اخبار کانون هاویژه

اسامی نامزدهای انتخابات دوره سی و یکم

  اسامی نامزدهای انتخابات دوره سی و یکم هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

وکلا پرس – پس از کش و قوس های فراوان، نهایتا روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز اسامی ۱۱۳ نفر از نامزدهای انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز را اعلام کرد.

انتخابات سی و یکمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز روز پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸ از ساعت ٨ تا٢٠ در محل کانون وکلای دادگستری مرکز واقع در خیابان زاگرس تهران برگزار خواهد شد.

نام خانوادگی

نام

نام پدر

ابراهیم خانیمحمدعلیکرم
ابطحیشرارهسیدرحیم
ابوالبشریوحیدرضامهدی
استادیالههایرج
اسدیرضاحسن
اسماعیلی هریسیابراهیمحسین
اشرافیدکتر داریوشاسدالله
اعتماد نیامجتبیمحمد
انوریابوالفضلابوالقاسم
ایزدگشبمحسنناصر
ایل کاعمارجبار
ایوبی فرفاطمهباقر
آذربایجانیدکترعلیرضااسداله
باقریسعیدرحمن
باقریمحمدرضاحسین
بحرینیدکتر سیدامیرحسینمسعود
بختیاریمنوچهرموسی
بزرگیمحسنحسن
بهنامیریحانهحسن
بوجاریدکتر مسعودمحمدعلی
پارسامصطفیاصغر
پزشک زادشاهینشهرام
تاجیکعلی اصغربهرامعلی
ترکمانمحمدکریم
تعالیزینبمحمدحسن
توانچهمیترامحمدابراهیم
جعفریجلالرمضان
جلیلوندمحسنیارعلی
حامدتوسلیدکترسودهعلی
حبیبیدکتر محمودمرتضی
حجتیسید مهدیمحمد تقی
حدادی ندوشندکتر عباسعلیحسین
حسن پور اله حقحسینعلی
حسن زادهدکترحیدرحسنعلی
حسینیسید کاظمخلیل
حقیقت قهفرخیدکترصباعزیزاله
حنیف زادگانامیرفرهادعلی
حیدری شهبازشیرزاداکبر
خوارزمیدکترلیلااکبر
دادستانمحمودرجبعلی
داستان پورمجتبیمحمد
درویشدکتر علیرضاعباس
دولتشاهیشاهپورمسعود
دیوسالارنادرعلی اکبر
دیوسالارعبدالرضااشرف
رامین رادمرادعلیغلامعلی
رحیمیداودسلطانعلی
رشیدیکامرانیحیی
رضاییدکترعلیرضاحسین
رضوی پنداسیسیدمهدیآقامسعود
رفیعیدکترغلامرضاعین الله
رنجبرعلیمحمدحسین
روحانیدکتر کارنمحمدرضا
زاهدپاشاصمدمحمد
زرنگارفرنازحسین
زندیهکامبیزمنصور
ساکتمحمدحسینغلامرضا
سپاهیخسروجبار
سرتیپیحسینماشااله
سرداری زادهاکبرمحمدجواد
سلطانیمصطفییداله
سمامیدکتر عبدالهابوالقاسم
سنائیالتفاتمحمد
سیفی زینابدکتر غلامعلیسیفعلی
شریفیسید قاسمسید شریف
شفیعی برزیمیثممنوچهر
شهبازوارفرهاداسد
صدری خانلوعلیحسینعلی
صفائی فرمحمداله کرم
ضرابیدکتر میترااصغر
طاهریدکترسهیلروح اله
طاهریبهرامرحمت اله
طباطباییسید مصطفیسید هاشم
عالی دایی احمدیمرتضیقربانعلی
عباس موحدیرضامحمد
عبدالهی لاشکیدکتر عارفحشمت اله
عربیمحمدرضامحمدکاظم
عقیقیدکترنگارحسن
غفاری فردوئیمحمدتقیسلطان علی
فارسانیفرشادتهماسب
فتحیابراهیمعبداله
فتحی نژادشهراممنصور
فشندیدکتر نوبانصدراله
قاسمی عهدوحیداحمد
قائم مقام فراهانیدکتر محمدحسینعبدالعزیز
قلی زادهمحمدکیومرث
قنبرپوراحمدربیع
کاظمیجوادمحمدولی
کامیارمحمدرضابهرام
کریمی لاریمیعلیرضامهدی
کهنگیمجتبینورالله
کوهپایه زاده اصفهانیرسولنعمت اله
مالکیدکترجلیلمحمدعلی
ماهرنژادبهروزجمال
مجیدآبادیفرهادمحمد
محبیمحمدمسعودذبیح اله
محبی نوبورانیاباذرعلی
مختاریبهنامعلی
مختاریمجیدقربانعلی
مدرس گیلانیشهرامحسین
مرکزیحسینعلی
مستشاریحمیدرضامرتضی
مهمحمدرضااحمد
مهابادیدکتر علی اصغرغلامحسین
مهدویسید جلالسید باقر
موسویسید محمودسید حسین
میرکاظمیسید سعیدسید محمد
نام آوراسماعیلیحیی
نظریسهیلاسداله
هدایتیرضالطف اله
واحدیمحموداسماعیل
وکیلدکتر امیرساعدعباس
یاراحمدیعلیحاجی تقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا