اخبار آزمون هااخبار کانون ها

اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت سال ۱۴۰۲ کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی

وکلاپرس- کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت سال ۱۴۰۲ این کانون را اعلام کرد.

به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی، طبق اسامی منتشر شده ۳۳۰ نفر در سهمیه آزاد و ۱۳۴ نفر در سهمیه ایثارگر پذیرفته شده اند.

طبق اعلام این کانون پذیرفته شدگان می بایست  از تاریخ  ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ لغایت ۱۴۰۲/۰۷/۳۰  با مراجعه  به وبسایت  کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی  به آدرس  https://west-bar.ir/  قسمت درگاه خدمات الکترونیک وارد اتوماسیون کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی گردیده  و نسبت به ثبت نام اینترنتی (ویرایش مشخصات ، بارگذاری و دریافت استعلامات) اقدام کنند.

بیشتر بخوانید:

اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت سال ۱۴۰۲ کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی به شرح زیر است:

اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت سال ۱۴۰۲ کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی

سهمیه آزاد

رتبه آزادنام خانوادگینام
۱ولی زادهمحمد
۲دانشمندبارزان
۳دادرسفاروق
۴عبداله زاده علم ابادصلاح الدین
۵رستمیفاطمه
۶حقیقت افشارسینا
۷رضائیمریم
۸ایران پورفاطمه
۹مطلبیارش
۱۰حسن زادهبیژن
۱۱مریدیان پیردوستیرسول
۱۲صدیقیازاد
۱۳همتیسمیرا
۱۴عقیلیبابک
۱۵فرضائیمحسن
۱۶اهوزحسین
۱۷نیک سرشتپریا
۱۸محرمی شبیلویسجاد
۱۹زارعفرامرز
۲۰حسن کهنه لاهیجانشیرکو
۲۱محسنیفرشاد
۲۲فاضل نیامرتضی
۲۳امانیهاله
۲۴کاظمی تازه کندقشلاقهادی
۲۵عبدی تپه ویریفرخ
۲۶رضائی جاریحانیمهران
۲۷حسینیسیدیعقوب
۲۸شهدپروربهزاد
۲۹حاجی قارنائیمحسن
۳۰علائیمعراج
۳۱پیروتیناصر
۳۲احمدی علی ابادسمانه
۳۳نوری نسبرحمان
۳۴بهجت ایکدیرپرستو
۳۵باقرموسویمیرعلی
۳۶قناتیمهسا
۳۷حسن زاده بروکیمیلاد
۳۸ابدالیجواد
۳۹جباریتورج
۴۰بهرامی وندجمال
۴۱حسن زاده قندکانلوشادی
۴۲سربخشمحمد
۴۳اسمعیل زاده ساریجالواحسان
۴۴جعفریبهنام
۴۵عزیزنژادمحمد
۴۶عیوضیعلی
۴۷عباسی الیاس ابادالناز
۴۸پورتورمهدی
۴۹رحمانی اصلناصر
۵۰اقابیگی امینینگار
۵۱بیداردلفرید
۵۲کریمیکیوان
۵۳اله ویردی یاغلان تپهزینب
۵۴قهرمانیزهرا
۵۵قلی پورمحمد
۵۶بگلریندا
۵۷اشرفی حبشیشاهین
۵۸شکاکیدیانا
۵۹اسمعیلی قزلجهصمد
۶۰زارعی یالقوزاغاجیعلی
۶۱شادمانرحمان
۶۲حسینقلی زاده چورسیمجید
۶۳جعفری نژادامید
۶۴نوذریمسعود
۶۵سلیمانیروژین
۶۶مهدی زاده اغچه زیوهعماد
۶۷میرزامحمدی نای بینالهه
۶۸حسن حوریبهاره
۶۹ذاکرکمارعلیاالهه
۶۹ذبیحی قلدرهعادل
۷۱طیبی طسمالوکیومرث
۷۲محبتیثریا
۷۳جانفشانچیا
۷۴پورعزیزفرزانه
۷۵مرادپورعلی
۷۶معصومیسجاد
۷۶طالبی حصارشاهین
۷۸معصوم زادهمرضیه
۷۹سلمان زادهفرناز
۸۰سرروترضا
۸۱مام احمدیسامان
۸۲فتحعلی زادهسعید
۸۳شریف پورعلیرضا
۸۴زینالینجیبه
۸۵یوسفیسهیلا
۸۶خلیل پوردلیاحسان
۸۷عبداله پوربیگلر
۸۸احسانی شندیزینب
۸۹رضائیمسعود
۹۰فرامرزیستار
۹۱کریمی شهابیاسداله
۹۲بیرامیرعنا
۹۳حلیم چهریقالناز
۹۳شیخ اقائیسامان
۹۵دهقانیرضا
۹۶اریانژادرضا
۹۷بهجتانور
۹۸مهدی زاده کهریزشمس الدین
۹۹نقوی ساریخان بیگلولیلا
۱۰۰حسن خانیمریم
۱۰۱باهنربستک ابادمحمدحسین
۱۰۲حلاج زادهزهرا
۱۰۲قیطرانی اوصالوعلی
۱۰۴اشرفی سلطان احمدیشهرام
۱۰۵فتوحی بلخکانلوزینب
۱۰۶قاسم لوسمیه
۱۰۷عبدالهینوید
۱۰۸حسین نژادمینا
۱۰۹کوهیداریوش
۱۱۰محمودنژادندا
۱۱۱رجب زادهراضیه
۱۱۲صدیقیشهلا
۱۱۳ابراهیمیمحمد
۱۱۴احمدیطوبی
۱۱۵دانیرضا
۱۱۶جعفریصابر
۱۱۷اعتمادامین
۱۱۸محرم زادهامین
۱۱۹اجودانیمهدی
۱۲۰قهرمانیعارف
۱۲۱احمدیانصبا
۱۲۲حقیسعید
۱۲۲علیزادهوحید
۱۲۴سرای کشکیمیلاد
۱۲۵علیاریوحید
۱۲۶حنفیجواد
۱۲۶محمدی پورارمین
۱۲۸بابانژادحامد
۱۲۹نظرزادهالهام
۱۳۰شکاری شورکولیکیومرث
۱۳۱صمدپورمهدی
۱۳۲قربانیاسماعیل
۱۳۳رادمهرپژمان
۱۳۴حسینیسیدابراهیم
۱۳۵جواندوست قره باغهانیه
۱۳۶ورمزیارناهیده
۱۳۷جلیل زاده شیخ احمدیفرشته
۱۳۷خرمیامیر
۱۳۹اقایاریقنبر
۱۴۰بی شیرروژین
۱۴۱شیربگینازدار
۱۴۲نادعلیمسعود
۱۴۳رسول نژادمحمدکاظم
۱۴۴هادی فرحکیمه
۱۴۵پورسلطانمحمد
۱۴۶سلیمی سلطان احمدییاسر
۱۴۷صفائیحامد
۱۴۸قاسمیحمید
۱۴۹خلکانلوی میلانیوسف
۱۵۰احسانی سرایعلی
۱۵۱تخشیرنورالدین
۱۵۲نصرت مرنهحسن
۱۵۳جهانگیری داش اغولارسطو
۱۵۳صادقیرامین
۱۵۵فریدی طالشمیکائیلعلی
۱۵۶اهل معرفتهادی
۱۵۷عیسی زاده اصلانیکیسجاد
۱۵۸سهرابعلی اصغر
۱۵۹اسمعیل زاده اقدمسامان
۱۶۰علیاری کهریزفرینا
۱۶۰سلیمان پورسحر
۱۶۲حیدرزادهاکبر
۱۶۳افتخاریمحمد
۱۶۴یاقوتی سلطان احمدیعیسی
۱۶۵حسینیمرضیه
۱۶۶چیچکبهناز
۱۶۷قاسمیانیسامان
۱۶۷تقی زاده تبریزیغلامرضا
۱۶۹مصطفی زادهرضا
۱۷۰عزیزیلیلا
۱۷۱یکانی اصلفاطمه
۱۷۲پاچنگعبدالاحد
۱۷۳صمدپورباباقاضیریحانه
۱۷۳مهموم گنبدیکیوان
۱۷۵علی زادهلیلا
۱۷۶مقنی اقابیگلوعزیزه
۱۷۷پورمهدیرضا
۱۷۸فکرتمرضیه
۱۷۹جبارپورشکرویهانیه
۱۷۹صمدی لیلانخیام
۱۸۱ویسیشهلا
۱۸۲حسن نژادبهروز
۱۸۳پژومانمجید
۱۸۴محمدحسینیبهنام
۱۸۵حضرتی للکلورضا
۱۸۶شیری هولاسومحمود
۱۸۷حاجی محمدلویاور
۱۸۷ویسکیمعروف
۱۸۹قوامی تیمورلومهدی
۱۹۰عباسیسمانه
۱۹۱بازیاربهروز
۱۹۲افتخاریفرشاد
۱۹۳کتانی خانکندینیشتمان
۱۹۴محمودحسنسیروان
۱۹۵اسعدداش تپهیاسر
۱۹۶فتح زادهرضا
۱۹۷اسمعیل زادهسمیه
۱۹۸قره پاپاقیامین
۱۹۹شمسی کورهسمیع
۲۰۰ایوری اشنکشیوا
۲۰۱سلیمانی خزاعیرضا
۲۰۲خانیان جوشاتیمعصومه
۲۰۳رضانیاواحد
۲۰۴ارکاکسیامند
۲۰۵خلیلینگار
۲۰۶اقازادهمجنون
۲۰۷به فرفاطمه
۲۰۸ملامحمد
۲۰۹نظام دوست ثانی کشتیبانفاطمه
۲۱۰شاهیزهرا
۲۱۱رضائی قاریاغدیخدیجه
۲۱۲کریم پورمریم
۲۱۳امینی اذرمهدی
۲۱۴جلیلی تقی ابادصابر
۲۱۵تاج بخش تمرحجت
۲۱۶بالی پوررویا
۲۱۷عباس پورماندانا
۲۱۷نیک زادبهلهرضا
۲۱۹ایرانی اراهانیه
۲۲۰صالحیمحمد
۲۲۱حسن زاده سرائیمیلاد
۲۲۲قادریسپیده
۲۲۲بهشتیجواد
۲۲۴کریمیسمیه
۲۲۵رادابراهیم
۲۲۶کاکه رشپریسا
۲۲۷انصافیپوریا
۲۲۸اکرامی منبرسعدی
۲۲۹منصوریفرحناز
۲۳۰زمانی روشنرضا
۲۳۱علی زادهزینب
۲۳۲سمیعیدیبا
۲۳۲خوش بخت قره قشلاقیسمیرا
۲۳۴اردوخانیحجت
۲۳۵رستم نژادسمانه
۲۳۶پورحسنارزو
۲۳۷ارین نژادسرور
۲۳۷رنجبرلیلا
۲۳۹پویان مهرمحمد
۲۴۰کریم زادهامید
۲۴۱طالب پورمریم
۲۴۲احمدیالهام
۲۴۳جنگی للکلواصغر
۲۴۴قره خانیرضا
۲۴۵زارعیفاطمه
۲۴۶پورشادلومهدی
۲۴۷شعبانلوئیمحمدرضا
۲۴۸قاسم نژادعلی
۲۴۹فیضیفرشته
۲۵۰قادریمحمد
۲۵۱عینانلوی اسبقپری ناز
۲۵۲پکندمنصور
۲۵۳اقانژادوالائیمهدی
۲۵۴قلیزادهزینال
۲۵۵عبداله زادهحسین
۲۵۶کریمی قوطورلاررضا
۲۵۷فریدیعلی
۲۵۸میرزائی سعیدابادپریسا
۲۵۹غنی پوربدلبوفرخ
۲۶۰قربانی اسمعیل کندیمریم
۲۶۱یوسفیسارا
۲۶۱قرنی پوررحیم
۲۶۳طالبی باوانعبدالرحمان
۲۶۴ترابینازنین
۲۶۴حسن زادهناصر
۲۶۶امیرنیاداود
۲۶۷فردمنشرامین
۲۶۸برکاتیبهرام
۲۶۹قربان زادهپیمان
۲۷۰محمودی کهریزملیحه
۲۷۱عربلوی مقدماکرم
۲۷۲اصغریکلثوم
۲۷۲کروبیانواحد
۲۷۴محمدلوفاطمه
۲۷۵فلاحتسیروان
۲۷۵کیانی کهنه شهریمهدی
۲۷۷علیاری دیزجیعلی
۲۷۸پاتوشادی
۲۷۹بابالوحمید
۲۸۰حاجی زادهفرهنگ
۲۸۱افرندفهیمه
۲۸۲نوریهانیه
۲۸۳باسوفرزاد
۲۸۳عزیزی چوبانلوئیامیر
۲۸۵عدلکیوان
۲۸۶علی محمدیرقیه
۲۸۶سیدهسارا
۲۸۸ولی زادهمهدیه
۲۸۹مولائی فردمنیره
۲۹۰علی زادهحسن
۲۹۱محمدزادهسلیمان
۲۹۲احمدیمسعود
۲۹۳رمضانیمهران
۲۹۴دهقانیداریوش
۲۹۵دائی زادهعلی
۲۹۶جعفرنژادپاشابکوحید
۲۹۶پرویزعلی
۲۹۸درخشانیارزو
۲۹۹پالیدهایسان
۳۰۰شیدائیحجت
۳۰۱مهدیزادهکامران
۳۰۲یوسفیانفرشاد
۳۰۳ابراهیم زادهتوحید
۳۰۴جعفرزاده شیخ سرمستالهه
۳۰۵دانشیعلی
۳۰۶ایازپریسا
۳۰۷نویدفررعنا
۳۰۷ساوجبلاغیژیلا
۳۰۹معروف زادهکاویان
۳۰۹حسین نژادامید
۳۱۱عباسی خطایلوسعید
۳۱۱اژدریرامین
۳۱۳اسماعیل زادهرقیه
۳۱۴جوادزاده قینرجهسمیه
۳۱۵حاتمی ترگانحمیدرضا
۳۱۶حسن زادهصبری
۳۱۷حسن پورپناه کندیمرتضی
۳۱۷علوی باروقسیدتوحید
۳۱۹صفرینسرین
۳۲۰قاسم پورسجاد
۳۲۱ابراهیم نژادفرهاد
۳۲۲نیلیامیرمحمد
۳۲۳غفوریشیدا
۳۲۴پورقاسمجاوید
۳۲۵امامیشادی
۳۲۶شفیعی مجدجلیل
۳۲۷ازرمعلی
۳۲۸محمدیرضا
۳۲۹قربانیاصغر
۳۳۰فتوحی چیانهامیر

سهمیه ایثار گری

رتبه ایثارگرینام خانوادگینام
۱مومنیحانیه
۲خانیزهرا
۳رسول پورارنائیجلال
۴کربلائی اصلوحید
۵بابائیهادی
۶ابراهیمیسودابه
۷سیفی صوریتوحید
۸علیزادهمهسا
۹قلی زاده یوسف ابادهادی
۱۰طالبیپریسا
۱۱سرمدی فرعلی اکبر
۱۲محمدیزهرا
۱۳گلی موانهامید
۱۴تقی پوراحسان
۱۵فیضی بیکتاشمحمد
۱۶رشیدی تولیصباح
۱۷الله ورن لوسمانه
۱۸رضائی قهرمانلوعلیارضا
۱۹نظامیپوریا
۲۰زایرسعید
۲۱فطین قلعهجواد
۲۲باقرنوه سیفرشید
۲۳حیدرزادهمهدی
۲۴حسین زادهشهلا
۲۵قلی زادهفاطمه
۲۶عبدیمیلاد
۲۷باقریپیمان
۲۸طباطبائی محمدیامیرحسین
۲۹پاشائیپژمان
۳۰تیپافائزه
۳۱وکیلیحمید
۳۲یزدانیمرتضی
۳۳قاسم زادهکیومرث
۳۴طریقیمحمدامین
۳۵فکرتیکیمیا
۳۶ابراهیمی قصورپریناز
۳۷اریاشیرکو
۳۸باقریمهریه
۳۹میکائیلیمهدی
۴۰قلی زاده خانقاهیسجاد
۴۱پیریشاهین
۴۲شریفی قدیمامین
۴۳حسنی ریکانیفردیس
۴۴نقی پورمحمدصادق
۴۵صمیمی فرعبدالرحمان
۴۶مشارفاطمه
۴۷مرندیبهروز
۴۸علی زادهعلی
۴۹فاتحپروین
۵۰اقبالیرقیه
۵۱نبی پورکهریزایسان
۵۲ناجی اذرمیلاد
۵۳پاکارابراهیم
۵۴اهنگریبهزاد
۵۵زرین سرجنیما
۵۶عبدالهیرسول
۵۷لطف اله پورکرتائیحمزه
۵۸پورعباس قراقلوفاطمه
۵۹ماکوئیهادی
۶۰صدقیانیامید
۶۱حیدریمهران
۶۲علی زادهمسلم
۶۳ریحانیسیدمجتبی
۶۴محمدیاراز
۶۵قاضیشهین
۶۶موسی پورساسان
۶۷پاشاپورعلی نظریمحمدرضا
۶۸افشینعلی
۶۹فیضی قطلونشمیل
۷۰درخشانیاحد
۷۱محمدجعفریحامد
۷۲عبداللهیمنوچهر
۷۲نجفقلی زادهمهدی
۷۴امیرعابدینسا
۷۵یمینیفاطمه
۷۶طسوجی مولافروغ
۷۷باقرپورناهید
۷۸قربانیکوثر
۷۹علیزاده منگورسمیرا
۸۰رضائیزهرا
۸۱رشیدیشیوا
۸۲عزتیزهرا
۸۳گوزلیداوود
۸۴کریم پورفائزه
۸۵علیزادهمحسن
۸۶علی لواکرم
۸۷نوبهارسپیده
۸۸فایضی قره اوغلانعقیل
۸۹حاتمی ونداصغر
۹۰عبدالله نژادرویا
۹۱رحیمیکامران
۹۲سلیمان زادهفاطمه
۹۳شیدائیمحمدحسین
۹۴محمدلورویا
۹۵جوادنیامهرداد
۹۶عزیزیامین
۹۷زنجانیهالهام
۹۸حسن پورچچکیمرتضی
۹۹هوشیارسیدا
۱۰۰میکائیلیامین
۱۰۱ابراهیمیحامد
۱۰۲نعمانی برازانفرشته
۱۰۳حکیمی اینانلولیلا
۱۰۴طاهرامام کندیحامد
۱۰۵محدثرضا
۱۰۶قاسم زاده تازه کندقشلاقتوحید
۱۰۷حسن زادهتارا
۱۰۸نوریعلی
۱۰۹شاه یاریفاطمه
۱۱۰حاجی زادهمینا
۱۱۱حاجی حتملوعلی
۱۱۲وکیلی کولقسودا
۱۱۳محمدیابراهیم
۱۱۴حق گویانشادی
۱۱۵محمودیرضا
۱۱۶غلامیسارا
۱۱۷حسنی قراحسنلومحمد
۱۱۸نعمتیامیر
۱۱۹حقیرضا
۱۲۰قادریغنچه
۱۲۱نقی زادهسمیه
۱۲۲ثروت جوسارا
۱۲۳محمدحسین زادهمهدی
۱۲۴رضائیاسما
۱۲۵محمدپورحامد
۱۲۶اقاحسن زاده دیزج یکانشادی
۱۲۷تقی زادهمولود
۱۲۸نجاتیزیبا
۱۲۹رسول زادهقمری
۱۲۹خلیفه زادهسیامند
۱۳۱عبدیل زادهسعید
۱۳۲راستیزکیه
۱۳۳سهراب فررقیه
۱۳۴شریفی فتح ابادداود

منبع: روابط عمومی کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا