهناممیرپنهانسیدمحمود
۴۶۷رسولکیوانلوشهرستانکییداله
۴۶۸زهراشورگشتیعلی اصغر
۴۶۹سیدسبحانهوشیارامامیسیدعلی
۴۷۰زهراساعدی جغرتینجواد
۴۷۱رضافیاضحسن
۴۷۲محمدعلیذاکراصفهانیحسن
۴۷۳مرتضیبه اذینمسلم
۴۷۴وحیدحسین پورمقدمعلی اکبر
۴۷۵سعیدسوارکارحسن
۴۷۵فاطمهرمضان پوررمضان
۴۷۷میناعلی پورشاندیزاصغر
۴۷۸ملیحهنجفیمحمدرحیم
۴۷۹سیدمحمدامینموسویسیدرحمت
۴۸۰ایمانرضایی نسبحیدر
۴۸۱فائزهگرامی پورعلی اکبر
۴۸۲شیماهروی مقدمجمشید
۴۸۲جوادکهن سالاحمد
۴۸۴هدیهبرومندحبیب اله
۴۸۵سیده ساراعلویسیداحمد
۴۸۶طیبهتقی زادهمحمدتقی
۴۸۷النازعباسیان لوشابصفرعلی
۴۸۸علیرضارعنائیرمضان
۴۸۹سمانهعنایتیمحمد
۴۹۰مریمصادقیمحمدحسین
۴۹۱سمیهزنگوئیمحمد
۴۹۱محمدباشتنیاسمعیل
۴۹۳ملک سیماشاکریعلیرضا
۴۹۴علیصفریغلامرضا
۴۹۵موسیحکیمی صدرعلی
۴۹۶علیرضاخوش سیماکیکانلوحسن
۴۹۷ابوالفضلشمعی کهنه فرودعباسعلی
۴۹۸مریمصولتیمحمدتقی
۴۹۹فرشتهشورورزیغلامحسین
۴۹۹محمدرضاراعیحسین
۵۰۱سعیددانائیحمیدرضا
۵۰۲سپیدهکفشدارطوسیمحمدرضا
۵۰۳ساراساداتسیدیسیدمحسن
۵۰۴الههجان بیکیمحمود
۵۰۵وحیدطاهری لاریمسعود
۵۰۶علیافشاریمحمد
۵۰۷گیتیقربانیمحمود
۵۰۷علیرضازارعقاسم
۵۰۹نعیمه ساداتشمسائیمیرسعید
۵۱۰سمیراصبوریغلامرضا
۵۱۰مصطفیخسروی چیتگرمجتبی
۵۱۲محبوبهاتشیمحمد
۵۱۳عاطفه ساداتحسینیسیدمحمد
۵۱۴فاطمهکاظمیعلی اصغر
۵۱۵افسانهحسن زائیمحمدحسن
۵۱۶زهرابرومندحبیب اله
۵۱۷اعظمتقی زادهمحمدابراهیم
۵۱۸منصورهدهقانشعبان
۵۱۹رضاتوکلی تبریزیمحمود
۵۱۹امیررضاپورعبدالهحسن
۵۲۱علیرستم زادهعباس
۵۲۲مرضیهموتاب فرخدمحمد
۵۲۳محمدهرویمسلم
۵۲۴ولی محمدمحمدپورعلیرضا
۵۲۵اسماامیریمحمدرضا
۵۲۶فرزانهجوانعلی اکبر
۵۲۷فاطمهاثنی عشری کرمانیخلیل
۵۲۸موناغفوریسعید
۵۲۹زهرالایق ارخودیعلی اکبر
۵۳۰فرشتهعاقلیحسن
۵۳۰مسعودفخراراعباسعلی
۵۳۲حانیهمیرزائیعلیرضا
۵۳۲پروینمحمدتقی زادهمحمدامین
۵۳۴مهسانادریابراهیم
۵۳۵مائدهوزیریانرضا
۵۳۶فاطمهحسن زادهبراتعلی
۵۳۷محدثهباغبانی خادرمحمدباقر
۵۳۷محمدعلیخجستهمهدی
۵۳۹زینباسمعیلیسلطان رضا
۵۴۰مهرنازنوریدانیار
۵۴۱مریمعدالتیامیر
۵۴۱علیماروسیمحمدعلی
۵۴۳سحرسلیمانیمحسن
۵۴۴سیده فاطمهمصطفوی قوچان عتیقسیدحسین
۵۴۵وحیددادگرنیامحمدتقی
۵۴۶سارهانصاریرسول
۵۴۷مهدیحسنیمحمد
۵۴۸مهریعبداللهیمحمدحسین
۵۴۹شهرامعبداله زاده گنابادیمحمدمهدی
۵۵۰راضیهاکبری پسکنصراطعلی
۵۵۱سیدمحمدرنگریزسیدمحسن
۵۵۲امیرحمیدیعلی
۵۵۳نیلوفرقراگوزلوتیمور
۵۵۳قاسمعطاردیغلام محمد
۵۵۵محمدمحمدیرضا
۵۵۶امیدادیبحجی محمد
۵۵۷محمدرضاخرمیعلی داد
۵۵۸حامدافضلیشیرمحمد
۵۵۹وحیدتقوی یادگاریسبحان
۵۵۹سیروستقی زادهاسمعیل
۵۶۱علیگلستانیحسین
۵۶۲مجیدداوریمحمد
۵۶۳مصطفیامینیحسن
۵۶۴مهرانهحاجی سیدجوادیصابر
۵۶۵عباسشارهعلی
۵۶۶عصمتهروی یدکیداله
۵۶۷فاطمهبرازنده مفرنقاهمحمدحسین
۵۶۸مهدیسیفیاصغر
۵۶۹زهراکیمیائی نالکیاشریعطااله
۵۶۹مصطفیفولادیانرضا
۵۷۱زهراغلام پوررمضانعلی
۵۷۱وحیدنظامینوروزعلی
۵۷۳زهراالفیصلعلی
۵۷۴پویافهیمی حصاریسعید
۵۷۵ریحانهافشارحسن
۵۷۶سیده راضیهغیوررمزیسیدهاشم
۵۷۶هادیشجاععزیز
۵۷۸مهدیرنگامیزمحمدعلی
۵۷۹فاطمهمیرزائی لچه گولابیمحمدجعفر
۵۷۹مهرانفیروزابادیانمحمد
۵۸۱نرجسصفریقاسم
۵۸۲ساجدهشمس ابادیحسن
۵۸۲مهدیاهنگریحسین
۵۸۴فائزهافخمی نکاحیمحمدرضا
۵۸۵پروینصادقیغلامرضا
۵۸۶تکتمصادق نوبریمحمدصادق
۵۸۷محیاباقریابوطالب
۵۸۷بهمنهرویحسن
۵۸۹فاطمهمحمدی کیانحسین
۵۹۰محمدرضاصنعتیمحمدحسین
۵۹۱سحرعربیمحمد
۵۹۲نجمهدهنویعلی
۵۹۳فاطمهزمان زادهابوالقاسم
۵۹۴فرحالوندیاسداله
۵۹۵مهریداناحسن
۵۹۶مریمرستم زاده جاغرقعلیرضا
۵۹۷محمدرضابرزنونیمحمد
۵۹۸زهرارشیدابادیموسی
۵۹۸محسنمنسوبیمحمدحسین
۶۰۰پریساصانع دوست کارسیدانیعلی اصغر
۶۰۱حسنعلیمظفریغلامرضا
۶۰۲محمدهادیمحمدپورحسین
۶۰۳سیدمیثمحلیمیسیدمحمود
۶۰۴مریمنعیمی مقدمعلی اصغر
۶۰۵تکتمبجستانی مقدمابراهیم
۶۰۵پروانهخوشنوازاحمد
۶۰۷فرشته ساداتفیض ابادیسیدمهدی
۶۰۷ذکیهمعظمیمحمد
۶۰۹بهارهخوش قدم بوانلومحمد
۶۰۹یگانهنظری تبارحمیدرضا
۶۱۱امیرحسینسعادتی نژادحمیدرضا
۶۱۲مرضیهمحمدیمحمد
۶۱۳نرگسعصارنوقابیعباس
۶۱۳فاطمهفیروزشهریحسین
۶۱۵مریمدلبریغلامعلی
۶۱۶الههصمدیاسمعیل
۶۱۷رویاافتخاریعلی اکبر
۶۱۷امیرعباسعباس نیاحمید
۶۱۹علیاسماعیلیاسماعیل
۶۲۰هادیاعظمی نژادحسن
۶۲۱فاطمهمهدوی رادمحسن
۶۲۲رضاایتیقربان
۶۲۳محمدنعیمیوسفی سورانیمحمدابراهیم
۶۲۴مریمصباغ کلاتنوراله
۶۲۵زهراخوش اخلاقعلی اصغر
۶۲۵سکینهجعفری گروقهرمان
۶۲۷حسنرمضانی خادرمحمدابراهیم
۶۲۸فاطمهوفاخواهعلی اکبر
۶۲۸فاطمهسلطان تویهاحمد
۶۲۸زهرهصدیقیمحمدیوسف
۶۳۱ساراخوش محبتمحمدابراهیم
۶۳۲محمدسالاریبشیر
۶۳۳مهدیهاشمیعلی اکبر
۶۳۴افسانهزیرکیمحمدامین
۶۳۴حجتصادقیعلی
۶۳۶سحرباغانیحبیب اله
۶۳۷محدثهاکبریاسدالله
۶۳۸حسیننخعی مقدمعلی اکبر
۶۳۹علیبااخلاق شاندیزغلامرضا
۶۴۰زهراکریم پورحسین
۶۴۱زهرامشیریغلامحسن
۶۴۲زینبزورمندمفردمحسن
۶۴۳علیرضامقدممحمدعلی
۶۴۳علیسلطانیمحمدرضا
۶۴۵امیرحسینعابدزاده عطارحسن
۶۴۶محبوبهسلطانی اصلرحمن
۶۴۷رضاغیاثی فرحسین
۶۴۸حسامحجت حسینیهادی
۶۴۹مهساخانلرجعفر
۶۴۹فاطمهنادریان دربندیاسمعیل
۶۵۱علیمحمدزاده مقدممحسن
۶۵۲امیرحسینیزدانیمصطفی
۶۵۳زهرهشریف مقدمعبدل احد
۶۵۴علیذوالفقاری گل مکانیابراهیم
۶۵۵راهلهابراهیمیرحمت اله
۶۵۶قاسمداودی زادهمحمد
۶۵۷زهرارفیعیمحمدرضا
۶۵۷مهدیروستائیعیسی
۶۵۹سیدعلیموسویسیدمحمود
۶۶۰محمدجوان قرقیمهدی
۶۶۱زهرامعصومیعلی
۶۶۲نسیمارشدی خراسانیکاظم
۶۶۳فاطمهدوراندیشحسین
۶۶۴محمودنظری سماغچهعلی اکبر
۶۶۵زهراذبیحی امامقلیادینه محمد
۶۶۶عاطفهحدادمحمد
۶۶۶محمدامیدیمنوچهر
۶۶۸رضاعصمتیاسماعیل
۶۶۹محبوبهخیبریغلامحسین
۶۷۰فاطمهجائیاسمعیل
۶۷۱بشریگنجیحسین
۶۷۲هادیمحمدی نژادحسین
۶۷۲حسنمیرزاکوچکیاله مراد
۶۷۴مریمنجاتیمحمد
۶۷۵هانیهحکاکاحمدرضا
۶۷۶نجمهگلشنیحسین
۶۷۷سیدجوادرضویسیدرضا
۶۷۷محمدمهدیقائمی ده اربابمهدی
۶۷۹سینامخدومی عوض محمدعوض محمد
۶۷۹سجادیوسفیمحمدطاهر
۶۸۱حمیددرویشیان شادمهریعبدالحسین
۶۸۲ارشصادقیبرات محمد
۶۸۳محمدحسینبیگی خیرابادیعباسعلی
۶۸۴فاطمه ساداتموسوی پورسیدمحمود
۶۸۴زهرهاشراقیعلی اصغر
۶۸۶شاهینتیموریخسرو
۶۸۷رعناره نوردمحمدجواد
۶۸۷حسینگلیحکیم
۶۸۹الهامجغراتیانعلیرضا
۶۸۹مهدیحجتیاحمد
۶۹۱حسینشریعتیحسن
۶۹۲بهارهگل پرورکرامت اله
۶۹۳سارادشتیمحمد
۶۹۴اعظمبزرگغلامحسین
۶۹۵حامدعباسیصفر
۶۹۶نیلوفرشبریعلی
۶۹۷مریمسیارغلامحسین
۶۹۷مهدیسلطانی اصلرحمن
اسامی قبول شدگان سهمیه آزاد خراسان جنوبی آزمون ۱۴۰۲ : 
 رتبهنام نام خانوادگینام پدر 
۱احساننجفیاحمدرضا
۲نسانباتیعیدمحمد
۳فریبااسدزاده حسن
۴مسیبسنجریبرات
۵عباسخراشادی زادهمحمدحسین
۶امیرنظرینظرعلی
۷علیرضامحمدیکاظم
۸نرجسمحمدیمهدی
۹مهدینظام دوستمحمد
۱۰علیقاسمیمحمدحسین
۱۱مهدیسعادتی اصلمحمدحسین
۱۲علیرضاهروی غلامرضا
۱۳احسانفنودیحسن
۱۴فرهادمالکیعباسعلی
۱۵زکیهبرهانیعلیرضا
۱۶سحرجمالی رادقاسم
۱۷نازنینقیاسیعلی اکبر
۱۸حجتمحمدیمحمد
۱۹فاطمهستوده نیارجبعلی
۲۰سمیراخسرویعلی
۲۱زهراکوه درئیذبیح
۲۲مقدادربانی فرهودییوسف
۲۳سلمانمفتاحاحمد
۲۴هادیذاکرغلامحسین
۲۵حنانهالهیاریتاج محمد
۲۶مریمشاطرزادهمهدی
۲۷مهدیقاربی اسدابادخدامراد
۲۸مهدیبشیری نیامحمدحسین
۲۹فاطمهمرادیاکبر
۳۰رضازحمتی پورحسن رضا
۳۱حمیدنظرزادهغلامحسین
۳۲احمدرضااسدالهی حسن
۳۳سعیدهشکاریرضا
۳۴عفتحیدریمراد
۳۵سیدمجتبیرضائیسیدمهدی
۳۶فاطمهسلیمانیابوالقاسم
۳۷راضیهسخاوتی نژادمحمد
۳۸علیراستیحسین
۳۹اذرقوامیمحمدرضا
۴۰حسنایوبیمحمد
۴۱ریحانهاکبریمحمد
۴۲منصورهدارابیعباسعلی
۴۳سهیلاسالارپورمحمد
۴۴زهرامقدمصفر
۴۵محدثهمدرسیابوالفضل
۴۶زهراامینی پورحسن
۴۷زهرادباغ پورمحمدرضا
اسامی قبول شدگان سهمیه ایثارگران خراسان رضوی آزمون ۱۴۰۲: 
رتبه نام نام خانوادگی نام پدر 
۱امینصیقل زنان مشهدیمحمود
۲محمداحمدپورحسن
۳حمیدرضاعطائیغلامحسن
۴معصومهنمازی بایگیرضا
۵سیدسجادکاشف حسینیسیدمحمدعلی
۶مرتضیرضوانیعلی اصغر
۷امیررضابخشیمهدی
۸مریممهرورمحمدحسین
۹مهدیهراتیعلی رضا
۱۰ابوالفضلصبورکاریزنوامیر
۱۱سمیهدشتیعباس
۱۲جوادناصری پوریزدیمحمد
۱۳محمدرضاساعدیعلی
۱۴حامدخانیسراج الدین
۱۵رضافولادیمحمود
۱۶مینونصرتی خورنهجعفر
۱۷نرگسشاهی لائینشاهوردی
۱۸مهنازجعفریعلیرضا
۱۹سیدحمیدباقرپورسیدعلی
۲۰صبانورائیمحمدباقر
۲۱مهرانهتیموریمحمود
۲۲محدثهمحمدیمحمدعلی
۲۳بهرامحسن پورعلی اصغر
۲۴فائزهقربانیمحمدرضا
۲۵عادلطالب پورعلی
۲۶ابوذرولی خانی ارتیانیعبداله
۲۷الینارامشینیعباس
۲۸علینوائیمحمدرضا
۲۹مجیدنخعی رادعلی اصغر
۳۰میلادرحماندوستابوالفضل
۳۱سیدحسینحسینیسیدرضا
۳۲الیاسپورثانیعبدالعلی
۳۳علی رضانادریمحمد
۳۴سیروسقدیری قلعه نوعلی
۳۵فاطمهظفرنیامحمود
۳۶ناصرمیرزائیغلامرضا
۳۷سمیرادهقان نیریمحمد
۳۸حسنسیدابادیعلی
۳۹بهنوشعجمیعلی اصغر
۴۰پرنیاحسین زادهابوالقاسم
۴۱معصومهمظفریعلی محمد
۴۲انیساشاهمرادیمحمود
۴۳سیدعلیجعفریسیدعبداله
۴۴مژگانعرب خانیحسن
۴۵سیمینوظیفه داریعقوب
۴۶حسینصالح ابادیمجتبی
۴۶مجیدخرمیکاظم
۴۸طالبطاهری حسن ابادابوالفضل
۴۹افسانهیعقوبیحسن
۵۰مریممشهدیحسین
۵۱مرتضیفدوی روشناوندغلامعلی
۵۲سیدمصطفیحسینیسیدحسن
۵۲محمدسلیمانیحسن
۵۴احسانقانعی نژادابوالفضل
۵۵ایمانعباسیان اسکوئیعلیرضا
۵۶علیحسین زادهعلی اصغر
۵۷محمدحسیناربابی بهارخلیل
۵۸سیدعلیمظلومیسیدحسین
۵۹الهاممرادیحسین
۶۰محسنطهرانیاحمد
۶۱مرجانکریمیغلامرضا
۶۲سیدمجتبیشکری رخنهسیدتقی
۶۲مهدیحبیب زادهغلامرضا
۶۴محمدهادیموقرغلامحسین
۶۵احمدمحمدیغلام محمد
۶۶محمدنیازیغلامحسین
۶۷نرگساسدیعلی
۶۸فائزهزروندیمحمدعلی
۶۹حسینطیبیعلی اصغر
۷۰هانیهصحراگرداحمد
۷۱بنت الهدیگودرزیمحمدحسین
۷۲مهدیباغشنیغلامرضا
۷۳فرشتهنوراعلی اکبر
۷۴اکرمعبدی تربقانعبدالعظیم
۷۵احسانخداپرستحمزه
۷۶یوسفیوسفی توپکانلوغلامعلی
۷۷فریباقربانیمحمدرضا
۷۸لیلافرج پورمحسن
۷۹محسنزارعی مقدممحمدعلی
۸۰علیصانعیمحمد
۸۱علیمرادنژادحصاریحسن
۸۲امینکریمیحسین
۸۳سمیراتیموریرحمت اله
۸۴مصطفیخادمیانسرور
۸۵بهاراحمدی اسامحمدرضا
۸۶الههکیهانیعباسعلی
۸۷امیددربرغلامرضا
۸۸محمدرضوانی فرعابدین
۸۹فاطمهگودرزیمحمدحسین
۹۰زهراثابتی روفعلی محمد
۹۱قدسیه ساداتتقوی فردسیدحسین
۹۲نادیانجاتیاناحمد
۹۳مهنازاخباریمحمود
۹۴فاطمهساعدی بنه گزغلام محمد
۹۵جوادمزجردیمحمدرضا
۹۶ملیحهسمائیعلی اصغر
۹۷تکتمصابریحسین
۹۷اسلامجلالی بردرخدانظر
۹۹مهنازرشیدیمحمد
۱۰۰مهدیعباس پورحسن
۱۰۱مهدیسموحدیمحمود
۱۰۲مریمدادگرمحمود
۱۰۳جوادصفابینحسن
۱۰۴حانیهصداقت سلطان ابادیعلی
۱۰۵اتنارضازادهمحمدرضا
۱۰۶فهیمه ساداتحسینی ششتمدسیدعلی اکبر
۱۰۷امنهحسین زاده اسلامیهبرات اله
۱۰۸رامینرضازادهمحمدابراهیم
۱۰۹نیرهریاضیمحمدعلی
۱۱۰سیدجوادعمادی نیاسیدامیر
۱۱۱زینببهنام رجب زادهعلی اصغر
۱۱۲سیدمجتبیمحمودیسیدبهرام
۱۱۲محمدامینقاسمیان زنده جانحسین
۱۱۴ملیحهکفاش محمودابادیعلی اکبر
۱۱۵زهراعدالترمضانعلی
۱۱۶امیرحسینغلامی سیوکیعلی
۱۱۷مهلامحتشمی نیاعلی
۱۱۸فاطمهتوحیدیانجعفر
۱۱۹افسانهمحمدیولی
۱۲۰محمدبیگیعلیرضا
۱۲۱مائدهنوروزیحسینعلی
۱۲۲مهدیاکبریمحمدمهدی
۱۲۳مرضیهسیفیعبدالحسین
۱۲۴زینبمحمدیان کاخکیعلی
۱۲۵سجاددانائیشیرمحمد
۱۲۶شیماشکوری بلقورمحمدعلی
۱۲۷مبیناازادتربقانمحمد
۱۲۸مرتضیاحمدنیامحمود
۱۲۹محمدصفارکهنه قوچانمجید
۱۳۰علیمحمدیمحمد
۱۳۱مجتبیسلیمی زارعحسن
۱۳۲سیداحسانمیری یوسفخانیسیدمهدی
۱۳۳سیدمصطفیشخص امام پورسیدعلی
۱۳۴فضهخورشیدفرخدحسن
۱۳۵سیدرضابراتیسیداحمد
۱۳۶لیلااعتمادی نیامحمد
۱۳۷ساجدهنجارزاده شریف ابادعلی
۱۳۸مهدیامانیعلی
۱۳۹رضالسانیحسن
۱۴۰ارزورحیمی مرویمحمدرحیم
۱۴۱الهامنوریابراهیم
۱۴۲سمیه ساداتحسینیسیدحمزه
۱۴۲اسماعیلمحمودیعلی اکبر
۱۴۴فاطمهرجائیعلی اکبر
۱۴۴حمیدرضایوسفی نژادمحمود
۱۴۶سیدمجتبیدهقانسیدمحمد
۱۴۷فاطمهکاووسیمالک
۱۴۸محمدمجیدیابوالفضل
۱۴۹عطیه الساداتحسینیسیدهاشم
۱۵۰همارضائی مقدمحسن
۱۵۱سعیدظفرشایستهمهدی
۱۵۲خدیجهشجاعی نامانلونوراله
۱۵۳امیرحسینابوصالحیعباسعلی
۱۵۴ازاده ساداتموسوی کیاسیدمحمدعلی
۱۵۵علیرضامردانهعباس
۱۵۶اسیهسراویلیمحمدرضا
۱۵۷سمیهمزینانیحسین
۱۵۸محبوبهمهدی زادهرضا
۱۵۹زینبسلامیمهدی
۱۶۰الههفخاری بوری ابادیرحمت اله
۱۶۱مرتضینجاتیمهدی
۱۶۲فاطمهشفیعی چایدرهمحمدعلی
۱۶۳احسانمحسنی ازغندیعلیرضا
۱۶۴تکتمعیدیمحمد
۱۶۵غلامعلیقادریغلامحسن
۱۶۶سیدبهروزحسینیسیدحبیب اله
۱۶۷فاطمهادیبی فرمحمد
۱۶۸علیرضاخرمیعلی اکبر
۱۶۹نرجسامینیمحمدصادق
۱۷۰مهردادرضائی جشن ابادیرضا
۱۷۱داودصابریعلی اکبر
۱۷۲وحیدگوهریحسینعلی
۱۷۳فاطمهعلیزادهحسن
۱۷۴تکتماقائینوروزعلی
۱۷۴جوادجلیلیان شفیععلیرضا
۱۷۶رخسارهرحیمیقاسم
۱۷۷وحیدشیرغلامیاسماعیل
۱۷۸محمدبذرگریعباسعلی
۱۷۹مهینزروندینبی اله
۱۸۰مجتبیباقریرمضانعلی
۱۸۱سلیمهیوسفیعبدالرضا
۱۸۲مصطفیخان فدردینورمحمد
اسامی قبولی های سهمیه ایثارگرخراسان جنوبی آزمون ۱۴۰۲: 
رتبه نام نام خانوادگینام پدر
۱زینبخراشادی زادهمحمدحسین
۲نوشینچاوشان طرقبهمهدی
۳مرضیهسبزیانبهروز
۴کوثرکیانیمرتضی
۵محمدحسیناستدعائیرسول
۶نسترنضیائیعلیرضا
۷مجتبیمحمدپورمحمدحسین
۸هدیه ساداتمنصوریعلی
۹مجتبیمعصومی فرزقیعباسعلی

منبع: روابط عمومی کانون وکلای دادگستری خراسان (رضوی-جنوبی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا