اخبار کانون هاویژه

اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ کانون وکلای دادگستری قزوین

وکلاپرس- کانون وکلای دادگستری قزوین اقدام به انتشار اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ این کانون کرد.

به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری قزوین، اسامی منتشر شده شامل ۲۲۵ نفر است که ۱۹۰ نفر سهمیه آزاد و ۳۵ نفر در سهمیه ایثارگر می باشند.

همچنین در خصوص زمان و نحوه ثبت نام اطلاع رسانی صورت نگرفته است.

بیشتر بخوانید:

اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ کانون وکلای دادگستری هرمزگان

کانون وکلای قزوین اعلام کرده است:

نتایج پذیرفته شدگان آزمون کارآموزان وکالت سال ۱۴۰۲ ضمن عرض تبریک و آرزوی به روزی به شرح زیر اعلام میگردد:

اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ کانون وکلای دادگستری قزوین

پذیرفته شدگان سهمیه آزاد

رتبهنام خانوادگینامنام پدر
۱رحمانیندارضا
۲دین محمدیاکبررحمت اله
۳نعمتیمینارحمت
۴محمدزادهمهدیمحمدعلی
۵میرزائیحسنمحمدتقی
۶طاهریحسینجمشید
۷اویسی هامنورحسین
۸اقاجانیحسینمحمد
۹چمانیمجتبیجعفر
۱۰حاجی شفیعیهاارمینااسداله
۱۱نظریمحمدحسینعلیرضا
۱۲حقیقتالهامالیاس
۱۳خمسهزهراهادی
۱۴محمدیعلیرضاشکراله
۱۵بدلیکبریبخشعلی
۱۶روحانی رادسیدامیرسید مهدی
۱۷پرناکحمیدهشریف
۱۸اسمعیلیمصطفیتیمور
۱۹اردی خانیفاطمهمحمد
۲۰کاظمینداابوالفضل
۲۱مجابیفاطمه الساداتسیدضیا
۲۲درفشیسجادمحمدرضا
۲۳جزائی میزوجیمهسامهدی
۲۴صفریمریمرمضان
۲۵عسکری دیارجانیامیرحسینمهدی
۲۶صادقی پورنرگسهاشم
۲۷مهرعلیانمحمدرضاجواد
۲۸نصیریفاطمهحجت اله
۲۹جهانشاهلوسمیرارکابعلی
۳۰محمدیمرتضیمحمد
۳۱بابائی چگینیسیدمجتبیسیدجواد
۳۲رباطینسترنعباس
۳۳دوستی نیاعاطفهقربانعلی
۳۴اقاجانیوحیدمسلم
۳۵اسماعیلی پوررومیناحسین
۳۵جعفریتوحیدیحیی
۳۷کریمی جاویدمیثمحبیب
۳۸حسنیفاطمهعلی اصغر
۳۹زندیلادنمصطفی
۴۰محمدیمحمدبهنام
۴۱معصومیمهراسعبدالرضا
۴۲واقفیفاطمهمهرداد
۴۳بزمیامیرمنصور
۴۴قدیمیروح الهکمندعلی
۴۵قمقامیمیلادعبدالرحیم
۴۶سعیدینگارپرویز
۴۷سهرابینسرینمحمدهادی
۴۸سیفیاذرشعبانعلی
۴۹کاظمیشایاناحمد
۵۰فرجیرضاخبیراله
۵۱پیروزفرزانهعباس
۵۲رضائی کلجمهدیبهرام
۵۳ولی پورعلیازبرعلی
۵۴نصیری بوئینیفهیمهاسماعیل
۵۵فرجیارزومحرم
۵۶محمدقلیهامژگانعزیزاله
۵۷ملکیصادقعبدالرحیم
۵۸عسگریمطهرههادی
۵۹کشاورزنجفیعلیامراله
۶۰باژیانمیلادمحمدعلی
۶۱افشارعیسیشکرعلی
۶۲محمدزادهمحمدمحمدرضا
۶۳ولی زادهرسولحسین
۶۴فتحی زهرائیامیرحسینقربان
۶۵رحمانیفریبااصغر
۶۶اریایی کیابهروزاسمعلی
۶۷قاسمیسیدحامدسیدمسعود
۶۸شقاقی شیریولی الهغلام
۶۹احمدی مرادیمریمعباس
۷۰جعفریمحمدمحمداسمعیل
۷۱غیاثوندامیرحسیناکبر
۷۲میرعباسی کوملهمحدثهعلیرضا
۷۳حسینیسیدمحمدسیدناصر
۷۴زرندیحدیثهمحمدتقی
۷۵قلی زاده چمتوئیالهامایوب
۷۶بیگدلیشهراممجید
۷۷مرادیسمیهسبزعلی
۷۸فلاح لیاولیفاطمهحسن
۷۹بهروزهسمیرارحمت اله
۸۰تادانهرقیهمحمد
۸۱جهانگیریسمیهاحمد
۸۲مصطفائیمحدثهعلی
۸۳اسماعیلیمارالعسگر
۸۴طاهرخانیفرنازمنوچهر
۸۵مراغیمحمدرضاایوب
۸۶غلامیعذرانایب علی
۸۷یوسفیمحمدمحمدتقی
۸۸امینیسیدرحمتسیداحمد
۸۹سلطانلومهدیابراهیم
۹۰لامعینسیمعلی
۹۱درتاجامیرمهدینعمت اله
۹۲کبودوندنرگسامیدعلی
۹۳قاسمی زارعسمیرایونسعلی
۹۴اکبریافسانهعلی
۹۵نصیرلومحمدحسن
۹۶صیادیزهرامحمدرضا
۹۷شهسواریحسینصفدر
۹۸یزدی هافاطمهسعید
۹۹پیربیک درویشوندسمیهفرمان
۱۰۰ذولفیزهراسعداله
۱۰۱نصیریفاطمهعلمدار
۱۰۲ملائیمحسنمسعود
۱۰۳اراستهفرشادعلی
۱۰۴ناصرلوئیفرهادپنجعلی
۱۰۵حقیقی زادهمحسنخیراله
۱۰۶امینیفاطمهرضا
۱۰۷حیدریاذرصفر
۱۰۸بصیریروح الهمنصور
۱۰۹اکبرشاهیشیوافتاح
۱۱۰رویتوندغیاثونداسمعیلفرج اله
۱۱۱موسوینرگس الساداتسیدجلال
۱۱۲درزی رامندیمهدیمحمد
۱۱۳عبدلیزهراحسنعلی
۱۱۴نوتاشمریممنوچهر
۱۱۵کلانتریعلیحسین
۱۱۶فتحی اصلسمیهجلال
۱۱۷یعقوبی پشتهانیشهرامشعبان
۱۱۸باباخانزاده سجیرانیطاهرهشعبان
۱۱۹افتخاریغزالعلی
۱۲۰بهرامیلیلاحجت اله
۱۲۱ادینه لومقدمفاطمهعلی
۱۲۲عابدیامیرمحمداحمد
۱۲۳حیدریفرزانهعلی
۱۲۴کرمیرشیدعیسی
۱۲۴زرگرحسینملک محمد
۱۲۶شریفیحمیدهحسین
۱۲۷حسینیسیده زهرهسیدبمانعلی
۱۲۸فلاح حسینیسیده زهراسیدسعید
۱۲۹رضائیمهدیخداداد
۱۳۰اله یاریمهنازقاسم
۱۳۱عباسی علی ابادیسینارضی اله
۱۳۲حسنعلی پورمحمدمصطفی
۱۳۳اهن جانمحمدمهدیعبدالله
۱۳۴قلعه قوندیگانهغفار
۱۳۵صباغیانمصطفیمسعود
۱۳۶ائینه چیمهرشادسعید
۱۳۷قربانی مجدزهراعلی اعظم
۱۳۸کوسواریمعصومهعلی
۱۳۹غلامی نمک اورانیعلیحیدر
۱۴۰درگاهیمحسنصفت الله
۱۴۱سیفی دهکیاکرمحجت
۱۴۲فرهمندفرعزت الهحسین علی
۱۴۳غیاثوندمحمدخانیسارارحمن
۱۴۴زهرائیمیثممسلم
۱۴۵درویشوندشکیلاتیمور
۱۴۶جعفری طوینانیاحدخانعلی
۱۴۷محتشم نژادزهرهمحمد
۱۴۸مهرادعلیرضاحمزه
۱۴۹فرهادیعلیرضامحرمعلی
۱۴۹نجفیابوالفضلعلی
۱۵۱کشاورزیوسفیکیانیوسفعلی
۱۵۲علیشاهیامیرمحرمعلی
۱۵۳اسمعیلیعلی اکبروجیهه اله
۱۵۴عابدیان کنارینرگس خاتونکریم
۱۵۵باقریسمیهخسرو
۱۵۶عابدینیامیدعبداله
۱۵۷جهان بخشیخدیجهعلی
۱۵۸اسمعیل زاده اهندانیایدارجبعلی
۱۵۹حسین زاده اصلمحمداقبال
۱۶۰حاجی زادهمهنازنبی اله
۱۶۱داداشیمظاهرحسین
۱۶۲شجاعی نیکمحمدحسیناروجعلی
۱۶۳شهسواریبنیامینمنصور
۱۶۴قره داغیفرهاداکبر
۱۶۵مهدوی طاهریامیدایرج
۱۶۶غیاثوندسیمانصرت اله
۱۶۷کاکاوندشیماهمت
۱۶۸مفتاحیمحمدمعیناسمعیل
۱۶۸رحمانیانسیهحسین
۱۷۰کلهرفاطمهولی
۱۷۱مقیمی فرشاهرخحسینعلی
۱۷۲لطفی فردفاطمههاشم
۱۷۳مرعی اذکاریمحمدمحرمعلی
۱۷۴حشمتیسمیهعباس
۱۷۵عبداله بگلونیوشاولی اله
۱۷۵کیماسی سلخوریزهراکیهان
۱۷۷علیرضازاده نودهیمحسنمسلم
۱۷۸کشاورزترکسمیراعین اله
۱۷۹شریفیاکرمذوالفقار
۱۸۰بابامجتبیعلی اصغر
۱۸۱عسگریرضانجف
۱۸۲نوروززادگانهستیمحمدکاظم
۱۸۳رخشاننرگسجواد
۱۸۴نعمتیزهراصفر
۱۸۵باجلانمجیدداود
۱۸۶چگینینسترنمرتضی
۱۸۷قدیریسولمازعابدین
۱۸۸ماله میرچگینیالهامرضوان اله
۱۸۹عبداللهیسجادمهدی
۱۹۰سامیعادلامیرعلی
۱۹۰ابراهیمی فیشانیمحمدستارعلی

پذیرفته شدگان سهمیه ایثارگر:

رتبهنام خانوادگینامنام پدر
۱جعفریمجتبیمهرعلی
۲کرمیامیدعلی
۳رجبعلیمحسنمحمدعلی
۴رشوندفاطمهحمداله
۵سوریاراستهمهدی
۶عباسقلیانمحمدحسینعلیرضا
۷سورنیمحسنمحمدرضا
۸اسحاقیابوالفضلضربعلی
۹حاتمیجلالرزاق
۱۰حیدریزهراحسین
۱۱بختیاریسانازعلی
۱۲غنیارامینمحمدطاهر
۱۳مختاریمحمدمحسنمحمدحسن
۱۴میرزاپورزهراحجته اله
۱۵رودباریپریاپرویز
۱۶حجت شمامیمحمدفرهاد
۱۷شعبانیراضیهمحمدعلی
۱۸رسولی رادمحدثهولی اله
۱۹مهرائی فررزیتاتیمور
۲۰عبداله پورمحمدکاظم
۲۱رشوندمجیدمظاهر
۲۲گلرخعلیصفر
۲۳جعفری نازکسرازهراامیدعلی
۲۴صدری پورابوالفضلعلی
۲۵صالحیالههمحمدحنیفه
۲۶خاجونینویدفرید
۲۷کریمی زیارانیامنهبختیار
۲۸ملکیعلیرضانصراله
۲۹براتلوعلیرضاحسن
۳۰رضائیمحمدعیسی
۳۱ورسهناهیدداود
۳۲ملائی الموتیسپیدهداود
۳۳شیخ محمدینسیبههادی
۳۴صادقیفرزانه ساداتمیراحمد
۳۵قارامحمدمیناخلقت اله

منبع: روابط عمومی کانون وکلای دادگستری قزوین

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا