اخبار کانون هاویژه

اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ کانون وکلای دادگستری گلستان

وکلاپرس- کانون وکلای دادگستری گلستان به عنوان سومین کانون از بین کانون های ۲۸ گانه کشور، اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ این کانون را اعلام کرد.

به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان در خصوص جزئیات و زمان ثبت نام پذیرفته شدگان مطلبی اعلام نشده است.

همچنین این کانون بدون تفکیک سهمیه ایثارگر و سهمیه آزاد صرفا نام ۲۷۴ نفر را به ترتیب حروف الفبا اعلام کرده است.

بیشتر بخوانید:

اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارآموزی وکالت ۱۴۰۲ کانون وکلای دادگستری گلستان را در ادامه مشاهده می کنید:

اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارآموزی وکالت ۱۴۰۲ کانون وکلای دادگستری گلستان

(به ترتیب حروف الفبا)

نام پدرنامنام خانوادگیردیف
عیسیقاسمابراهیمی ۱
یدالهمریمابراهیمی ۲
انهحبیب اللهآتابائی ۳
ولی الهاعظمآدینا ۴
مهدیحمیدرضاآدینه ۵
قاریاغدیبهرامآرخی ۶
علی اکبرمحمداستارمی ۷
حسینامیرعلیاسدی ۸
کریمپرنیاناسکندرپور ۹
محمدمهدیمحبافتخارالدین ۱۱
عاشوررقیهآق ۱۱
قربانمریماکاتی وظیفه خواه ۱۲
حمیدرضاآلااکبری ۱۳
حسینمحمداکبری ۱۴
غلامرضافاطمهاکرمی ۱۵
محمدفاطمهاکی ۱۶
سیدحسنسیدمحمدمهدیآل عقیل ۱۷
محمودمازیارالفیان ۱۸
خلیلعبدالمطلبالهی ۱۹
حسینعلیآتنااندروا ۲۱
عثمانمحمداونق ۲۱
اق اویلیظریفهایری ۲۲
غلامرضاعارفهایمانی ۲۳
اصغرزهراباباپورزریاب ۲۴
نادعلیمحمدرسولبابایان ۲۵
غلامافسانهبابکی لکزان ۲۶
قربانحسینبازیار ۲۷
محمدباقربهارهباقری ۲۸
یوسفعلییاسمنباقری ۲۹
عباسعلیفاطمهبالارستاقی ۳۱
ناصرافسانهبامری ۳۱
مهدییاسربای جامه شورانی ۳۲
حسنفاطمهبخشی ۳۳
علی اکبرسحربذرافشان ۳۴
محمدرضایحییبرابادی ۳۵
فرزادامیرحسینبرادران کناری ۳۶
محمدتقیبهنازبرزکار ۳۷
ناصروحیدهبرزمینی ۳۸
ناصرمرضیهبستان ۳۹
مسلممحمدتقیبسطامی ۴۱
محمداسماعیلبراتعلیبشکنی ۴۱
حمیدرضاشادیبلخی ۴۲
جمشیدغلام رضابهروزی راد ۴۳
کریم اللهمریمبهی ۴۴
محمدمعینبیاری ۴۵
جوادفاطمهبیمون نژاد ۴۶
حسینقلیمحسنپارسیان ۴۷
نورمحمدفائزهپاریاب ۴۸
محمدمیثمپاکدل نسب ۴۹
حسنعلیمحمدتقیپائین محلی ۵۱
عبدالهاحسانپردل ۵۱
رضامحمدپرناک ۵۲
محمدتقیفاطمهپروین کلتی ۵۳
ابوالفضلجابرپوررستمی ۵۴
حسن جانعلیرضاپورفرج قاجاری ۵۵
عبدالرضافرشتهپورقاز ۵۶
نورعلیالیاسپورلی ۵۷
عباسشهریارپورمیرزا ۵۸
احمدتیناپیشدادیان ۵۹
باباعلیمجیدتازیکی ۶۱
حسنسعیدتجری ۶۱
قدرت الهفرنازتربتی ۶۲
عباسمحمدتمسکنی ۶۳
محمدبردیمنیرهتوماج ۶۴
علیفاطمهتیموری ۶۵
حسنمحبوبهجاویدی نیا ۶۶
علی اصغرحسینجمالان ۶۷
علی محمدفاطمهجهانشاهی ۶۸
رمضانعلیجواهری ۶۹
علیمجیدجوینی رضائی ۷۱
حبیب اللهمحمودحبیبی فر ۷۱
سیدمحمدسیدجوادحجازی نژاد ۷۲
باباعلی اکبرحسام ۷۳
عربعلیعاطفهحسام ۷۴
منصورعلیحسنی لفورکی ۷۵
عباسعلیطیبهحسین نژاد ۷۶
سیدرحمنمیناحسینی ۷۷
سیدمحمدعلیزینب ساداتحسینی ۷۸
سیدقدرت الهسیدمحمودحسینی ۷۹
سیدقدرت الهسیداحمدحسینی ۸۱
سیدحسنسیدمجیدحسینی ۸۱
سیدعلیسیده زهراحسینی ۸۲
سیدعلی اکبرسیدعلیحسینی ۸۳
عزیزالهمهدیحسینی ۸۴
سیدمهدیسیدساحلحسینی ۸۵
سیدعلیسیده ام البنینحسینی ۸۶
احمدمهدیحکمتی ۸۷
نصرتعلیرضاحیدری آلوستانی ۸۸
شیروانحسینخالقی کارسالاری ۸۹
قاسمجوادخان احمدی ۹۱
حسنمنیرهخان عبدال ۹۱
حسنمحمدعلیخانی کردمحله ۹۲
محمدرضازهراخدیور ۹۳
حسینناهیدخسروی ۹۴
غلامرضامحمدرضاخسروی ۹۵
قربانعلیرمضانخطیر ۹۶
سلطان محمدمتینخلیقی سیدی ۹۷
علی اکبرمحمدرضاخواجه ۹۸
نظرلیایوبخوجم لی ۹۹
کاملالیاسداسار ۱۱۱
علیرضافرشتهدربندی ۱۱۱
قدرعلیفتانهدرزی ۱۱۲
فرامرزفائزهدشتی زاده ۱۱۳
محمدتقیهاجردلخواه اطربی ۱۱۴
علیرضاطیبهده بالائی ۱۱۵
محموداحساندهقان ۱۱۶
احمدمصطفیدهقان ۱۱۷
خوجه احمدسامیهدولتی ۱۱۸
محمدرحیمناصردیه جی ۱۱۹
براتعلیمریمذوالفقاری نسب ۱۱۱
محمدرضامبیناذوبی سرابی ۱۱۱
محمدمحمدمتینرازقیان ۱۱۲
فاضلحمیدرجبلو ۱۱۳
قربانعلیفاطمهرحمتی ۱۱۴
عباسمائدهرحمتی ۱۱۵
محمداسمعیلکمیلرحیمی ۱۱۶
محمدحامدرخشانی ۱۱۷
محمدحسنابوالقاسمرضائی ۱۱۸
روح الهفاطمه زهرارضائی ۱۱۹
منوچهرمرتضیرضائی ۱۲۱
علیرضامرتضیرضائی راد ۱۲۱
حمیدرضاکیمیارفیق ۱۲۲
خالقدادرضارمضانی فرد ۱۲۳
رضاعلیمحمدمهدیروشن چسلی ۱۲۴
رمضانعلیمحمدحسینروشنی یساقی ۱۲۵
قنبرعلیمحسنریاحی ۱۲۶
رجبمحمدزارعی ۱۲۷
علی اصغرعلیزرگر ۱۲۸
نقیجلالزنگانه ۱۲۹
عباسعلیمحمدزیدآبادی ۱۳۱
عبدالمحمودآزادهزینعلی ۱۳۱
محمدعلیفاطمهسامانی فر ۱۳۲
محمدفاطمهسبزه ۱۳۳
محمدرضامهدیسپهری ۱۳۴
سیداحمدنوراالساداتسجادی ۱۳۵
حیدرفاطمهسعیدی ۱۳۶
علی اکبرفاطمهسعیدی جوزچال ۱۳۷
احمدمحمدحسینسلطانی ۱۳۸
عباسعلیام سلمهسلیمانی ۱۳۹
علی اکبرمحمدحسنسلیمانی زیارتی ۱۴۱
یوسففاطمهسی جوینی ۱۴۱
سیدجوادمنیره ساداتسیدالنگی ۱۴۲
نریماناردشیرشاه ابراهیم ۱۴۳
یحییعطیهشاه حسینی ۱۴۴
عباسعلیشاهکوهی ۱۴۵
رمضانعلیسعیدهشاهینی ۱۴۶
علی اکبرسعیدشاهینی ۱۴۷
حسنفاطمهشجاعی ۱۴۸
حسنامیرشریفی نیا ۱۴۹
محمدعلیفاطمهشریفیان ۱۵۱
علیرضامحمدحسینشعبانی محمدآبادی ۱۵۱
اسمعیلمهیاشفقی ۱۵۲
یحییسعیدشفیع پور ۱۵۳
عبدالرحمنتیناشفیع پور ۱۵۴
قربانعلیاحسانشموشک علیا ۱۵۵
عبدالهصدیقهشهریاری ۱۵۶
محمودمحمدجوادشهواری ۱۵۷
محمدابراهیماسماعیلشیخ ۱۵۸
داودمحمدشیخ ویسی ۱۵۹
محمدعلیرضاشیخی ۱۶۱
محمدمهرآساشیخی ۱۶۱
عباسعلیامیرحسینصادقی جزی ۱۶۲
عبدالحسینمیلادصادقی مهر ۱۶۳
غلامرضاعلیصانعی ۱۶۴
محمدعلیصفرزاد ۱۶۵
اسماعیلسانازطاهری ۱۶۶
علی اکبرسمیراطاهری زاده ۱۶۷
عاشوربردیآرمانطبری ۱۶۸
عبدالرحمانزینبعارف ۱۶۹
غفورمهدیهعباسی ۱۷۱
حسنشقایقعباسی ۱۷۱
صادقعلیمریمعرب بالاجلین ۱۷۲
احمدکبریعرب پور ۱۷۳
جوادام البنینعسگری ۱۷۴
سیدشعبانسیده مبیناعقیلی ۱۷۵
سیدعلیسیدحسینعقیلی ۱۷۶
حسینعلییاسمینعلاقمند ۱۷۷
مرتضیمهدیعلمشاهی ۱۷۸
محمدعلیالههعلی خانی ۱۷۹
علی اکبرمریمعلی زاده ۱۸۱
محمدرضاعمادی ۱۸۱
حسینعلیفاطمهعنایت ۱۸۲
عباسعلیفاطمهغفاری ۱۸۳
عین اللهمحمدغلامی ۱۸۴
عیسیملیحهفارسیانی ۱۸۵
حسینمرضیهفتاح زاده ۱۸۶
محمدآرزوفدائی قائینی ۱۸۷
ارسلانپیمانهفرجام ۱۸۸
کاظمعلیذریهفرجی ۱۸۹
غلامعلیسمافرخنده ۱۹۱
رمضانعلیحانیهفرهنگ مهر ۱۹۱
فقاننقیفقانی ۱۹۲
علیرضاغلامرضاقائینی ۱۹۳
عرازمحمدحمیدقربان زاده گنبدی ۱۹۴
قاسممتینقره جانلو ۱۹۵
غلامحسنپرندقره داغی ۱۹۶
نورگلدیخدیجهقره مشگ غراوی ۱۹۷
طاغن دوردیبنیامینقریشی ۱۹۸
محسنرضاقزل سوفلو ۱۹۹
مرادعلیبابکقلی نژاد ۲۱۱
علی رضانسترنقندهاری ۲۱۱
علی اکبرفاطمهکاویانی ۲۱۲
حلیم بردیسمیهکر ۲۱۳
ایوباسماعیلکرپه ۲۱۴
رضاقلیامیرحسینکرد ۲۱۵
علیزهراکرد ۲۱۶
محمدعلیفاطمهکریمی ۲۱۷
رمضانعلیرامینکریمی ۲۱۸
نایب علیمصطفیکشاورز ۲۱۹
خلیلآزادهکلاسنگیانی ۲۱۱
حمزهمحمدکوچکی ۲۱۱
انه مراداحمدکوسه غراوی ۲۱۲
عبدالعزیزفرزادگرگیج ۲۱۳
رمضانعلیگل چین ۲۱۴
رمضانفاطمهلک زائی ۲۱۵
جابرپریسامازندرانی ۲۱۶
خوجه محمدثریامحمدامانی ۲۱۷
صفدرمحدثهمحمدزاده نوری ۲۱۸
محمدابراهیمسحرمحمدی ۲۱۹
محمدفاطمهمحمدی کاهه ۲۲۱
قدرت الهمحمدمحمدی نیک ۲۲۱
سیداحمدالهام ساداتمحمودی خرق ۲۲۲
حجت الهعلیمردانی نیا ۲۲۳
سیدجعفرمهلاساداتمردمومن ۲۲۴
مسلمفاطمهمروتی ۲۲۵
علیفهیمهمزیدی ۲۲۶
یاورکبریمسعودی ۲۲۷
علی اصغرعلیرضامصطفی لو ۲۲۸
سیدغلامعلیسیدسعیدمظهری موسوی ۲۲۹
سیدحسنسیده هاجرمظهری موسوی ۲۳۱
حسنامیرحسینمقسمی ۲۳۱
علی اکبراکرممقصودلو ۲۳۲
مهدیمنامقصودی ۲۳۳
مرتضیحنیفهملاحی ۲۳۴
امیرغزلملازاده ۲۳۵
حسنپوریاملکی ۲۳۶
مهدیمائدهملوندی ۲۳۷
محمدمجتبیممشلو ۲۳۸
هادیمهدیمنصوری ۲۳۹
علیزهرامهاجراسترابادی ۲۴۱
حسینمریممهدی پور ۲۴۱
قربانسحرمهدیان ۲۴۲
محمدرضاعلیرضامهربان ۲۴۳
محمدمریمموسوی ۲۴۴
پرویزسجادمومنی نژاد ۲۴۵
سیدعباسسیدمحمدعلیمیربهبهانی ۲۴۶
عابدینزینبمیردار ۲۴۷
عباسامیدمیرزائی نژاد ۲۴۸
عباسعلیایوبمیرشاهی ۲۴۹
سیدیحییسیدمیربهادرمیرفندرسکی ۲۵۱
حسنمریمنجارعجم ۲۵۱
تاج محمدمعیننظری ۲۵۲
محمدعلیزهرانظری ۲۵۳
عبدالجبارملیحهنعمانی ۲۵۴
سیدجعفرآزادهنقی نسب اردهائی ۲۵۵
خداقلیاناقلینهاد ۲۵۶
نادریاسرنوتی زئی ۲۵۷
علی اکبرزینبنوری ۲۵۸
عبدالهمریمنوری چناشک ۲۵۹
ابراهیمآزادهنوری سراجی ۲۶۱
عبدالخلیلسونانیازی ۲۶۱
محمودسپیدهنیکدوست ۲۶۲
داودمهدیهاشم پور ۲۶۳
جوادشبنمهاشمی ترمنی ۲۶۴
محمدتقیحسینهاشمی نسب گرجی ۲۶۵
رضاحسنهدایتی ۲۶۶
رضاحمیدهدایتی ۲۶۷
قادربردیاحمدوطن پرست ۲۶۸
حسینزهراولیان گالشی ۲۶۹
حسنمحسنیاحقی ۲۷۱
علیرضابهرامیازرلو ۲۷۱
اسمعیلسعیدهیازرلو ۲۷۲
علیسینایزدی ۲۷۳
علی اصغرسحریکتافر ۲۷۴

زمان و جزئیات ثبت نام قبول شدگان متعاقباً در سایت کانون وکلای دادگستری گلستان به نشانی golestanbar.ir اعلام خواهد شد.

دانلود پی دی اف اسامی

منبع: روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا