اخبار کانون ها

اسامی پذیرفته‌شدگان کانون وکلای منطقه فارس در آزمون وکالت ۱۴۰۱ (پذیرش ۱۴۰۰)

وکلاپرس- کانون وکلای فارس و کهگیلویه و بویراحمد اسامی پذیرفته‌شدگان این کانون را در آزمون وکالت ۱۴۰۱ (پذیرش ۱۴۰۰) در سهمیه های آزاد و ایثارگر و به تفکیک استان ها اعلام کرد.

به گزارش وکلاپرس طبق اسامی اعلام شده ۳۶۶ نفر در سهمیه آزاد استان فارس و ۶۱ نفر در سهمیه ایثارگران این کانون پذیرفته شده‌اند. (مجموعاً ۴۲۷ نفر). همچنین ۷۶ نفر در سهمیه آزاد استان کهگیلویه و بویراحمد و ۱۰ نفر در سهمیه ایثارگران استان کهگیلویه و بویراحمد پذیرش شده‌اند. (مجموعا ۸۶ نفر)

فهرست قبول‌شدگان سهمیه آزاد استان فارس

رتبهسهمیه کانونداوطلبنام پدرنام خانوادگینامردیف
۱استان فارس۴۴۲۶۹۹یدالهکشاورزیمینا۱
۲استان فارس۴۲۳۰۴۴نوازالهحسینی منفردکامبیز۲
۳استان فارس۴۱۶۳۸۶هارونشمشیری شورباخلورقیه۳
۴استان فارس۴۴۵۹۰۰عباسزارعیمحمد۴
۵استان فارس۴۴۲۸۶۴ظاهرمحمدیپریسا۵
۶استان فارس۴۵۴۱۸۹جعفردهقانی نسبسحر۶
۷استان فارس۴۴۱۷۵۸جمشیدباقریفاطمه۷
۸استان فارس۴۴۵۲۵۶سیدمحمدشفیعحسینیسیدمیلاد۸
۹استان فارس۴۵۴۷۱۲سیدماندنیهاشمیسیدهمایون۹
۱۰استان فارس۴۴۳۱۰۳غلامحسینحیاتی گله زن اقریزینب۱۰
۱۱استان فارس۴۴۴۸۶۴جلیلاموزگارسعید۱۱
۱۲استان فارس۴۴۴۱۷۷سلطانعلیتوکلعلی رضا۱۲
۱۳استان فارس۴۴۳۵۱۷صمداگنجی شیرازیمجید۱۳
۱۴استان فارس۴۴۳۱۰۹هادیدهقانیاناهیتا۱۴
۱۵استان فارس۴۴۴۸۷۷رسولجوادیمحمدهادی۱۵
۱۶استان فارس۴۴۴۰۶۰کرمعلیکیانی بکیانیعلی۱۶
۱۷استان فارس۴۴۵۷۴۲احمدعلیزارعسجاد۱۷
۱۸استان فارس۴۴۵۸۹۱رضاخفریمحمدجواد۱۸
۱۹استان فارس۴۴۵۲۶۴حسینروستاعلیرضا۱۹
۲۰استان فارس۴۴۱۲۹۷کرامتمحمدی نسبسمیه۲۰
۲۱استان فارس۴۴۲۸۵۳عبدالرسولفاضلیفاطمه۲۱
۲۲استان فارس۴۴۱۵۲۲منوچهرعمادیاعظم۲۲
۲۳استان فارس۴۴۴۳۰۲فتح الهموحدیانیکاظم۲۳
۲۴استان فارس۴۴۴۸۲۳عبدالهخادمیسامان۲۴
۲۵استان فارس۴۴۴۵۶۲رضاجعفریمحمد۲۵
۲۶استان فارس۴۴۴۸۹۳حسنابراهیمیایمان۲۶
۲۷استان فارس۴۴۴۳۶۱علیرضاکریمیقاسم۲۷
۲۸استان فارس۴۴۶۰۷۴سهراباژدهاکشعرفان۲۸
۲۹استان فارس۴۴۵۲۷۵فیروزچوبینهمازیار۲۹
۳۰استان فارس۴۴۱۸۶۱محمدرضاسبحانی فرزیبا۳۰
۳۱استان فارس۴۴۴۵۳۶حجت الهامیریعلی اکبر۳۱
۳۲استان فارس۴۴۲۵۹۴قربانعلیموذنیراضیه۳۲
۳۳استان فارس۴۴۴۸۴۶بهادرمردانیافشین۳۳
۳۴استان فارس۴۴۲۷۳۲صمدرحمتیفاطمه۳۴
۳۵استان فارس۴۰۹۷۹۷بهبودعلیهمتیان سورکیزهرا۳۵
۳۶استان فارس۴۴۵۴۰۴امیرقلینوریرضا۳۶
رتبهسهمیه کانونداوطلبنام پدرنام خانوادگینامردیف
۳۷استان فارس۴۴۵۱۷۴عزیزابوالحسنیمحمدجواد۳۷
۳۸استان فارس۴۴۵۳۸۶ابراهیمگودرزیمحسن۳۸
۳۹استان فارس۴۴۳۱۳۱رحیمفرهمنداذر۳۹
۴۰استان فارس۴۴۵۲۱۵محمدرضاعمادیحمیدرضا۴۰
۴۱استان فارس۴۴۲۲۳۳عزیزبهمن پورمحبوبه۴۱
۴۲استان فارس۴۴۴۰۶۹ابراهیمسلیمیایمان۴۲
۴۳استان فارس۴۴۱۵۳۶حسامخادمیفاطمه۴۳
۴۴استان فارس۴۴۵۲۶۵اسمعیلشریعت پورعلی۴۴
۴۵استان فارس۴۵۴۷۲۹سیدعبدالهحسینیسیدیونس۴۵
۴۶استان فارس۴۴۱۵۷۴محمدعلیمحمودیفهیمه۴۶
۴۷استان فارس۴۴۵۷۹۲دارابمیرفردیسعید۴۷
۴۸استان فارس۴۴۴۱۶۵علیعربیمیثم۴۸
۴۹استان فارس۴۴۵۷۷۳یعقوبتوکلیانعباس۴۹
۵۰استان فارس۴۴۳۷۱۱اصغررنجبرمهدی۵۰
۵۱استان فارس۴۴۵۵۵۸سیداحمدحیدریسیدعلی۵۱
۵۲استان فارس۴۴۳۱۹۴محمدحسناصلانیفاطمه۵۲
۵۳استان فارس۴۴۵۱۶۸نصراللهکمپانی زارعمجتبی۵۳
۵۴استان فارس۴۴۴۲۴۸علی حسینرضائیساسان۵۴
۵۵استان فارس۴۴۵۷۰۳سلطانعلیمیرزائی شورباخورلوارش۵۵
۵۶استان فارس۴۴۴۹۵۰نعمت اللهپیرمرادیانمهدی۵۶
۵۷استان فارس۴۴۲۱۲۹رمضانعزیزیفاطمه۵۷
۵۸استان فارس۴۴۲۷۲۸محمودرنجبرزهرا۵۸
۵۹استان فارس۴۴۶۰۵۲روح الهصالحی زادهمحمدحسین۵۹
۶۰استان فارس۴۴۱۰۶۴علی نازغلامیرحیمه۶۰
۶۱استان فارس۴۴۱۸۲۶اکبرزارعیمینا۶۱
۶۲استان فارس۴۵۴۵۷۲نورعلیدشتیانرسول۶۲
۶۳استان فارس۴۴۴۲۰۲نادرشیروانیسعید۶۳
۶۴استان فارس۴۴۳۵۷۵محمدعلیزارعخسرو۶۴
۶۵استان فارس۴۴۲۷۳۴حسینمحمدیالهه۶۵
۶۶استان فارس۴۴۴۸۲۶بهرامرزمجوئیمحمدعلی۶۶
۶۷استان فارس۴۴۲۳۹۶نوذرجعفریفاطمه۶۷
۶۸استان فارس۴۴۲۱۷۳حسنطاهریفیروزه۶۸
۶۹استان فارس۴۴۲۵۹۵حسنیزدانی پورمرضیه۶۹
۷۰استان فارس۴۴۳۸۳۹امامقلیشعبانیعلیرضا۷۰
۷۱استان فارس۴۴۱۹۲۱ابوالقاسمحیدری فرالهام۷۱
۷۲استان فارس۴۴۰۹۹۹غلامامینیطاهره۷۲
رتبهسهمیه کانونداوطلبنام پدرنام خانوادگینامردیف
۷۳استان فارس۴۴۲۸۱۶جعفرجعفریطیبه۷۳
۷۴استان فارس۴۴۳۱۹۱محمدمهدییزدانیسعیده۷۴
۷۵استان فارس۴۴۴۸۲۴ایازخلفیعادل۷۵
۷۶استان فارس۴۴۴۳۵۵نصراللهمعماریمحمدهادی۷۶
۷۷استان فارس۴۴۲۶۰۲ریحانمحمدی مسقانیسمیرا۷۷
۷۷استان فارس۴۴۴۴۶۳سیامکبخشی فردعلی۷۸
۷۹استان فارس۴۴۴۸۶۳محمدقاسمکاویانیمجید۷۹
۸۰استان فارس۴۴۰۸۶۱علیعبداللهی فردلیلا۸۰
۸۱استان فارس۴۴۴۳۷۰یدالهساسان پورپیمان۸۱
۸۲استان فارس۴۴۶۰۹۵هاشم علیعفت پیشهسجاد۸۲
۸۳استان فارس۴۴۲۷۴۱رحیماگاهسونیا۸۳
۸۴استان فارس۴۴۱۶۸۳علیمحمودی بهلولیصدیقه۸۴
۸۵استان فارس۴۴۳۴۹۸محمودحمیدیعبدالرضا۸۵
۸۶استان فارس۴۴۱۳۹۲محمدحسینجعفری زادهسیمین تاج۸۶
۸۷استان فارس۴۴۵۵۰۹پورالهحسین پوربهمن۸۷
۸۸استان فارس۴۴۱۵۷۳فضل الهنصیری زادهسارا۸۸
۸۹استان فارس۴۴۱۶۶۴محمدعلیمرادی علمدارلونیره۸۹
۹۰استان فارس۴۴۱۶۰۸حسنعلیزردشتجمیله۹۰
۹۱استان فارس۴۴۲۷۰۲نصیربهرامی کشکولیفاطمه۹۱
۹۲استان فارس۴۴۵۸۲۴حسینزارعی مظفریحسن۹۲
۹۳استان فارس۴۴۳۰۵۸عبدالرضاازادسروستانیفاطمه۹۳
۹۴استان فارس۴۴۵۵۶۲حسینحیدریروح اله۹۴
۹۵استان فارس۴۴۱۵۲۹سیدتیمورموسویسیده سحر۹۵
۹۶استان فارس۴۴۴۶۵۸علی اکبرکارامدجمشید۹۶
۹۷استان فارس۴۴۶۱۰۴زکیتوکلیانفرشاد۹۷
۹۸استان فارس۴۴۵۸۲۹محمدرضاکامیابیامیررضا۹۸
۹۹استان فارس۴۴۵۴۴۶عباسقلیانصاریاصغر۹۹
۱۰۰استان فارس۴۴۵۶۲۳علیرضائیفرزاد۱۰۰
۱۰۱استان فارس۴۴۲۵۲۲عبداللهزارعزهرا۱۰۱
۱۰۲استان فارس۴۴۲۶۵۶نیازضرغامیمریم۱۰۲
۱۰۳استان فارس۴۴۰۶۷۴قاسمپرتوکاظم۱۰۳
۱۰۴استان فارس۴۴۲۱۳۲نگهدارمحمدی مقان لوروح انگیز۱۰۴
۱۰۵استان فارس۴۴۲۰۶۱علیسبزیطیبه۱۰۵
۱۰۶استان فارس۴۴۱۸۲۷عبدالهاکبرپورساجده۱۰۶
۱۰۷استان فارس۴۴۳۲۹۸ولیمرادقصراحمدیملیکا۱۰۷
۱۰۷استان فارس۴۵۴۸۰۱محمدرضامنصوری زادسجاد۱۰۸
رتبهسهمیه کانونداوطلبنام پدرنام خانوادگینامردیف
۱۰۹استان فارس۴۴۴۷۰۵سیدجوادعابدینیسیدمهدی۱۰۹
۱۱۰استان فارس۴۴۱۶۲۲علیکرمیفرشته۱۱۰
۱۱۱استان فارس۴۴۱۳۹۵کاکاجانفلاحیفاطمه۱۱۱
۱۱۲استان فارس۴۱۳۷۸۰خزلگرزنفرهاد۱۱۲
۱۱۳استان فارس۴۴۴۲۹۱ملکشاهینساسان۱۱۳
۱۱۴استان فارس۴۴۴۰۳۸گلزارفلاحتی مروستعلی۱۱۴
۱۱۵استان فارس۴۴۵۳۱۷حمیدحیدری حسام ابادیحامد۱۱۵
۱۱۶استان فارس۴۴۱۹۷۸محمدقهرمانی رودبالیمریم۱۱۶
۱۱۶استان فارس۴۴۲۶۹۳اسمعیلقزل بیگیهستی۱۱۷
۱۱۶استان فارس۴۴۶۰۷۱قدرت الهاخترنسبعلی۱۱۸
۱۱۹استان فارس۴۴۵۲۱۱نجفپناهندهمسلم۱۱۹
۱۲۰استان فارس۴۴۲۹۹۶حسنکمالیسعیده۱۲۰
۱۲۱استان فارس۴۴۵۷۵۸قادرمرادی غنجه بیگلوسروش۱۲۱
۱۲۲استان فارس۴۴۱۷۱۴سپهدارشجاعیزینب۱۲۲
۱۲۳استان فارس۴۴۴۴۲۷علی اکبرکیانپارسا۱۲۳
۱۲۴استان فارس۴۴۱۸۳۲علیدلجوئیالهام۱۲۴
۱۲۵استان فارس۴۴۵۵۶۴عوضصداقتسعید۱۲۵
۱۲۶استان فارس۴۴۶۱۶۵محمدعلیمهدی علمدارلوعقیل۱۲۶
۱۲۷استان فارس۴۴۲۰۶۹فرهادمردانهناهید۱۲۷
۱۲۸استان فارس۴۴۴۸۳۰سیدنبیسروشسیدمحمود۱۲۸
۱۲۹استان فارس۴۴۴۲۵۸فتح الهبهادریمسلم۱۲۹
۱۳۰استان فارس۴۴۵۰۲۹علی نازغلامیامین۱۳۰
۱۳۱استان فارس۴۶۷۰۲۵علیرضاکرمیحمید۱۳۱
۱۳۲استان فارس۴۴۳۸۴۰حسینروح بخشمحمدرضا۱۳۲
۱۳۳استان فارس۴۴۱۹۹۰اسحقعظیم زادهمهسا۱۳۳
۱۳۴استان فارس۴۴۵۵۵۲اله یارشهبازیحمیدرضا۱۳۴
۱۳۵استان فارس۴۴۵۸۱۰عزیزاللهمحمدیسعید۱۳۵
۱۳۶استان فارس۴۴۵۷۴۵فتح الهدهقانیمهران۱۳۶
۱۳۷استان فارس۴۴۳۶۱۸افراسیابکاظمییحیی۱۳۷
۱۳۸استان فارس۴۴۵۲۳۲ظهرابخواجهبهبود۱۳۸
۱۳۹استان فارس۴۴۱۶۹۰بهرامبحریخدیجه۱۳۹
۱۴۰استان فارس۴۴۱۶۵۰مرادحاصلمحمودییاسمن۱۴۰
۱۴۱استان فارس۴۴۵۴۱۹علیرئوفیمحمدحسین۱۴۱
۱۴۲استان فارس۴۵۴۹۴۷داریوشعباس نژادجمشید۱۴۲
۱۴۳استان فارس۴۴۱۸۰۳محمدشاهینشعله۱۴۳
۱۴۳استان فارس۴۵۷۱۰۷رحیمحسن پورپریزاد۱۴۴
رتبهسهمیه کانونداوطلبنام پدرنام خانوادگینامردیف
۱۴۵استان فارس۴۴۵۳۰۸شیرعلیبانشیسعید۱۴۵
۱۴۶استان فارس۴۴۳۸۸۳عطاسلطانی کوهیحسین۱۴۶
۱۴۷استان فارس۴۴۴۲۱۰سیدمصیبموسویسیدمهرداد۱۴۷
۱۴۸استان فارس۴۴۱۱۸۶داراباحمدیافروز۱۴۸
۱۴۹استان فارس۴۴۳۱۴۲نورمحمدجعفریزهرا۱۴۹
۱۵۰استان فارس۴۴۲۳۲۳سیدحسناحمدیسیده منصوره۱۵۰
۱۵۱استان فارس۴۴۳۵۵۱جمشیدرضائیفردین۱۵۱
۱۵۲استان فارس۴۴۶۰۲۵محمدرضامزارعیحسین۱۵۲
۱۵۳استان فارس۴۴۱۶۱۰ناصرمنضوری پورشهناز۱۵۳
۱۵۳استان فارس۴۴۴۰۹۵علی قلیقاسم پورمحمد۱۵۴
۱۵۳استان فارس۴۴۵۷۳۰علی حسینابراهیمیایرج۱۵۵
۱۵۶استان فارس۴۴۴۶۶۰امیررنجبربانوجایمان۱۵۶
۱۵۷استان فارس۴۴۴۰۸۲محمودسدره نشینابوالفضل۱۵۷
۱۵۸استان فارس۴۴۱۲۰۷کمالنصیرینجمه۱۵۸
۱۵۹استان فارس۴۵۴۳۶۱اصغردانایی نیاستار۱۵۹
۱۶۰استان فارس۴۴۴۰۷۵محمودقیصریمهدی۱۶۰
۱۶۱استان فارس۴۴۲۰۴۳محمدخسروانی شیریخدیجه۱۶۱
۱۶۲استان فارس۴۴۰۹۳۲محمدعلیدوکوهکیمعصومه۱۶۲
۱۶۳استان فارس۴۴۱۴۰۷قبادامامیمرضیه۱۶۳
۱۶۴استان فارس۴۴۱۹۱۳جمشیدبردبارمریم۱۶۴
۱۶۴استان فارس۴۴۵۱۲۱محمدصالحزارعیفرشید۱۶۵
۱۶۶استان فارس۴۴۲۶۹۰سیدحمزهموسوی دهقانیسیده مریم۱۶۶
۱۶۷استان فارس۴۴۱۲۶۹بهادرباباییپریچهر۱۶۷
۱۶۸استان فارس۴۴۲۰۰۹محمودشیبانیسمیرا۱۶۸
۱۶۹استان فارس۴۴۶۱۱۸ریحانعیدی پورمحمدزمانیایمان۱۶۹
۱۷۰استان فارس۴۴۵۴۵۵افراسیاببانشیعباس۱۷۰
۱۷۱استان فارس۴۴۰۹۷۵حبیب الهقلی نژادسام رسمینازنین۱۷۱
۱۷۱استان فارس۴۴۱۹۶۴مظاهرحمیدی ترکسلویهفرشته۱۷۲
۱۷۳استان فارس۴۴۵۱۴۸ستارهوشیارسجاد۱۷۳
۱۷۴استان فارس۴۴۲۰۰۰فیروزادوسیسمانه۱۷۴
۱۷۵استان فارس۴۴۴۹۴۱قدرت اللهخدامیابراهیم۱۷۵
۱۷۶استان فارس۴۴۴۱۶۳امرالهمقیمیمحمدامین۱۷۶
۱۷۷استان فارس۴۴۵۴۲۸حسینمحمدیان قرقانیافشین۱۷۷
۱۷۸استان فارس۴۴۳۸۳۸زیادمرادیمحمدحسین۱۷۸
۱۷۹استان فارس۴۴۱۹۷۵علیزارعیمحبوبه۱۷۹
۱۸۰استان فارس۴۴۶۱۰۶فریدونقائدی جمالیامید۱۸۰
رتبهسهمیه کانونداوطلبنام پدرنام خانوادگینامردیف
۱۸۱استان فارس۴۴۴۰۶۲امرالهبهادریمحمدکاظم۱۸۱
۱۸۲استان فارس۴۴۳۷۰۷یدالههمایونامین اله۱۸۲
۱۸۳استان فارس۴۴۴۴۹۱طهمورثاردکانیمجتبی۱۸۳
۱۸۴استان فارس۴۴۳۲۶۵علیمرادکاظم دیندارلوزهرا۱۸۴
۱۸۵استان فارس۴۴۱۹۲۹رسولقانعمهسا۱۸۵
۱۸۶استان فارس۴۴۲۲۴۱محمدعلیکشاورزیسمیه۱۸۶
۱۸۷استان فارس۴۴۵۲۸۱اسدالهگورکانیمهرداد۱۸۷
۱۸۸استان فارس۴۴۳۲۵۴منوچهرگیاهی شمیرانیشقایق۱۸۸
۱۸۹استان فارس۴۴۴۳۹۳اردشیرگودرزیمهدی۱۸۹
۱۸۹استان فارس۴۴۵۹۷۳حسنپراشحجت الله۱۹۰
۱۹۱استان فارس۴۴۴۴۳۶سیدعبدالجوادقرشیسیدعبدالعلی۱۹۱
۱۹۲استان فارس۴۴۲۳۵۰راه علینورنگساناز۱۹۲
۱۹۳استان فارس۴۴۱۹۶۵کرم الهکاوسینسیم۱۹۳
۱۹۴استان فارس۴۴۲۷۲۰نادرافتادهسلیمه۱۹۴
۱۹۵استان فارس۴۴۱۴۶۵منوچهربصیرتزهرا۱۹۵
۱۹۶استان فارس۴۴۴۱۲۰غلامحسینصداقتمحمدمهدی۱۹۶
۱۹۷استان فارس۴۴۴۰۰۶علمدارشفیعیصادق۱۹۷
۱۹۸استان فارس۴۴۵۸۸۲اسفندیارنصیریمحمد۱۹۸
۱۹۹استان فارس۴۴۴۵۱۱محمدسعیدیجواد۱۹۹
۲۰۰استان فارس۴۵۴۷۶۲فایزمحمدیشاهرخ۲۰۰
۲۰۱استان فارس۴۴۵۱۰۱نجیمعلیوالیاحسان۲۰۱
۲۰۲استان فارس۴۴۱۷۴۸محمدجمشیدیشهناز۲۰۲
۲۰۲استان فارس۴۴۴۷۶۲جان باباکریمیاحسان۲۰۳
۲۰۴استان فارس۴۴۲۸۳۶حسینصمدیفائزه۲۰۴
۲۰۵استان فارس۴۴۱۶۱۷رضاپارسائینسرین۲۰۵
۲۰۶استان فارس۴۴۱۳۸۱غلامرضاسالارپورفاطمه۲۰۶
۲۰۷استان فارس۴۴۴۳۵۲شریفداوری شهرکیامین اله۲۰۷
۲۰۸استان فارس۴۴۱۶۶۸عبدالهعبدالهیلیلا۲۰۸
۲۰۹استان فارس۴۴۱۸۶۲فرج الهزارعسمیرا۲۰۹
۲۰۹استان فارس۴۴۴۷۱۸رضاکرونیحسین۲۱۰
۲۱۱استان فارس۴۴۲۴۷۵شمشادکریمیسولماز۲۱۱
۲۱۲استان فارس۴۴۲۶۵۸اسداللهگودرزیفاطمه۲۱۲
۲۱۳استان فارس۴۴۵۸۳۶سیدمحمودجعفریسیدرضا۲۱۳
۲۱۴استان فارس۴۴۶۰۳۲فرج الهحسینی زادهابراهیم۲۱۴
۲۱۵استان فارس۴۴۲۴۱۲خداخواستکبیری حقیقتزهره۲۱۵
۲۱۶استان فارس۴۴۴۰۲۳براتعلیفروزان فرعلی۲۱۶
رتبهسهمیه کانونداوطلبنام پدرنام خانوادگینامردیف
۲۱۷استان فارس۴۴۵۰۱۳ماشاالهتاجیک زادهسعید۲۱۷
۲۱۸استان فارس۴۴۲۷۲۱سیدرضاسیده عطارانسیده ریحانه۲۱۸
۲۱۹استان فارس۴۴۵۴۷۴احمدرضاگلستانیحمیدرضا۲۱۹
۲۲۰استان فارس۴۴۶۱۰۱محمدولی زادهسعید۲۲۰
۲۲۱استان فارس۴۴۱۰۴۰خلیلشریعتی شیریسارا۲۲۱
۲۲۲استان فارس۴۴۳۸۴۵محمدصیادی قره میرشاملومحمدباقر۲۲۲
۲۲۳استان فارس۴۴۱۴۳۰سیداکبرموسویسیده لیلا۲۲۳
۲۲۴استان فارس۴۴۱۳۹۰جوادخادمیبهاره۲۲۴
۲۲۵استان فارس۴۴۵۱۱۷جلیلرزمجوییمسعود۲۲۵
۲۲۶استان فارس۴۴۳۵۹۵عبدالقادرخادمیانفرجام۲۲۶
۲۲۷استان فارس۴۴۲۹۴۰محمدفخارزادگانایدا۲۲۷
۲۲۸استان فارس۴۴۴۴۵۹سیدناصرشریفیسیدحسین۲۲۸
۲۲۹استان فارس۴۴۵۶۹۵علیبهرامی مطلقامین۲۲۹
۲۳۰استان فارس۴۱۴۴۴۴نادعلیبلاغی اینالوناهید۲۳۰
۲۳۱استان فارس۴۴۴۲۲۶رجبدهقانمهدی۲۳۱
۲۳۲استان فارس۴۴۵۹۰۶بهنامشاپرستسجاد۲۳۲
۲۳۳استان فارس۴۱۳۹۵۶فرماننجمیفرزاد۲۳۳
۲۳۴استان فارس۴۴۴۹۱۷سعیدجعفرتاشامیرعباس۲۳۴
۲۳۵استان فارس۴۴۳۵۲۶مهدیبردبارحسین۲۳۵
۲۳۶استان فارس۴۴۱۳۹۳سیدمحمودمرادیسیده فاطمه۲۳۶
۲۳۷استان فارس۴۴۰۹۶۵منوچهراسدیاعظم۲۳۷
۲۳۸استان فارس۴۴۳۷۰۰محمدرضامحمدیمحمد۲۳۸
۲۳۹استان فارس۴۴۱۲۰۶محمدامیرشفیعیماریا۲۳۹
۲۴۰استان فارس۴۴۴۵۲۱علی مرادشیروانیابراهیم۲۴۰
۲۴۱استان فارس۴۴۵۰۹۸محمدرضاصابرفیروزیجواد۲۴۱
۲۴۲استان فارس۴۴۲۵۷۷یزدان بخشپناهیمیترا۲۴۲
۲۴۳استان فارس۴۴۴۱۱۰موسیفاتحی دیندارلومحمد۲۴۳
۲۴۴استان فارس۴۴۵۹۲۲مهرزادخرم مهارلوئیعلی۲۴۴
۲۴۵استان فارس۴۴۲۶۰۴حسینعلیایمانیفرزانه۲۴۵
۲۴۶استان فارس۴۴۳۹۹۹امیرحسینامان زادگانمهدی۲۴۶
۲۴۶استان فارس۴۴۵۶۳۰محمدرضارضائی ابگلیاسماعیل۲۴۷
۲۴۸استان فارس۴۴۴۴۱۹بهادرمهبودیجلال الدین۲۴۸
۲۴۹استان فارس۴۴۴۹۵۱مسعودجدیمصطفی۲۴۹
۲۵۰استان فارس۴۴۱۱۶۲حسینبهروزیرویا۲۵۰
۲۵۱استان فارس۴۴۲۹۳۲محمدحسینمبدلنگین۲۵۱
۲۵۲استان فارس۴۴۱۸۴۱نصیب الهکرمیطاهره۲۵۲
رتبهسهمیه کانونداوطلبنام پدرنام خانوادگینامردیف
۲۵۲استان فارس۴۴۲۵۰۳شعباناحمدی برگانیندا۲۵۳
۲۵۴استان فارس۴۴۵۳۶۰شاه ویسقاسمیحسین۲۵۴
۲۵۵استان فارس۴۴۲۱۵۴نادرنوبختفرناز۲۵۵
۲۵۶استان فارس۴۴۵۷۸۱عزت الهورهرامیامیرحسین۲۵۶
۲۵۷استان فارس۴۴۲۹۶۴شعبانشعبانینرگس۲۵۷
۲۵۷استان فارس۴۴۳۵۳۶گرگی اقاطاهری فهلیانیرضا۲۵۸
۲۵۹استان فارس۴۴۴۹۳۶حبیبمظفریسیاوش۲۵۹
۲۶۰استان فارس۴۴۴۴۶۱محمدعلیپرویزیاسماعیل۲۶۰
۲۶۱استان فارس۴۴۶۰۵۱شمشیرقربانیحسین۲۶۱
۲۶۲استان فارس۴۴۴۳۵۶علیزائریصادق۲۶۲
۲۶۲استان فارس۴۴۴۷۰۲سیروسکلامیاحسان۲۶۳
۲۶۲استان فارس۴۴۴۹۴۳مجیدزارعمحسن۲۶۴
۲۶۵استان فارس۴۵۴۴۸۴سیدمصیببردازهسیدسعید۲۶۵
۲۶۶استان فارس۴۴۱۷۳۷ساریمیرزاوندفاطمه۲۶۶
۲۶۷استان فارس۴۴۴۲۹۹زکینامجواویس۲۶۷
۲۶۸استان فارس۴۴۰۹۳۴فرجرضائیمریم۲۶۸
۲۶۸استان فارس۴۴۴۵۷۰جعفرجعفریاحسان۲۶۹
۲۷۰استان فارس۴۵۴۸۲۵مهرعلیاژیدهمسعود۲۷۰
۲۷۱استان فارس۴۴۵۰۲۴قنبرهمایونرضا۲۷۱
۲۷۲استان فارس۴۴۳۲۴۴عبداللهخبازیانزهرا۲۷۲
۲۷۳استان فارس۴۴۱۱۴۶علی اکبرخدابخش سامانیبهاره۲۷۳
۲۷۴استان فارس۴۴۳۸۳۱بهمنکرمیغلامحسین۲۷۴
۲۷۴استان فارس۴۴۵۰۵۷ایرجکشاورزیتورج۲۷۵
۲۷۶استان فارس۴۴۲۱۲۷رحیمزارعزهرا۲۷۶
۲۷۷استان فارس۴۴۴۱۷۸صحنعلیعلیپورغلامرضا۲۷۷
۲۷۸استان فارس۴۶۹۹۹۸حاتمظهرابیفریبا۲۷۸
۲۷۹استان فارس۴۴۴۰۵۰زیادقلیکریمیمهدی۲۷۹
۲۸۰استان فارس۴۴۳۴۸۷احمدعلیدریامهررامین۲۸۰
۲۸۱استان فارس۴۴۵۶۷۱جانیتوکلیرضا۲۸۱
۲۸۲استان فارس۴۵۴۴۰۴همدادرزمجوارش۲۸۲
۲۸۳استان فارس۴۴۵۵۳۳یدالهپرنیانفاضل۲۸۳
۲۸۴استان فارس۴۴۲۲۳۲حسینمرادی سعدیزهرا۲۸۴
۲۸۵استان فارس۴۴۳۵۱۴حسینبصیریمحمد۲۸۵
۲۸۶استان فارس۴۴۴۳۷۹غلامحسنکشاورزیمالک۲۸۶
۲۸۷استان فارس۴۴۱۹۶۸احمدعلیبهزادی ترکسلویهراحله۲۸۷
۲۸۸استان فارس۴۴۵۹۸۸رستمهاشم پورعباس۲۸۸
رتبهسهمیه کانونداوطلبنام پدرنام خانوادگینامردیف
۲۸۸استان فارس۴۷۲۰۱۸قربانعلیهوشمندیامید۲۸۹
۲۹۰استان فارس۴۴۱۲۵۱فرخدهقانپریسا۲۹۰
۲۹۱استان فارس۴۲۴۵۲۹غلاممهدیاررضا۲۹۱
۲۹۲استان فارس۴۴۵۹۹۰بهرامزارعمحمد۲۹۲
۲۹۳استان فارس۴۴۲۲۸۷محمدحسنزاهدانی شیرازیزینب۲۹۳
۲۹۴استان فارس۴۴۴۹۴۲عزت الهشریفیغلامرضا۲۹۴
۲۹۵استان فارس۴۴۲۹۹۳مختارجوکارالهه۲۹۵
۲۹۶استان فارس۴۶۱۵۲۶محمدحسینکلانتریفاطمه۲۹۶
۲۹۷استان فارس۴۴۳۷۱۰کاظمنمازیحسن۲۹۷
۲۹۸استان فارس۴۴۲۹۴۱رحمت الهامیرابادیمرضیه۲۹۸
۲۹۸استان فارس۴۴۳۹۹۴عزت الهاستانیمهدی۲۹۹
۳۰۰استان فارس۴۴۱۷۳۵ایوبدهقانی مرندیطاهره۳۰۰
۳۰۱استان فارس۴۴۵۲۸۵غلامرضاپاسالاریعلیرضا۳۰۱
۳۰۲استان فارس۴۴۵۶۹۷محمدکاظمپرهیزیمحمد۳۰۲
۳۰۲استان فارس۴۴۵۹۶۰علی کاظمفولادی حقیقیمحمد۳۰۳
۳۰۴استان فارس۴۴۵۱۹۰محمدجمشیدیعباس۳۰۴
۳۰۵استان فارس۴۴۴۶۱۷فریبرزکاظمیمجتبی۳۰۵
۳۰۶استان فارس۴۴۵۰۰۹اقامیرزاگلچینفرشاد۳۰۶
۳۰۷استان فارس۴۴۳۵۶۴بهرامسرکارزادهشهرام۳۰۷
۳۰۸استان فارس۴۴۴۸۸۵علیفریبرزیمحسن۳۰۸
۳۰۹استان فارس۴۴۵۶۵۴علیرضاصالحی زادهمحسن۳۰۹
۳۱۰استان فارس۴۴۰۹۸۴محمدصبانازفر۳۱۰
۳۱۰استان فارس۴۴۱۶۴۵قادرصادقیزهره۳۱۱
۳۱۲استان فارس۴۴۲۶۱۱احمدقویدلمهسا۳۱۲
۳۱۲استان فارس۴۴۵۰۱۴سیدحسنحسینی دلخانیسیداحمد۳۱۳
۳۱۴استان فارس۴۴۳۵۵۳منصورکیانیقاسم۳۱۴
۳۱۴استان فارس۴۴۵۳۹۳هدایت الهازادیرامین۳۱۵
۳۱۶استان فارس۴۴۵۸۵۰اسکندراسکندری کوشکقاضیمحمد۳۱۶
۳۱۷استان فارس۴۴۴۱۸۶اصغرحدادمحمد۳۱۷
۳۱۷استان فارس۴۴۵۴۹۳حسینمنصورابادیعلی۳۱۸
۳۱۹استان فارس۴۴۲۳۴۵محمودنیک ائینزهرا۳۱۹
۳۲۰استان فارس۴۶۱۱۴۸محمدولیدلیخونرضا۳۲۰
۳۲۱استان فارس۴۴۰۹۷۴عوضصباحیافسانه۳۲۱
۳۲۲استان فارس۴۴۳۹۶۶نورالهنگهبانعلی۳۲۲
۳۲۳استان فارس۴۴۴۰۹۰شیراحمدبانشیعلی۳۲۳
۳۲۴استان فارس۴۴۵۴۴۴کرامت الهمعین جهرمیسروش۳۲۴
رتبهسهمیه کانونداوطلبنام پدرنام خانوادگینامردیف
۳۲۵استان فارس۴۴۳۷۷۶علی محمدانصاری منشمحسن۳۲۵
۳۲۶استان فارس۴۴۱۷۶۰عطازرین کلاهزهرا۳۲۶
۳۲۷استان فارس۴۴۴۳۱۴غلامرضافرزانه مطلقمهران۳۲۷
۳۲۸استان فارس۴۴۴۷۴۲شیرزادکیانفرمحمد۳۲۸
۳۲۹استان فارس۴۴۵۷۴۸نادعلیراسخیوحید۳۲۹
۳۳۰استان فارس۴۶۶۷۴۱رضاکشاورزیکامبیز۳۳۰
۳۳۱استان فارس۴۴۵۵۹۸نصراللهنامورسعید۳۳۱
۳۳۲استان فارس۴۴۱۲۹۸خلیلحجریهاجر۳۳۲
۳۳۲استان فارس۴۴۲۳۷۷سلیمانمحمدنصیریمعصومه۳۳۳
۳۳۴استان فارس۴۴۴۹۱۲حسینکشاورزیعلی۳۳۴
۳۳۵استان فارس۴۴۲۱۸۸غلامخبازخرامهزهرا۳۳۵
۳۳۶استان فارس۴۴۱۹۶۹مهرعلییوسفیسمیه۳۳۶
۳۳۷استان فارس۴۴۳۵۴۲محمدکشتکارمهرداد۳۳۷
۳۳۷استان فارس۴۴۶۱۶۲علی عسکرخورشیدی پناهعلی۳۳۸
۳۳۹استان فارس۴۴۲۵۶۶محمودنعیمیایدا۳۳۹
۳۴۰استان فارس۴۴۵۱۲۵حیدرحق جوسامان۳۴۰
۳۴۱استان فارس۴۴۴۹۳۰سیدعبدالصاحبنژادحسینیسیدرضا۳۴۱
۳۴۲استان فارس۴۴۴۵۵۰کریمدشتکیاحسان۳۴۲
۳۴۳استان فارس۴۴۳۵۲۴وزیررستمیاسمعیل۳۴۳
۳۴۴استان فارس۴۴۵۹۳۰مرتضیناوکامین۳۴۴
۳۴۵استان فارس۴۴۱۸۲۳منصورعطائی کیله گلانزهرا۳۴۵
۳۴۶استان فارس۴۴۵۶۰۸علی بازعطائیفردین۳۴۶
۳۴۷استان فارس۴۴۰۹۰۴یوسفکریمیفاطمه۳۴۷
۳۴۸استان فارس۴۴۴۰۸۳کریمدوکوهکیمحمدرضا۳۴۸
۳۴۹استان فارس۴۴۲۴۹۴نوازالهازادیمرجان۳۴۹
۳۵۰استان فارس۴۴۲۴۰۹فرهنگحسینیسمیه۳۵۰
۳۵۱استان فارس۴۴۲۰۴۴نادرمردانیفاطمه۳۵۱
۳۵۲استان فارس۴۴۵۲۳۳عسگرکشاورزیپیمان۳۵۲
۳۵۳استان فارس۴۴۲۱۲۸بختیارنویدیمینا۳۵۳
۳۵۴استان فارس۴۴۲۲۳۶اکبرمستوفی پورویدا۳۵۴
۳۵۴استان فارس۴۴۴۵۱۲عبداللهمزارعیحمیدرضا۳۵۵
۳۵۶استان فارس۴۴۱۹۳۰باشیمردانی امیرحاجلوزهرا۳۵۶
۳۵۷استان فارس۴۴۱۵۹۹بهروزسلطانیزیبا۳۵۷
۳۵۸استان فارس۴۴۲۱۱۵علی قیصرخانی ناصروسوسن۳۵۸
۳۵۹استان فارس۴۴۱۴۷۴ابوالقاسمقاسمیساره۳۵۹
۳۶۰استان فارس۴۴۱۰۰۷احمدرنجبرزهرا۳۶۰
رتبهسهمیه کانونداوطلبنام پدرنام خانوادگینامردیف
۳۶۱استان فارس۴۴۱۳۲۶محمدصادقخلیلی ازادنرجس۳۶۱
۳۶۲استان فارس۴۴۳۹۲۰هدایت الهکشت کاراسماعیل۳۶۲
۳۶۳استان فارس۴۴۲۶۵۱سیدحسینموسوی دلخانیسیده فاطمه۳۶۳
۳۶۴استان فارس۴۵۴۱۰۶ظهراباذرشبزینب۳۶۴
۳۶۵استان فارس۴۴۴۱۰۸یداللهقابلعبدالرضا۳۶۵
۳۶۵استان فارس۴۴۵۱۴۰غلامحسینخورشیدیمهران۳۶۶

فهرست قبول‌شدگان سهمیه ایثارگران استان فارس

رتبهسهمیه کانونداوطلبنام پدرنام خانوادگینامردیف
۱استان فارس۴۴۱۹۸۱عباسعلی جان زادهامنه۱
۲استان فارس۴۴۳۲۶۸علی محمدمعصومیمهتاب۲
۳استان فارس۴۴۶۱۲۶یعقوبعسکریحسین۳
۴استان فارس۴۵۴۱۷۷علی محمدافشونفوزیه۴
۵استان فارس۴۴۵۹۸۱ناصریوسفی اصلمهدی۵
۶استان فارس۴۴۴۷۰۷هاشمیوسفی اصلابوذر۶
۷استان فارس۴۴۶۰۸۰حمیدرضامظفریان میمندیاحمدرضا۷
۸استان فارس۴۴۵۳۴۱کاووسدهقانیحسین۸
۹استان فارس۴۴۵۴۸۴سیدرسولجعفریسیداحسان۹
۱۰استان فارس۴۴۵۴۹۵مجیدایزدیفرشاد۱۰
۱۱استان فارس۴۴۴۱۵۱علیرضارضائیمحمدرضا۱۱
۱۲استان فارس۴۴۶۱۳۶حسینزندیخسرو۱۲
۱۳استان فارس۴۴۲۹۳۰صالحزارعیزهرا۱۳
۱۴استان فارس۴۴۴۷۶۰فرزادترکانمصطفی۱۴
۱۵استان فارس۴۴۴۰۲۲سیدعلینجیبیسیدحسن۱۵
۱۶استان فارس۴۴۳۳۷۵جعفرقلیقنبریصمد۱۶
۱۷استان فارس۴۴۳۰۲۰محمدجعفرپاکدلانفاطمه۱۷
۱۸استان فارس۴۵۴۸۴۱صادقوظیفه شناسمسعود۱۸
۱۹استان فارس۴۴۵۸۲۱ایرجعباسیمحسن۱۹
۲۰استان فارس۴۴۵۸۱۱کریمنام اورسارانیاسماعیل۲۰
۲۱استان فارس۴۴۲۷۴۰بموناداسحقیفریبا۲۱
۲۲استان فارس۴۴۱۷۹۷امرالهپناهی دوستمرضیه۲۲
۲۳استان فارس۴۴۵۵۹۵جهانزیرکشاورزمهدی۲۳
۲۴استان فارس۴۴۵۰۷۶عبدالرضاجعفریحسام۲۴
۲۵استان فارس۴۴۲۶۶۱سیدمحمدجعفرمنصوریانسیده ستاره بیگم۲۵
۲۶استان فارس۴۴۲۹۷۶همتشعبانی ابنویزهرا۲۶
۲۷استان فارس۴۴۱۳۱۰خوبیارمنوچهریمریم۲۷
۲۸استان فارس۴۴۲۴۰۶خیرالهرضازادهسکینه۲۸
۲۹استان فارس۴۴۵۷۰۰بیت اللهشفیعیابراهیم۲۹
۳۰استان فارس۴۴۴۰۰۷غلامعباسزارععلی۳۰
۳۱استان فارس۴۴۳۳۶۴اسماعیلرنجبرالهام۳۱
۳۲استان فارس۴۴۳۱۶۲عظیمچوبداریالناز۳۲
۳۳استان فارس۴۴۶۱۷۰ناصرکشاورزسعید۳۳
۳۴استان فارس۴۴۳۳۷۸اصلاننظریرستم۳۴
رتبهسهمیه کانونداوطلبنام پدرنام خانوادگینامردیف
۳۵استان فارس۴۴۶۰۱۱ابراهیماسدیحمیدرضا۳۵
۳۶استان فارس۴۴۱۱۱۵رضاچمنی فردپریسا۳۶
۳۷استان فارس۴۴۴۹۹۲علی اکبرحیدریمهدی۳۷
۳۸استان فارس۴۴۳۱۹۷غلامعلیفرهنگ خاقان پورزهرا۳۸
۳۹استان فارس۴۴۰۹۱۳علی اصغرجعفریصدیقه۳۹
۴۰استان فارس۴۴۵۷۴۳علی خواستفرخی پورحمیدرضا۴۰
۴۱استان فارس۴۴۴۵۷۲علی بخشبرزگرسجاد۴۱
۴۲استان فارس۴۴۴۶۳۰علی سیناظهرابیمحسن۴۲
۴۳استان فارس۴۴۲۳۸۷پرهامبهرامیاعظم۴۳
۴۴استان فارس۴۴۵۹۶۴علیرضامسلمان حقیقیمحمدجواد۴۴
۴۵استان فارس۴۴۵۸۸۸مطلببهرامیسعید۴۵
۴۶استان فارس۴۴۲۱۳۶صدرالهعصاییالهام۴۶
۴۷استان فارس۴۴۵۳۷۰منصوربردبارمحسن۴۷
۴۸استان فارس۴۴۲۳۰۶محمدحسیندهقانیانفاطمه۴۸
۴۹استان فارس۴۴۵۲۸۰جلیلخادمیحامد۴۹
۵۰استان فارس۴۴۵۵۴۵سیدمسعودحسینیسیدسعید۵۰
۵۱استان فارس۴۴۴۰۸۸حیدرسبزواری فردمحمد۵۱
۵۲استان فارس۴۵۴۴۶۰سیدهاشمهاشمی اصلسیدعلی۵۲
۵۳استان فارس۴۴۲۳۶۲حسینفدویطاهره۵۳
۵۴استان فارس۴۴۵۴۶۴محمدجوادطمراسیامین۵۴
۵۵استان فارس۴۴۲۶۷۱مظفرقنبریزهرا۵۵
۵۶استان فارس۴۴۵۹۸۲محمدعلیخیراندیشعلیرضا۵۶
۵۷استان فارس۴۴۳۴۶۳غلامعطائیعبدالحسین۵۷
۵۸استان فارس۴۴۵۳۴۹حبیب الهفرح بخشمحسن۵۸
۵۹استان فارس۴۴۱۱۶۹حسینسامانیانارزو۵۹
۶۰استان فارس۴۴۳۲۸۶عباسشکارچیفاطمه۶۰
۶۱استان فارس۴۴۵۵۱۳مرتضی قلیرضاییارمان۶۱

فهرست قبول‌شدگان سهمیه آزاد استان و کهگیلویه و بویراحمد

رتبهسهمیه کانونداوطلبنام پدرنام خانوادگینامردیف
۱استان کهگیلویه وبویراحمد۴۵۴۵۲۳سیدمحمدمحجوبسیدعلیرضا۱
۲استان کهگیلویه وبویراحمد۴۱۳۱۴۸محمدمیرفردیزهره۲
۳استان کهگیلویه وبویراحمد۴۵۴۸۰۳صحنعلیمحبی فرصادق۳
۴استان کهگیلویه وبویراحمد۴۴۴۵۰۷علیبرومندمطلقمهرزاد۴
۵استان کهگیلویه وبویراحمد۴۵۴۱۱۹علیرحیماریائی روشزینب۵
۶استان کهگیلویه وبویراحمد۴۵۴۴۶۱محمدعلیکاظمی پورمهدی۶
۷استان کهگیلویه وبویراحمد۴۵۴۲۰۹محمدطاهادلبندفریحا۷
۸استان کهگیلویه وبویراحمد۴۵۴۴۳۴علی باباغلامیانامیرعلی۸
۹استان کهگیلویه وبویراحمد۴۵۴۸۶۷علیمحمدی نصرابادمجید۹
۱۰استان کهگیلویه وبویراحمد۴۵۴۲۸۰بهرامنجاتیانمژگان۱۰
۱۱استان کهگیلویه وبویراحمد۴۵۴۲۸۸علی یارکرمیساناز۱۱
۱۲استان کهگیلویه وبویراحمد۴۵۴۰۱۴سیدعلیپناهیسیده شهلا۱۲
۱۳استان کهگیلویه وبویراحمد۴۵۴۴۱۰حیدرجلالی فراسلام۱۳
۱۴استان کهگیلویه وبویراحمد۴۴۲۹۴۲محمدرضازارعیمعصومه۱۴
۱۵استان کهگیلویه وبویراحمد۴۴۳۷۸۳شیرزادهاشمیسجاد۱۵
۱۶استان کهگیلویه وبویراحمد۴۵۴۰۱۵محمدجعفرسروش نژاداعظم۱۶
۱۷استان کهگیلویه وبویراحمد۴۵۴۱۴۴جمشیدحبیبیپوراندخت۱۷
۱۸استان کهگیلویه وبویراحمد۴۵۴۷۵۴عبدالعلیجوکاریعقوب۱۸
۱۹استان کهگیلویه وبویراحمد۴۴۴۱۱۵سپهدارخسروی مقدمامیراسلام۱۹
۲۰استان کهگیلویه وبویراحمد۴۵۴۷۸۱البرزرواصادق۲۰
۲۱استان کهگیلویه وبویراحمد۴۴۱۴۷۸ناصردهقانیسمانه۲۱
۲۲استان کهگیلویه وبویراحمد۴۵۴۷۵۶محمدکیوان شکوهعلی۲۲
۲۳استان کهگیلویه وبویراحمد۴۵۴۶۶۴اسداللههادیانسیدحمید۲۳
۲۴استان کهگیلویه وبویراحمد۴۴۵۵۲۰ماشاالهچوبینهمحمدرضا۲۴
۲۵استان کهگیلویه وبویراحمد۴۴۱۸۱۸اله یارزارعیمرضیه۲۵
۲۶استان کهگیلویه وبویراحمد۴۵۴۶۹۷مجیدبخشاییامیر۲۶
۲۷استان کهگیلویه وبویراحمد۴۴۴۴۵۸زلفعلیدرخشان علمدارلواکبر۲۷
۲۸استان کهگیلویه وبویراحمد۴۴۴۶۶۳اسداللهطالبیمحمدصادق۲۸
۲۹استان کهگیلویه وبویراحمد۴۴۰۸۵۹احمدعابدینرگس۲۹
۳۰استان کهگیلویه وبویراحمد۴۴۴۶۱۲عوضامیریغلامحسن۳۰
۳۱استان کهگیلویه وبویراحمد۴۵۴۷۸۵رحیمفضلیوحید۳۱
۳۲استان کهگیلویه وبویراحمد۴۵۴۰۹۶قلیجلالی فرحکیمه۳۲
۳۳استان کهگیلویه وبویراحمد۴۱۳۹۲۴غلام محمدبیانی فرمجید۳۳
۳۴استان کهگیلویه وبویراحمد۴۵۴۷۰۱سیدعبدالرضارمضانی یاسوجسیدمجید۳۴
۳۵استان کهگیلویه وبویراحمد۴۵۴۶۲۸حسینانصاریخلیل۳۵
۳۶استان کهگیلویه وبویراحمد۴۵۴۲۲۳یعقوبقدم زادهسهیلا۳۶
۳۷استان کهگیلویه وبویراحمد۴۱۳۸۴۵حسینقلیفاطمی خواهاکبر۳۷
۳۸استان کهگیلویه وبویراحمد۴۵۴۷۴۰خدابخشطهماسبی برزابادمحسن۳۸
رتبهسهمیه کانونداوطلبنام پدرنام خانوادگینامردیف
۳۹استان کهگیلویه وبویراحمد۴۵۴۵۳۷نقدعلییاری خواهعلی۳۹
۴۰استان کهگیلویه وبویراحمد۴۵۴۴۱۴کرمافشینعبدالنبی۴۰
۴۱استان کهگیلویه وبویراحمد۴۵۴۱۰۰فریبرزعلمیزهرا۴۱
۴۲استان کهگیلویه وبویراحمد۴۵۴۳۲۶ابوالفتحرضوانیمجید۴۲
۴۳استان کهگیلویه وبویراحمد۴۵۴۷۹۶مجیدبخشاییحامد۴۳
۴۴استان کهگیلویه وبویراحمد۴۴۴۴۲۶حمیدالهتواناحمیدرضا۴۴
۴۵استان کهگیلویه وبویراحمد۴۴۲۱۲۶محمداحمدیمحدثه۴۵
۴۶استان کهگیلویه وبویراحمد۴۵۴۰۱۲اسمعیلانصاریفاطمه۴۶
۴۷استان کهگیلویه وبویراحمد۴۵۴۶۲۹ناصرخواهان پورهاشم۴۷
۴۸استان کهگیلویه وبویراحمد۴۵۴۵۷۵سیدسلطاناشتیانی پورسیدرضا۴۸
۴۹استان کهگیلویه وبویراحمد۴۴۳۲۱۳رضاگل گلیزینب۴۹
۵۰استان کهگیلویه وبویراحمد۴۵۴۲۹۲کاظمرهبرسمیه۵۰
۵۱استان کهگیلویه وبویراحمد۴۵۴۷۵۱سیدهوشنگمنصورزاده ده برافتابسیدعلی اکبر۵۱
۵۲استان کهگیلویه وبویراحمد۴۵۴۶۵۴علی جانرازیانیعلی۵۲
۵۳استان کهگیلویه وبویراحمد۴۴۴۶۵۳غلامرضامحمدی حقیقیاحسان۵۳
۵۴استان کهگیلویه وبویراحمد۴۵۴۰۷۲سیداسماعیلداورپناهمرضیه السادات۵۴
۵۵استان کهگیلویه وبویراحمد۴۴۲۰۰۳اصغردهقان خلیلیسکینه۵۵
۵۶استان کهگیلویه وبویراحمد۴۵۴۰۴۹خسرونیک بختراضیه۵۶
۵۷استان کهگیلویه وبویراحمد۴۵۴۲۴۹علی مومندوستی مطلقفریده۵۷
۵۸استان کهگیلویه وبویراحمد۴۴۱۸۶۵علیپارساییسپیده۵۸
۵۹استان کهگیلویه وبویراحمد۴۵۴۱۱۶خداویسسیدیحمیده۵۹
۶۰استان کهگیلویه وبویراحمد۴۵۴۹۰۰سیددرویشقاسمی فردسیدعلی۶۰
۶۱استان کهگیلویه وبویراحمد۴۴۵۴۸۰محمدحسینی مجدایمان۶۱
۶۲استان کهگیلویه وبویراحمد۴۵۴۱۴۹حجیراذریانفرخنده۶۲
۶۳استان کهگیلویه وبویراحمد۴۴۱۸۵۰ابوالحسننامداری قرقانیالهه۶۳
۶۴استان کهگیلویه وبویراحمد۴۵۴۷۴۸عیسیمحبی کیارضا۶۴
۶۵استان کهگیلویه وبویراحمد۴۵۴۸۴۷سیدفتح اللهشکرائی مقدمسیدروح الله۶۵
۶۶استان کهگیلویه وبویراحمد۴۴۱۲۹۶عبداللهژیلانوسپگاه۶۶
۶۷استان کهگیلویه وبویراحمد۴۵۴۵۱۹حمدالهاسدیمسلم۶۷
۶۸استان کهگیلویه وبویراحمد۴۴۲۸۰۶عزتعلیعاطفت بیشهفاطمه۶۸
۶۹استان کهگیلویه وبویراحمد۴۵۴۵۰۵طهماسبعلیزاده ارندعلیرضا۶۹
۷۰استان کهگیلویه وبویراحمد۴۴۲۹۳۳اله یاربهادری قشقائیدنا۷۰
۷۱استان کهگیلویه وبویراحمد۴۳۸۳۴۷سیدخدادادرام نژادسیدعلی مراد۷۱
۷۲استان کهگیلویه وبویراحمد۴۵۴۸۱۲جهانگیرمینابفضل الله۷۲
۷۳استان کهگیلویه وبویراحمد۴۴۱۰۴۶الیاسزاهدی نسبلیلا۷۳
۷۴استان کهگیلویه وبویراحمد۴۵۴۷۵۳فرج اللهرستگارمصطفی۷۴
۷۵استان کهگیلویه وبویراحمد۴۵۴۶۶۳محمدعلیطاهری نیکاحمد۷۵
۷۶استان کهگیلویه وبویراحمد۴۵۴۸۲۲سیدمحمدرضویان سوقسید۷۶

فهرست قبول‌شدگان سهمیه ایثارگران استان و کهگیلویه و بویراحمد

رتبهسهمیه کانونداوطلبنام پدرنام خانوادگینامردیف
۱استان کهگیلویه وبویراحمد۴۵۴۸۴۹حسنعلینجفیسامان۱
۲استان کهگیلویه وبویراحمد۴۵۴۷۱۰پرویزنگهبانصمد۲
۳استان کهگیلویه وبویراحمد۴۵۴۷۴۶قهرماندانشورعلی حسن۳
۴استان کهگیلویه وبویراحمد۴۵۴۰۱۳وارثحسن پورتل گهپریسا۴
۵استان کهگیلویه وبویراحمد۴۵۴۷۵۹قهرمانانصاری جوعابد۵
۶استان کهگیلویه وبویراحمد۴۵۴۳۰۳محمدتندپورزینب۶
۷استان کهگیلویه وبویراحمد۴۱۳۱۲۷سیدرضاموسویسیده مینا۷
۸استان کهگیلویه وبویراحمد۴۴۶۱۲۹جوانمردزارع خفریعباس۸
۹استان کهگیلویه وبویراحمد۴۵۴۸۹۹گل محمدکریمی خنجریفرزاد۹
۱۰استان کهگیلویه وبویراحمد۴۴۳۵۸۸حسنقلیاروین اصلغلامحسن۱۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا