آگاهی و آموزش حقوقیویژه

جدول مواعد قانونی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

وکلاپرس- قانون آیین دادرسی کیفری مشتمل بر پانصد و هفتاد ماده و دویست و سی تبصره در جلسه مورخ چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و دو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی تصویب شد.

جدول مواعد قانونی در این قانون به شرح زیر است:

جهت دریافت پی دی اف این جدول به انتهای خبر مراجعه کنید

جدول مواعد قانونی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

 

ردیفموضوعموعد (مهلت)مستند قانونی
۱معرفی وکیل از سوی ولی یا قیم در فرض مجنون بودن مرتکبظرف مهلت ۵ روزتبصره ۲ ماده ۱۳
۲اقامه دعوا توسط ذی نفع در صورت تعلیق تعقیب متهم به لحاظ صدور قرار اناطه کیفریظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطهماده ۲۱
۳اظهار نظر دادستان در مورد قرار اناطه صادره از سوی بازپرسظرف ۳ روز از صدورتبصره ۱ ماده ۲۱
۴بازرسی دادستان از واحدهای مربوط به ضابطان دادگستریحداقل هر دو ماه یکبارماده ۳۳
۵وصول امضای مقام قضایی توسط ضابط در صورت انجام و

تکمیل صورت مجلس

حداکثر ظرف بیست و چهار ساعتماده ٣۴
۶ارسال گزارش ضابط به دادستان یا مقام قضایی مربوط در فرض عدم اجرای دستور یا عدم تکمیل پروندهدر پایان مهلت تعیین شدهتبصره ماده ٣۵
۷نگهداری و تحت نظر قرار دادن متهم توسط ضابطین دادگستریحداکثر بیست و چهار ساعتماده ۴۶
۸تحت نظر قرار دادن افراد در خارج از وقت اداری و اعلام به دادستان یا قاضی کشیکحداکثر ظرف یک ساعتماده ۴٧
۹ملاقات وکیل با متهمحداکثر یک ساعتماده ۴٨
۱۰عدم امکان ملاقات وکیل با متهم در صورتی که اتهام وی جرائم سازمان یافته، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و یا جرائم موضوع بندهای الف، ب و پ ماده ۳۰۲ باشد.تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتنتبصره ماده ۴٨
۱۱اعلام مشخصات سجلی، شغل، نشانی و علت تحت نظر  قرار گرفتن متهم به دادسرای محلحداکثر ظرف یک ساعت از زمان تحت نظر قرار گرفتنماده ۴٩
۱۲اعلام فهرست کامل متهمان به رئیس کل دادگستری استان برای ثبت در دفتر مخصوص و رایانهدر پایان هر روزماده ۴٩
۱۳تعقیب مجدد متهم در مواردی که شاکی قبلا درخواست ترک تعقیب کردهتا یکسال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیبماده ۷۹
۱۴دادن مهلت به متهم در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت برای تحصیل گذشت یا جبران خسارت شاکیحداکثر دو ماهماده ۸۲
۱۵مدت میانجیگریحداکثر سه ماهماده ۸۲
۱۶مهلتی که متهم می‌تواند برای تعیین وکیل و تدارک دفاع در فرضی که دعوا بدون کیفرخواست و به صورت شفاهی مطرح شده بخواهدحداقل سه روزماده ٨۶
۱۷تقدیم دادخواست مطالبه ضرر و زبان ناشی از جرمحداکثر ظرف پنج روزماده ٨۶
۱۸مطلع کردن دادستان و اظهار نظر وی در مورد قرارهای نهایی دادیار و همچنین قرار تامین منتهی به بازداشتدر همان روز صدور و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعتماده ۹۲
۱۹اعتراض شاکی به قرار رد درخواست مبنی بر مطالعه و دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پروندهظرف سه روز از تاریخ ابلاغتبصره ۱

ماده ۱۰۰

۲۰اعتراض به تصمیم بازپرس مبنی بر جلوگیری از فعالیت تمام با بخشی از امور خدماتی یا تولیدی که ادامه این فعالیت .وکلاپرس. متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه باشدظرف پنج روز پس از ابلاغماده ١١۴
۲۱ارسال پرونده به همراه متهم به دادسرای محل وقوع جرمحداکثر ظرف چهل و هشت ساعتماده ۱۱۷
۲۲اعلام نتیجه صورتمجلس تفتیش و بازرسی توسط ضابطین به مقام قضاییحداکثر ظرف بیست و چهار ساعتماده ١۴١
۲۳مراجعه طرفین به دفتر بازپرسی و ملاحظه نظر کارشناسظرف یک هفته از تاریخ ابلاغماده ١۶١
۲۴فاصله میان ابلاغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرسحداقل پنج روزماده ۱۷۱
۲۵فاصله میان ابلاغ اوراق احضاریه و زمان حضور متهم در فرض معلوم نبودن محل اقامت وی و درج مفاد احضاریه در روزنامه کثیر الانتشاریک ماه از تاریخ نشر آگهیماده ۱۷۲
۲۶عدم حضور متهم در جلسه انجام تحقیقات مقدماتی توسط بازپرستا سه روزتبصره ماده ۱۷۸
۲۷مدت نگهداری متهم تا تحویل وی به بازپرس یا قاضی کشیکحداکثر بیست و چهار ساعتماده ۱۸۵
۲۸مدت اعتبار دستور منع خروج از کشورشش ماه با قابلیت تمدیدماده ۱۸۸
۲۹شروع به تحقیقات توسط بازپرسبلافاصله و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعتماده ۱۸۹
۳۰اعتراض متهم به قرار عدم دسترسی به اوراق، اسناد و مدارک پرونده صادره توسط بازپرسظرف سه روز از تاریخ ابلاغماده ۱۹۱
۳۱دعوت از شهود در صورتی که از نیروهای مسلح باشدحداقل بیست و چهار ساعت پیش از تحقیق یا شروع محاکمه. وکلاپرسماده ۲۰۵
۳۲اظهار نظر دادستان در خصوص ملائت کفیلدر همان روزماده ۲۲۱
۳۳اعتراض متهم به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه گذارظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغماده ٢٢۶
۳۴تحویل متهم توسط کفیل یا وثیقه گذارحداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغماده ۲۳۰
۳۵اعتراض متهم، کفیل و وثیقه گذار درباره اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا ضبط وثیقهظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستانماده ۲۳۵
۳۶مهلت پرداخت بخشی از وجه مقرر در قرار تامین و جلوگیری از ضبط وجه التزام، وجه الکفاله یا وثیقهظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبطتبصره ماده ٢٣۶
۳۷اظهار نظر دادستان در خصوص قرار بازداشت صادره از سوی بازپرسحداکثر ظرف بیست و چهار ساعت از صدورماده ٢۴٠
۳۸بازداشت منهم تا زمان صدور رای دادگاه در مورد حل اختلاف بین بازپرس و دادستان در خصوص قرار بازداشتحداکثر ۱۰ روزماده ٢۴٠
۳۹اظهار نظر بازپرس در خصوص درخواست متهم مبنی بر فک یا تبدیل قرار بازداشتحداکثر ظرف پنج روزماده ٢۴١
۴۰مدت اعتبار قرار منع خروج از کشورشش ماه و قابل تمدید استمواد ۱۸۸ و ٢۴٨
۴۱درخواست جبران خسارت ایام بازداشت از کمیسیون استانیظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعیماده ۲۵۷
۴۲اعتراض به رد درخواست جبران خسارت ایام بازداشت صادره از کمیسیون استانیظرف بیست روز از تاریخ ابلاغماده ۲۵۷
۴۳اظهار عقیده بازپرس پس از انجام تحقیقات لازم و اعلام کفایت و ختم تحقیقاتحداکثر ظرف پنج روز در قالب قرارماده ٢۶۴
۴۴اظهار نظر و اعلام کتبی دادستان در خصوص قرار جلب به دادرسی و یا منع یا موقوفی تعقیب صادره از سوی بازپرسظرف سه روز از تاریخ وصول پروندهماده ٢۶۵
۴۵صدور کیفرخواست توسط دادستان در صورت موافقت با صدور قرار جلب به دادرسیظرف دو روزماده ۲۶۸
۴۶اتخاذ تصمیم دادگاه در مورد پرونده هایی که با کیفرخواست به دادگاه ارجاع شده در خصوص عدم صلاحیت یا تشخیص منع یا موقوفی تعقیبحداکثر ظرف یک ماهماده ٣۴١
۴۷فاصله بین ابلاغ احضاریه تا جلسه رسیدگی در دادگاهحداقل یک هفتهماده ٣۴٣
۴۸فاصله بین ابلاغ احضاریه تا جلسه رسیدگی در دادگاه در فرض معلوم نبودن محل اقامت متهم و درج مفاد احضاریه در روزنامه کثیر الانتشار. وکلاپرسحداقل یک ماهماده ٣۴۴
۴۹تقاضای متهم از دادگاه جهت تعیین وکیل معاضدتیتا پایان اولین جلسه رسیدگیماده ٣۴٧
۵۰انشای رای توسط دادگاه پس از ختم دادرسیدر همان جلسه و یا حداکثر ظرف یک هفتهماده ٣٧۴
۵۱پاکنویس رای دادگاهحداکثر ظرف سه روز از تاریخ انشاءماده ۳۷۸
۵۲ابلاغ رای به طرفینحداکثر ظرف سه روز پس از امضای دادنامهتبصره ۱ ماده ۳۸۰
۵۳اخطار مدیر دفتر دادگاه کیفری یک به منهم جهت تعیین وکیلظرف پنج روزماده ٣٨۴
۵۴معرفی وکیل از جانب متهم به دفتر دادگاه کیفری یکحداکثر تا ۱۰ روز پس از ابلاغ دستور تعیین وکیلماده ٣٨۴
۵۵تسلیم ایرادات و اعتراضات متهم، شاکی با مدعی خصوصی به دفتر داگاه کیفری یکظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغماده ۳۸۷
۵۶تهیه گزارش از پرونده و تسلیم به رئیس توسط عضو دادگاه کیفری یکحداکثر ظرف ۱۰ روزماده ۳۸۹
۵۷تعیین وقت رسیدگی توسط مدیر دفتر پس از وصول پروندهحداکثر ظرف دو روزماده ۳۹۲
۵۸مهلتی که دادستان می تواند در فرض متواری بودن متهم یا عدم دسترسی به وی برای احضار با جلب او از دادگاه تقاضا کندحداکثر ۱۵ روزماده ٣٩۴
۵۹ابلاغ قرار رسیدگی غیابی در هر مورد که دادگاه بخواهد رسیدگی غیابی کنددر دو نوبت به فاصله ده روز در یکی از روزنامه ای کثیر الانتشار یا محلی و فاصله بین تاریخ آخرین آگهی و وقت رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشدتبصره ۱ ماده ٣٩۴
۶۰اعتراض به رای غیابی چنانچه مبنی بر محکومیت متهم باشدظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی و یا ظرف بیست روز از تاریخ اطلاع، برای افراد مقیم ایران و دو ماه برای افراد مقیم خارج از کشور.وکلاپرسماده ۴٠۶ و تبصره ۲ آن
۶۱ایراد رد دادرستا قبل از صدور رایماده ۴٢٢
۶۲صدور قرار رد ایراد رد دادرسظرف سه روزماده ۴٢٣
۶۳اعتراض به قرار رد ایراد رد دادرسظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قرارماده ۴٢٣
۶۴مهلت درخواست یا دادخواست تجدید نظر و فرجاماشخاص مقیم ایران بیست روز و مقیم خارج دو ماه از تاریخ ابلاغ رای یا انقضای مهلت و اخواهیماده ۴٣١
۶۵اخطار رفع نقص از درخواست با دادخواست توسط مدیر دفترظرف دو روزماده ۴۴٠
۶۶مهلت رفع نقص از درخواست با دادخواست تجدید نظر یا فرجامظرف ده روز از تاریخ ابلاغماده ۴۴٠
۶۷صدور رای توسط دادگاه تجدید نظر پس از ختم رسیدگیدر همان جلسه و یا حداکثر ظرف یک هفتهماده ۴۶٠
۶۸واخواهی از رای غیابی صادره از سوی دادگاه تجدید نظرظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعیماده ۴۶١
۶۹مهلت درخواست متهمی که حکم برائت حاصل کرده از دادگاه صادره کننده حکم نخستین جهت درج حکم در یکی از روزنامه های کثیر الانتشارحداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رایماده ۵۱۲
۷۰صدور دستور تعیین وقت توسط قاضی اجرای احکام کیفری .وکلاپرس. جهت تحت نظر قرار گرفتن پرونده محکوم به حبسحداقل ده روز پیش از اتمام مدت حبس۵١٨
۷۱میزان استفاده محکومان به حبس از مرخصیماهانه حداکثر سه روزماده ۵۲۰
۷۲میزان استفاده محکومان به حبس از مرخصی در موارد بیماری حاد یا فوت بستگان نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول یا همسر و یا ازدواج فرزندانحداکثر تا پنج روزماده ۵۲۰
۷۳میزان استفاده محکومان به حبس از مرخصی در صورت عجز

از فراهم نمودن تامین

یک روز در ماه و به مدت ده ساعتتبصره ۱

ماده ۵۲۰

۷۴مهلت اعطای مرخصی به متهم در مواردی که در جلب رضایت شاکی مؤثر باشدعلاوه بر سه روز مرخصی مندرج در ماده ۵۲۰، حداکثر به مدت هفت روز دیگر و برای یک نوبت قابل تمدید استتبصره ۳

ماده ۵۲۰

۷۵میزان استفاده از مرخصی در مورد محکومانی که مشمول مقررات تعلیق اجرای مجازات نمی شوندپس از تحمل یک سوم از میزان حبس، در هر چهار ماه حداکثر پنج روزتبصره ۴

ماده ۵۲۰

۷۶میزان مرخصی اعطایی از سوی رئیس قوه قضاییهعلاوه بر سقف تعیین شده حداکثر دو بار در سالتبصره ۵

ماده ۵۲۰

۷۷بازدید قضات دادگاه اطفال و نوجوانان از کانون اصلاح و تربیت حوزه محل خدمت خودحداقل هر ماه یک بارماده ۵٢۶
۷۸مهلت حضور محکوم برای پرداخت جزای نقدی و معافیت از ۲۰ درصد مبلغ آنظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریهتبصره ۳

ماده ۵۲۹

۷۹تکلیف محکوم علیه به اعلام حصول تمکن مالی به قاضی مجری حکمحداکثر ظرف سه ماه از تاریخ حصولماده ۵۳۳
۸۰مهلت مراجعه صاحب مال منقول برای دریافت چنانچه حکم صادره متضمن بازگرداندن مال به شخص باشدحداکثر شش ماه از تاریخ اخطاریه قاضی اجرای احکام کیفریماده ۵٣۶
۸۱مهلت درخواست محکوم له برای اجرای حکم در مواردی که اجرا منوط به درخواست محکوم له باشد و در درخواست اجرا تاخیر کرده باشدظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ قاضی اجرای احکامماده ۵۴١
۸۲مهلت اتخاذ تصمیم کمیسیون عفو و بخشودگی هر گاه محکوم به سلب حیات درخواست عفو کندحداکثر ظرف دو ماهماده ۵۴٢
۸۳اعلام حکم سلب حیات به محکوم علیه توسط قاضی اجرای احکامحداقل یک هفته پیش از اجرای حکمتبصره ماده ۵۴٢
۸۴تقاضای قاضی اجرای احکام کیفری جهت کاهش با لغو تمام با برخی از دستورهای تعیین شده از دادگاه صادر کننده حکمپس از سپری شدن حداقل شش ماه از مدت تعلیق اجرای مجازاتماده ۵۵٢

دریافت پی دی اف جدول:

دانلـــــــــــــود جدول مواعد قانونی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

منبع: اینستاگرام عبدالرضا ویسی قاضی شعبه ۱۹ دادگاه حقوقی کرمانشاه

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا