رای

نمونه دادنامه با موضوع رد دعوای شرکت در پی انتخاب وکیل دادگستری بدون مصوبه هیأت مدیره

پیام رأی

 اگر مدیر عامل بدون اخذ مصوبه ی هیأت مدیره اقدام به انتخاب وکیل یا طرح و دفاع از دعاوی مرتبط با شرکت نماید، با ایراد دادگاه مبنی بر فقدان سمت و اختیار مواجه شده و دعوی مطروحه یا دفاعیه ی ارائه شده رد خواهد شد.

 

شماره دادنامه قطعی: ۱۴۰۲۶۸۹۲۰۰۰۲۸۱۷۸۹۷

تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *

تجدیدنظرخواه: سازمان *به نشانی *

تجدید نظر خواندگان:

۱. توان ابزار دقیق ا. به نشانی *

۲. آقای ا. ع. م. فرزند ا. به نشانی *

تجدیدنظر خواسته: دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ صادره از شعبه *

بسم الله الرحمن الرحیم

گردش کار

به تاریخ بیست و نهم آبان ماه هزار و چهارصد و یک، در وقت فوق العاده شعبه *به تصدی امضا کنندگان ذیل تشکیل و پرونده کلاسه *تحت نظر است.

ملاحظه می شود. تجدید نظر خواهان، دادخواستی به طرفیت تجدید نظر خوانده به خواسته فوق تقدیم که به این شعبه ارجاع و پس از ثبت و انجام تشریفات قانونی لازم، سرانجام پرونده در وقت فوق العاده تحت نظر قرار دارد. طرفین حضور ندارند. دادگاه با مطالعه محتویات اوراق پرونده و انجام مشاوره، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید:

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی شرکت سازمان *به طرفیت خواندگان: ۱. توان ابزار دقیق ا. ۲. آقای ا. ع. م. فرزند ا. از دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ شعبه * که مشعر بر صدور قرار رد دعوا در ارتباط با خواسته صدور حکم مبنی بر توقف و ورشکستگی شرکت توان ابزار دقیق ادونیس به انضمام کلیه هزینه های دادرسی و خسارات قانونی و حق الوکاله وکیل می باشد، وارد و موثر نمی باشد. و دادنامه تجدیدنظرخواسته در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه و اسناد ابرازی بوده و اعتراض با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن که فاقد تقید به هرگونه ادله شرعیه یا قانونی است، موثر در مقام نقض نمی باشد.

همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده است، زیرا که اولا در آخرین تغییرات شرکت قبل از اقامه دعوای نخستین، در تشریح اختیارات هیأت مدیره و بعضا مدیرعامل، آمده است که اقامه هرگونه دعوی و دفاع از دعوی و انتخاب وکیل و انعقاد هرگونه قرارداد در صلاحیت مدیر عامل و نایب رییس رییس هیات مدیره شرکت می باشد.

در این موارد اگر مدیر عامل بدون اخذ مصوبه ی هیأت مدیره اقدام به انتخاب وکیل یا طرح و دفاع از دعاوی مرتبط با شرکت نماید، با ایراد دادگاه مبنی بر فقدان سمت و اختیار مواجه شده و دعوی مطروحه یا دفاعیه ی ارائه شده رد خواهد گردید.

لازم است قبل از طرح دعوی یا پیش از اعلام وکالت برای دفاع از دعوی، اخذ مصوبه هیات مدیره جهت تفویض اختیار تعیین وکیل و نیز تفویض اختیار طرح و دفاع از دعوی به مدیرعامل شرکت مورد توجه قرار گیرد.

این مصوبه برابر ماده ۱۲۸ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده ۷ قانون ثبت شرکت ها باید به ثبت برسد، ثبت و اتخاذ تصمیم موخر هیأت مدیره به اقامه دعوای مطروحه وجهه قانونی نمی بخشد.

لهذا دادگاه مستندا به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی در امور مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می دارد. رای دادگاه قطعی است.

رییس شعبه *مستشارشعبه *

م. م. س. ق. ف.

منبع: سامانه ملی آرای قضایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا