ماهنامه وکلا

ماهنامه وکلا

نشریه حقوقی ماهنامه وکلا به همت وکیل سیاوش هوشیار حسینی در سال 97 انتشار یافت و در دسترس مخاطبان حقوقی و وکلا قرار گرفت.

ماهنامه وکلا ابتدا همزمان بصورت مجله وار و الکترونیکی و به صورت رایگان در اختیار مخاطبان حقوقی قرار می گرفت و با گذر زمان و در بستر تحولات فضای رسانه از قالب نشریه به سایت وکلاپرس تغییر یافت.

هدف ماهنامه وکلا

ماهنامه وکلا بدون هیچ پشتوانه و عدم وابستگی به هیچ ارگان و سازمانی با هزینه شخصی در دسترس عموم قرار گرفته است و تریبون صداهای وکلای جـــوان و تحصیلکردهایی است که فرصتی برای شنیده شدن ندارند

سر مقاله نخستین ماهنامه وکلا

 

بسم الله الرحمن الرحیم.

ایســـتاده بر خا ک ســـرزمین ادب و ســـخن، خراســـان، و با کســـب اجازه از محضر شـــریف ثامن الحجج این جریده را آغـــاز میکنیم.

شـــاید پرســـیده شـــود کـــه تحمل زحمـــت این راه بـــرای مـــا و تحمیـــل آن به دیگـــران چه توجیهـــی دارد؟

حقیقتـــا ایـــن بـــرای خودمـــان هـــم جـــای ســـؤال اســـت! در میـــان ایـــن همـــه حرفها کـــه گفته شـــده و میشـــود و ایـــن نشـــنیدنها که بـــوده و خواهـــد بـــود، دوباره گفتن ما چه ســـودی خواهد داشـــت؟ قامت نحیـــف و فقیـــر مـــا در مقابـــل رســـانه های معظـــم و ســـتبر کـــه متصل بـــه منابع عظیـــم بودجـــه عمومی و اقســـام ویژه خواریهاینـــد، چـــه فرصتـــی بـــرای نمـــود خواهد داشـــت؟ در میان کهنـــه کاران ســـرکش، ما تـــاز هکاران ســـر به زیـــر چه فرصتـــی برای بـــروز خواهیـــم یافت؟

بـــا این همه، نه کلیشـــۀ «احســـاس تکلیف»، که بیشـــتر شـــاید برای آزمودن بخت، ســـرمایۀ مـــال و جان و عـــرض در ایـــن راه نهادهایـــم و بـــه حـــد تـــوان، نه بـــرای ایفای تکلیـــف که برای اســـتیفای حـــق خواهیم کوشـــید؛

حـــق اساســـی آزادی مطبوعـــات و بیـــان کـــه داریـــم و حق مردم کـــه برای دانســـتن دارنـــد، البته «حقوقخواندگان»اند و بیش از همه، همچنان که معلوم اســـت، مخاطـــب ما در این جریـــده اختصاصـــا وکلا.

روزانـــه هـــزاران کلام و پیام در اقســـام شـــبکه های مجـــازی درباره احوال «وکلا» نشـــر میشـــود و مدیران و مســـئولان از یکســـو و زعمای وکلا از ســـوی دیگـــر هر یک فار غ از ایـــن گفتگوها به کار خود مشـــغولند. اما متأثر صنـــف وکلای دادگســـتری را قهرا تحـــولات عمیقی که ایـــن روزگار جامعه حقوقی کشـــور و مخصوصا داشـــته اســـت، باز هم گفتگوهای بیشـــتری میطلبد.

سالهاســـت کـــه به موجب قانون بخش عمومی از فعالیت رســـانه ای ممنوع اســـت و حتـــی صرف منابع و اســـتفاده از کارکنـــان و امکانـــات عمومـــی در ایـــن زمینـــه در حکـــم تصـــرف غیر مجـــاز در امـــوال دولتی و جرم انگاشـــته شـــده اســـت، با ایـــن حال عرصه رســـانه و مطبوعات کشـــور همچنـــان در قبضـــه دولتی ها و شبه دولتی هاســـت.

«وکلا» بـــا تـــوان و هزینـــه شـــخصی تولیـــد و منتشـــر میشـــود، تصـــور همپایـــی ایـــن نشـــریه با رســـانه های عظیمـــی کـــه از بودجـــه و امکانات عمومـــی تأمین میشـــوند و رانت و منابـــع خبری ویـــژه در اختیار دارند محـــال اســـت، ولی باز هـــم به حد وســـعمان خواهیم کوشـــید به حرمت نـــگاه و توجـــه مخاطبان و کامـــا قامـــت درختانـــی که بـــرای چـــاپ این جریده بـــر زمین مـــی افتند، بـــه بهترین شـــکل رســـالت مطبوعاتی خود را ایفـــا کنیم.

همـــواره از «اســـتقلال» نهـــاد وکالت ســـخن گفته ایـــم و شـــنیده ایم، ولی ایـــن گفته هـــا و شـــنیده ها هرگز حـــاوی عناصـــر راهبردی نبوده اند و بیشـــتر در اندازه شـــعارهای تبلیغاتی بـــروز یافته اند، ما بـــاور داریم که استقلال جز در ســـایه مشـــارکت همگانی وکلای دادگستری و بر بســـتری دموکراتیک تحقق یافتنی نیست و ســـاز و کار دموکراتیـــک نیز جز در «اتاق شیشـــه ای» محقق نخواهد شـــد، که یکی از اصلی ترین وســـایل آن بـــی تردیـــد «مطبوعات» هســـتند و هرچند راه های نوین ارتباطی امکان ایجاد رســـانه های مســـتقل و مطالبه گـــر را در جامعه وکلا ایجاد کرده اســـت که در جای خود منشـــا آثار فراوانی هســـتند ولی شـــاید هنوز ضـــرورت وجود مطبوعات مســـتقل مخصوص وکلا تحقق نیافته اســـت.

واقعیت این اســـت که در ســـالهای اخیر و بـــا انفجـــار ورودی کانونهای وکلا، نوعی انفعـــال در لایه های مدیریتی شـــکل گرفته که منجر به یک گسســـت نســـلی شـــده اســـت؛ در حالـــی که وکلای جـــوان و تازه کار درگیـــر مشـــکلات ســـخت معیشـــتی و تضییقات حرفـــه ای می باشـــند، مدیران ارشـــد در ســـطوح مختلف مشـــغول امور خود هستند.

در ایـــن شـــرایط جدید، مفهوم «استقلال» که پیـــش از این هم درگیر ابهـــام بود، نیازمنـــد تعریف تازه ای اســـت. پیشـــگامان استقلال وکالت، ایـــن مفهـــوم را در تشـــکیل کانونهـــای وکلای مســـتقل متبلـــور میدیدنـــد، امـــا امـــروز همیـــن کانون ها بـــا تبدیل شـــدن به ســـازمان های شـــبه دولتـــی و بروکراتیک، در برخـــی مـــوارد مانعی بـــرای پویایـــی و جوشـــش جامعه وکالت ایران شـــده اند.

در فضـــای حاضـــر، «وکلا» بـــه طـــور مشـــخص خواهد کوشـــید تریبـــون صداهایی باشـــد که فرصتـــی برای شـــنیده شـــدن ندارند؛ صـــدای وکلای جـــوان و تحصیلکردهای که هریک در گوشـــهای از این کشـــور و به دور از مرا کـــز جمعیتـــی و اقتصـــادی، بـــه انجـــام وظیفه وکلاتی خود مشـــغولند؛ کســـانی که آینـــده متعلق به آنان اســـت.

در ایـــن میـــان آنچـــه میتوانـــد افقـــی روشـــن بـــرای «وکلا» تصویـــر کنـــد، حمایـــت و همراهـــی اســـاتید، دانشـــجویان و فار غالتحصیـــان حقـــو ق و بهویـــژه وکلای دادگســـتری اســـت. امیدواریم انتشار این نخستین شماره، تأکیدی بر عزم و اصرار «وکلا» برای ادامه این مسیر باشد.

دانلود رایگان نسخه های ماهنامه وکلا

دکمه بازگشت به بالا