قانون

وکلاپرس- قانون به عنوان مهم ترین منبع حقوق و راهگشای مسیر برقرای عدالت می باشد که از سلسله مراتب خاصی پیروی می کند. در این بخش به بیان مهم ترین قوانین مصوب مرتبط با حوزه وکالت و سایر نهاد های قضایی می پردازیم.

تعریف

در اصطلاح عبارت است از احكام و مقررات الزام آور كه توسط مقامی كه اختیار قانونگذاری دارد وضع و به موقع اجرا گذارده شود. و در معنی اخص قواعدی است كه با رعایت تشریفات معین از طرف قوه مقننه وضع میگردد و در معنی عام شامل مصوبات قوه مقننه و دولت میباشد.

صلاحیت عادی قانونگذاری تعلق به مجلس شورای اسلامی دارد (اصل هفتاد و یكم) و صلاحیت استثنائی و خاص مربوط به همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم، فقها شورای نگهبان و مجلس خبرگان می باشد.

اصول ۱۲۶ و ۱۳۸ قانون اساسی مرجع اتخاذ تصمیم در رابطه با تصویب نامه و آئین‌ نامه را مشخص مینماید.

 طبقه‌بندی قوانین

قوانین از جهات مختلف طبقه‌بندی شده كه از جمله قوانین ماهوی شكلی، قوانین آمری و تفسیری، قانون عام و قانون خاص، قانون مجمل و قانون مبین است. در اینجا منظور بیان سلسله مراتب از جهت اعتبار و قدرت بیان مقررات حقوق نوشته (معنی عام) میباشد و اعتبار آن را میتوان به شرح زیر تقسیم كرد:

۱ـ قانونِ اساسی
۲ـ قانونِ عادی
۳ـ قوانین آزمایشی مصوب كمیسیونهای مجلس
۴ـ عهدنامه‌های بین‌المللی
۵- مصوبات قوه مجریه

دکمه بازگشت به بالا