آیین نامه

آیین نامه اداره جلسات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد

آیین نامه اداره جلسات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد

 مقدمه:

 با توجه به بزرگ شدن سازمان کانون وکلا، پیچیدگی ساختار و فعالیت های آن، انجام بهتر وظایف و اداره مؤثر آن و اتخاذ تصمیمات مطلوب و نظر به تجویز تبصره ۲ ماده ۲۱ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، آیین نامه داخلی اداره جلسات کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد در هیأت مدیره کانون به شرح ذیل تصویب شد.

ماده یک: مقدمات و شرایط تشکیل جلسه

 بند اول: تعیین دستور

 جلسه حسب بند (۵) ماده ۳۱ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا تعیین دستور جلسه از وظایف و اختیارات رییس کانون است؛ لذا حداقل یک روز قبل از تشکیل جلسه رسمی دستور جلسه تعیین و از طریق تارنمای کانون و با هر طریق مقتضی به اطلاع اعضای هیئت مدیره خواهد رسید در غیاب با معذوریت رییس کانون این وظیفه برعهده نایب رئیس خواهد بود.

بند دوم: نطق پیش از دستور

 پس از قرائت صورت جلسه، مدت ۲۵ دقیقه به ایراد نطق پیش از دستور اعضای اصلی اختصاص میباید که هر یک به نوبت، حداکثر به مدت پنج دقیقه نطق خواهند کرد. هر عضو یک بار حق نطق خواهد داشت و مذاکره اعضا با یکدیگر جایز نیست.

بند سوم: تشکیل جلسه

 الف) تحمیل موضوع خارج از دستور جلسه ممنوع است و بحث و بررسی در چارچوب فهرست دستور جلسه صورت می گیرد. در صورت انحراف جلسه از موضوع اصلی خود، رئیس جلسه تذکر لازم را خواهد داد. هر نوع تغییر اعم از جابه جایی ترتیب دستور جلسه، حذف یا کاهش و افزایش دستور جلسه، مستلزم موافقت اکثریت آرای اعضای حاضر خواهد بود.

هرگاه یک عضو هیات مدیره پیشنهادی را مطرح کرد و این پیشنهاد توسط حداقل دو عضو دیگر حمایت شود. در صورتی در دستور همان جلسه قرار خواهد گرفت که به تأیید رئیس جلسه با تصویب هیات مدیره برسد.

ب) جلسات عادی هیئت مدیره راس ساعت ۹ یکشنبه هر هفته صبح آغاز و ساعت ۱۳ خاتمه می یابد و در صورت لزوم به مدت ۱۵ دقیقه تنفس داده خواهد شد.

پ) در صورت ضرورت تشکیل جلسه فوق العاده که باید به تصویب اکثریت هیات مدیره برسد، جلسه حداقل سه روز قبل، با دعوت رئیس هیأت مدیره و در غیاب با معذوریت ایشان، با دعوت نایب رئیس به همراه دستور جلسه تشکیل خواهد شد.

ت) جلسات هیات مدیره کانون علنی است و از طریق تارنمای کانون به اطلاع مجمع عمومی خواهد رسید و وکلای عضو می توانند به صورت حضوری در سالن جلسه حضور یابند در موارد زیر جلسه غیر علنی است:

 • – طرح تقاضای متقاضیان صدور پروانه وکالت و کار آموزی نقل و انتقال یا ترفیع؛
 • – تقاضای کمکهای مالی وکلای دادگستری؛
 • – طرح پرونده ها و موضوع های انتظامی
 • – به پیشنهاد رئیس جلسه یا به تقاضای حداقل سه نفر از اعضای هیأت مدیره

 ماده دو: نصاب

 بند ۱: نصاب رسمیت جلسه هیأت مدیره حضور حداقل سه عضو از هیأت مدیره است که از اعضای اصلی هیات مدیره خواهند. بود. هرگاه تعداد اعضای حاضر کمتر از این نصاب باشد در آن جلسه امکان اخذ تصمیم به عنوان «هیات مدیره» نخواهد بود.

بند ۲. در صورتی که نصاب حاصل نشده باشد. اعضای حاضر در جلسه باید به مدت سی محل حضور داشته باشند. در صورت عدم تشکیل جلسه اسامی اعضای اصلی غایب هر جلسه و علت عدم تشکیل جلسه حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت در تارنمای کانون درج خواهد شد

بند۳ . در غیاب دبیر، یکی از اعضا به انتخاب رئیس جلسه به صورت موقت وظیفه منشی را انجام خواهد داد

ماده سه: عضویت

 بند ۱. در صورت فوت، استعفاء، انتقال، تعلیق، محجوریت، از کارافتادگی، بازنشستگی و غیبت غیر موجه یکی از اعضای اصلی به مدت پنج جلسه متوالی با ده جلسه متناوب در جلسات عادی هیات مدیره عضو علی البدلی که تعداد رای او در انتخابات هیأت مدیره بیشتر است و در صورت تساوی به قید قرعه در جلسه هیأت مدیره با حضور رئیس کانون – جایگزین وی خواهد شد.

عضو علی البدل در غیر حالت جایگزینی برابر شرایط ذکر شده حق حضور و اظهار نظر بدون رأی در جلسات هیئت مدیره را خواهد داشت.

بند ۲. استعفا به همراه دلایل آن باید به رئیس هیأت مدیره تقدیم و ضمن درج در دستور در نشست بعدی قرائت شود و در صورت قبول استعفاء طبق بند یک همین ماده عمل خواهد شد. در سایر موارد نیز مستندات قانونی و با فضایی باید ضمیمه دستور جلسه قرار گیرد.

بند ۳. هیچ یک از اعضای هیات مدیره نباید بدون عذر موجه و اجازه رئیس جلسه را ترک کنده دبیر مکلف است وقت دقیق ورود و خروج اعضای هیأت مدیره را در صورت جلسه منعکس کند حضور کمتر از نصف مدت جلسه غیبت محسوب می شود.

ماده چهار: وظایف مقامات در اداره جلسات

 بند ۱ . وظایف رئیس

رئیس کانون علاوه بر وظایفی که بر اساس قوانین و مقررات وکالت بر عهده دارد جلسات هیأت مدیره را نیز اداره میکند و به عنوان رئیس جلسات وظایف زیر را انجام خواهد داد:

 • الف. تشکیل جلسات رأس ساعت مقرر؛
 • ب . اعلام موضوعی که باید در هیأت مدیره مطرح شود به ترتیبی که در دستور جلسه ذکر شده است؛
 • پ. به فرانت پیشنهادها اخذ رأی اعلام نتیجه رای گیری و اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهایی که خارج از دستور هستند؛
 • ت.  پاسخ گویی به پرسشهای اعضای هیئت مدیره در خصوص قوانین و مقررات وکالت و رویه های ناظر بر اداره جلسه؛
 • ث. اتخاذ تصمیم در مورد اخطار آیین نامه ای اعضای هیات مدیره
 • ج.  صدور دستور و اجرای مصوبات هیات مدیره
 •  چ. اعلام پایان جلسه.

 بند ۲. وظایف نایب رئیس

 اداره جلسات هیأت مدیره در غیاب رئیس به استثنای آنچه در صلاحیت رئیس کانون است با نایب رئیس میباشد. تقسیم امور مدیریت کانون بر اساس شیوه نامه ای است که توسط دبیر جلسات تهیه و پس از طرح در جلسه هیئت مدیره تصویب خواهد شد.

 بند ۳. وظایف دبیر

 دبیر در جلسات هیئت مدیره وظایف زیر را برعهده خواهد داشت:

الف. انجام حضور و غیاب و تهیه فهرست و ارسال نام غایبان هر جلسه جهت انتشار در تارنمای کانون؛

ب . تنظیم صورت جلسات مشتمل بر گزارش دقیقی از مصوبات هیات مدیره و ذکر آرای موافق و در صورت تقاضای عضو مخالف درج نام مخالف و حفظ و نگه داری صورت جلسات

ج. امضای رونوشت مصوبات هیأت مدیره

 د- ثبت و نگهداری اهم مذاکرات جلسات و خلاصه نطق های پیش از دستور در سوابق و تنظیم و انتشار در تارنمای کانون ظرف ۴۸ ساعت

ماده پنج : پیشنهادها

 بند ۱ پیشنهاد تعویق

 با طرح پیشنهاد تعویق میتوان بررسی یک موضوع را تا زمان دیگری به تعویق انداخت تصویب این پیشنهاد و زمان آن به اکثریت آرا نیاز دارد. زمان پیشنهادی برای تعویق قابل اصلاح و مذاکره است.

 بند ۲. پیشنهاد کفایت مذاکره

 با تصویب این پیشنهاد مذاکره در مورد موضوع در دست بررسی خاتمه مییابد و در همان جلسه رای گیری میشود. تصویب این پیشنهاد به دو سوم آرا نیاز دارد. پیشنهاد کفایت مذاکره غیر قابل مذاکره است و نیازی به اصلاح نیز ندارد.

 بند ۳. پیشنهاد اخطار دستور

چنانچه در اتخاذ تصمیمات هیأت مدیره و یا اقدامات اعضا با در اداره جلسه بر خلاف قوانین و مقررات عمل شود. هر یک از اعضای هیأت مدیره میتواند اخطار دستور دهد. پیشنهاد اخطار دستور نیازی به اخذ رأی ندارد و رئیس جلسه به محض شنیدن اخطار دستور باید از محتوای آن مطلع شود و تصمیم خود را درباره اخطار دستور اعلام کند.

هر عضوی که به تصمیم رئیس در خصوص اخطار دستور اعتراض داشته باشد میتواند اعتراض خود را مطرح کند. این اعتراض به حمایت نیاز دارد تصمیم رئیس باید بلافاصله بعد از طرح پیشنهاد مزبور به رأی گذاشته شده و طبق نظر اکثریت عمل شود

ماده شش: اصلاح و تغییر آیین نامه

 مفاد این آیین نامه با اخطار قبلی که طبق مقررات در دستور ،باشد با تصمیم هیات مدیره که به اتفاق با اکثریت آراء به تصویب می رسد قابل اصلاح و تغییر است.

این آیین نامه در شش ماده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ با استفاده از مقررات وکالت و قواعد عام اداره مجامع تصمیم گیری تنظیم و به اتفاق آرا توسط هیات مدیره کانون وکلای دادگستری فارس تصویب شد و پس از انتشار در بازیهای کانون لازم الاجرا خواهد بود.

تصویر صفحات آیین نامه مذکور را در ایــــــــــــــــــــنجـــــــــــــــــــا ببینید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا