اخبار کانون ها

اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی

وکلاپرس- اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی اعلام شد.

به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی، ۵۱۸ نفر در سهمیه آزاد و ۱۲۱ نفر در سهمیه ایثارگر پذیرفته شده اند.

جهت مشاهده اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان اینجا کلیک کنید

بیشتر بخوانید:

اسامی اعلام شده به شرح زیر است:

اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی

سهمیه آزاد
ردیفنام خانوادگینامنام پدر
۱موسوی سرایزهراسیدحسین
۲افشنگی مقدممحمدباقرمحرم
۳عباسیجعفرمحمد
۴شوقیپرنیاهمت علی
۵نبوی گلدهسیده ثناسیدحسن
۶پرسیانعلیصلاح
۷ارائی اذرنگینمصطفی
۸حسینی کلومیرامیرمحمدمیرمهدی
۹استادیمهدینوح
۱۰داداش زاده ولیلوپریاقربانعلی
۱۱موسویلیلاساداتسیف اله
۱۲پورکریمبهنامتیمور
۱۳قدکسازابوالفضلمحسن
۱۴عباس زادهعلیموسی
۱۵ولی نژادگبلوبابکبهنام
۱۶شبلی وشصباجعفر
۱۷وثوقیاصغرخداویردی
۱۸طاهریامینجواد
۱۹شمس نیافتح ابادعلیصفر
۲۰امامقلی نسبتپرستوناصر
۲۱جباریامینخانعلی
۲۲محمدپورابوالفضلعلی
۲۳جعفروندامیرنادر
۲۴احمدی دلیرساراحسین
۲۵انیسهمهدیغلامرضا
۲۶افاقی سردرودمحمدغلامرضا
۲۷زارع نگارستانحامدقدیر
۲۸فتحعلی پورالقلندیسالهامرضا
۲۹مرادی کلالقرضاجهانگیر
۳۰بیاتسعیدحسین
۳۱علیزادهوحیدحاجی
۳۲گوزل زادهامیرمحرم
۳۳حاضریسامانجواد
۳۴سیدباقریسیدداودمیرصادق
۳۵پورمحمدسعیدهنورالدین
۳۶فرجیسمیهموسی
۳۷دلدارخلجانیرعناعسگر
۳۸نیکومنشسولمازمراد
۳۹اسکافیایدینارژنک
۴۰عباسی اذرمحمدعباس
۴۱عباسی پارساسمانهحسن
۴۲اقبالی مغانجوقیعلیمحمد
۴۳پوروطن هوراندرامینپرویز
۴۴سلمانیمیلادجعفر
۴۵احمدیانتوحیدرضوان
۴۶دولتشاهی سنوکشفرشتهاسماعیل
۴۷صفرزاده ایلخچیسمیراقادر
۴۸جعفرپورحسن بگلومسعوداسمعیل
۴۹صحرائیانعبدالمجیدنجات اله
۵۰افلاکیسمیرااصغر
۵۱صولتی اسکندرنادراصغر
۵۲طاهری شخملوالهامعلی
۵۳گاوداراکبریسویلیداله
۵۴حقدوست اسکوئیسیدافشینمیرمحسن
۵۵ناموری قره بابایوسفیعقوب
۵۶فتحی نهرفاطمهغلامعلی
۵۷صدری نیانازنینباقر
۵۸اخوندزاده یامچیصونااسماعیل
۵۹محمدیمهناجلیل
۶۰اکبریزهرهحسن
۶۱پروانهنگینعباس
۶۲زوارسمیرامحمدرضا
۶۳دریانیعلیمحمدباقر
۶۴فرامرزی دیزجحسینایوب
۶۵فتحیمهدیهحسین
۶۶زارعهادیکریم
۶۷اقاجانی خلجانیفاطمهجواد
۶۸خانعلی زاده قره قیهاحدقدرت
۶۹باقری وندنسریناکبر
۷۰فرمانی قره اونهلیلابایرامعلی
۷۱حق نظرارشقادر
۷۲محمدیان سیه رودمریمرضا
۷۳زارعیعلینعمت اله
۷۴محرمی علیرضاچائیعلیسلدوز
۷۵محمدیمنیرههاشم
۷۶نظامی دوستپویاامیرعباس
۷۷اکبریزهراافسر
۷۸محمدی معروفیزهرانقی
۷۹اسدنژادمیثمقاسم
۸۰زمان وندی رضاقشلاقیپریسارحمان
۸۱دائمی سعیدابادرامینسلام الله
۸۲نوروزیافسانهتبریز
۸۳موسی خانیلیلاعیسی
۸۴محویهومنرسول
۸۵ناصریمهدیاسرافیل
۸۶فتحی رشیدپریسااصغر
۸۷دلدارصادقاصغرعلی
۸۸دلاورزهراعلیرضا
۸۹جهاندیدهعلیموسی
۹۰کردپوراسعدمحمدرسول
۹۱علیزاده کلاهدوزیمعصومهاحد
۹۲بحری باغ یعقوبزهراولی
۹۳خدائی نوجه ده ساداتکلثومقشم
۹۴شمس نیافتح ابادرباببهروز
۹۵شاهبازورجویرضامجید
۹۶زمانیرقیهفضل اله
۹۷عباس خواهزهراعلی
۹۸غلامی چینی بلاغسیروسزیاد
۹۹علی بک زادهزینببهروز
۱۰۰شکریالههاحمد
۱۰۱عبادیایماناسداله
۱۰۲زنبوریارمینکریم
۱۰۳قلی نژادلیلاعلی
۱۰۴شبانیحسنعزیز
۱۰۵پورموسویان خلجانیفاطمهسیدرضا
۱۰۶خاکزادیصنمرضا
۱۰۷افسری ممقانیسمیراسعید
۱۰۸خان احمدیسلمانمحبوب
۱۰۹نالانبهمنحمید
۱۱۰عبادیمحمدموسی
۱۱۱کرم جوانی اذرنسترنبهمن
۱۱۲خدادادمددلویلداعلی
۱۱۳رستمی اقدم شندیمحمداحمد
۱۱۴محمودیسهرابسیف اله
۱۱۵ابراهیم زاده نهرحبیبهمهرعلی
۱۱۶مددیفردینفیروز
۱۱۷امیری کجنفاطمهغلام حسن
۱۱۸بذل جوامیرمحمد
۱۱۹کاشفی بیرونمهدینادر
۱۲۰امیری کجنفریباغلام حسن
۱۲۱جعفرنیارحیمجعفر
۱۲۲محمدی شربیانحسینجعفر
۱۲۳محمدعلیزاده استمالاحمدمحمد
۱۲۴فکوراکبرحسین
۱۲۵نقدیفرنازبهلول
۱۲۶اصلان زاده قره موسیمریمعلی اصغر
۱۲۷چالاکرسولامیدعلی
۱۲۸کامیابی نیاصمدحمید
۱۲۹اصغری ینگجهسالارحجت اله
۱۳۰گلی پورمهدیصدقعلی
۱۳۱سربازوطنعطاالهعلی اصغر
۱۳۲سلطانی مرکیدرسولغلامرضا
۱۳۳اکبری ایکده لوپیمانالیاس
۱۳۴پورباباوحیدعلی
۱۳۵دستوارسرکارابادمیثمعیسی
۱۳۶شیدائیفرشتهفیروز
۱۳۷زایرالشهدامهدیرضا
۱۳۸خاطریمحمدغلامحسین
۱۳۹میرقاسمیمیرعلیمیرمحمد
۱۴۰عباس زادهابوالفضلارشد
۱۴۱رضائیفهیمهجلال
۱۴۲موسی زاده نهرزهرافرمان
۱۴۳سیمینمونارضا
۱۴۴فرمانیپرویزمحمدعلی
۱۴۵مردان اربطمهدیعلی
۱۴۶فنائیپریزادعلی اصغر
۱۴۷عزتیفیروزاسماعیل
۱۴۸قائمی اسفنجانیبلالمحسن
۱۴۹دهقان شیخرجبهانیهسیف اله
۱۵۰اکبری چرلورحمانضرغام
۱۵۱نصراللهیمحمدصفر
۱۵۲ظهوری عین الدینیوسفذکرعلی
۱۵۳قاسمیمحمداصلان
۱۵۴میرزازادهحسنمحبوب
۱۵۵رضوانجوامینامیرعلی
۱۵۶پورزینالمینامحمد
۱۵۷سقای سلیمیسولمازبهمن
۱۵۸سلمانی طرزمفخرالدینولی
۱۵۹زبرجدی لالهحسینجعفر
۱۶۰طهماسبیهندهناصر
۱۶۱محمدپورفضل الهیعلیرضاعبدالهاشم
۱۶۲اسگندریسهیلعیسی
۱۶۳رشیدی تکمه داشنرگساسداله
۱۶۴اردوبادیشکوهصابر
۱۶۵پرویزی اسکوئیسیدامینسیدحسن
۱۶۶غضنفرمریمنصیب
۱۶۷قوی دلشقایقولی
۱۶۸علیزادهامینربعلی
۱۶۹جعفری حکم ابادیالههمیرقدیر
۱۷۰دلیرخیراللهی نژاداحسانرضا
۱۷۱اسلامیعلیفتح اله
۱۷۲کیانیصبامقصود
۱۷۳مرادی ورجویحسینعلی
۱۷۴بلیغ پوریاسرصفر
۱۷۵بی پرواغلامرضاعباس
۱۷۶بریکاظمعباسعلی
۱۷۷منیری کیارضااسماعیل
۱۷۸خانیمحمدحسیناسمعیل
۱۷۹اسدیانسلمااسد
۱۸۰هاشمیوحیدمحمدرضا
۱۸۱سیدقمیمیرمحمدمیرصمد
۱۸۲محمودیان رواسجانیسیمینبهرام
۱۸۳پیریمریممحبوب
۱۸۴حسن پوراقدم کقالقیوحیدهعلی
۱۸۵هدای اسلام شیرازسیدهادیسیداحمد
۱۸۶هلالی بنابمحدثهمیرعلی
۱۸۷نورالهیحسنیعقوبعلی
۱۸۸اسماعیلی تنباکلومهدیاسفندیار
۱۸۹شوق پوربیرقرعنالطف اله
۱۹۰یحیائی سهزابیسمیهحسین
۱۹۱میکائیلیحبیبحسن
۱۹۲کرباسیحسیناسمعیل
۱۹۳امیرانامیرعلیامیدعلی
۱۹۴صفدری خسرقیاکبرحسن
۱۹۵تیغی ارسیفائزهاکبر
۱۹۶خلیلی محلهعلیرضاجعفر
۱۹۷جبارزاده بالکانلوعلیحمید
۱۹۸راستگوی قراملکیمجتبیمحمدحسین
۱۹۹جودیالهاممحمود
۲۰۰سامان کلوانقزهراعبداله
۲۰۱شاه محمدیجمشیدجعفر
۲۰۲رستمیرامینحصار
۲۰۳علوی رسولیسیده پریسامیرباقر
۲۰۴مظلومی رادبهروزحسین
۲۰۵سعادتسعیدهمحمدابراهیم
۲۰۶رهنمای مطلقرویاغلام
۲۰۷افتابیرضاعسگر
۲۰۸عباس پورلیلااحمد
۲۰۹فرخی نیاسیمینحبیب
۲۱۰نوری اصلمهساعلی
۲۱۱کلانتریامیررضاباقر
۲۱۲جاهدسمیهناصر
۲۱۳خدائی قراداغلورضاحیدر
۲۱۴رحیم زاده گله خانهقادرنادر
۲۱۵شقاقی کلک ابادیشاهینجلال
۲۱۶جعفریاحمدصمد
۲۱۷احمدیامیرمحمد
۲۱۸برزگرجوادالتفات
۲۱۹عباس زادهاکرممحمدحسین
۲۲۰عبادی گوره درقمحمدمسعود
۲۲۱حسن زادهسعیدهمحسن
۲۲۲هدایتمهریرسول
۲۲۳واعظی هریسطاهرمحمدرحیم
۲۲۴فداکارغازانیسلالهمحمدعلی
۲۲۵خیراللهیزینباسماعیل
۲۲۶جعفریذکیهملک علی
۲۲۷سلطانی ایلخچینویدناصر
۲۲۸تقی زاده کریمیاعظمجلیل
۲۲۹جباریسحراحد
۲۳۰کوهی هرگلانناهیدهنقدعلی
۲۳۱فارسیمرجانعلی
۲۳۲پنجعلی زادهناهیدمحمد
۲۳۳ناصری کندجانیبهنامعلی
۲۳۴مهدی زادهفاطمهکریم
۲۳۵دیباورفاطمهجهانگیر
۲۳۶اصل سراسکانرودمهدیعلی
۲۳۷محمدیعلیبایرام
۲۳۸رضائیسمیراکریم
۲۳۹قسمی قشلاقحسنغلامعلی
۲۴۰دهقانفرشادعلی
۲۴۱سامعیرویاعلی
۲۴۲محمدیسمیهاصغر
۲۴۳صدری بجندیمحمدعلیعلی
۲۴۴حاجی علی زاده کردکندیزهراعسگر
۲۴۵زمانیرضاحاتم
۲۴۶برزگرمینقجوادعلی
۲۴۷جهان بینژیلاعبدالکریم
۲۴۸توحیدی جوقانسجادعلی
۲۴۹متولیسیدعلیرضاسیدتوفیق
۲۵۰سلیمانیرسولغلامعلی
۲۵۱هاشم زاده واعظحسینمحمد
۲۵۲سهندیربابولی
۲۵۳یوسفیانپریساعلیرضا
۲۵۴خانیفرزانهمحرم
۲۵۵علیقلی زاده مسجدیوحیدعلی اکبر
۲۵۶اختیاریمهتابداود
۲۵۷خلیفهزهرهطهماسب
۲۵۸نجارتنوراغاجرضاعلیقلی
۲۵۹رمضانیحسینحیدر
۲۶۰سلیمان زاده بانیفائزهولی
۲۶۱صفوی اسگندانیحبیبهسیدمحمد
۲۶۲نوری انرجانموسیقهرمان
۲۶۳پورنصیرتراکمهمیلادغفار
۲۶۴کاوهمحمدرسول
۲۶۵کوهیهادیاسلام
۲۶۶حسن نژادقدیممهدیاحد
۲۶۷مرادپوررضاستار
۲۶۸علیزادهامیررضامحسن
۲۶۹عاطفی کلوانقمحمدرضابیوک اقا
۲۷۰پیشقدم شیروانه دهمریمعلی
۲۷۱خرمی کهنه شهریبهرنگحسین
۲۷۲راستکاراحدمحمدعلی
۲۷۳مهدوی کرگاناسماعیلمحمد
۲۷۴کیوانیزیباعلی
۲۷۵علی پورعظیمیوسفموسی
۲۷۶رنجبراسنجانرسولکریم
۲۷۷صباغیکسریناصر
۲۷۸زاهدی الوندیحامدسهراب
۲۷۹عالمیاحدحاتم
۲۸۰شفائیحسینابازر
۲۸۱رمضانیامیرحسینعلی
۲۸۲محمدعلی پوراحمدصیاد
۲۸۳پاشائی ساتلوعباسفرامرز
۲۸۴فرخندهولیابوالفضل
۲۸۵مختاریسیدمهدیسیدفرج
۲۸۶ایمانینادرصمد
۲۸۷میرزائیمریمجمشید
۲۸۸خان پورالهامعلی
۲۸۹حبیبیفاطمهمحرم
۲۹۰سعیدیسیدعلیسیدمرتضی
۲۹۱حسین پورارزوحسین
۲۹۲پورعلیعلیرضاوهابعلی
۲۹۳امین ابادیفاطمهحسین
۲۹۴طهمورثی سقین سراعلیرضاطهمز
۲۹۵حیدرنیانمونهرضا
۲۹۶خاتمیان اصلرسولمجید
۲۹۷رنجبریان خانهمیلادرضا
۲۹۸ابراهیم زادهکوثرعلی
۲۹۹یعقوبی جراغلسعیداصغر
۳۰۰صبیح ملکیسجادشگراله
۳۰۱حسن پوررحیمقلی
۳۰۲علی پورفاطمهمحمود
۳۰۳فیضیفرامرزعلیرضا
۳۰۴فرمانی قره باباسعیدجمشید
۳۰۵شرافت چلانرضاقیطران
۳۰۶محمدیسیداحمدمیرصیاد
۳۰۷عباس زادهفرهادبایرامعلی
۳۰۸قلی زاده کردابادبهرامقادر
۳۰۹قاسمیاحمدروح اله
۳۱۰حاتمیمهدیبیت اله
۳۱۱خورشیدیسهیلاخلیل
۳۱۲ابراهیمیمحمدمحمود
۳۱۳دوستیمریممحمد
۳۱۴علومیوحیداحد
۳۱۵قهریعلیرضایوسف
۳۱۶تخمه چیان فرهادیامیر
۳۱۷حسن زاده کولانی جدیدپونهعلی
۳۱۸کریم پورمیلادعبداله
۳۱۹مرادی احمدابادرامینفرمان
۳۲۰ره گویسمیهاکبر
۳۲۱سیدجلیلی کوه کمرمیرمحمدعلیمیرجلال
۳۲۲نامورهموعلیحسن
۳۲۳امانی جبل کندیکتایونامان اله
۳۲۴مهرینادربهلول
۳۲۵اسدیانمجتبیجلیل
۳۲۶معنویمیثمحسینعلی
۳۲۷شیرزادهصابربیات علی
۳۲۸حسن زاده قلی بگلوکدخدالوسعیدبلال
۳۲۹زارعنداجواد
۳۳۰طاهری روشتیعلیرضامحمدشفیع
۳۳۱همراهی ینگجهعلیسلطانعلی
۳۳۲معتمدبهروزربعلی
۳۳۳طاهری انامقسیدمرتضیمیریعقوب
۳۳۴قاسم پورمریممجید
۳۳۵محمدیساراقنبر
۳۳۶رشیدیعلیحافظ
۳۳۷محمدنژادرقیهحسین
۳۳۸امامعلی پورعزیزسواد
۳۳۹سیفییوسفسولدوز
۳۴۰پورجعفریسعیدهمرتضی
۳۴۱حامدیصبالطفعلی
۳۴۲صفائیالههحسینقلی
۳۴۳شجاع خانلواکبربهمن
۳۴۴فرهنگی صوفیانیپویااحمد
۳۴۵پورعباسیوسفمحرم
۳۴۶اکرانحسنحسین
۳۴۷شاهیحسینعباسقلی
۳۴۸نوراله زاده شقاقیناصرحبیب
۳۴۹هرزندی تازه کندیحمیدرضاموسی الرضا
۳۵۰عزت زاده تکمه داشینسرینعبداله
۳۵۱قاسم زادهنگاراصغر
۳۵۲رضاپوررسولقادر
۳۵۳صادقپورمهساتقی
۳۵۴هاشمزاده واعظمریممحمد
۳۵۵اسدپوراسماعیلمیرزامحمد
۳۵۶جعفری فردناهیدهیوسف
۳۵۷لطیفناصرمحمد
۳۵۸شاهی قره کوشنصابراورجعلی
۳۵۹امیدواریعادلولی
۳۶۰قالبسازجدیالدوزاحمد
۳۶۱پیریحامدعلی
۳۶۲اژدریحسینذوالفقار
۳۶۳محمدزاده هنرورمهدیبیوک
۳۶۴دهقانیسوینبایرامعلی
۳۶۵امیری خلفلوحمیدحمزه
۳۶۶اخباری اذرنیمامحمدرضا
۳۶۷عباسیان اقبلاغفرزانهحسین
۳۶۸عمرانیاکبرمیکائیل
۳۶۹بذلیجمیلهحسین
۳۷۰دلسوزکمالعباس
۳۷۱ابیارلیلانلیلاعشقعلی
۳۷۲اموزگارکذبینارزوپرویز
۳۷۳بشیری خطیبیفاطمهاحمد
۳۷۴بیگ زادهفرزادرضا
۳۷۵پرواسیهانیهایرج
۳۷۶مدیرشهلاشقایقمحمود
۳۷۷قلی زادهاکبرابوالحسن
۳۷۸کریمیحمیدامن اله
۳۷۹باقری وندسعیدابادیمهدیهمحمدحسین
۳۸۰طریقت اسفنجانیزهرامحمد
۳۸۱شاهی حوریدرقسعیدعلی
۳۸۲صفی خانلونازنینمحمود
۳۸۳زمانی جوبندیوسفمحمد
۳۸۴عبدیمحمدحسینمحمدعلی
۳۸۵حیدری کلیبرفاطمهعلی
۳۸۶فدویمیلاداصغر
۳۸۷رنجبران مرزابادمحمدعلی
۳۸۸فخردوزدوزانیمریمحسنعلی
۳۸۹قهرمانیحسنادریس
۳۹۰پاشائی کرگانتوحیدعلی
۳۹۱جعفری اسلامیحسنقربانعلی
۳۹۲مدنی گاوگانیسیدحسنسیدمرتضی
۳۹۳صدیق بیرقفاطمهاحد
۳۹۴اکبریمریمعلی
۳۹۵محمدیمیرفرامرزمیرعلی
۳۹۶اشناناصرعباسعلی
۳۹۷عباسییلدااسماعیل
۳۹۸افشارمنیرهمجید
۳۹۹اسدپورسعیدسعادتقلی
۴۰۰ساعیمهسااسماعیل
۴۰۱شهبازپوراسیابیمینارضا
۴۰۲شاهدفرانکحسینقلی
۴۰۳عادلی نیکسانیاعلی اصغر
۴۰۴خوش خلق صومعه سفلیسعیدفیروز
۴۰۵ناظرفرهیلایعقوب
۴۰۶محمودلویمهدیکریم
۴۰۷سیاح ملیسیدعلیمیررحیم
۴۰۸فتح پورمطلقعلیرضاعسگر
۴۰۹نامی محمودابادحسنحبیب
۴۱۰کامران زادهسیناصابر
۴۱۱مدرس اولفرزاداسد
۴۱۲تواناعارفهمحمود
۴۱۳جهاندارامینمحمد
۴۱۴سلسبیلفرشیدصادق
۴۱۵فرج پورچلانعلیاصغر
۴۱۶زارع خواجه دیزجمحمدحسینارشد
۴۱۷شبانیزهراکریم
۴۱۸جوان خواجهپریساحمید
۴۱۹سامع سردرودینسرینمحمدعلی
۴۲۰طایفه هاشمسانیاناصر
۴۲۱حسن زادهناصرمحمد
۴۲۲نریمانینریمانالتفات
۴۲۳محمدی اشرف ابادسعیدصمد
۴۲۴پولادمست سرابی نژادسعیدهاسمعلی
۴۲۵عبدالهیحامدحسین
۴۲۶وحدانی خواجه مرجانمیثمغلامرضا
۴۲۷اردریزینادرحمید
۴۲۸دهقانیانسلیمانبیت اله
۴۲۹عباسپورزهراعدالت
۴۳۰قادری مایانیفرزانهقربانعلی
۴۳۱اسمی مقدم قراگونیمعصومهنادر
۴۳۲مطلب زاده علیشاهیجاویدجمشید
۴۳۳اکبری کوربلاغسجادایاز
۴۳۴بهاری غازانیمجیدکریم
۴۳۵ثنائی سقین سراسجادروح اله
۴۳۶محمدحسینیکریمحسین
۴۳۷علی زاده قیه باشیمریمنوشیروان
۴۳۸باریمحمدحسینعلی اصغر
۴۳۹مهدی زادهجوادیعقوب
۴۴۰بابائیبهرامعلی اکبر
۴۴۱باقریرقیهجمشید
۴۴۲حسینخانیمحمدرضاعربعلی
۴۴۳میکائیلیرسولصادق
۴۴۴خداویردی زادهتوحیدرسول
۴۴۵زارعیارشمجید
۴۴۶محمدرضازاده اکبریسالارحسن
۴۴۷بنی هاشممیرمهدیمیراحمد
۴۴۸علی زادهعدالترضاقلی
۴۴۹ظهیری یوسف ابادامنهقاسم
۴۵۰ایرانیحانیهمیرداود
۴۵۱محمدی استیاررضامحرم
۴۵۲افسرپورانبارداناکبرمحمد
۴۵۳رمضانیبابکجلال
۴۵۴عابدینی ممقانیمیلادبهرام
۴۵۵اشکاریارشاسرافیل
۴۵۶حسینیسیده مهرانگیزسیدرضا
۴۵۷تیموری کامل ابادفریدمحمدرضا
۴۵۸نصیری کردکندیوحیدحمید
۴۵۹نصیریارزومحمدعلی
۴۶۰خیریلیلاهوشنگ
۴۶۱سیف زاده شرفهسعیدهعین اله
۴۶۲دانشمندنسرینعلی
۴۶۳مهری دایممقحسنحسینقلی
۴۶۴کاظمی نیاحسینمحرمعلی
۴۶۵خالقیفرهادمحمدشفیع
۴۶۶سهندیعذراحسن
۴۶۷افراعلیحسن
۴۶۸جنگی اکین ابادهادیعلی
۴۶۹پورعبدالهحبیبهحیدر
۴۷۰محمودیداودیونس
۴۷۱میرزائینادیامحرم
۴۷۲عابداکرمحجتایوب
۴۷۳موسویسیدمهدیسیدابوالفضل
۴۷۴علی پورمیانبازوراصغرمحمد
۴۷۵قلی زادهمالکمسیب
۴۷۶اسلامی ارباطانمحمدابوالفضل
۴۷۷فرهادیحانیهعلی
۴۷۸حسین پاشائی ینگجهحبیبجعفر
۴۷۹شریف زادهمسعودعلیرضا
۴۸۰بحریشهلایوسف
۴۸۱پیشوافردعلیاحمد
۴۸۲لشکریلیلاحسن
۴۸۳هاشمی الانقحمیدمحمدرضا
۴۸۴عبدل نژادارشعدالت
۴۸۵اسدالهیسیامکهدایت
۴۸۶مسلمیلعیاعلی
۴۸۷جعفریمیرمهدیمیرمجید
۴۸۸جبارپورکندرودایسانجواد
۴۸۹عباس نژاداسکانلوحبیبهمحمدقلی
۴۹۰حضی اوغلی قوتلارامیدمیروردی
۴۹۱دوستیرقیهمرتضی
۴۹۲حضرتیمهنازعبداله
۴۹۳بیرامی فارفارناصرجلیل
۴۹۴قاسمی عربشاه خانبهروزیداله
۴۹۵قره باغی زادهمهساطالب
۴۹۶زارعیعلیباقر
۴۹۷مسعودی سهلانمحمدامینعمران
۴۹۸حسنعلی زادهقاسماروج
۴۹۹پریرویاعلی
۵۰۰مرادوردیفرنوشمحمدحسن
۵۰۱گنج پوررادنیلوفرجواد
۵۰۲گلی نژادزهراخلیل
۵۰۳ایرانیاسماعیلاسدالله
۵۰۴انصافیحامدرضا
۵۰۵نیک زادامینیوسف
۵۰۶تکنامولیعلی
۵۰۷ولی پورنسرینعلی
۵۰۸باربدباسمنجمرتضیصمد
۵۰۹حسن پورینسرینعلی اصغر
۵۱۰افشاریاننیلوفرعارف
۵۱۱صمدزاده بنابابراهیمصمد
۵۱۲مختاریمهتابایرج
۵۱۳احمدیانابراهیمسعدی یار
۵۱۴جمشیدی فرهادیبشیران
۵۱۵نجفی سراییوسفمحمد
۵۱۶قاسمی پارساسعیدجعفر
۵۱۷فاخری کوزه کنانجوادمحمد
۵۱۸اقائیرحیمولی
سهمیه ایثارگر
ردیفنام خانوادگینامنام پدر
۱عبداللهیرویابایرام
۲شفیع پوررضاصاحبعلی
۳حیدریفیروزبهمن
۴اصغری ناجیبهناممحمدرضا
۵ولی پورسرندرامینحسین
۶دیهیمسلماداریوش
۷جوادپوراقدمسوسنالجی
۸پروریمریمجواد
۹رزاقیباقرحسین
۱۰خیراندیش کشکیمجتبیمحمدحسین
۱۱مجدیبهارهعین اله
۱۲سلمان زاده ممقانیسیناجمشید
۱۳زینالیرسولفرخ
۱۴حیدریراحلهابراهیم
۱۵عبدیفاطمهنادر
۱۶عماریرویایحیی
۱۷فضلی فردپوریاالیاس
۱۸حجاجی کهجوقسعیدهفرهاد
۱۹بهروزبهنامیحمیدجواد
۲۰سبزی زادهشهنازجمشید
۲۱احمدیعاطفهرمضان
۲۲قلی زادهرقیههاشم
۲۳مولائیالنازابراهیم
۲۴فتحی علیاسیاوشپنجعلی
۲۵شمسعلیرضاعلی
۲۶مددی احمدابادعلیرضامحمود
۲۷خلفی مرندیعلیناصر
۲۸ابوالحسنیفریدهمحمد
۲۹خوش وقتحامدعلیرضا
۳۰نعمتی اجاقکندیسمیراناصر
۳۱رشیدی شادبادمحمدصمد
۳۲مختاریربابمختار
۳۳فتحیامیرعین اله
۳۴شریعتی رادمحمدحسینعلی
۳۵سلطانی چلانسفلیمرتضیعبداله
۳۶احمدپورالنازناصر
۳۷رضائی زنوزابوالفضلمحمدباقر
۳۸قلیزادهصالحاکبر
۳۹متقی نیاحسینعلی
۴۰تنهائیانمحمدبهروز
۴۱جاویدحامدهوشنگ
۴۲ابوطالب پورشبنمغفار
۴۳فدائی شجاعیحسنحسین
۴۴سمندری یوسف ابادرویااحمد
۴۵ملکیمهدیهاکبر
۴۶پورپرموزلیلاالماس
۴۷مهرداددیزج یکانامیرمهدی
۴۸درخشانیسحراصغر
۴۹رشیدی سعیدابادمهتابرضا
۵۰زهراوینرگسجواد
۵۱عباس زاده ترکیمهدیعیسی
۵۲نصیریمسعودمحمود
۵۳وفائیارمینبهرامعلی
۵۴تقی زادهابوالفضلعلی
۵۵نریمانیپری ماهقادر
۵۶قلی زاده هرگلاننسرینعلی
۵۷اسدیفاطمهعلی
۵۸بغدادی سفیده خوانمهدیغفار
۵۹همت جورضامحمدعلی
۶۰پاکدل اسکوئیافسانهرسول
۶۱محمدعلیزاده قراغلیهادیقدیر
۶۲جعفریرسولنجف
۶۳علی زادهسمیرامعصوم
۶۴سراج خاتونیعلیمحمد
۶۵بیگ زادهزهرااحمد
۶۶زینالیفرزانهقدرت
۶۷باقریمحمدرضااکبر
۶۸بدری لجینرعناعادل
۶۹زارعاکبربرجعلی
۷۰مرادینسرینبهروز
۷۱نعمتیجعفریاور
۷۲حمزه ایاکبرصمد
۷۳سلطانیامیرعین اله
۷۴سیفی فرکوشمحمدعلی رضا
۷۵یاوریخورشیدعلی
۷۶امیرپورکرمجوانباقرقادر
۷۷دشتیفریبافریدون
۷۸رنجبرگنبریجوادمحمد
۷۹ابراهیمی کردلرسکینهبیرامعلی
۸۰نوریفاطمهمحمود
۸۱اصغری واحدسالارمنصور
۸۲دخلی مایانی سفلیحانیهابوالفضل
۸۳میکائیلیسعیدقادر
۸۴داوری بستان ابادابوالفضلداود
۸۵عزیزی زین الحاجلوامیدزین العابدین
۸۶طوریمهدییوسف
۸۷نوروزیسمیراجعفر
۸۸اسدیامیرسردار
۸۹شامی زادهزهرااحمد
۹۰دولتپوررضاصفر
۹۱عدالت یارمریمعلی
۹۲علیائی باویل علیائیحنانهاحمد
۹۳دهقان هرزنقعلیرضاموسی
۹۴لطفیاکبرحسین
۹۵چمنیالهامکاظم
۹۶پوریامهرمحسنجبار
۹۷احمدی یایشهریسجادیدالله
۹۸رضائییوسفحسین
۹۹حسین پورزیوریایلاحیدر
۱۰۰بدریرضاعادل
۱۰۱دانائی یوسف ابادرامینرضا
۱۰۲پرنیان خویعباسجبرئیل
۱۰۳خدایاریتوحیدرحیمعلی
۱۰۴محمدیحسینرحمن
۱۰۵رحیمی خطیبیاصغرحمزه
۱۰۶بشیری قلندرزهراالهویردی
۱۰۷لطیفی ممقانیبهارهغلامرضا
۱۰۸طالبی قیه باشیعلیرضاشکر
۱۰۹عطارنصرتیمتینمحمد
۱۱۰کمک پناهبهارهاصغر
۱۱۱زرکلامساراسعید
۱۱۲قاسمیفاطمهالماس
۱۱۳جلیل پورالههحسین
۱۱۴اصلانی سراینصرتحسنقلی
۱۱۵ابراهیمی تراکمهاسماعیلابوالفضل
۱۱۶علی اکبریمصطفیعلی
۱۱۷موسویسیدمهدیسیدعلی
۱۱۸زلفعلی زادهفائزهکریم
۱۱۹امجدالهاماسفندیار
۱۲۰روشنیمهدیغلامحسین
۱۲۱موصلی کلوانقمحمدعوض

منبع: روابط عمومی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا