اخبار کانون ها

اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ کانون وکلای دادگستری زنجان

وکلاپرس– کانون وکلای دادگستری زنجان اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ این کانون را اعلام کرد.

به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری زنجان، این کانون اسامی پذیرفته شدگان به همراه زمانبندی مراجعه و مدارک لازم جهت ثبت نام را اعلام کرد.

بیشتر بخوانید:

جدول اعلام نتایج پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ کانون های وکلای دادگستری کشور

جهت دریافت فایل اسامی پذیرفته شدگان این کانون روی دکمه زیر کلیک کنید:

اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ کانون وکلای دادگستری زنجان

 مدارک لازم برای ثبت نام :

عکس ۴*۳ (۱۲ قطعه)

تصویر مصدق شناسنامه از تمامی صفحات، کارت ملی، مدرک تحصیلی، کارت پایان خدمت یا معافیت دائم ( از هر کدام ۲ نسخه) و کارنامه قبولی در آزمون وکالت ( همراه با اصل مدارک)

 زمان ثبت نام پذیرفته شدگان:

  • ردیف ۱ تا ۳۰ روز شنبه ۱۴۰۲/۷/۱۵،
  • ردیف ۳۱ تا ۶۰ روز یکشنبه ۱۴۰۲/۷/۱۶،
  • ردیف ۶۱ تا ۹۰ روز دوشنبه ۱۴۰۲/۷/۱۷،
  • ردیف ۹۱ تا ۱۲۰ روز سه شنبه ۱۴۰۲/۷/۱۸
  • ردیف ۱۲۱ تا ۱۴۶ روز چهارشنبه ۱۴۰۲/۷/۱۹

و قبول شدگان سهمیه ایثارگران

  • ( ردیف ۱۴۷تا۱۷۸ ) روز پنج شنبه ۱۴۰۲/۷/۲۰

اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ کانون وکلای دادگستری زنجان

سهمیه آزاد
ردیفزمان مراجعهنامنام خانوادگینام پدر
۱شنبه ۱۵ مهرفائزهاصغریبهروز
۲شنبه ۱۵ مهروحیداصغریحسین
۳شنبه ۱۵ مهرمهنازقربانی فردخمسهمحمدعلی
۴شنبه ۱۵ مهررستاپایدارسیفعلی
۵شنبه ۱۵ مهرمهدیسلیمی توپ قرامحمد
۶شنبه ۱۵ مهرحسینجهانشاهلومحمدعلی
۷شنبه ۱۵ مهرسیاوشمحمدیارینادر
۸شنبه ۱۵ مهرپژمانعبدالهیمحمد
۹شنبه ۱۵ مهرسهیلکریمیولی اله
۱۰شنبه ۱۵ مهرهادیرحیمی زادهمحمد
۱۱شنبه ۱۵ مهرعلیرضامیرزاپورحسین
۱۲شنبه ۱۵ مهروصالمرسلیاکبر
۱۳شنبه ۱۵ مهرحسینقاسمیعلیقلی
۱۴شنبه ۱۵ مهرمحمدعلیوحدتیعنایت اله
۱۵شنبه ۱۵ مهرفریبارضائیسلطانعلی
۱۶شنبه ۱۵ مهرعلیملکیعمران
۱۷شنبه ۱۵ مهررضاتراکمیسلمان
۱۸شنبه ۱۵ مهرخدیجهحیدریمسیحی
۱۹شنبه ۱۵ مهرزهراسلیمانیعباسعلی
۲۰شنبه ۱۵ مهرمصطفیشعبانیمحمدحسین
۲۱شنبه ۱۵ مهرزینبخوشمحمدرضا
۲۲شنبه ۱۵ مهرحسنعسگریاورجعلی
۲۳شنبه ۱۵ مهرموناعبائی خیاطعاطف
۲۴شنبه ۱۵ مهرفتانهنصیریقدیر
۲۵شنبه ۱۵ مهرسعیداصانلومحمدابراهیم
۲۶شنبه ۱۵ مهرزهراترکیفریدون
۲۷شنبه ۱۵ مهرشیمامقدماکبر
۲۸شنبه ۱۵ مهرمجتبیعباسیجعفر
۲۹شنبه ۱۵ مهرمعصومهنوروزیعلی یار
۳۰شنبه ۱۵ مهرمیناعباسی ابهریمحمدرضا
۳۱یک شنبه ۱۶ مهرمریمعلی محمدیاحمد
۳۲یک شنبه ۱۶ مهرسعیدافشاریبهرامعلی
۳۳یک شنبه ۱۶ مهرمحمدغریبحسینعلی
۳۴یک شنبه ۱۶ مهرحسنمنصوری خواهمحمدعلی
۳۵یک شنبه ۱۶ مهرفرشتهقاسمیعلی
۳۶یک شنبه ۱۶ مهرمهدیطالبیعباس
۳۷یک شنبه ۱۶ مهرسمانهعباسی ازادمنوچهر
۳۸یک شنبه ۱۶ مهرهادینیکخواهابوالفضل
۳۹یک شنبه ۱۶ مهرمرتضیخدیواسماعیل
۴۰یک شنبه ۱۶ مهرمسعودخان محمدیاحمد
۴۱یک شنبه ۱۶ مهرطرلانشقاقیسیامک
۴۲یک شنبه ۱۶ مهرسعیدهاسکندرپوراسکندر
۴۳یک شنبه ۱۶ مهرمیثماحمدیاحمد
۴۴یک شنبه ۱۶ مهرشیداشهرابادیمحمدعلی
۴۵یک شنبه ۱۶ مهرسعیداحدیجبار
۴۶یک شنبه ۱۶ مهرمهرداداصغریگلابعلی
۴۷یک شنبه ۱۶ مهرمهدیعباسیامیرعلی
۴۸یک شنبه ۱۶ مهرمیثممحمدیحبیب اله
۴۹یک شنبه ۱۶ مهرمحمدرضافلاحتیمنصور
۵۰یک شنبه ۱۶ مهررقیهدولتی قلاتعینعلی
۵۱یک شنبه ۱۶ مهرمریمامینیغلامرضا
۵۲یک شنبه ۱۶ مهرمرتضیمرادییحیی
۵۳یک شنبه ۱۶ مهرمجیدخسروی قیداریمحمدعلی
۵۴یک شنبه ۱۶ مهرسعیدگروسیقدرت اله
۵۵یک شنبه ۱۶ مهرکیمیامولائیاحد
۵۶یک شنبه ۱۶ مهرمحمدظفریمقصوم
۵۷یک شنبه ۱۶ مهربهروزبیات تلخابیاصغر
۵۸یک شنبه ۱۶ مهرمصطفیمبارکی رشت ابادابراهیم
۵۹یک شنبه ۱۶ مهرحسینمظفریبهروز
۶۰یک شنبه ۱۶ مهربهزادکاظمیجهانگیر
۶۱دوشنبه ۱۷ مهرمحمدرضااسکندریسعید
۶۲دوشنبه ۱۷ مهرشقایقکبیریمجید
۶۳دوشنبه ۱۷ مهرفرخمحمدیترابعلی
۶۴دوشنبه ۱۷ مهرسیده فاطمهابراهیمیسیدهدا
۶۵دوشنبه ۱۷ مهرسیده ساراموسویسیدمشهود
۶۶دوشنبه ۱۷ مهرزهرارحیم پورمحمدعلی
۶۷دوشنبه ۱۷ مهرمسعودافشاریبهروز
۶۸دوشنبه ۱۷ مهرسوگلبیرامیعلی
۶۹دوشنبه ۱۷ مهرمیثمندرلواقاجان
۷۰دوشنبه ۱۷ مهرمهرداداذرکمندولی اله
۷۱دوشنبه ۱۷ مهرزهرافتاحی الیزئیجواد
۷۲دوشنبه ۱۷ مهرهانیهذوالقدراصغر
۷۳دوشنبه ۱۷ مهرداودرضائیمحمد
۷۴دوشنبه ۱۷ مهرزهرامعصومیقاسم
۷۵دوشنبه ۱۷ مهرمریمضرابیرفیع
۷۶دوشنبه ۱۷ مهرفاطمهزمانی رادحسین
۷۷دوشنبه ۱۷ مهرصدیقهمحمدیبهروز
۷۸دوشنبه ۱۷ مهرسیده عزیزهموسوی ابی سفلیسیدرضا
۷۹دوشنبه ۱۷ مهرسمیراداودیمحمد
۸۰دوشنبه ۱۷ مهرسیدمحمدموسویسیدجواد
۸۱دوشنبه ۱۷ مهرمحمدرضامحمدی رمضانیعبدالحسین
۸۲دوشنبه ۱۷ مهرحامدنوابیمحسن
۸۳دوشنبه ۱۷ مهرافسانهسلطانیرجبعلی
۸۴دوشنبه ۱۷ مهرعلی اکبربیاتطیب
۸۵دوشنبه ۱۷ مهراصغرملکیمحمدحسین
۸۶دوشنبه ۱۷ مهرسماراژمجید
۸۷دوشنبه ۱۷ مهرمحمدعلیمهدیخانیرئوف علی
۸۸دوشنبه ۱۷ مهرعلیحسینیمحمدموسی
۸۹دوشنبه ۱۷ مهرجوادمهدیونعباس
۹۰دوشنبه ۱۷ مهرراضیهمحمدیمحمدعلی
۹۱سه شنبه ۱۸ مهرمحمدرضامولائیداود
۹۲سه شنبه ۱۸ مهرمرتضیرحمتیعلی دادا
۹۳سه شنبه ۱۸ مهرامیرمرتضائیاحمد
۹۴سه شنبه ۱۸ مهرعلیسرداریابراهیم
۹۵سه شنبه ۱۸ مهرسیدامیرایثاربخشسیدابوالقاسم
۹۶سه شنبه ۱۸ مهرحسینمحمدیهاشم علی
۹۷سه شنبه ۱۸ مهرعلیسپهریقبله علی
۹۸سه شنبه ۱۸ مهرعباسعلیجعفریمحرمعلی
۹۹سه شنبه ۱۸ مهرحسینبیاتپنجعلی
۱۰۰سه شنبه ۱۸ مهریوسفتقی لومراد
۱۰۱سه شنبه ۱۸ مهرمریمدوستدارابربکوهرحیم
۱۰۲سه شنبه ۱۸ مهرسیدیوسفموسوی منشسیدمحمد
۱۰۳سه شنبه ۱۸ مهرعلیرضامظفریایپکعلی
۱۰۴سه شنبه ۱۸ مهرمهساتقی زاده نصیریامیرخسرو
۱۰۵سه شنبه ۱۸ مهرفاطمهجعفریابراهیم
۱۰۶سه شنبه ۱۸ مهرحامدمحمدیعلی
۱۰۷سه شنبه ۱۸ مهرهادیبیگدلیاروجعلی
۱۰۸سه شنبه ۱۸ مهرامیرحسینافشاریرحیم
۱۰۹سه شنبه ۱۸ مهرعلیعبدیسیاوش
۱۱۰سه شنبه ۱۸ مهرمحمدجعفریرمضانعلی
۱۱۱سه شنبه ۱۸ مهرسیدمهدیمرتضوی هشجینسیدمسعود
۱۱۲سه شنبه ۱۸ مهرمحمدعلیاحمدی یگانهمحبعلی
۱۱۳سه شنبه ۱۸ مهرفاطمهاصحابیاله وردی
۱۱۴سه شنبه ۱۸ مهرساراقربانیعلی
۱۱۵سه شنبه ۱۸ مهرعلیاحمدیفیاض
۱۱۶سه شنبه ۱۸ مهرمحسنتقویفیاض
۱۱۷سه شنبه ۱۸ مهرخدیجهملکیاحسن اله
۱۱۸سه شنبه ۱۸ مهرمهدیعباسیبنده علی
۱۱۹سه شنبه ۱۸ مهرزینبمحمودییعقوب
۱۲۰سه شنبه ۱۸ مهرصفرعلیباقریعلی
۱۲۱چهارشنبه ۱۹ مهرسمیهجعفریحسینعلی
۱۲۲چهارشنبه ۱۹ مهرسکینهمحبیاسکندر
۱۲۳چهارشنبه ۱۹ مهرعاطفهگل محمدیرحیم
۱۲۴چهارشنبه ۱۹ مهرسیدمحمدرضاموسویسیدنورالدین
۱۲۵چهارشنبه ۱۹ مهرعبدالهمهدیخانیذبیح اله
۱۲۶چهارشنبه ۱۹ مهرمحمدهادیعلی محمدیرضا
۱۲۷چهارشنبه ۱۹ مهرزهراباقریمحمدولی
۱۲۸چهارشنبه ۱۹ مهربهروزرحیمیمحبت علی
۱۲۹چهارشنبه ۱۹ مهرامیرشریفیعلی
۱۳۰چهارشنبه ۱۹ مهرارزوسلطانیمحمدعلی
۱۳۱چهارشنبه ۱۹ مهرسیامکفاضلیمیرمجتبی
۱۳۲چهارشنبه ۱۹ مهرمحمدرضاامیرپاشائیهوشنگ
۱۳۳چهارشنبه ۱۹ مهرمهدیاحمدیعلی
۱۳۴چهارشنبه ۱۹ مهرمحمدعلیاسکندری حصاریفرج اله
۱۳۵چهارشنبه ۱۹ مهریوسفرسولیاکبر
۱۳۶چهارشنبه ۱۹ مهرمحمدجوادعلیمرادیعلی
۱۳۷چهارشنبه ۱۹ مهرمعصومهعینلوریحان
۱۳۸چهارشنبه ۱۹ مهرعباسمعینیعلیرضا
۱۳۹چهارشنبه ۱۹ مهرمریمشاهمرادیعلی جان
۱۴۰چهارشنبه ۱۹ مهرتینارستگاررضا
۱۴۱چهارشنبه ۱۹ مهرزینبمقدم اقاجریمالک
۱۴۲چهارشنبه ۱۹ مهرزهراحقدوستبهرامعلی
۱۴۳چهارشنبه ۱۹ مهراکبراصل نجفیابراهیم
۱۴۴چهارشنبه ۱۹ مهرمجتبیعزیزخانیمرتضی
۱۴۵چهارشنبه ۱۹ مهرمهنازبهاوریعلی اکبر
۱۴۶چهارشنبه ۱۹ مهراصغراحمدینصیر
سهمیه ایثارگران
ردیفتاریخ مراجعهنامنام خانوادگینام پدر
۱۴۷پنجشنبه ۲۰مهرمرتضیداداشیرحیم
۱۴۸پنجشنبه ۲۰مهرمجیدابراهیمیابراهیم اژدر
۱۴۹پنجشنبه ۲۰مهررویادشتکیاسداله
۱۵۰پنجشنبه ۲۰مهرفاطمهصدیقی شایانمحمد
۱۵۱پنجشنبه ۲۰مهرمعصومهازلگینی باغدرهحسین
۱۵۲پنجشنبه ۲۰مهرالهامرحیمیغلامرضا
۱۵۳پنجشنبه ۲۰مهرمحمدرضامرادییوسف
۱۵۴پنجشنبه ۲۰مهرعلیرضامحمدیانحمزه علی
۱۵۵پنجشنبه ۲۰مهرمرتضیفضلیحمیدرضا
۱۵۶پنجشنبه ۲۰مهرفرشتههمراهیمنصور
۱۵۷پنجشنبه ۲۰مهرسمیهرستمیباباعلی
۱۵۸پنجشنبه ۲۰مهرپرستوسبحانینجاتعلی
۱۵۹پنجشنبه ۲۰مهرسکینهقاسم خانیمصطفی
۱۶۰پنجشنبه ۲۰مهرعلیرضابالاخانیاکبر
۱۶۱پنجشنبه ۲۰مهرسعیدمحمدیمصطفی
۱۶۲پنجشنبه ۲۰مهرمحمدمهدیبابائیبهادر
۱۶۳پنجشنبه ۲۰مهرمعصومهاصحابیبیوک اقا
۱۶۴پنجشنبه ۲۰مهرامیدمحبیعلی اصغر
۱۶۵پنجشنبه ۲۰مهرایسانکلانتریکامبیز
۱۶۶پنجشنبه ۲۰مهرمهسارجبیمحمد
۱۶۷پنجشنبه ۲۰مهرمیثممرادیبیت اله
۱۶۸پنجشنبه ۲۰مهرامیرمعجزاتیتقی
۱۶۹پنجشنبه ۲۰مهرمحمدرضاصالحیسرخان
۱۷۰پنجشنبه ۲۰مهررضامیرزائی پوررحمت اله
۱۷۱پنجشنبه ۲۰مهرنسیمغفاریانمحمد
۱۷۲پنجشنبه ۲۰مهرسحرطهرانیانرحیم
۱۷۳پنجشنبه ۲۰مهرسمیهباوندانوشیروان
۱۷۴پنجشنبه ۲۰مهرلیلیاحمدیعلی
۱۷۵پنجشنبه ۲۰مهرمحمدحیدریجلیل
۱۷۶پنجشنبه ۲۰مهرمسعودرضائی کمالمنوچهر
۱۷۷پنجشنبه ۲۰مهرمیناعلی جانیرحیم
۱۷۸پنجشنبه ۲۰مهرمسعوداقاجانلوفرخ

 

منبع: روابط عمومی کانون وکلای دادگستری زنجان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا