اخبار کانون‌هاویژه

آیین نامه اجرایی اداره نظارت کانون وکلای مرکز

وکلاپرس ـ هیأت مدیره کانون وکلای مرکز در دوره جدید اقدام به تدوین و تصویب آیین نامه اجرایی اداره نظارت کانون وکلای مرکز کرده است.

به گزارش وکلاپرس، هیأت مدیره دوره سی ‌و یکم کانون وکلای مرکز در راستای ارتقای رفتار حرفه ای وکلای دادگستری و به استناد برخی از قوانین وکالتی به تشکیل اداره جدیدی با نام اداره نظارت اقدام کرده است.

بیشتر بخوانید: رییس اسکودا: به رییس قوه قضاییه قول دادیم خود نظارتی را تقویت کنیم

گفتنی است سال گذشته، معاونت حقوقی قوه قضاییه با صدور بخشنامه اداره ای با نام اداره نظارت بر وکلا تأسیس کرده بود که مورد انتقاد وکلای دادگستری قرار گرفته و کانون های وکلا آن را مغایر با اصل استقلال وکلای دادگستری دانستند.

در ادامه متن این آیین نامه را خواهید خواند:

آیـیـن‌نـامـه اجـرایـی اداره نـظـارت کـانـون وکـلای دادگـسـتـری مـرکـز

 ‏‎در قوانین وکالت نظارت بر اعمال وکلا به‌عنوان یکى از وظایف اصلى کانون براى انجام وظایف، تعهدات و ارتقای رفتار حرفه‌اى وکلا پیش‌بینى شده است، لذا به‌موجبِ ماده ۵۵ قانون وکالت، بند «ب» ماده ۶ لایحه قانونى استقلال کانون وکلاى دادگسترى و همچنین ماده ۶٢ آیین‌نامه لایحه قانونى استقلال کانون وکلاى دادگسترى و پیرو مصوبه جلسه بیست ‌و سوم هیأت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز به تاریخ ١٣٩٩/۰۷/١۵اداره نظارت کانون وکلاى دادگسترى مرکز به شرح مواد آتى تشکیل گردید.

بخش نخست: کـلـیـات

 فصل نخست: تعاریف

ماده ١. واژگان به‌کاررفته در این آیین‌نامه به معنای زیر است:

الف. کانون: کانون وکلاى دادگسترى مرکز.

ب. رییس کانون: رییس کانون وکلای دادگستری مرکز.

پ. هیأت‌مدیره: هیأت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز.

ت. هیأت‌رییسه: هیأت‌رییسه کانون وکلای دادگستری مرکز.

ث. دادسرا: دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز.

ج. وکیل: هر شخصی که از کانون پروانه وکالت یا کارآموزی دریافت کرده است.

چ. اداره: اداره نظارت کانون وکلاى دادگسترى مرکز.

ح. نظارت: مجموعه اقدامات لازم با رعایت کلیه موازین قانونى در اجراى ضوابط، مقررات و نظامات به‌منظورِ حفظ و صیانت از ارزش‌هاى حرفه وکالت و شیون وکلای دادگسترى و پیشگیرى از تخلفات احتمالى آنان در چارچوب تکالیف و وظایف حرفه‌اى آنان.

خ. اعمال: هر رفتارى اعم‌از فعل یا ترک فعل که وکیل در راستاى انجام وظایف و تعهدات حرفه‌اى خود ملزم به رعایت آن است.

 د. رییس اداره: بالاترین رکن اجرایی اداره.

ذ. ناظر: وکیل پایه‌یکی که انجام یکى از وظایف اداره را مطابق آیین‌نامه برعهده دارد.

ر. محقق: وکیل پایه‌یکی است که انجام تحقیقات لازمه مورد درخواست را به انتخاب رییس اداره مطابق آیین‌نامه برعهده دارد.

ز. هیأت ممیزی: هیأت تشخیص وقوع یا عدم وقوع تخلف.

ژ. دفتر: مرکز انجام امور ادارى.

فصل دوم: اصول حاکم بر اداره

ماده ٢. اداره نظارت بر اساس اصول زیر عمل خواهد کرد:

الف. اصل بر رعایت بی‌طرفی بر اعمال وکلاست.

‏‎ب. اصل بر صحت اعمال وکلاست و هرگونه نظارت باید مستند و مدلل باشد.

‏‎پ. در شیوه اعمال نظارت، اصل بر برایت و حفظ شأن وکیل و کرامت اوست.

‏‎ت. اصل بر شفافیت و محرمانه‌بودن نظارت است.

 بخش دوم: صلاحیت و سازمان اداره

فصل نخست: صلاحیت اداره

 

‏‎ماده ٣صلاحیت اداره با رعایت قوانین و مقررات به‌ویژه ماده ۵۵ قانون وکالت، بند «ب» ماده ۶ لایحه قانونى استقلال کانون وکلاى دادگسترى همچنین ماده ۶٢ آیین‌نامه لایحه قانونى استقلال کانون وکلاى دادگسترى عبارت است از:

الف. بررسی و رسیدگی به گزارش‌ها و تخلفات مستند و مدلل اعلامی به رییس کانون از سوی اشخاص و مراجع قانونی نسبت وکلا.

‏‎ب. نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات وکالت و منشور اخلاقی وکلای دادگستری.

‏‎پ. پیشنهاد الزامات رفتار حرفه‌ای وکلا به هیأت‌مدیره.

‏‎ت. پیشگیری از تخلفات انتظامی وکلا.

ث. انجام اقدامات لازم دررابطه‌با متظاهران و مداخله‌کنندگان غیرقانونى در امر وکالت و مشاوره حقوقی موضوع ماده ۵۵ قانون وکالت.

ج. نظارت بر مؤسسات حقوقى.

فصل دوم: ساختار اداره

بند نخست‌ـ ارکان اداره

‏‎ماده ۴. ارکان اداره به شرح زیر است:

‏‎الف. رییس اداره.

‏‎ب. هیأت ممیزی.

پ. ناظران.

‏‎د. دفتر. 

بند دوم‌ـ آیین انتخاب و وظایف ارکان اداره

‏‎ماده ۵. رییس از بین وکلای با حداقل پانزده سال سابقه وکالت و فاقد محکومیت انتظامی درجه سه و بالاتر توسط رییس کانون پیشنهاد و به‌وسیله هیأت‌مدیره برای همان دوره انتخاب می‌شود.

تبصره‌ـ رییس کانون برای انتخاب رییس اداره حداقل سه وکیل واجد شرایط را به هیأت‌مدیره معرفی می‌کند.

ماده ۶از میان نامزدها کسی که حداقل هشت رأی موافق کسب کند به‌عنوانِ رییس انتخاب مى‌شود و اگر هیچ‌یک از نامزدها در رأى‌گیرى اول موفق به کسب حداقل هشت رأی موافق نشود رأى‌گیرى مجدد انجام می‌شود و هریک از نامزدها که موفق به کسب حداقل هفت رأی موافق شود به‌عنوانِ رییس اداره انتخاب می‌شود.

ماده ۷وظایف رییس اداره به شرح زیر می‌باشد:

الف. رسیدگی به گزارشات ارجاعی رییس کانون پس از ثبت در دفتر اداره.

ب. ارایه گزارش فصلی از عملکرد اداره به رییس کانون.

پ. اعمال نظارت بر صحت عملکرد اعضای اداره به طور مستمر.

ت. کنترل و نظارت بر دفتر از حیث حسن انجام وظایف اداری محوله.

ماده ۸ناظران اداره از میان داوطلبان یا افراد تعرفه‌شده از سوی رییس اداره یا اعضای هیأت‌مدیره کانون با رعایت شرایط مقرر در این آیین‌نامه توسط هیأت‌مدیره براى همان دوره انتخاب می شوند.

تبصره‌ـ انتخاب افراد به‌عنوانِ ناظر برای حداکثر دو دوره متوالی مجاز است.

ماده ۹. ناظران براى اجراى وظایف موضوع این آیین‌نامه به تعداد لازم از بین وکلای پایه‌یک دادگسترى که دارای شرایط زیر باشند انتخاب می‌شوند:

الف. حداقل هشت سال سابقه وکالت.

ب. فقدان محکومیت انتظامی درجه سه و بالاتر.

پ. محل اشتغال شهرستان تهران.

ماده ۱۰. محققان براى اجراى وظایف موضوع این آیین‌نامه توسط رییس اداره انتخاب شده و انجام تحقیقات و وظایف محوله را در صورت درخواست هریک از معاونان زیر نظر رییس اداره برعهده دارند.

ماده ۱۱. هیأت ممیزی متشکل از رییس اداره معاونان و مسن‌ترین ناظر اداره است که وظایف آن به شرح ماده ۱۲ خواهد بود.

ماده ۱۲نظریه ناظر یا هر نوع گزارش دیگر ابتداً در هیأت ممیزى و حسب‌مورد با حضور ناظر تهیه‌کننده گزارش یا نظریه، بررسى و چنانچه طبق نظر اکثریت دلالت بر انجام تخلف یا مستلزم تعقیب باشد رییس اداره موضوع را به رییس کانون منعکس می‌نماید.

ماده ۱۳. مدیر دفتر توسط مدیر داخلی کانون و تأیید رییس اداره انتخاب می‌شود.

ماده ۱۴. دفتر اداره زیر نظر رییس اداره فعالیت و دارای وظایف زیر است:

الف. انجام دستورات رییس و معاونان.

ب. انجام مکاتبات اداری و اخذ استعلامات.

پ. تشکیل و ثبت و ضبط و نگه‌داری پرونده‌ها و پیگیری ارجاعات.

ت. دعوت از ناظران، محقق و وکلا جهت شرکت در جلسات یا امور مربوط.

ت. تهیه و ارایه آمار ماهانه، فصلی و سالانه.

بخش سوم: معاونت‌های اداره

‏‎ماده ۱۵. اداره دارای سه معاونت به شرح زیر است:

الف. معاونت پیشگیری.

ب. معاونت ماده ۵۵ قانون وکالت.

پ. معاونت نظارت.

ماده ۱۶معاونان اداره از میان ناظران توسط رییس اداره انتخاب و با حکم رییس کانون منصوب می‌شوند و بر اساس مواد آتی زیر نظر رییس اداره انجام وظیفه می‌نمایند. 

فصل نخست: معاونت پیشگیری

ماده ۱۷. امور زیر تحت نظر معاونت پیشگیری اداره انجام مى‌شود:

‏‎الف. پیشنهاد ضوابط و استانداردهاى حرفه‌اى وکالت به هیأت‌مدیره.

ب. آموزش جهت پیشگیری از وقوع تخلفات انتظامی وکلا.

پ. تهیه فرم‌هاى متحدالشکل و توصیه استفاده از آن‌ها به‌منظورِ تسهیل امور وکالت و پیشگیرى از تخلفات احتمالى.

ت. اطلاع‌رسانی به عموم مردم به‌منظورِ بازشناسى مفهوم وکیل دادگسترى از متظاهرین به وکالت دادگسترى و مشاوره حقوقی یا مداخله‌کنندگان غیر قانونى در این امور.

ث. ارایه گزارش فصلى به رییس اداره.

فصل دوم: معاونت ماده ۵۵ قانون وکالت

ماده ۱۸امور زیر تحت نظر معاونت ماده ۵۵ قانون وکالت انجام مى‌شود:

الف. کشف هرگونه تظاهر و یا هرگونه مداخله غیرقانونى در امر وکالت دادگسترى و مشاوره حقوقی.

ب. انجام تحقیقات لازم به‌منظورِ مستندسازى اقدامات اشخاص متظاهر و یا مداخله‌کنندگان غیر قانونى در امر وکالت دادگسترى.

پ. اعلام موارد مکشوفه موضوع بند «الف» این ماده به رییس کانون ازطریقِ رییس اداره نظارت جهت تعقیب در مرجع ذی‌ربط.

ت. ایجاد پایگاه اطلاعاتى در خصوص اشخاص متظاهر به وکالت و مداخله‌کنندگان غیرقانونى در امر وکالت دادگسترى و مشاوره حقوقی.

ث. استماع اظهارات بزه‌دیدگان از این اشخاص و در صورت لزوم، ارایه مشاوره جهت طرح یا پیگیرى دعاوى

ج. ارایه گزارش فصلى به رییس اداره.

فصل سوم: معاونت نظارت

‏‎ماده ۱۹. امور زیر تحت نظر معاونت نظارت انجام مى‌شود:

‏‎الف. نظارت بر اعمال وکلا مطابق این آیین‌نامه.

ب. نظارت بر مؤسسات حقوقی دارای مجوز از کانون.

پ. ارایه گزارش فصلى به رییس اداره‏‎.

بخش چهارم: آیین رسیدگی

‏‎ماده ۲۰. هرگونه اعلام تخلف انتظامی وکلا از سوی هر شخص یا مرجعی، در صورت تشخیص رییس کانون مبنی بر عدم توجه دلایل کافی برای تعقیب انتظامی وکیل، دستور بایگانی آن را صادر می‌نماید و نیز در صورت توجه دلایل بری تعقیب انتظامی، پرونده را به دادسرا ارجاع می‌دهد و همچنین در صورت تشخیص رییس کانون برای تحقیق بیشتر موضوع توسط ایشان به اداره نظارت ارجاع خواهد شد.

ماده ۲۱. ناظران و محققان می‌تواند بررسی اعمال مشهود خلاف قوانین و مقررات را به‌منظورِ ارجاع به رییس اداره نظارت گزارش نمایند. رییس در صورت قابل‌توجه‌بودن امر، درصورتی‌که موضوع مربوط به وکیل باشد پس از کسب تکلیف از رییس کانون موضوع را جهت بررسی به معاونت مربوطه ارجاع می‌نماید.

تبصره‌ـ بررسی، رسیدگی و تحقیق نسبت به موضوع را ناظر یا محقق دیگری غیر از ناظر یا محقق گزارش‌کننده برعهده خواهد داشت.

ماده ۲۲پس از تشکیل پرونده درصورتی‌که ناظر توجه گزارش یا تخلف اعلامی به وکیل را محرز تشخیص دهد موضوع را به معاون مربوطه اعلام و معاون پس از جلب نظر و دستور رییس مبنی بر دعوت از وکیل ازطریقِ دفتر نسبت به دعوت وکیل جهت ارایه پاسخ اقدام می‌نماید.

ماده ۲۳. وکیل دعوت‌شده باید در اسرع وقت از مفاد گزارش یا تخلف اعلامی و دلایل آن به‌منظورِ دفاع از خود آگاه شود.

ماده ۲۴تمام دفاعیات و اظهارات وکیل باید به‌صورتِ مکتوب در پرونده مضبوط و منعکس گردد.

ماده ۲۵. چنانچه رییس با گزارش هریک از معاونان یا اعلام وکیل در انجام امور محوله به ناظر یا محقق مواردی را مشاهده نماید که برخلافِ قوانین و مقررات و مفاد آیین‌نامه باشد با تهیه گزارش کتبی و ذکر دلایل موضوع را به نظر هیأت‌رییسه کانون رسانده و پس از تأیید هیأت‌رییسه در جلسه فوق‌العاده موضوع به ناظر یا محقق دیگری جهت بررسی، رسیدگی یا تحقیق واگذار می‌نماید.

تبصره‌ـ با متخلف وفق مواد آیین‌نامه برخورد می‌شود.

ماده ۲۶دعوت از وکلا در صورت لزوم، صرفاً براى رسیدگى در محل کانون و در ساعات اداری انجام مى‌شود.

ماده ۲۷. ناظران و محققان مکلف‌اند روند انجام امور محوله را که در راستای بررسی و رسیدگی یا تحقیق انجام می‌دهند در پرونده امر مضبوط و در پایان مأموریت، نظریه خود را به طور مکتوب منعکس کنند.

ماده ۲۸. محققان برای انجام امور محوله باید ابلاغ ماموریت از رییس اداره دریافت و تحت نظارت رییس اداره اقدام کنند.

ماده ۲۹پس از پایان رسیدگی اگر به نظر اکثریت هیأت ممیزى تخلفى واقع نشده یا قابل تعقیب شناخته نشود اما توجه و تذکر ضرورت داشته باشد رییس اداره حسب مورد به صورت ارشادى اقدام مقتضى را معمول مى‌نماید در صورت احراز تخلف، وفق ماده ۱۲ آیین‌نامه اقدام می‌شود.

ماده ۳۰. بررسی، رسیدگی و تحقیقات اداره محرمانه بوده لذا خروج پرونده و اطلاعات از اداره ممنوع بوده و با متخلف وفق مواد آیین‌نامه برخورد می‌شود.

ماده ۳۱. هیأت‌رییسه کانون مرجع رسیدگی به گزارش تخلفات رییس اداره، معاونان، ناظران و محققان است چنانچه رییس اداره یا هر شخص دیگرى از نحوه عملکرد ناظران و محققان شکایت داشته باشد می‌تواند شکایت خود را به هیأت‌رییسه ارایه دهد.

ماده ۳۲. هیأت‌رییسه رأساً یا با ارجاع به احد از اعضاى هیأت‌مدیره دلایل و مستندات را بررسی کرده عنداللزوم پس از مصاحبه با شاکی، ناظر، محقق، معاونین و یا رییس اداره مربوطه تصمیم خواهد گرفت، چنانچه شکایت وارد نباشد پرونده بایگانی مى‌شود.

تبصره‌ـ جلسه هیات رییسه با حضور اکثریت رسمیت داشته و نظر اکثریت ملاک است. تصمیمات هیأت‌رییسه به صورت کتبی در پرونده با ذکر نظر موافقان و مخالفان منعکس می شود.

ماده ۳۳. چنانچه ناظر یا محقق در حین انجام وظیفه نظامات موضوع این آیین‌نامه را نقض کند هیأت‌رییسه حسب مورد تصمیم مقتضى اتخاذ و یا خاتمه خدمت او را به مرجع ناصب اعلام مى‌نماید.

این آیین‌نامه در سی‌وسه ماده و پنج تبصره در مورخ سی‌ویکم فروردین‌ماه سال یک‌هزاروچهارصد خورشیدی در هیأت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز طرح و تصویب شد و یک هفته پس از انتشار در سایت کانون وکلای دادگستری لازم الاجرا است.

منبع: سایت کانون وکلای مرکز

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا