اخبار قوه قضاییه

وکلاپرس- در این صفحه به بیان اخبار قوه قضاییه در باره اقدامات قوه قضاییه، انتصابات قوه، انعکاس مصاحبه ها و بیانیه های قوه قضاییه و همچنین نشریح سایر اقدامات قوه قضاییه در حوزه وکالت و حقوق میپردازیم.

قوه قضاییه به عنوان یکی از قوای سه گانه حاکم در جمهوری اسلامی ایران است که برای اعمال وظایف و اختیارات خوداز ساختار خاصی برخوردار بوده و مسئولیت مختلفی رانیز بر عهده دارد.

براساس اصل 157 قانون اساسی:به منظور انجام مسئولیت های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی،اداری و اجرایی،مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر رابرای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضاییه تعیین می نماید که عالیترین مقام قوه قضاییه است)

اخبار قوه قضاییه- وظایف قوه قضاییه

براساس اصل 156قانون اساسی: قوه قضاییه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:

1-رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل و فصل دعاوی ، رفع خصومات ، اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند.

2-احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع.

3-نظارت بر حسن اجرای قوانین.

4-کشف جرم،تعقیب،مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.

5-اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.پ

اخبار قوه قضاییه- سازمان های زیر نظر قوه قضاییه

قوه قضاییه انجام وظایف قانونی خود بر اساس ارکان و سازمانهایی انجام می دهد که عبارتند از:

1-دادسراها ودادگاهها.

2-دیوان عالی کشور.

3-دیوان عدالت اداری.

4-سازمان بازرسی کل کشور.

5-سازمان قضایی نیروهای مسلح.

6-سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی.

7-سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

8-سازمان پزشکی قانونی.

اخبار قوه قضاییه را از اینجا بخوانید⇓

دکمه بازگشت به بالا