رای

نمونه رای با موضوع اعتبار شرط عندالاستطاعه بودن مهریه

نمونه رای با موضوع اعتبار شرط عندالاستطاعه بودن مهریه

پیام رای: اگر در سند نکاح، عندالاستطاعه بودن مهریه مورد توافق قرار گرفته باشد اعتبار این شرط تا زمانی است که رابطه زوجیت آنان تداوم داشته باشد. بنابراین با انحلال عقد نکاح اعتبار شرط منتفی بوده و در صورت مطالبه مهریه از ناحیه زوجه، زوج مکلف به پرداخت آن خواهد بود.

تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴۰۰/۰۲/۰۵

 خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۳۹۹/۵/۱۹ اقای س. خ. به طرفیت همسرش خانم گ. م. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به لحاظ عدم تفاهم فیمابین به شعبه *تقدیم نموده که شورا پس از تشکیل جلسه و استماع اظهارات طرفین سرانجام بلحاظ عدم حصول سازش بین آنان پرونده را به دادگستری مریوان ارسال نموده که حسب الارجاع در شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد.

در جلسه رسیدگی مورخ ۹۹/۹/۸ که با حضور زوجین تشکیل گردیده خواهان ( زوج ) اظهار داشت خواسته بشرح دادخواست تقدیمی است.در تاریخ ۹۹/۱/۶ با خوانده ازدواج نمودم و فاقد فرزند مشترک می باشیم مدت سه ماه زندگی مشترک داشتیم و از تاریخ ۹۹/۵/۲ جدا از هم زندگی می نماییم امکان ادامه زندگی مشترک وجود ندارد. حاضرم کلیه حق و حقوق زوجه را به صورت قسطی پرداخت و وی را طلاق دهم مهریه زوجه نوزده مثقال طلا بوده که تا به حال پرداخت نشده است.طلاجات مبلغ پانزده میلیون تومان که زمان عقد خریداری ولی در طول زندگی مشترک انها را به فروش رسانده ایم و بدهکار می باشم تقاضای رسیدگی و صدور گواهی عدم امکان سازش دارم.

خوانده ( زوجه ) دفاعا اظهار داشت ادعا و خواسته را قبول ندارم. زندگی خودم را دوست دارم. ولی در صورتی که دادگاه حکم صادر نماید. کلیه حق و حقوق خود از جمله مهریه به میزان نوزده مثقال طلا و مبلغ پانزده میلیون طلاجات که در سند ازدواج حاضر بوده ولی در طول زندگی مشترک به فروش رسیده و به نرخ روز می خواهم نفقه به صورت جداگانه طرح دعوی نموده ام.

سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر می نماید و داوران منتخب زوجین هر یک نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته اند.

*نتیجه ازمایش حاملگی زوجه را منفی اعلام نموده است.سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و بموجب دادنامه شماره ۲۳۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ با اعلام احراز رابطه زوجیت دائم بین طرفین با اعلام اینکه مساعی شورای حل اختلاف و داوران منتخب در اصلاح ذات البین موثر واقع نگردیده لذا خواسته خواهان را محرز تشخیص و باستناد موادی از قانون مدنی و قانون حمایت خانواده که در رای ذکر گردیده گواهی عدم امکان سازش بین زوجین جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی صادر و مدت اعتبار گواهی صادره را سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای اعلام و زوج خواهان را مکلف نموده که قبل از اجرای صیغه طلاق مهریه مافی القباله به میزان نوزده مثقال طلای هیجده عیار غیرمسکوک و نیز مبلغ پانزده میلیون تومان بابت طلاجات به نرخ روز مورخ ۹۹/۱/۶ در حق زوجه پرداخت نماید. و توضیح داده که زوجین فاقد فرزند مشترک بوده و حسب گواهی پزشک معتمد دادگستری زوجه باردار نمی باشد. نوع طلاق رجعی و عده ان سه طهر است.

پس از ابلاغ رای صادره فقط زوج خواهان نسبت به ان در قسمت مربوط به الزام خود به پرداخت مهریه تجدیدنظرخواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده به مرجع تجدیدنظر *موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ اعتراض تجدیدنظرخواه را غیرموجه و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق موازین قانونی تشخیص و باستناد ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است.

دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ به زوج ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۷ با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی و لایحه جوابیه به هنگام شور قرائت میگردد.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ع. ع. ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد

رأی

اقای س. خ. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ شعبه *متضمن تایید دادنامه بدوی به شماره ۲۳۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ صادره از شعبه *که به موجب ان به درخواست زوج فرجامخواه گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق اصدار یافته است، فرجام خواهی نموده و اساس اعتراض نامبرده در مورد الزام وی به پرداخت مهریه مافی القباله قبل از اجرا و ثبت طلاق در حق زوجه می باشد. که با توجه به محتویات پرونده اعتراض نامبرده درخصوص مورد وارد و موجه نمی باشد. زیرا هر چند در سند نکاحیه شرط شده که مهریه مافی القباله عندالاستطاعه از سوی زوج به زوجه پرداخت شود. ولی بلحاظ اینکه در نکاح فیمابین طرفین عرفا دوام زوجیت مقصود آنان بوده و به قصد دوام زوجیت با یکدیگر ازدواج نموده و شرط عندالاستطاعه بودن مهریه را مورد توافق قرار داده اند لذا به تبع ان اعتبار شرط مورد توافق آنان در عندالاستطاعه بودن مهریه ما فی القباله تا زمانی است که رابطه زوجیت آنان تداوم داشته باشد و الا با انحلال عقد نکاح و قطع رابطه زوجیت بین آنان بهر علت و سببی که بوده باشد اعتبار شرط توافقی طرفین در سند ازدواج در مورد عندالاستطاعه بودن مهریه منتفی بوده و در صورت مطالبه مهریه از ناحیه زوجه، زوج مکلف به پرداخت ان خواهد بود و چون زوج فرجامخواه خود متقاضی طلاق زوجه اش بوده و در مقام انحلال عقد نکاح و قطع رابطه زوجیت می باشد. لذا در اجرای ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ مکلف است که مهریه مافی القباله زوجه را قبل از اجرا و ثبت طلاق بصورت نقد در حق زوجه پرداخت نماید.

بنابراین دادنامه های بدوی و فرجام خواسته صرفنظر از ایراداتی که در ارتباط با برخی از حقوق قانونی زوجه بر ان مترتب بوده ولی چون مصون از اعتراض زوجه باقی مانده این شعبه دیوان مواجه با تکلیفی نمی باشد. در حدود اعتراض مطروحه موجها و مطابق موازین و مقررات قانونی اصدار یافته و اعتراض فرجام خواه در حد و کیفیتی نیست که خلل و خدشه ای بر ان وارد و موجبات نقض انرا فراهم سازد و چون از حیث رعایت تشریفات قانونی ایرادی بر دادنامه معترض عنه مترتب نمی باشد. لهذا ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواه باستناد مواد ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته در حدود اعتراض مطروحه ابرام می گردد.

شعبه *

رییس شعبه: ح. ع. ع. معاون: ح. م. ه.

بیشتر بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا