مصوبه

اساسنامه صندوق حمایت وکلای دادگستری

مصوب 1379/12/13 شورای عالی تامین اجتماعی

اساسنامه صندوق حمایت وکلای دادگستری

مصوب ۱۳۷۹/۱۲/۱۳ شورای عالی تامین اجتماعی

مجموعه قوانین و مقررات وکالت را اینجا بخوانید

فصل اول

ماده ١– صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری که در این اساسنامه به اختصار صندوق نامیده می شود به منظور اجرای وظایف مقرر در قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب بیست و نهم دی ماه ١٣۵۵ به موجب این اساسنامه تشکیل و اداره می شود.

ماده ٢– صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است.

ماده ٣– مرکز اصلی صندوق در تهران است و میتواند در هر یک از نقاط دیگر ایران شعبه ایجاد کند یا از میان وکلا دادگستری مقیم در محل نمایندگانی برای خود انتخاب نماید.

فصل دوم– ارکان صندوق

ماده ۴– ارکان صندوق عبارت است از :

الف– مجمع عمومی.

ب– هیأت مدیره.

ج– بازرس (حسابرس).

  مجمع عمومی

ماده ۵– مجمع عمومی صندوق از اشخاص زیر تشکیل می شود :

الف – سه نفر نماینده دولت که دو نفر به پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس شورای عالی تأمین اجتماعی انتخاب می شوند و یک نفر را وزیر دادگستری انتخاب می نماید.

ب – سه نفر نماینده متشکل از رئیس کانون مرکز و دو نفر از وکلا مرکز.

ج – یک نفر نماینده از هر یک از کانون های وکلا.

تبصره- در صورت تساوی آراء رأی گروهی که رئیس مجمع در آن شرکت دارد به عنوان رأی اکثریت تلقی خواهد شد.

ماده ۶– مقاماتی که طبق ماده ۵ نمایندگانی برای شرکت در مجمع عمومی انتخاب می کنند در هر موقع می توانند نمایندگان خود را تغییر دهند ولی مادامی که نمایندگان انتخاب شده تغییر نیافته اند و تغییر آنها به اطلاع صندوق نرسیده است در این سمت باقی بوده و صندوق برای تشکیل مجامع عمومی خود اعم از عادی یا فوق  العاده از همان اشخاص دعوت می نماید.

ماده ٧– کانون های وکلا دادگستری برای شرکت در مجامع عمومی نمایندگانی از بین اعضاء هیأت مدیره خود یا از بین سایر وکلا دادگستری انتخاب و معرفی می نمایند.

ماده ٨ – مجمع عمومی به طور عادی همه ساله در تیر ماه و بهمن ماه بر حسب دعوت هیأت مدیره صندوق و به طور فوق العاده برحسب دعوت هیأت مدیره و یا تقاضای شورای عالی تأمین اجتماعی و یا تقاضای هریک از کانون های وکلا عضو تشکیل میشود.

تبصره- مجامع عمومی به ریاست رئیس کانون وکلا مرکز به همراه دو نفر ناظر و یک نفر منشی اداره می شود.

ماده ٩ – وظایف مجمع عمومی عبارت است از :

١– انتخاب هیأت مدیره صندوق و بازرس(حسابرس).

٢– تصویب برنامه های صندوق با توجه به خط مشی تعیین شده از طرف شورای عالی تأمین اجتماعی.

٣ – تصویب بودجه صندوق.

۴– بررسی گزارش های مالی و ترازنامه صندوق و تصویب آن.

۵– تصویب تشکیلات صندوق.

۶– تصویب مقررات و آئین نامه اداری و استخدامی و مالی صندوق و آئین نامه معاملات صندوق.

٧– پیشنهاد تغییر و یا اصلاح اساسنامه صندوق طبق ماده (۴) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری جهت بررسی و تصویب شورای عالی تأمین اجتماعی.

٨– اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم در مورد مسائلی که از طرف هیأت مدیره مطرح می گردد.

٩– رسیدگی به اعتراضات بیمه شدگان از تصمیمات و اقدامات هیأت مدیره صندوق.

هیأت مدیره صندوق

ماده ١٠– هیأت مدیره صندوق از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل تشکیل می شود که برای مدت سه سال توسط مجمع عمومی و از بین وکلا دادگستری مقیم مرکز که حائز شرایط انتخاب شدن به عضویت هیأت مدیره کانون وکلا هستند انتخاب می شوند.

در صورت غیبت هر یک از اعضاء اصلی عضو علی البدل در رأی شرکت می نماید.

ماده ١١– تجدید انتخاب اعضاء هیأت مدیره بیش از دو دوره متوالی ممنوع است.

تبصره– مادامی که مجمع عمومی هیأت مدیره جدیدی انتخاب نکرده است هیأت مدیره سابق حتی در صورت انقضاء مدت مأموریت مکلف است به کار خود ادامه بدهد.

ماده ١٢– هیچ یک از وکلا دادگستری نمی توانند سمت عضویت هیأت مدیره صندوق را با عضویت هیأت مدیره کانون وکلا و یا عضویت مجمع عمومی صندوق توأماً داشته باشند.

 ماده ١٣- هیأت مدیره در اولین جلسه و از بین اعضای خود یک نفر را به سمت رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل و یک نفر را به سمت نایب رئیس و یک نفر را به سمت خزانه دار انتخاب می نماید رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل نماینده صندوق است.

ماده ١۴- وظایف هیأت مدیره عبارت است از:

– اجرای برنامه ها و تصمیمات مجمع عمومی و تهیه و تنظیم بودجه و برنامه و گزارش های مالی و پیشنهاد آن به مجمع عمومی

– موافقت با استخدام کارکنان موظف صندوق و اتخاذ تصمیم در مورد افتتاح شعب و تعیین نمایندگان صندوق و اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهای مدیر عامل و نظارت بر امور صندوق و نحوه انجام وظایف مدیرعامل و موافقت با اعطاء حق امضاء به کارکنان موظف صندوق و تصویب معاملات صندوق.

ماده ١۵- اداره امور جاری صندوق با رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و در غیاب او با نایب رئیس است و کلیه کارکنان صندوق تحت نظر و ریاست نامبرده انجام وظیفه می نمایند.

اجرای مصوبات هیأت مدیره بر عهده رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل است، رئیس  هیأت مدیره و مدیرعامل در مورد معاملات تا دو میلیون ریال شخصاً حق اتخاذ تصمیم دارد.

ماده ١۶- کلیه مکاتبات عادی صندوق با امضاء رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و درغیاب او با امضاء نایب رئیس صادر می شود. اوراق بهادار و اسناد مالی و دریافت و پرداخت وجوه و امضاء قراردادها و اسناد تعهدآور دیگر با امضاء دو نفر از سه نفر اعضاء هیأت مدیره معتبر است.

ماده ١٧– درصورتیکه حجم کارهای صندوق ایجاب نماید هیأت مدیره می تواند یک نفر مدیر فنی برای صندوق استخدام کند و تمام یا قسمتی از وظایف مربوط به مدیرعامل را بر عهده او محول دارد. مدیر فنی مذکور تحت نظر مدیرعامل وظایف محوله را انجام خواهد داد و تابع مقررات استخدامی صندوق خواهد بود.

ماده ١٨– یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل صندوق از بین اشخاص حقیقی و حقوقی برای مدت یک سال توسط مجمع عمومی تعیین می گردد.

ماده ١٩– وظایف و اختیارات بازرس(حسابرس) عبارتست از:

– نظارت بر حسن اجرای مقررات این اساسنامه و تطبیق عملیات مالی صندوق با مقررات آن.

– اظهار نظر راجع به گزارش مالی و ترازنامه صندوق.

تبصره- هیأت مدیره موظف است نظرات بازرس را عیناً ضمن گزارش سالانه خود به مجمع عمومی ارسال دارد.

ماده ٢٠– بازرس (حسابرس) برای انجام دادن وظایف خود می تواند به دفاتر و پرونده ها و اسناد صندوق مراجعه کند و مدیر عامل موظف است مدارک مورد نیاز یا توضیحاتی را که لازم تشخیص دهد در اختیار بازرس (حسابرس) قرار دهد. در صورتی که بازرس (حسابرس) در اداره امور صندوق عملی خلاف مقررات مشاهده نماید نظرات خود را به هیأت مدیره اعلام خواهد نمود و در صورتی که هیأت مدیره نظرات بازرس (حسابرس) را رعایت نکنند بازرس (حسابرس) مراتب را طی گزارش به اطلاع مجمع عمومی خواهد رساند.

ماده ٢١– اعضاء مجمع عمومی و اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل وظایف خود را افتخاری انجام می دهند و همچنین بازرس (حسابرس) در صورتی که از بین وکلا دادگستری انتخاب شده باشد هرگاه بازرس (حسابرس) وکیل دادگستری نباشد تعیین حق الزحمه او بر عهده مجمع عمومی است.

ماده ٢٢– منابع درآمد صندوق عبارتست از:

الف– حق بیمه مقرر در آئین نامه موضوع ماده (٨) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری.

ب– درآمد حاصل از به کار انداختن وجوه و ذخائر صندوق.

ج– وجوه حاصل از خسارات تأخیر در پرداخت حق بیمه.

د– کمک ها و هدایایی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی به صندوق داده می شود.

هـ- درآمد حاصل از اجرای قانون اصلاح ماده (٨) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ٢٣/٨/٧۵مجلس شورای اسلامی (نصف تمبر الصاقی به وکالتنامه و نیز معادل نصف مالیات حق المشاوره و حق الوکاله).

ماده ٢٣– کلیه وجوه اموال و دارائی و تعهدات صندوق تعاون وکلا دادگستری که بر طبق آئین نامه مصوب سوم اسفند ماه ١٣۴۶وزیر دادگستری تشکیل گردیده به صندوق موضوع این اساسنامه منتقل میگردد.

فصل چهارم– مقررات مالی

ماده ٢۴– هیأت مدیره موظف است تا پایان دی ماه هر سال بودجه سال بعد صندوق را که شامل درآمدها و هزینه های صندوق می باشد با رعایت ماده ٢٧ این اساسنامه تنظیم و برای تصویب به مجمع عمومی پیشنهاد نماید.

ماده ٢۵– هیأت مدیره مکلف است در تنظیم بودجه درآمد صندوق را پیش بینی و هزینه ها را بشرح زیر معین نماید.

الف– مستمری ها شامل:

١– مستمری از کارافتادگی.

٢– مستمری بازنشستگی.

٣– مستمری بازماندگان.

ب– هزینه های پرسنلی و اداری که  نباید جمعاً  از سه درصد درآمد کل وصولی صندوق در همان سال تجاوز نماید.

ج– هزینه های مربوط به ذخیره بازنشستگی کارکنان صندوق و پرداخت مستمری بازنشستگی کارکنان صندوق.

تبصره– کارکنان فعلی صندوق تعاون وکلا به صندوق موضوع این آئین نامه منتقل و سوابق خدمت آنان در صندوق فعلی جزء سوابق خدمت صندوق منظور می شود و ذخیره بازنشستگی آنان نیز تحت همین عنوان به صندوق منتقل میشود.

ماده ٢۶– گزارش مالی– ترازنامه سالانه و صورت دارایی و بدهی صندوق باید حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد توسط هیأت مدیره تهیه و جهت بازرس ارسال گردد.

تبصره- بازرس مکلف است نسخه ای از نظرات (گزارش) خود را در مورد ترازنامه سالانه و گزارش مالی و صورت دارایی و بدهی صندوق حداکثر یک ماه از تاریخ دریافت آن به هیأت مدیره تسلیم کند.

ماده ٢٧– هیأت مدیره موظف است ظرف پانزده روز از تاریخ وصول نظرات بازرس گزارش مالی، ترازنامه و صورت دارائی و بدهی را به انضمام یک نسخه از نظرات بازرس و گزارش اقدامات را جهت اعضاء مجمع عمومی ارسال و مجمع عمومی را برای تشکیل جلسه دعوت نماید.

ماده ٢٨– سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفند همان سال خواهد بود مگر در سال اول که مبداء آن تاریخ تشکیل صندوق است.

ماده ٢٩– درآمد و سپرده های ثابت و جاری و ذخایر صندوق و بطور کلی تمام وجوه متعلق به صندوق باید منحصراً در بانک های دولتی ایداع و نگهداری شود.

این اساسنامه مشتمل به ٢٩ ماده و ۶ تبصره در سیصد و نوزدهمین جلسه مورخ ۷۹/۱۲/۱۳ به استناد ماده ۴ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری به تصویب شورای عالی تأمین اجتماعی رسید و از تاریخ فوق قابل اجرا می باشد.

قوانین و مقررات وکالت دادگستری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا