قوانین و مقرراتقوانین و مقررات وکالت

آیین ‌نامه ماده (۸) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری

مصوب ۱۳۷۷/۱۲/۵ با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۲/۰۳/۰۵

قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری را از اینجا بخوانید

فصل اول – نرخ و نحوه وصول آن

ماده ۱ (اصلاحی ۱۳۷۹) – وکلا و کارگشایان دادگستری و کانون وکلای دادگستری که در این آیین‌نامه به ترتیب (بیمه شده) و (کانون) نامیده می‌شوند با رعایت تبصره ماده (۱) قانون به ماخذ ارقام مذکور در ماده (۲) این آیین‌نامه مکلف به پرداخت حق بیمه ماهانه زیر هستند:

الف – سهم بیمه شده هشت درصد.
ب – سهم کانون چهار درصد.

ماده ۲ (اصلاحی ۱۳۸۴) ـ درآمد مأ‌خذ محاسبه حق بیمه موضوع این آیین‌نامه به عنوان پایه برای سال او‌ل اشتغال به و‌کالت و‌کلای پایه دو و سه و کارگشایان (۱) برابر و برای و‌کلای پایه یک (۲/۱) برابر (اصلاحی ۱۳۹۲/۳/۵) حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری در هر سال خواهد بود که به ازای هر سال اشتغال به و‌کالت ده درصد (۱۰%) مبلغ پایه به هر گرو‌ه به عنوان اضافه سالانه به مبلغ پایه آن گرو‌ه اضافه می‌شود.

تبصره – درآمد ماخذ محاسبه حق بیمه وکلا ی پایه دو معادل (۸۰) درصد ، و وکلای پایه سه و کارگشایان معادل (۷۰) درصد وکلای پایه یک است.

ماده ۳- صندوق مکلف است نام بیمه‌شدگان را با ذکر درآمد ماخذ محاسبه حق بیمه آنها در دفتری به نام دفتر ثبت حمایت درج کند.

ماده ۴- دفترچه خاصی که برای سی سال تنظیم می‌شود به بیمه شده تسلیم می‌شود تاپرداخت‌های مربوط به حق بیمه در آن ثبت شود.

ماده ۵ – حق بیمه سهم بیمه شده حداقل هر سه ماه یک بار باید به حساب صندوق نزد یکی از بانک‌های معرفی شده به وسیله صندوق واریز و فیش آن برای ثبت در دفتر ثبت حمایت تسلیم صندوق شود. تجدید پروانه وکالت بیمه شده موکول به ارایه مفاصا حساب پرداخت حق بیمه سال یا سال‌های قبل است.

تبصره ۱ – در صورت تاخیر در پرداخت حق بیمه، سهم بیمه شده در مدت معوق به ده درصد ماخذ وصول حق بیمه محاسبه و دریافت خواهد شد.

تبصره ۲ – حق بیمه سهم کانون‌ها هر دوماه یکبارازطرف صندوق تعیین و به کانون‌ها اعلام خواهد شد، کانون‌ها مکلفند حداکثر ظرف یک‌ماه مبالغ اعلام شده رابه حساب صندوق واریز نمایند .

فصل دوم – تعهدات صندوق

ماده ۶ – صندوق عهده‌دار انجام تعهدات زیر طبق مقررات این آیین‌نامه است.
الف – پرداخت مستمری بازنشستگی
ب – پرداخت مستمری از کارافتادگی دائم یا موقت
ج – پرداخت مستمری بازماندگان

بخش اول – مستمری بازنشستگی

ماده ۷ – بیمه شده می تواند در صورت حایز بودن شرایط مندرج در ماده (۱۵) قانون وپرداخت حداقل ده (۱۰) سال حق بیمه (اصلاحی ۱۳۹۲/۳/۵) دوران وکالت، از مستمری بازنشستگی استفاده کند.

ماده ۸ – مبلغ مستمری بازنشستگی عبارت است از یک سی‌ام متوسط درآمد آخرین دو سال پرداخت حق بیمه ضربدر سال‌های پرداخت حق بیمه مشروط بر اینکه این مبلغ از (اصلاحی ۱۳۹۲/۳/۵) صددرصد متوسط مذکور تجاوز نکند.

بخش دوم – مستمری از کارافتادگی کلی

ماده ۹- بیمه‌شدگانی که در دوره اشتغال بر اثر ابتلا به بیماری یا وقوع حوادث دچار ضایعات جسمی یا روحی شده و نتوانند به کار خود ادامه دهند بارعایت شرایط زیر مستمری از کارافتادگی دریافت می‌دارند:

الف- داشتن حداقل یک‌سال سابقه پرداخت حق بیمه متضمن حق بیمه نود (۹۰) روز درآخرین سال قبل از کارافتادگی.

ب – به تشخیص کمیسیون پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بیش از ۲/۳ توانایی جسمی یا روحی خود را برای کار از دست داده باشند.

ماده ۱۰ – میزان مستمری از کارافتادگی کلی عبارت است از یک سی ام متوسط درآمد ماخذاحتساب حق بیمه ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه ضربدر سالهای پرداخت حق بیمه مشروط بر این که این مبلغ از هشتاد درصد متوسط مذکور بیشترنباشد.

تبصره ۱ – بیمه شدگانی که کفالت مخارج همسر یا فرزند یا پدر و مادر واجد شرایط خود را بر عهده دارند به ازای هر یک از افراد تحت تکفل پنج درصد متوسط ماخذ احتساب مستمری رااضافه دریافت خواهند داشت مشروط بر اینکه جمع اضافات ازبیست درصد مبلغ مذکور تجاوزنکند و در هر حال جمع مستمری و اضافات نیز از هشتاد درصد متوسط درآمد مذکور در این ماده متجاوز نباشد.

تبصره ۲ – درصورتی که سال‌های پرداخت حق بیمه کمتر از دو سال باشد متوسط درآمد مدتی که حق بیمه پرداخت کرده است محاسبه و ماخذ احتساب مستمری از کارافتادگی خواهد بود.

ماده ۱۱- مستمری ازکارافتادگی در صورت زوال موجبات عدم توانایی برای اشتغال به تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع بند ب ماده (۹) این آیین‌نامه قطع خواهد شد .

بخش سوم – مستمری بازماندگان

ماده ۱۲- درصورت فوت بیمه شده بازنشسته یا ازکارافتاده، همچنین در صورت فوت بیمه شده ای که حق بیمه یک سال ، متضمن پرداخت حق بیمه نود روز در آخرین سال حیات را پرداخته باشد بازماندگان وی (همسر، فرزندان، پدر یا مادر او درصورتی که واجد شرایط مذکور در ماده (۲۰) این آیین‌نامه باشند) استحقاق دریافت (اصلاحی ۱۳۹۲/۳/۵) صد در صد مستمری استحقاقی او را به عنوان مستمری بازماندگان خواهند داشت.

تبصره – منظور از مستمری استحقاقی بیمه شده متوفی مستمری حین فوت اوست ، درموردبیمه شدگانی که در اثر هر نوع حادثه یا بیماری و قبل از برقراری مستمری فوت شوند ، مستمری استحقاقی عبارت است از کارافتادگی که طبق این آیین‌نامه قابل احتساب و پرداخت است.

ماده ۱۳ – حق مستمری هر یک از بازماندگان بیمه شده متوفی به شرح زیر است.

الف – میزان مستمری همسر بیمه شده متوفی (۵۰%) مستمری استحقاقی متوفی است و درصورت تعدد همسر دائم میزان مذکور به تساوی بین آنها تقسیم می‌شود.

ب – میزان مستمری فرزندان بیمه شده متوفی معادل (۲۵%) مستمری استحقاقی بیمه شده است.  (اصلاحی ۱۳۹۲/۳/۵) به هر حال بازمانده یا بازماندگان متوفی از صددرصد مستمری متوفی استفاده خواهند کرد و بیش از صددرصد ممنوع خواهد بود.

درصورتی که هیچ یک از پدر و مادر در قید حیات نباشند سهم فرزندان (۵۰%) است که به نسبت مساوی بین فرزندان تقسیم می‌شود.

ج – میزان مستمری هر یک از پدر و مادر بیمه شده متوفی معادل بیست درصد مستمری استحقاقی است.

تبصره – مجموع مستمری بازماندگان بیمه‌شده متوفی نباید از چهار پنجم مستمری استحقاقی متوفی تجاوز کند و درصورتی که از این میزان تجاوز کند سهم هر یک از بازماندگان به نسبت تقلیل داده می‌شود و در این صورت اگر یکی از مستمری بگیران فوت یا فاقد شرایط دریافت مستمری شود سهم بقیه آنان باتوجه به تقسیم بندی مذکور در این ماده افزایش می یابد .

فصل سوم – احتساب سوابق

ماده ۱۴ (اصلاحی ۱۷/۷/۱۳۷۹) – بیمه شده می تواندبارعایت ماده (۱۴) قانون ورعایت ماده (۲) این آیین‌نامه سوابق قبل از تاریخ تصویب این آیین‌نامه را به ترتیب مذکور در این فصل جزو سوابق لا زم به منظور احتساب ودریافت مستمری از کارافتادگی ، فوت وحقوق بازنشستگی مورداحتساب قرار دهد:

– سال‌های کارآموزی و وکالت قبل از فروردین ماه سال تصویب این آیین‌نامه که پروانه خود راتمبر کرده باشد.
– سوابق خدمت رسمی ثابت یا عناوین مشابه دولت.
– سوابق خدمت قضایی.
– مدت خدمت وظیفه عمومی.

تبصره ۱- سوابق مذکور در فوق هنگامی محاسبه خواهد شد که حق بیمه مربوط طبق مقررات این آیین‌نامه به صندوق پرداخت شده باشد .

تبصره ۲- بیمه شدگانی که تمایل به احتساب سوابق خود به شرح این ماده را دارند، باید ظرف چهارده ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این اصلاحیه و یا اخذ پروانه وکالت چنانچه مؤخر بر تاریخ لازم‌الاجرا شدن این تصویب‌نامه باشد، به صندوق مراجعه و توافقنامه لازم را با صندوق امضاء کنند. (اصلاحی ۹/۱۰/۱۳۹۴)

تبصره ۳- در مورد سابقه بیمه شدگان جانباز و آزاده طبق قوانین مربوط به جانبازان و آزادگان عمل می شود .

ماده ۱۵- حق بیمه سابقه بیمه شده عبارت ازدوازده درصد مبلغ ماخذ درآمد ماهانه موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه و تبصره آن می‌باشد.

تبصره – پرداختی‌های هر بیمه شده طبق مقررات آیین‌نامه تعاون – مصوب ۱۳۴۱ از مبلغ محاسبه شده در ماده فوق کسر و بقیه را بیمه شده می تواند با توافق صندوق به اقساط پنج سال پرداخت کند . اولین قسط موقع تنظیم موافقتنامه پرداخت می شود.

ماده ۱۶- درصورتی که بیمه شده موضوع ماده (۱۴) این آیین‌نامه ازکارافتاده یا فوت شودصندوق متناسب با اقساط پرداخت شده حق بیمه در مقابل او یا بازماندگان وی متعهد است چنانچه بیمه شده یا بازماندگان مذکور اقساط باقیمانده را کلا به صندوق پرداخت نمایند یا موافقت کنند که اقساط بدهی حق بیمه از مستمری کسر شود در این صورت ازمستمری استحقاقی کامل استفاده خواهدکرد.

فصل چهارم – نحوه بهره برداری از وجوه صندوق

ماده ۱۷ – صندوق باید وجوه صندوق را (دریافتی‌ها پس از کسر پرداختی‌ها) از طریق تودیع سپرده نزد بانک‌های ایرانی یا خرید اوراق مشارکت نگهداری و بهره برداری کند.

تبصره – صندوق می تواند حداکثر تا (۴۰%) مبلغ فوق خود را با تصویب هیات مدیره کانون وکلای دادگستری محل به عنوان تسهیلات ساخت یا خرید محل سکونت و دفتر طبق شرایط موردعمل بانکهای کشور دراختیار وکلای دادگستری که حداقل ( ۳ ) سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند قرار دهد.

فصل پنجم – سایرمقررات

ماده ۱۸ – حداقل حقوق بازنشستگی و مستمری ازکارافتادگی وفوت با حداقل مصوب دولت درهرسال برابراست

ماده ۱۹ – همسر ، فرزندان و پدر و مادر بیمه شده با رعایت شرایط زیر از لحاظ تبصره (۱) ماده (۱۰)  و ماده (۱۲) این آیین‌نامه واجد شرایط شناخته می شوند.

۱ – همسربیمه شده متوفی مادامی که شوهر اختیار نکرده است.

۲- شوهر بیمه شده مشروط بر آنکه اولا ، درآمد کافی برای معیشت مستقل نداشته باشد ثانیا ، سن او از شصت سال متجاوز بوده یا طبق نظر کمیسیون پزشکی از کارافتاده بوده و از هیچ صندوقی مستمری دریافت نکند.

۳- فرزندان ذکور بیمه شده متوفی درصورتی که کمتر از (۱۸) سال تمام داشته باشند و یا آنکه سن آنان از بیست و پنج سال تمام متجاوز نبوده و مشغول تحصیل باشند و یا به حکم مرجع صالح محجور تشخیص داده شوند ودرمورد فرزندان اناث مادامی که شوهراختیارنکرده باشند.

تبصره ۱ – اشتغال به کار هر یک از مستمری بگیران موضوع این ماده موجب قطع مستمری وی می شود.

تبصره ۲ – درمورد فرزندان بیمه شده زن به شرط آنکه پدر آنان در قید حیات نبوده و تحت کفالت وی باشند.

تبصره ۳ – پدر و مادر درصورتی که در زمان حیات بیمه شده تحت تکفل او بوده و سن پدر از (۶۰ ) سال و سن مادر از ( ۵۵ ) سال تمام بیشتر باشد یا به تشخیص کمیسیون پزشکی از کارافتاده بوده و مستمری دریافت ندارند.

ماده ۲۰ – بیمه شدگانی که سی سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه داشته و متقاضی بازنشستگی نباشند درصورت تمایل (اصلاحی ۱۳۹۲/۳/۵) می‌توانند حق بیمه را حداکثر تا سی و پنج سال ادامه دهند دراین صورت به هنگام درخواست بازنشستگی مستمری بازنشستگی آنها بارعایت ماده (۸) قابل محاسبه وپرداخت است.

ماده ۲۱ – مستمریهای موضوع این آیین‌نامه هرسه سال یکبار باتوجه به تغییرات شاخص هزینه زندگی (اصلاحی ۱۳۹۱ هیات وزیران) به پیشنهاد صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری و تأیید وزیر دادگستری اصلاح می‌شود.

ماده ۲۲ – مواردی که در این آیین‌نامه قید نشده تابع مقررات قانون تامین اجتماعی است.

‌ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری:

نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده و کانون وکلا و شرایط استفاده از مزایا و میزان آن و نحوه بهره‌برداری از وجوه صندوق‌طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت بهداری و بهزیستی وزارت دادگستری به تصویب کمیسیون‌های مربوط مجلسین می‌رسد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا